Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.

От 31 декември 2019 г. бюлетинът е спрян.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Висше образование и наука, 2014

Брой 4. ПОЛИТИКИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Съдържание:

Изтегли

 • ПОЛИТИКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТРАНСФЕРА И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯТА НА ФИНАНСИРАНИ С ОБЩЕСТВЕНИ СРЕДСТВА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 • ФИНАНСИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СПИН-ОФ ФИРМИ
 • ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ В АВСТРИЯ
 • СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ГЕРМАНИЯ
 • ПРОГРАМАТА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО UTDANNING2020 В НОРВЕГИЯ
 • РАЗВИТИЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ФРАНЦИЯ
 • СЪВМЕСТНОТО ФИНАНСИРАНЕ И РАЗВИТИЕТО МУ В АВСТРИЯ
 • ТРАНСФЕР НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ ОТ ДРУЖЕСТВО МАКС ПЛАНК В ГЕРМАНИЯ
 • ТРАНСФЕР НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ ОТ УНИВЕРСИТЕТА КЕЙМБРИДЖ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 • ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ ИНДИКАТОРИ ЗА ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА НАУЧНИ ПРОДУКТИ

Брой 3. СИСТЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ЕВРОПА

Съдържание:

Изтегли

 • КОНЦЕПЦИЯ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • СИСТЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ В АВСТРИЯ
 • ПОДПОМАГАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ)
 • РЕФОРМА НА СТУДЕНТСКИТЕ СТИПЕНДИИ ВЪВ ФРАНЦИЯ: ПОДОБРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА В ДВЕ СТЪПКИ
 • ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ХЪРВАТИЯ
 • КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ТАЛАНТЛИВИ СТУДЕНТИ ОТ ФОНДАЦИЯ „КОНРАД АДЕНАУЕР” В ГЕРМАНИЯ
 • НАЦИОНАЛНИ ТАКСИ И ПОДПОМАГАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС ПРЕЗ 2013 – 2014 Г.

Брой 2. ОСНОВНИ КОНЦЕПЦИИ ЗА МОДЕРНИЗИРАНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
 • ЗАДЪРЖАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ В ЕВРОПА
 • ГЪВКАВИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
 • СТУДЕНТСКАТА МОБИЛНОСТ И ПРИЗНАВАНЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В ЕВРОПА
 • ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРА НА ТРУДА НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
 • РАЗНООБРАЗИЕТО И РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ В ПОДКРЕПА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ВЛИЯНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ КЛАСАЦИИ ВЪРХУ ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • МОДЕЛИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ
 • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД АВТОМАТИЧНОТО ПРИЗНАВАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ СТЕПЕНИ

Брой 1. ОТВОРЕНИЯТ ДОСТЪП ДО НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Съдържание:

Изтегли

 • ОТВОРЕНИЯТ ДОСТЪП В „ХОРИЗОНТ 2020”
 • СТРАТЕГИИ ЗА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО
 • АКТУАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ОТВОРЕНИЯ ДОСТЪП ДО НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ В АВСТРИЯ
 • ПОЛИТИКА И НАСОКИ ЗА ОТВОРЕН ДОСТЪП НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ СЪВЕТИ НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 • ПРИНОСЪТ НА ГЕРМАНИЯ КЪМ СИСТЕМАТА ЗА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ
 • НАЦИОНАЛНИ ПРИНЦИПИ ЗА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО НАУЧНО СЪДЪРЖАНИЕ В ИРЛАНДИЯ
 • ИНИЦИАТИВИ ЗА ОТВОРЕН ДОСТЪП В ПОЛША
 • ПОЛИТИКАТА НА ОТВОРЕН ДОСТЪП ВЪВ ФРАНЦИЯ
 • ПОДКРЕПА НА ОТВОРЕНИЯ ДОСТЪП ОТ ФИНАНСИРАЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО
 • МЕРКИ ЗА ОТВОРЕН ДОСТЪП В СТРАНИТЕ ОТ ЕС
 • ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО НАУЧНО СЪДЪРЖАНИЕ В ГИСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЮСТУС ЛИБИХ”, ГЕРМАНИЯ
 • СЪЗДАВАНЕ НА ИЗДАТЕЛСТВО С ОТВОРЕН ДОСТЪП