Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Архив (преди разделяне на серии), 2007

Брой 4

Съдържание:

Изтегли

 • Структуриране на европейското образователно и изследователско пространство
  • СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НЯКОИ СТРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
 • Модели за управление и структура на системите за образование и наука
  • СИСТЕМА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЕЛГИЯ (ГЕРМАНСКА ОБЩНОСТ) - ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ОЦЕНЯВАНЕ
  • РЕФОРМИ В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОЦЕНЯВАНЕ В ДАНИЯ
  • ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ИСПАНИЯ
  • СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В СЛОВАКИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2006-2007 ГОДИНА
  • ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ХОЛАНДИЯ
  • ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ПЕРСОНАЛ, УЧИЛИЩАТА И ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • ПЛАН ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА НА ВИЛНЮС ПРЕЗ ПЕРИОДА 2005–2012 ГОДИНА
 • Стратегии и програми за квалификация и специализация
  • ОЦЕНЯВАНЕТО КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС - ДВЕ ДОБРИ ПРАКТИКИ
  • ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ В ШВЕЙЦАРИЯ КАТО ЧАСТ ОТ ЛИЧНОСТНОТО И ПРОФЕСИОНАЛНОТО ИМ РАЗВИТИЕ
  • УЧИТЕЛИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ПОДГОТОВКА, УСЛОВИЯ НА РАБОТА И ОЦЕНЯВАНЕ
 • Цифри и факти
  • ПУБЛИЧНИ РАЗХОДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В НЯКОИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ, В % ОТ БВП
  • ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ СПРЯМО ТЕЗИ НА ЗАЕТИТЕ В ДРУГИТЕ СЕКТОРИ НА ИКОНОМИКАТА В НЯКОИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ
  • ЗАПЛАТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО СПРЯМО ЗАПЛАТИТЕ В ДРУГИ СЕКТОРИ НА ИКОНОМИКАТА В НЯКОИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ, В %
  • БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ЕДИН УЧЕНИК
  • БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ КАТО ДЯЛ ОТ БВП В СЛОВАКИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2003–2005 ГОДИНА
  • ПРОФИЛ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЛОВАКИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2006 - 2007 ГОДИНА
  • ПРОПОРЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ГИМНАЗИИ В СЛОВАКИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2006-2007 година
 • ПРОЯВИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Брой 3

Съдържание:

Изтегли

 • Структуриране на европейското образователно и изследователско пространство
  • ЗЕЛЕНА КНИГА - ЕВРОПЕЙСКО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО: НОВИ ПЕРСПЕКТИВИ
  • РАЗРАБОТВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ РАМКИ НА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО РАВНИЩЕ
  • РАЗВИТИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ РАМКИ КАТО СРЕДСТВО ЗА РЕФОРМИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В ЕВРОПА
  • СЪСТОЯНИЕ, ЦЕЛИ И СТРУКТУРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ КВАЛИФИКАЦИОННИ РАМКИ (НКР) В ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ В КОНТЕКСТА НА ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА
  • НАЦИОНАЛНИ РАМКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ В ЕВРОПА
 • Модели за управление и структура на системите за образование и наука
  • КВАЛИФИКАЦИОННИ РАМКИ В ЕВРОПА
  • НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА НА ИРЛАНДИЯ
  • НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА НА ИСПАНИЯ
  • НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА
  • КВАЛИФИКАЦИОННАТА РАМКА НА АВСТРИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
 • Информационни системи и инструменти, приложими в образованието и науката
  • ЕВРОПЕЙСКИ ПОРТАЛ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА АКАДЕМИЧНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ
 • Стратегии и програми за квалификация и специализация
  • НОВИ СТЪПКИ В СЪЗДАВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА
  • ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТНОСНО КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ (2006/962/EG)
  • БЪЛГАРИЯ ПОЕМА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ПРОГРАМА CEEPUS
 • Цифри и факти
  • КЛАСАЦИЯ НА НАЙ-ДОБРИТЕ СВЕТОВНИ И ЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТИ
  • СТРУКТУРА НА ЗАЕТИТЕ ВЪВ ВСИЧКИ АКАДЕМИЧНИ ПРОФЕСИИ И НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2005 г.)

Брой 2

Съдържание:

Изтегли

 • Структуриране на европейското изследователско и образователно пространство
  • СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ – ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА В ЕВРОПА
  • РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ В РИСК И ЗА УЧЕНИЦИТЕ С УВРЕЖДАНИЯ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
  • НОВА ПОЛИТИКА НА РАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ВЪВ ФЛАНДРИЯ
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕЦАТА ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В УНГАРИЯ И РУМЪНИЯ
  • УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ НА РОМИТЕ И TRAVELLER* В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  • ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ
  • ШВЕЙЦАРСКИЯТ МОДЕЛ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ В МАСОВИТЕ УЧИЛИЩА
  • ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ВЪВ ФРАНЦИЯ
  • ДОСТЪПЪТ ДО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА СТУДЕНТИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В ЕВРОПА
 • Информационни системи и инструменти, приложими в образованието и науката
  • ПОЛИТИКА НА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ И УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ В ГЕРМАНИЯ
 • Стратегии и програми за квалификация и специализация
  • ОПИТЪТ НА ГЕРМАНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО НА РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ
  • УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
 • Цифри и факти
  • ДАННИ ЗА БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ (СОП) В НЯКОИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ
 • Прояви, предстоящи събития
  • Библиотечно-информационен комплекс по педагогика

Брой 1

Съдържание:

Изтегли

 • Структуриране на европейското изследователско пространство
  • ИДЕЯТА ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО
  • ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – НОВИ ХОРИЗОНТИ ПРЕД НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ
  • ЕВРОПА НА ЗНАНИЕТО И ИНОВАЦИИТЕ – ЕДИНСТВЕНИЯТ ВЪЗМОЖЕН ПЪТ
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • СИСТЕМИТЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА – СТРУКТУРИ, ПРОЦЕС НА ОБУЧЕНИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ
  • ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧИЛИЩАТА В ЕВРОПА
  • ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ
 • Информационни системи и инструменти, приложими в образованието и науката
  • ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ НА СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА
  • ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - ВАЖЕН ПРИОРИТЕТ ОТ ПРОГРАМАТА “СЪТРУДНИЧЕСТВО” НА СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА
 • Тенденции в развитието на научно-технологичната политика и иновациите в страната и чужбина
  • ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
  • ДОБРИ ПРАКТИКИ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАСТЕЖА НА ИКОНОМИКАТА И ЗАЕТОСТТА
 • Наука и индустрия
  • ИНОВАТИВНОТО РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ИРЛАНДИЯ
 • Стратегии и програми за квалификация и специализация
  • РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ В БЪЛГАРИЯ
 • Цифри и факти
  • КИТАЙ – ВТОРИЯТ ПО ГОЛЕМИНА ИНВЕСТИТОР В НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СВЕТА
  • БЮДЖЕТ НА РАМКОВИТЕ ПРОГРАМИ НА ЕС ЗА ПЕРИОДА 1994 – 2013 Г.
  • РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА В ОБЛАСТ “СЪТРУДНИЧЕСТВО”
  • ГОЛЕМИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ОБРAЗОВАНИЕ И НАУКА В НОРВЕГИЯ