Актуални програми и събития • НАЦИД

Съдържание на страницата

Актуални програми и събития


ISSN 1313-0749

8 2019 e-Бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ

Месечен електронен бюлетин. Бюлетинът съдържа актуална информация за:

  • кариерното развитие на преподаватели, учени и изследователи;
  • възможностите за финансиране на проекти по национални образователни и научни програми;
  • възможностите за научен обмен и съвместни изследователски дейности по рамкови програми на ЕС и други инициативи;
  • отворените програмни схеми на оперативните програми;
  • академични и постдокторантски специализации, стипендии и следдипломни квалификации по национални, двустранни и многостранни програми;
  • предстоящи събития: информационни дни, конференции и семинари в областта на образованието, науката, иновациите, проблемите на младежта и младежките политики;
  • новите информационни продукти на НАЦИД.