Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Архив (преди разделяне на серии), 2006

Брой 4

Съдържание:

Изтегли

 • Структуриране на Европейското изследователско пространство
  • ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА
  • ПРОГРАМА ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В НЯКОИ СТРАНИ ЧЛЕНКИ НА ЕС
  • ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СЪВРЕМЕННИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ
  • ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА ЗА ПЕРИОДА 2006-2010 ГОДИНА
  • ФИНАНСИРАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ И ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  • ФИНАНСИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ И СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ
 • Тенденции в развитието на научно-технологичната политика и иновациите в страната и чужбина
  • СТИМУЛИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ПРОГРАМА EXIST III) В ГЕРМАНИЯ
 • Наука и индустрия
  • ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ - ИНТЕГРАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ИНДУСТРИЯ
 • Цифри и факти
  • ПУБЛИЧНИ РАЗХОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ (ИТР) НА ЕС-15, ЕС-25, ЯПОНИЯ И САЩ ЗА ПЕРИОДА 1995-2005 ГОДИНА (В % ОТ БВП)
  • ИНОВАЦИОНЕН КАПАЦИТЕТ НА НЯКОИ ОТ НАЙ-РАЗВИТИТЕ СТРАНИ В СВЕТА
  • РАЗХОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ (ИТР) В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПРЕЗ 2004 Г.
  • РАЗХОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ (ИТР) НА ГЕРМАНСКИЯ БИЗНЕС ЗА ПЕРИОДА 1997-2006 ГОДИНА (В МЛРД. ЕВРО)
  • БРУТНИ ВЪТРЕШНИ РАЗХОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА АВСТРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1990–2005 Г. (В %)
  • ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ НА ФИНЛАНДИЯ ЗА 2006 ГОДИНА: ЗА СЕКТОРА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА (В МЛН. ЕВРО)
  • ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА И ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА ФИНЛАНДИЯ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2005 ГОДИНА
  • ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ИНВЕСТИРА В ИЗСЛЕДВАНИЯТА В ОБЛАСТТА НА GRID-ТЕХНОЛОГИИТЕ
 • Прояви, предстоящи събития

Брой 3

Съдържание:

Изтегли

 • Структуриране на Европейското изследователско пространство
  • СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА: ДЕЙНОСТИТЕ “МАРИЯ КЮРИ” ОСТАВАТ АКТУАЛНИ
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА ЗА КАЧЕСТВО НА МОБИЛНОСТТА
  • “ЗА” И “ПРОТИВ” МОБИЛНОСТТА НА УЧЕНИТЕ
 • Тенденции в развитието на научно-технологичната политика и иновациите в страната и чужбина
  • ГЛОБАЛНИЯТ ФЕНОМЕН “ИЗТИЧАНЕ НА МОЗЪЦИ”
  • ПОЛИТИКИ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕС ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ УЧЕНИ
  • ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПОРТАЛ ЗА МОБИЛНОСТ НА УЧЕНИТЕ
  • НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • ГЕРМАНИЯ - ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА НАУЧНА ДЕЙНОСТ
  • “ИЗТИЧАНЕТО НА МОЗЪЦИ” ОТ ГЕРМАНИЯ
 • Наука и индустрия
  • ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА НА ТРУДА В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
 • Цифри и факти
  • ЕВРОПА ЩЕ СЕ БОРИ ВИРТУАЛНО С “ИЗТИЧАНЕТО НА МОЗЪЦИ”
  • УСЛОВИЯ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ. SIEMENS - ПРИМЕР ЗА ФИРМА, БАЗИРАНА НА ИНЖЕНЕРНИТЕ НАУКИ
  • РУСКАТА НАУКА И “ИЗТИЧАНЕТО НА МОЗЪЦИ”
  • ПРОГРАМА В ПОДКРЕПА НА РЕИНТЕГРАЦИЯТА НА УЧЕНИ
  • ПРЕДПОЧИТАНИ СТРАНИ ЗА РАБОТА ОТ АВСТРИЙСКИ ДОКТОРАНТИ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ИМ В САЩ
  • ПРОГРАМАТА “ЕРАЗМУС МУНДУС” ЗА УЧЕБНАТА 2006/2007 ГОДИНА
  • ДЕФИЦИТ НА ЖЕНИ УЧЕНИ И ИНЖЕНЕРНИ СПЕЦИАЛИСТИ
  • ЗАПЛАЩАНЕ НА УЧЕНИТЕ В РУСИЯ
  • ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БЮДЖЕТ НА СЕДМАТА РАМКОВА ПРОГРАМА (2007– 2013 Г.) И НА EURATOM (2007-2011 Г. )*
  • БЕЗРАБОТНИ ВИСШИСТИ В ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ 2005 Г.
  • РАЗХОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА ГЕРМАНИЯ ЗА 1991, 1998 И 2005 ГОДИНА, ДЯЛОВЕ В ПРОЦЕНТИ
 • Прояви, предстоящи събития

Брой 2

Съдържание:

Изтегли

 • Структуриране на Европейското изследователско пространство
  • СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА: ПОЛИТИЧЕСКИ ГРАФИК ЗА 2006 ГОДИНА
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗВРАЩАЕМОСТТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО В ЕВРОПА
  • УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО В УПРАВЛЕНИЕТО НА УЧИЛИЩАТА
  • ЕВРОПЕЙСКИ ИНДИКАТОР ЗА ЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ И КОНКРЕТНИ БЪДЕЩИ ЦЕЛИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ
  • НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ТЕСТОВО ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ШВЕЦИЯ
  • УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ
  • УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ИТАЛИЯ
  • МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГЪРЦИЯ
  • УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЛОВЕНИЯ
  • ПРЕКИ РАЗХОДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ В РИСК В ГЕРМАНИЯ
  • ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩАТА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 • Информационни системи и инструменти, приложими в образованието и науката
  • ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА ИНВАЛИДИ
 • Стратегии и програми за квалификация и специализация
  • ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРИНЦИПИ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ
 • Цифри и факти
  • ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВА ИЗПИТНА СИСТЕМА В АНГЛИЯ
  • НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, УЧИЛИЩЕН И КЛУБЕН СПОРТ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • ПРОУЧВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ
  • ИЗПИТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ПРЕЗ 1993- 2003 Г. В ГЕРМАНИЯ (нарастване спрямо предходната година)
  • ДЯЛ НА ЖЕНИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ИЗПИТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА, ПРЕЗ 1993 – 2003 Г., В ГЕРМАНИЯ (нарастване спрямо предходната година)
  • РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧАЩИТЕ (18-21 ГОДИНИ) ПО ПОЛ ЗА ПЕРИОДА 1993–2004 Г., В ГЕРМАНИЯ (в проценти)
  • БРОЙ УЧАЩИ ПО ОТРАСЛИ ЗА ПЕРИОДА 1991–2004 Г. В ГЕРМАНИЯ
  • ДЯЛ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, НЕЗАВЪРШВАЩИ УЧИЛИЩЕ
  • ГОДИШНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НОРМАТИВ ЗА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В НЯКОИ ДЪРЖАВИ
  • ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО В ЯПОНИЯ
  • ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ПРИЛАГАНЕ НА РЕФОРМАТА В РУСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ТЮМЕНСКА ОБЛАСТ
  • КАК ПОМАГАТ НА ДЕЦАТА ИНВАЛИДИ В БЕЛОРУСИЯ
  • НЕГРАМОТНОСТТА – ЧУМАТА НА XXI ВЕК
 • Прояви, предстоящи събития

Брой 1

Съдържание:

Изтегли

 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА В МОДЕРНИЗИРАНЕТО НА ОБЩОТО И ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИЯ
  • РЕФОРМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИЯ - ШАНС И СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ИНОВАЦИИ И КАЧЕСТВО
  • УНГАРСКАТА ПРОГРАМА “Universitas” - ДЪЛГОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕФОРМИ И ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 2004 ГОДИНА - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  • ДОКТОРАНТУРА И ПРИДОБИВАНЕ НА ДОКТОРСКА КВАЛИФИКАЦИЯ В ЕВРОПА, СЪСТОЯНИЕИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО
  • ДОКТОРАНТУРА И ПРИДОБИВАНЕ НА ДОКТОРСКА КВАЛИФИКАЦИЯ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • ДОКТОРСКИ СТЕПЕНИ И КВАЛИФИКАЦИИ В ПОЛША
  • УСЛОВИЯ ЗА ДОКТОРАНТУРА В ГЕРМАНИЯ
  • ДОКТОРСКИ СТЕПЕНИ И КВАЛИФИКАЦИИ В САЩ
  • МЛАДШАТА ПРОФЕСУРА В ГЕРМАНИЯ - АНАЛИЗИ И ПРЕПОРЪКИ
  • КАК ДА СЕ УВЕЛИЧИ БРОЯТ НА ЖЕНИТЕ ПРОФЕСОРИ: ОПИТЪТ НА БАВАРСКИТЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИСШИ
 • Информационни системи и инструменти, приложими в образованието и науката
  • ОБРАЗОВАНИЕТО И СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ - ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА
 • Бенчмаркинг
  • ПОЗИЦИЯТА НА ГЕРМАНИЯ В ИНОВАЦИОННАТА КОНКУРЕНЦИЯ - РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНОВАЦИОННИЯ БЕНЧМАРКИНГ IW
 • Цифри и факти
  • ПРОЕКТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТИПОЛОГИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
  • ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ В ГЕРМАНСКИТЕ УЧИЛИЩА
  • ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС) ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ЖЕНИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО
  • СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ТУРЦИЯ
  • ГОЛЯМО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИТОКА НА ИНВЕСТИЦИИ В ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ (ИТР) В ИНДИЯ
  • ДЯЛ НА ЖЕНИТЕ, ЗАЕТИ С ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ В НЯКОИ СТРАНИ
  • КИПЪР ВОДИ КЛАСАЦИЯТА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ПРОГРАМИ
  • КЛАСАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ НА В. ТАЙМС ЗА 2005 Г. (1 до 30 МЯСТО)
 • Прояви, предстоящи събития