Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.

От 31 декември 2019 г. бюлетинът е спрян.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Архив (преди разделяне на серии), 2006

Брой 4

Съдържание:

Изтегли

 • Структуриране на Европейското изследователско пространство
  • ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА
  • ПРОГРАМА ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В НЯКОИ СТРАНИ ЧЛЕНКИ НА ЕС
  • ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СЪВРЕМЕННИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ
  • ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА ЗА ПЕРИОДА 2006-2010 ГОДИНА
  • ФИНАНСИРАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ И ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  • ФИНАНСИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ И СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ
 • Тенденции в развитието на научно-технологичната политика и иновациите в страната и чужбина
  • СТИМУЛИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ПРОГРАМА EXIST III) В ГЕРМАНИЯ
 • Наука и индустрия
  • ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ - ИНТЕГРАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ИНДУСТРИЯ
 • Цифри и факти
  • ПУБЛИЧНИ РАЗХОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ (ИТР) НА ЕС-15, ЕС-25, ЯПОНИЯ И САЩ ЗА ПЕРИОДА 1995-2005 ГОДИНА (В % ОТ БВП)
  • ИНОВАЦИОНЕН КАПАЦИТЕТ НА НЯКОИ ОТ НАЙ-РАЗВИТИТЕ СТРАНИ В СВЕТА
  • РАЗХОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ (ИТР) В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПРЕЗ 2004 Г.
  • РАЗХОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ (ИТР) НА ГЕРМАНСКИЯ БИЗНЕС ЗА ПЕРИОДА 1997-2006 ГОДИНА (В МЛРД. ЕВРО)
  • БРУТНИ ВЪТРЕШНИ РАЗХОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА АВСТРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1990–2005 Г. (В %)
  • ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ НА ФИНЛАНДИЯ ЗА 2006 ГОДИНА: ЗА СЕКТОРА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА (В МЛН. ЕВРО)
  • ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА И ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА ФИНЛАНДИЯ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2005 ГОДИНА
  • ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ИНВЕСТИРА В ИЗСЛЕДВАНИЯТА В ОБЛАСТТА НА GRID-ТЕХНОЛОГИИТЕ
 • Прояви, предстоящи събития

Брой 3

Съдържание:

Изтегли

 • Структуриране на Европейското изследователско пространство
  • СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА: ДЕЙНОСТИТЕ “МАРИЯ КЮРИ” ОСТАВАТ АКТУАЛНИ
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА ЗА КАЧЕСТВО НА МОБИЛНОСТТА
  • “ЗА” И “ПРОТИВ” МОБИЛНОСТТА НА УЧЕНИТЕ
 • Тенденции в развитието на научно-технологичната политика и иновациите в страната и чужбина
  • ГЛОБАЛНИЯТ ФЕНОМЕН “ИЗТИЧАНЕ НА МОЗЪЦИ”
  • ПОЛИТИКИ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕС ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ УЧЕНИ
  • ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПОРТАЛ ЗА МОБИЛНОСТ НА УЧЕНИТЕ
  • НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • ГЕРМАНИЯ - ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА НАУЧНА ДЕЙНОСТ
  • “ИЗТИЧАНЕТО НА МОЗЪЦИ” ОТ ГЕРМАНИЯ
 • Наука и индустрия
  • ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА НА ТРУДА В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
 • Цифри и факти
  • ЕВРОПА ЩЕ СЕ БОРИ ВИРТУАЛНО С “ИЗТИЧАНЕТО НА МОЗЪЦИ”
  • УСЛОВИЯ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ. SIEMENS - ПРИМЕР ЗА ФИРМА, БАЗИРАНА НА ИНЖЕНЕРНИТЕ НАУКИ
  • РУСКАТА НАУКА И “ИЗТИЧАНЕТО НА МОЗЪЦИ”
  • ПРОГРАМА В ПОДКРЕПА НА РЕИНТЕГРАЦИЯТА НА УЧЕНИ
  • ПРЕДПОЧИТАНИ СТРАНИ ЗА РАБОТА ОТ АВСТРИЙСКИ ДОКТОРАНТИ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ИМ В САЩ
  • ПРОГРАМАТА “ЕРАЗМУС МУНДУС” ЗА УЧЕБНАТА 2006/2007 ГОДИНА
  • ДЕФИЦИТ НА ЖЕНИ УЧЕНИ И ИНЖЕНЕРНИ СПЕЦИАЛИСТИ
  • ЗАПЛАЩАНЕ НА УЧЕНИТЕ В РУСИЯ
  • ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БЮДЖЕТ НА СЕДМАТА РАМКОВА ПРОГРАМА (2007– 2013 Г.) И НА EURATOM (2007-2011 Г. )*
  • БЕЗРАБОТНИ ВИСШИСТИ В ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ 2005 Г.
  • РАЗХОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА ГЕРМАНИЯ ЗА 1991, 1998 И 2005 ГОДИНА, ДЯЛОВЕ В ПРОЦЕНТИ
 • Прояви, предстоящи събития

Брой 2

Съдържание:

