Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Архив (преди разделяне на серии), 2004

Брой 5

Съдържание:

Изтегли

 • Структуриране на Европейското научноизследователско пространство
  • НАУЧНИТЕ ПРОДУКТИ - ВАЖЕН ПОКАЗАТЕЛ ЗА НАПРЕДЪКА НА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО
  • ИЗНОСЪТ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ - МЯРКА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ НАПРЕДЪК И КОНКУРЕНТНО-СПОСОБНОСТТА НА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО, ВОДЕЩИ КЪМ ИКОНОМИКА, ОСНОВАНА НА ЗНАНИЯ
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ШВЕЙЦАРИЯ ПРЕЗ 2004 ГОДИНА
 • Информационни системи, приложими в образованието и науката
  • ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО В УНГАРИЯ
  • СТРАТЕГИЯ ЗА МОБИЛНОСТ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО, ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПОРТАЛ И МРЕЖА ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА МОБИЛНОСТ
 • Тенденции в развитието на научноизследователската и технологичната политика и иновациите в страната и чужбина
  • ИЗТОЧНИЦИ И СРЕДСТВА ЗА ИНОВАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  • НАПРЕДЪК ПРИ РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ
 • Бенчмаркинг - най-добрите практики
  • КЛЮЧОВИ ДАННИ 2003-2004 Г. ЗА НАУКА, ТЕХНОЛОГИЯ И ИНОВАЦИИ
 • Цифри и факти
  • РАЗХОДИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В НЯКОИ СТРАНИ
  • ДОВОЛНИ ЛИ СА ПОЛУЧИЛИТЕ ДОКТОРСКА СТЕПЕН В ГЕРМАНИЯ?
  • БЕЗРАБОТИЦАТА СРЕД МЛАДЕЖИТЕ В НЯКОИ СТРАНИ ОТ ОИСР
  • ПАЗАРЪТ НА ТРУДА В ЗАПАДНА ГЕРМАНИЯ – НАРАСТВАЩА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ
  • ФИНАНСИРАНЕ НА ГЕРМАНСКИТЕ ДОКТОРАНТИ
  • РАЗХОДИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В АВСТРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1981-2004 ГОДИНА
  • ГОДИШЕН ПРИРАСТ НА БВП И РАЗХОДИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В АВСТРИЯ
  • ГЕРМАНИЯ: ПРИХОДИ ОТ И РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ТЕХНОЛОГИЧНИ УСЛУГИ (В МЛН. ЕВРО)
 • Прояви, предстоящи събития
 • Отзиви и рецензии

Брой 4

Съдържание:

Изтегли

 • Структуриране на Европейското научноизследователско пространство
  • ЕВРОПЕЙСКО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО
  • “ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО” И ПОЗИЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • ДОБЛИЖАВАТ ЛИ СЕ СТРАНИТЕ КАНДИДАТКИ ДО ЕС? СРАВНЕНИЕ НА ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИТЕ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И В СТРАНИТЕ КАНДИДАТКИ
 • Информационни системи, приложими в образованието и науката
  • МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ИНСТРУМЕНТИТЕ НА ШЕСТАТА РАМКОВА ПРОГРАМА
 • Тенденции в развитието на научноизследователската и технологичната политика и иновациите в страната и чужбина
  • НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И ИНОВАЦИИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • ПРИВЛИЧАНЕ НА МОЗЪЦИ (BRAIN GAIN) И ИЗТИЧАНЕ НА МОЗЪЦИ (BRAIN DRAIN) В ГЕРМАНИЯ - ПЕТ ТЕЗИ НА
  • РОЛЯТА НА ЖЕНИТЕ В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО И НАУКАТА
 • Бенчмаркинг - най-добрите практики
  • БЕНЧМАРКИНГ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОЛИТИКИ В ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕС
 • Стратегии и програми за квалификация и специализация
  • ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИЕМА НОВИ ПРОГРАМИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 ГОДИНА
 • Цифри и факти
  • ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ ПО СЕКТОРИ В СВЕТА
  • БЮДЖЕТЪТ НА ГЕРМАНСКОТО ФЕДЕРАЛНО МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗСЛЕДВАНИЯТА
  • РАЗМЕР НА БЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА, ОТПУСНАТИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ КАТО ПРОЦЕНТ ОТ БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ В ЕС, САЩ И ЯПОНИЯ ПРЕЗ 2003 ГОДИНА
  • СПЕЦИАЛНА ПРОГРАМА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНАТА И ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОЛИТИКА OFFENSIVPROGRAMM II ЗА ПЕРИОДА 2004-2006 ГОДИНА НА АВСТРИЙСКОТО МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА
  • РАЗХОДИ ЗА НИРД - АВСТРИЯ И ЦЕЛИТЕ ОТ БАРСЕЛОНА
  • НАТОВАРЕНОСТ И ЗАПЛАЩАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В СТРАНИТЕ ОТ ОИСР ПРЕЗ 2003 ГОДИНА
  • СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И УНИВЕРСИТЕТИТЕ В ГЕРМАНИЯ
  • СТУДЕНТИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В АВСТРИЯ, ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 1994 - 2004 ГОДИНА
 • Прояви, предстоящи събития
 • Проекти, програми, конкурси