Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.

От 31 декември 2019 г. бюлетинът е спрян.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Архив (преди разделяне на серии), 2004

Брой 5

Съдържание:

Изтегли

 • Структуриране на Европейското научноизследователско пространство
  • НАУЧНИТЕ ПРОДУКТИ - ВАЖЕН ПОКАЗАТЕЛ ЗА НАПРЕДЪКА НА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО
  • ИЗНОСЪТ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ - МЯРКА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ НАПРЕДЪК И КОНКУРЕНТНО-СПОСОБНОСТТА НА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО, ВОДЕЩИ КЪМ ИКОНОМИКА, ОСНОВАНА НА ЗНАНИЯ
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ШВЕЙЦАРИЯ ПРЕЗ 2004 ГОДИНА
 • Информационни системи, приложими в образованието и науката
  • ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО В УНГАРИЯ
  • СТРАТЕГИЯ ЗА МОБИЛНОСТ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО, ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПОРТАЛ И МРЕЖА ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА МОБИЛНОСТ
 • Тенденции в развитието на научноизследователската и технологичната политика и иновациите в страната и чужбина
  • ИЗТОЧНИЦИ И СРЕДСТВА ЗА ИНОВАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  • НАПРЕДЪК ПРИ РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ
 • Бенчмаркинг - най-добрите практики
  • КЛЮЧОВИ ДАННИ 2003-2004 Г. ЗА НАУКА, ТЕХНОЛОГИЯ И ИНОВАЦИИ
 • Цифри и факти
  • РАЗХОДИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В НЯКОИ СТРАНИ
  • ДОВОЛНИ ЛИ СА ПОЛУЧИЛИТЕ ДОКТОРСКА СТЕПЕН В ГЕРМАНИЯ?
  • БЕЗРАБОТИЦАТА СРЕД МЛАДЕЖИТЕ В НЯКОИ СТРАНИ ОТ ОИСР
  • ПАЗАРЪТ НА ТРУДА В ЗАПАДНА ГЕРМАНИЯ – НАРАСТВАЩА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ
  • ФИНАНСИРАНЕ НА ГЕРМАНСКИТЕ ДОКТОРАНТИ
  • РАЗХОДИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В АВСТРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1981-2004 ГОДИНА
  • ГОДИШЕН ПРИРАСТ НА БВП И РАЗХОДИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В АВСТРИЯ
  • ГЕРМАНИЯ: ПРИХОДИ ОТ И РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ТЕХНОЛОГИЧНИ УСЛУГИ (В МЛН. ЕВРО)
 • Прояви, предстоящи събития
 • Отзиви и рецензии

Брой 4

Съдържание:

Изтегли

 • Структуриране на Европейското научноизследователско пространство
  • ЕВРОПЕЙСКО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО
  • “ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО” И ПОЗИЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • ДОБЛИЖАВАТ ЛИ СЕ СТРАНИТЕ КАНДИДАТКИ ДО ЕС? СРАВНЕНИЕ НА ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИТЕ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И В СТРАНИТЕ КАНДИДАТКИ
 • Информационни системи, приложими в образованието и науката
  • МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ИНСТРУМЕНТИТЕ НА ШЕСТАТА РАМКОВА ПРОГРАМА
 • Тенденции в развитието на научноизследователската и технологичната политика и иновациите в страната и чужбина
  • НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И ИНОВАЦИИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • ПРИВЛИЧАНЕ НА МОЗЪЦИ (BRAIN GAIN) И ИЗТИЧАНЕ НА МОЗЪЦИ (BRAIN DRAIN) В ГЕРМАНИЯ - ПЕТ ТЕЗИ НА
  • РОЛЯТА НА ЖЕНИТЕ В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО И НАУКАТА
 • Бенчмаркинг - най-добрите практики
  • БЕНЧМАРКИНГ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОЛИТИКИ В ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕС
 • Стратегии и програми за квалификация и специализация
  • ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИЕМА НОВИ ПРОГРАМИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 ГОДИНА
 • Цифри и факти
  • ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ ПО СЕКТОРИ В СВЕТА
  • БЮДЖЕТЪТ НА ГЕРМАНСКОТО ФЕДЕРАЛНО МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗСЛЕДВАНИЯТА
  • РАЗМЕР НА БЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА, ОТПУСНАТИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ КАТО ПРОЦЕНТ ОТ БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ В ЕС, САЩ И ЯПОНИЯ ПРЕЗ 2003 ГОДИНА
  • СПЕЦИАЛНА ПРОГРАМА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНАТА И ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОЛИТИКА OFFENSIVPROGRAMM II ЗА ПЕРИОДА 2004-2006 ГОДИНА НА АВСТРИЙСКОТО МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА
  • РАЗХОДИ ЗА НИРД - АВСТРИЯ И ЦЕЛИТЕ ОТ БАРСЕЛОНА
  • НАТОВАРЕНОСТ И ЗАПЛАЩАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В СТРАНИТЕ ОТ ОИСР ПРЕЗ 2003 ГОДИНА
  • СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И УНИВЕРСИТЕТИТЕ В ГЕРМАНИЯ
  • СТУДЕНТИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В АВСТРИЯ, ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 1994 - 2004 ГОДИНА
 • Прояви, предстоящи събития
 • Проекти, програми, конкурси