Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.

От 31 декември 2019 г. бюлетинът е спрян.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Архив (преди разделяне на серии), 2007

Брой 4

Съдържание:

Изтегли

 • Структуриране на европейското образователно и изследователско пространство
  • СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НЯКОИ СТРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
 • Модели за управление и структура на системите за образование и наука
  • СИСТЕМА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЕЛГИЯ (ГЕРМАНСКА ОБЩНОСТ) - ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ОЦЕНЯВАНЕ
  • РЕФОРМИ В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОЦЕНЯВАНЕ В ДАНИЯ
  • ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ИСПАНИЯ
  • СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В СЛОВАКИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2006-2007 ГОДИНА
  • ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ХОЛАНДИЯ
  • ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ПЕРСОНАЛ, УЧИЛИЩАТА И ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • ПЛАН ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА НА ВИЛНЮС ПРЕЗ ПЕРИОДА 2005–2012 ГОДИНА
 • Стратегии и програми за квалификация и специализация
  • ОЦЕНЯВАНЕТО КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС - ДВЕ ДОБРИ ПРАКТИКИ
  • ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ В ШВЕЙЦАРИЯ КАТО ЧАСТ ОТ ЛИЧНОСТНОТО И ПРОФЕСИОНАЛНОТО ИМ РАЗВИТИЕ
  • УЧИТЕЛИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ПОДГОТОВКА, УСЛОВИЯ НА РАБОТА И ОЦЕНЯВАНЕ
 • Цифри и факти
  • ПУБЛИЧНИ РАЗХОДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В НЯКОИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ, В % ОТ БВП
  • ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ СПРЯМО ТЕЗИ НА ЗАЕТИТЕ В ДРУГИТЕ СЕКТОРИ НА ИКОНОМИКАТА В НЯКОИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ
  • ЗАПЛАТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО СПРЯМО ЗАПЛАТИТЕ В ДРУГИ СЕКТОРИ НА ИКОНОМИКАТА В НЯКОИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ, В %
  • БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ЕДИН УЧЕНИК
  • БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ КАТО ДЯЛ ОТ БВП В СЛОВАКИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2003–2005 ГОДИНА
  • ПРОФИЛ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЛОВАКИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2006 - 2007 ГОДИНА
  • ПРОПОРЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ГИМНАЗИИ В СЛОВАКИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2006-2007 година
 • ПРОЯВИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Брой 3

Съдържание:

Изтегли

 • Структуриране на европейското образователно и изследователско пространство
  • ЗЕЛЕНА КНИГА - ЕВРОПЕЙСКО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО: НОВИ ПЕРСПЕКТИВИ
  • РАЗРАБОТВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ РАМКИ НА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО РАВНИЩЕ
  • РАЗВИТИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ РАМКИ КАТО СРЕДСТВО ЗА РЕФОРМИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В ЕВРОПА
  • СЪСТОЯНИЕ, ЦЕЛИ И СТРУКТУРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ КВАЛИФИКАЦИОННИ РАМКИ (НКР) В ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ В КОНТЕКСТА НА ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА
  • НАЦИОНАЛНИ РАМКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ В ЕВРОПА
 • Модели за управление и структура на системите за образование и наука
  • КВАЛИФИКАЦИОННИ РАМКИ В ЕВРОПА
  • НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА НА ИРЛАНДИЯ
  • НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА НА ИСПАНИЯ
  • НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА
  • КВАЛИФИКАЦИОННАТА РАМКА НА АВСТРИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
 • Информационни системи и инструменти, приложими в образованието и науката
  • ЕВРОПЕЙСКИ ПОРТАЛ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА АКАДЕМИЧНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ
 • Стратегии и програми за квалификация и специализация
  • НОВИ СТЪПКИ В СЪЗДАВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА
  • ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТНОСНО КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ (2006/962/EG)
  • БЪЛГАРИЯ ПОЕМА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ПРОГРАМА CEEPUS
 • Цифри и факти
  • КЛАСАЦИЯ НА НАЙ-ДОБРИТЕ СВЕТОВНИ И ЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТИ
  • СТРУКТУРА НА ЗАЕТИТЕ ВЪВ ВСИЧКИ АКАДЕМИЧНИ ПРОФЕСИИ И НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2005 г.)

Брой 2

Съдържание:

Изтегли

 • Структуриране на европейското изследователско и образователно пространство
  • СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ – ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА В ЕВРОПА
  • РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ В РИСК И ЗА УЧЕНИЦИТЕ С УВРЕЖДАНИЯ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
  • НОВА ПОЛИТИКА НА РАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ВЪВ ФЛАНДРИЯ
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕЦАТА ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В УНГАРИЯ И РУМЪНИЯ
  • УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ НА РОМИТЕ И TRAVELLER* В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  • ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ
  • ШВЕЙЦАРСКИЯТ МОДЕЛ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ В МАСОВИТЕ УЧИЛИЩА
  • ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ВЪВ ФРАНЦИЯ
  • ДОСТЪПЪТ ДО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА СТУДЕНТИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В ЕВРОПА
 • Информационни системи и инструменти, приложими в образованието и науката
  • ПОЛИТИКА НА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ И УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ В ГЕРМАНИЯ
 • Стратегии и програми за квалификация и специализация
  • ОПИТЪТ НА ГЕРМАНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО НА РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ
  • УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
 • Цифри и факти
  • ДАННИ ЗА БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ (СОП) В НЯКОИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ
 • Прояви, предстоящи събития
  • Библиотечно-информационен комплекс по педагогика

Брой 1

Съдържание:

Изтегли

 • Структуриране на европейското изследователско пространство
  • ИДЕЯТА ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО
  • ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – НОВИ ХОРИЗОНТИ ПРЕД НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ
  • ЕВРОПА НА ЗНАНИЕТО И ИНОВАЦИИТЕ – ЕДИНСТВЕНИЯТ ВЪЗМОЖЕН ПЪТ
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • СИСТЕМИТЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА – СТРУКТУРИ, ПРОЦЕС НА ОБУЧЕНИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ
  • ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧИЛИЩАТА В ЕВРОПА
  • ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ
 • Информационни системи и инструменти, приложими в образованието и науката
  • ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ НА СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА
  • ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - ВАЖЕН ПРИОРИТЕТ ОТ ПРОГРАМАТА “СЪТРУДНИЧЕСТВО” НА СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА
 • Тенденции в развитието на научно-технологичната политика и иновациите в страната и чужбина
  • ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
  • ДОБРИ ПРАКТИКИ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАСТЕЖА НА ИКОНОМИКАТА И ЗАЕТОСТТА
 • Наука и индустрия
  • ИНОВАТИВНОТО РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ИРЛАНДИЯ
 • Стратегии и програми за квалификация и специализация
  • РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ В БЪЛГАРИЯ
 • Цифри и факти
  • КИТАЙ – ВТОРИЯТ ПО ГОЛЕМИНА ИНВЕСТИТОР В НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СВЕТА
  • БЮДЖЕТ НА РАМКОВИТЕ ПРОГРАМИ НА ЕС ЗА ПЕРИОДА 1994 – 2013 Г.
  • РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА В ОБЛАСТ “СЪТРУДНИЧЕСТВО”
  • ГОЛЕМИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ОБРAЗОВАНИЕ И НАУКА В НОРВЕГИЯ