Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Архив (преди разделяне на серии), 2010

Брой 4. СИСТЕМИ ЗА НАЦИОНАЛНО СТАНДАРТИЗИРАНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЧРЕЗ ТЕСТОВЕ В ЕВРОПА: ЦЕЛИ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Съдържание:

Изтегли

 • Състояние, форми и политически рамки на националните тестове в Европа
  • 1.1. Кратък преглед на основните форми на оценяване на учениците
  • 1.2. Исторически контекст на националното оценяване
  • 1.3. Променящи се политически рамки на националното оценяване
 • Цели и организация на националните тестове в Европа
  • 2.1. Цели на националните тестове
  • 2.2. Организация и характеристики на националните тестове
  • 2.3. Участници и отговорни органи
 • Използване и въздействие на резултатите от националните тестове
  • 3.1. Използване на резултатите от националните тестове
  • 3.2. Използване на резултатите от националните тестове за информиране на училищата
  • 3.3. Използване на резултатите от тестовете от местните власти
  • 3.4. Използване на резултатите от тестовете от правителствата или висшите образователни органи
  • 3.5. Проучвания и дебати
 • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ
 • Таблици с информация за определени параметри на националните тестове по страни
  • АВСТРИЯ
  • БЕЛГИЯ (ФРЕНСКА ОБЩНОСТ)
  • БЕЛГИЯ (ФЛАМАНДСКА ОБЩНОСТ)
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • ГЕРМАНИЯ
  • ДАНИЯ
  • ЕСТОНИЯ
  • ИРЛАНДИЯ
  • ИСПАНИЯ
  • ИТАЛИЯ
  • ЛАТВИЯ
  • ЛИТВА
  • ПОЛША
  • РУМЪНИЯ
  • СЛОВАКИЯ
  • СЛОВЕНИЯ
  • УНГАРИЯ
  • ФИНЛАНДИЯ
  • ФРАНЦИЯ
  • ХОЛАНДИЯ

Брой 3. ОБРАЗОВАНИЕТО - СРЕДСТВО ЗА СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

Съдържание:

Изтегли

 • Политики за постигане на европейско качество на образованието
  • ПРЕПОРЪКИ КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕС ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЦАТА НА МИГРАНТИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧИЛИЩА
  • МЕРКИ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА ДОСТЪПА НА ДЕЦА В РИСК ДО ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
  • ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” В ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНОТО ПРИОБЩАВАНЕ
  • КОНЦЕПЦИЯ НА ФЕДЕРАЛНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА ГЕРМАНИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
  • ПРИНЦИПЪТ НА РАВНОПРАВИЕ – ОСНОВОПОЛАГАЩ НА ШВЕДСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА
 • Европейски образователни системи - модели и инструменти на управление
  • ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ИЗКУСТВАТА В СВЕТА
  • ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИЗКУСТВАТА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ
  • ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА НА МИГРАНТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА АВСТРИЯ
  • ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В ГЕРМАНИЯ
  • ОПИТЪТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА LIEBENSHILFE В ПРИЛАГАНЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИЯ
 • Цифри и факти
  • МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ УЧИЛИЩАТА И СЕМЕЙСТВАТА НА ИМИГРАНТИ
  • НАСИЛИЕ И ПСИХИЧЕСКА АГРЕСИЯ В АВСТРИЙСКИТЕ УЧИЛИЩА
  • БРОЙ НA УЧЕНИЦИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В ГЕРМАНИЯ (ИЗМЕНЕНИЕ МЕЖДУ 2000-2001 И 2006-2007 УЧЕБНИ ГОДИНИ СПОРЕД ГРАЖДАНСТВО И ПОЛ)
 • Представяме ви
  • ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ НА РОМИТЕ
  • РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО (2010-2020 ГОДИНА)
  • НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И/ИЛИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД

Брой 2. ДЪРЖАВНИ СТРУКТУРИ И ПОЛИТИКИ ЗА МЛАДЕЖТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съдържание:

Изтегли

 • Европейски и национални младежки секторни политики
  • ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА
  • СТРАТЕГИЯ НА ЕС ЗА МЛАДЕЖТА: ИНВЕСТИРАНЕ В МЛАДИТЕ ХОРА И МОБИЛИЗИРАНЕ НА ТЕХНИЯ ПОТЕНЦИАЛ
  • ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ СТРУКТУРИ ЗА МЛАДЕЖТА В СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС
  • ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЪЛНОЦЕННО УЧАСТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В ГРАЖДАНСКИЯ ЖИВОТ
  • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА МЛАДЕЖТА В АВСТРИЯ
  • ПОЛИТИКАТА ЗА РАБОТА С МЛАДЕЖТА В СЛОВАКИЯ
 • Европейски и национални младежки мрежи
  • ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ - ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ МЛАДЕЖКИ ФОРУМ
 • Международни младежки прояви и инициативи
  • МЕЖДУНАРОДНАТА МЛАДЕЖКА ДЕЙНОСТ В ГЕРМАНИЯ - СПОДЕЛЕН ОПИТ И ПРЕПОРЪКИ ЗА РАБОТА
  • РАБОТА С МЛАДЕЖИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И СИНТИ В АВСТРИЯ
 • Цифри и факти
  • СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ДЕЛА НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ В ЕВРОПА
  • НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2006 ГОДИНА (МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ 20-24 ГОДИНИ, ЗАВЪРШИЛИ ПОНЕ ВТОРИ ЕТАП НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ)
  • МЛАДЕЖИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ, КОИТО НЕ УЧАТ И НЕ РАБОТЯТ ПРЕЗ 2007 ГОДИНА (ДЯЛ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СЪЩАТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА В ПРОЦЕНТИ)
  • СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА МЛАДЕЖТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
 • Представяме ви
  • ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПОРТАЛ
  • ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ФОРУМ
 • НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД

Брой 1. КАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • Европейско образователно пространство
  • ОРГАНИ ЗА ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПА
 • Политики за постигане на европейско качество на образованието
  • РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОСИГУРЯВАНЕТО НА КАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
  • МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО В ОБЛАСТТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
  • ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОСИГУРЯВАНЕТО НА КАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В АВСТРИЯ
  • ПРЕПОРЪКИ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО В ГЕРМАНИЯ
  • KАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕСТОНИЯ
  • БОЛОНСКИЯТ ПРОЦЕС В ТУРЦИЯ
  • СТРАТЕГИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕTO НА КАЧЕСТВО НА ДЕЙНОСТТА В УНИВЕРСИТЕТА В ЛЮЦЕРН, ШВЕЙЦАРИЯ
 • Европейски образователни системи - модели и инструменти на управление
  • ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • ИЗГРАЖДАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ИНСТИТУТ – СОЛУН
  • СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГНОЗЕН МОДЕЛ ЗА ВЪТРЕШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РУСИЯ
  • ИЗМЕРВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ПРОЦЕНТА НА ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ В КАНАДА (ПРОВИНЦИЯ ОНТАРИО)
 • Цифри и факти
  • МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ТРАНСНАЦИОНАЛНОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
  • ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪТРЕШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЕЛГИЯ (ФРЕНСКА ОБЩНОСТ)
  • МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ
  • ДВУСТЕПЕННИ МОДЕЛИ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА (2008-2009 ГОДИНА)
  • ДАННИ ЗА МОБИЛНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ В ЕВРОПА
  • МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕС
 • Представяме ви
  • ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
  • ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ
 • ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД, ИЗГОТВЕНИ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА