Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
OCTRA 2 - Онлайн каталози за програми и база данни за прозрачност и признаване 2

проект № 101101695 - OCTRA 2 – ERASMUS-EDU-2022-NARIC-IBA

Представяне на проекта

„Националният център за информация и документация“ е партньор по проект „OCTRA 2 - Онлайн каталози за програми и база данни за прозрачност и признаване 2“ Този проект е в рамките на програма „ЕРАЗМУС+“, дейност по К3: „Подкрепа за реформа на политиката“. Този проект е продължение на проект OCTRA (2020-2022)

Водещият партньор, който осъществява проекта е Академичния информационен център – Латвийският ЕНИК – НАРИК (Латвия), останалите партньори са: Националният център за информация и документация (НАЦИД), България; НАРИК Ирландия; ЕНИК – НАРИК Полша; ЕНИК – НАРИК Румъния; ЕНИК Армения; ЕНИК Босна и Херцеговина; Училището по бизнес и финанси (BASBF), Латвия и Съветът на ректорите на Латвия.

Цел на проекта

Основната цел на проекта е да изследва роля на онлайн каталозите за програми на висшите училища в страните по проекта, акцентирайки върху микрокредитите, за да се осигури подкрепа на висшите училища при представянето на надеждна информация за признаването на квалификациите за висше образование включващи микрокредити, което в бъдеще би улеснило автоматичното им признаване.

Специфични цели

Основната цел на проекта е да стимулира диалога между експертите по академично признаване в ЕНИК – НАРИК центровете и във висшите училища, които да достигнат до съгласие за изграждането на общ модел на онлайн каталозите за програми, в които да бъдат включени и по-малките учебни единици (т.н. микрокредити). Това би довело до структурирани и разбираеми описания на програмите за висше образование.

Период за изпълнение

1 януари 2023 г. – 31 декември 2024 г.

Основни дейности

Дейностите, които са предвидени в проекта са:

  • Проучване на националните практики, препоръки и подходи към микрокредитите и онлайн каталозите за програми.
  • Подобряване и адаптиране на препоръките (съставени в предишният проект) за онлайн каталози за програми като се постигне съгласие за ключови елементи на информация за класификациите за висше образование и микрокредитите, които са от съществено значение за онлайн каталозите за програми. Това би довело до структурирани и разбираеми описания на програмите за висше образование и микрокредитите, както и ще осигури решение за включването им в онлайн каталозите за тези програми.
  • Засилване на диалога между висшите училища, ЕНИК и НАРИК центровете и други заинтересовани страни (т.е. работодатели, студенти) в признаването като се предостави достоверна и единна информация за програмите за висше образование и микрокредитите.

Партньори по проекта

Лого и наименование
Лого на AIC Академичен информационен център (AIC) Латвия – координатор
Лого на НАЦИД Национален център за информация и документация (НАЦИД), България
Лого на Качество и квалификации Ирландия Качество и квалификации Ирландия, Ирландия
Лого на NAWA Полша Полска национална агенция за академичен обмен (NAWA) Полша
Лого на CNRED Национален център за признаване и еквивалентност на дипломи - Румъния
Лого на ARMENIC Национален информационен център за академично признание и мобилност (ARMENIC), Армения
Лого на CIP Център за информация и признаване на квалификации във висшето образование (CIP), Босна и Херцеговина
Лого на BASBF Училище по бизнес и финанси (BASBF), Латвия
Лого на Съвет на ректорите на Латвия Съвет на ректорите на Латвия