Изтегли

 • Структуриране на Европейското изследователско пространство
  • СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА: ПОЛИТИЧЕСКИ ГРАФИК ЗА 2006 ГОДИНА
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗВРАЩАЕМОСТТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО В ЕВРОПА
  • УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО В УПРАВЛЕНИЕТО НА УЧИЛИЩАТА
  • ЕВРОПЕЙСКИ ИНДИКАТОР ЗА ЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ И КОНКРЕТНИ БЪДЕЩИ ЦЕЛИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ
  • НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ТЕСТОВО ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ШВЕЦИЯ
  • УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ
  • УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ИТАЛИЯ
  • МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГЪРЦИЯ
  • УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЛОВЕНИЯ
  • ПРЕКИ РАЗХОДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ В РИСК В ГЕРМАНИЯ
  • ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩАТА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 • Информационни системи и инструменти, приложими в образованието и науката
  • ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА ИНВАЛИДИ
 • Стратегии и програми за квалификация и специализация
  • ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРИНЦИПИ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ
 • Цифри и факти
  • ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВА ИЗПИТНА СИСТЕМА В АНГЛИЯ
  • НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, УЧИЛИЩЕН И КЛУБЕН СПОРТ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • ПРОУЧВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ
  • ИЗПИТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ПРЕЗ 1993- 2003 Г. В ГЕРМАНИЯ (нарастване спрямо предходната година)
  • ДЯЛ НА ЖЕНИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ИЗПИТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА, ПРЕЗ 1993 – 2003 Г., В ГЕРМАНИЯ (нарастване спрямо предходната година)
  • РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧАЩИТЕ (18-21 ГОДИНИ) ПО ПОЛ ЗА ПЕРИОДА 1993–2004 Г., В ГЕРМАНИЯ (в проценти)
  • БРОЙ УЧАЩИ ПО ОТРАСЛИ ЗА ПЕРИОДА 1991–2004 Г. В ГЕРМАНИЯ
  • ДЯЛ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, НЕЗАВЪРШВАЩИ УЧИЛИЩЕ
  • ГОДИШНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НОРМАТИВ ЗА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В НЯКОИ ДЪРЖАВИ
  • ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО В ЯПОНИЯ
  • ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ПРИЛАГАНЕ НА РЕФОРМАТА В РУСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ТЮМЕНСКА ОБЛАСТ
  • КАК ПОМАГАТ НА ДЕЦАТА ИНВАЛИДИ В БЕЛОРУСИЯ
  • НЕГРАМОТНОСТТА – ЧУМАТА НА XXI ВЕК
 • Прояви, предстоящи събития

Брой 1

Съдържание:

Изтегли

 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА В МОДЕРНИЗИРАНЕТО НА ОБЩОТО И ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИЯ
  • РЕФОРМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИЯ - ШАНС И СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ИНОВАЦИИ И КАЧЕСТВО
  • УНГАРСКАТА ПРОГРАМА “Universitas” - ДЪЛГОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕФОРМИ И ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 2004 ГОДИНА - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  • ДОКТОРАНТУРА И ПРИДОБИВАНЕ НА ДОКТОРСКА КВАЛИФИКАЦИЯ В ЕВРОПА, СЪСТОЯНИЕИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО
  • ДОКТОРАНТУРА И ПРИДОБИВАНЕ НА ДОКТОРСКА КВАЛИФИКАЦИЯ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • ДОКТОРСКИ СТЕПЕНИ И КВАЛИФИКАЦИИ В ПОЛША
  • УСЛОВИЯ ЗА ДОКТОРАНТУРА В ГЕРМАНИЯ
  • ДОКТОРСКИ СТЕПЕНИ И КВАЛИФИКАЦИИ В САЩ
  • МЛАДШАТА ПРОФЕСУРА В ГЕРМАНИЯ - АНАЛИЗИ И ПРЕПОРЪКИ
  • КАК ДА СЕ УВЕЛИЧИ БРОЯТ НА ЖЕНИТЕ ПРОФЕСОРИ: ОПИТЪТ НА БАВАРСКИТЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИСШИ
 • Информационни системи и инструменти, приложими в образованието и науката
  • ОБРАЗОВАНИЕТО И СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ - ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА
 • Бенчмаркинг
  • ПОЗИЦИЯТА НА ГЕРМАНИЯ В ИНОВАЦИОННАТА КОНКУРЕНЦИЯ - РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНОВАЦИОННИЯ БЕНЧМАРКИНГ IW
 • Цифри и факти
  • ПРОЕКТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТИПОЛОГИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
  • ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ В ГЕРМАНСКИТЕ УЧИЛИЩА
  • ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС) ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ЖЕНИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО
  • СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ТУРЦИЯ
  • ГОЛЯМО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИТОКА НА ИНВЕСТИЦИИ В ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ (ИТР) В ИНДИЯ
  • ДЯЛ НА ЖЕНИТЕ, ЗАЕТИ С ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ В НЯКОИ СТРАНИ
  • КИПЪР ВОДИ КЛАСАЦИЯТА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ПРОГРАМИ
  • КЛАСАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ НА В. ТАЙМС ЗА 2005 Г. (1 до 30 МЯСТО)
 • Прояви, предстоящи събития