Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.

От 31 декември 2019 г. бюлетинът е спрян.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Архив (преди разделяне на серии), 2010

Брой 4. СИСТЕМИ ЗА НАЦИОНАЛНО СТАНДАРТИЗИРАНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЧРЕЗ ТЕСТОВЕ В ЕВРОПА: ЦЕЛИ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Съдържание:

Изтегли

 • Състояние, форми и политически рамки на националните тестове в Европа
  • 1.1. Кратък преглед на основните форми на оценяване на учениците
  • 1.2. Исторически контекст на националното оценяване
  • 1.3. Променящи се политически рамки на националното оценяване
 • Цели и организация на националните тестове в Европа
  • 2.1. Цели на националните тестове
  • 2.2. Организация и характеристики на националните тестове
  • 2.3. Участници и отговорни органи
 • Използване и въздействие на резултатите от националните тестове
  • 3.1. Използване на резултатите от националните тестове
  • 3.2. Използване на резултатите от националните тестове за информиране на училищата
  • 3.3. Използване на резултатите от тестовете от местните власти
  • 3.4. Използване на резултатите от тестовете от правителствата или висшите образователни органи
  • 3.5. Проучвания и дебати
 • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ
 • Таблици с информация за определени параметри на националните тестове по страни
  • АВСТРИЯ
  • БЕЛГИЯ (ФРЕНСКА ОБЩНОСТ)
  • БЕЛГИЯ (ФЛАМАНДСКА ОБЩНОСТ)
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • ГЕРМАНИЯ
  • ДАНИЯ
  • ЕСТОНИЯ
  • ИРЛАНДИЯ
  • ИСПАНИЯ
  • ИТАЛИЯ
  • ЛАТВИЯ
  • ЛИТВА
  • ПОЛША
  • РУМЪНИЯ
  • СЛОВАКИЯ
  • СЛОВЕНИЯ
  • УНГАРИЯ
  • ФИНЛАНДИЯ
  • ФРАНЦИЯ
  • ХОЛАНДИЯ

Брой 3. ОБРАЗОВАНИЕТО - СРЕДСТВО ЗА СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

Съдържание:

Изтегли

 • Политики за постигане на европейско качество на образованието
  • ПРЕПОРЪКИ КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕС ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЦАТА НА МИГРАНТИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧИЛИЩА
  • МЕРКИ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА ДОСТЪПА НА ДЕЦА В РИСК ДО ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
  • ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” В ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНОТО ПРИОБЩАВАНЕ
  • КОНЦЕПЦИЯ НА ФЕДЕРАЛНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА ГЕРМАНИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
  • ПРИНЦИПЪТ НА РАВНОПРАВИЕ – ОСНОВОПОЛАГАЩ НА ШВЕДСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА
 • Европейски образователни системи - модели и инструменти на управление
  • ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ИЗКУСТВАТА В СВЕТА
  • ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИЗКУСТВАТА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ
  • ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА НА МИГРАНТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА АВСТРИЯ
  • ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В ГЕРМАНИЯ
  • ОПИТЪТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА LIEBENSHILFE В ПРИЛАГАНЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИЯ
 • Цифри и факти
  • МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ УЧИЛИЩАТА И СЕМЕЙСТВАТА НА ИМИГРАНТИ
  • НАСИЛИЕ И ПСИХИЧЕСКА АГРЕСИЯ В АВСТРИЙСКИТЕ УЧИЛИЩА
  • БРОЙ НA УЧЕНИЦИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В ГЕРМАНИЯ (ИЗМЕНЕНИЕ МЕЖДУ 2000-2001 И 2006-2007 УЧЕБНИ ГОДИНИ СПОРЕД ГРАЖДАНСТВО И ПОЛ)
 • Представяме ви
  • ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ НА РОМИТЕ
  • РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО (2010-2020 ГОДИНА)
  • НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И/ИЛИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД

Брой 2. ДЪРЖАВНИ СТРУКТУРИ И ПОЛИТИКИ ЗА МЛАДЕЖТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съдържание:

Изтегли

 • Европейски и национални младежки секторни политики
  • ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА
  • СТРАТЕГИЯ НА ЕС ЗА МЛАДЕЖТА: ИНВЕСТИРАНЕ В МЛАДИТЕ ХОРА И МОБИЛИЗИРАНЕ НА ТЕХНИЯ ПОТЕНЦИАЛ
  • ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ СТРУКТУРИ ЗА МЛАДЕЖТА В СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС
  • ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЪЛНОЦЕННО УЧАСТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В ГРАЖДАНСКИЯ ЖИВОТ
  • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА МЛАДЕЖТА В АВСТРИЯ
  • ПОЛИТИКАТА ЗА РАБОТА С МЛАДЕЖТА В СЛОВАКИЯ
 • Европейски и национални младежки мрежи
  • ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ - ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ МЛАДЕЖКИ ФОРУМ
 • Международни младежки прояви и инициативи
  • МЕЖДУНАРОДНАТА МЛАДЕЖКА ДЕЙНОСТ В ГЕРМАНИЯ - СПОДЕЛЕН ОПИТ И ПРЕПОРЪКИ ЗА РАБОТА
  • РАБОТА С МЛАДЕЖИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И СИНТИ В АВСТРИЯ
 • Цифри и факти
  • СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ДЕЛА НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ В ЕВРОПА
  • НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2006 ГОДИНА (МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ 20-24 ГОДИНИ, ЗАВЪРШИЛИ ПОНЕ ВТОРИ ЕТАП НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ)
  • МЛАДЕЖИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ, КОИТО НЕ УЧАТ И НЕ РАБОТЯТ ПРЕЗ 2007 ГОДИНА (ДЯЛ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СЪЩАТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА В ПРОЦЕНТИ)
  • СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА МЛАДЕЖТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
 • Представяме ви
  • ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПОРТАЛ
  • ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ФОРУМ
 • НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД

Брой 1. КАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • Европейско образователно пространство
  • ОРГАНИ ЗА ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПА
 • Политики за постигане на европейско качество на образованието
  • РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОСИГУРЯВАНЕТО НА КАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
  • МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО В ОБЛАСТТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
  • ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОСИГУРЯВАНЕТО НА КАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В АВСТРИЯ
  • ПРЕПОРЪКИ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО В ГЕРМАНИЯ
  • KАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕСТОНИЯ
  • БОЛОНСКИЯТ ПРОЦЕС В ТУРЦИЯ
  • СТРАТЕГИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕTO НА КАЧЕСТВО НА ДЕЙНОСТТА В УНИВЕРСИТЕТА В ЛЮЦЕРН, ШВЕЙЦАРИЯ
 • Европейски образователни системи - модели и инструменти на управление
  • ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • ИЗГРАЖДАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ИНСТИТУТ – СОЛУН
  • СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГНОЗЕН МОДЕЛ ЗА ВЪТРЕШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РУСИЯ
  • ИЗМЕРВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ПРОЦЕНТА НА ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ В КАНАДА (ПРОВИНЦИЯ ОНТАРИО)
 • Цифри и факти
  • МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ТРАНСНАЦИОНАЛНОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
  • ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪТРЕШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЕЛГИЯ (ФРЕНСКА ОБЩНОСТ)
  • МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ
  • ДВУСТЕПЕННИ МОДЕЛИ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА (2008-2009 ГОДИНА)
  • ДАННИ ЗА МОБИЛНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ В ЕВРОПА
  • МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕС
 • Представяме ви
  • ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
  • ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ
 • ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД, ИЗГОТВЕНИ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА