Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
В помощ на висшите училища

Актуално

15.03.2024 / Проведена първа онлайн консултация на Съвета на Eвропа с европейски висши училища относно възможностите за прилагане на автоматичното признаване (и свързаните с него предизвикателства от гледна точка на висшите училища)

На 15 март Съветът на Европа, в сътрудничество с Eвропейската асоциация на институциите за висше образование (EURASHE) и Европейската университетска асоциация (EUA), беше домакин на първата онлайн консултация относно възможностите за прилагане на автоматичното признаване на квалификациите във висшето образование, която събра представители на висши училища от Европейското пространство за висше образование (ЕПВО), представители на ЕНИК-НАРИК центрове, министерства, компетентни органи в процедурата по признаване на чуждестранни квалификации и студенти, наброяващи над 250 участници.

Обект на консултациите бе приетата през 2018 г.  Препоръка на Съвета относно насърчаването на автоматичното взаимно признаване на квалификациите за висше образование и за завършен гимназиален етап на средно образование и квалификациите по обучение и на резултатите от периоди на учене в чужбина през 2018 г., поставените в нея цели и срокове, постигнатият до момента  напредък, както и идентифицираните предизвикателства, свързани с приложението й. Инициативата на организаторите бе особено важна от гледна точна на факта, че за първи път висшите училища от ЕПВО имаха възможност да обменят своя опит по темата, да споделят своите гледни точки и възможните предизвикателства пред практическото изпълнение на взаимното автоматично признаване с цел продължаване на образованието.

Основният фокус на тази консултация беше задълбочаване в перспективите и подходите по отношение на автоматичното признаване на квалификациите във висшето образование. Целта беше по-добра информираност на заинтересованите страни. На срещата бяха направени две основни презентации: обобщение на цитираната по-горе Препоръка и нейното приложение понастоящем (AR HEIs consultation), и обобщение на проведената преди консултациите анкета по темата (линк по-долу). 

Съветът на Европа анализира отговорите, събрани чрез предварителна анкета, за която бяха получени приблизително 500  отговора. В проведената предварителна анкета взеха участие и представители на НАЦИД. Резултатите от анкетата дадоха предварителна представа за гледната точка на висшите училища от ЕПВО, включително цялостното положително отношение от една страна, и опасенията за предизвикателства, които имат. Достъп до резултатите от проведената анкета можете да намерите тук.

Основният фокус на тази първа по рода си консултация беше задълбочаване в перспективите и подходите по отношение на автоматичното признаване на квалификациите във висшето образование. Целта беше постигане на по-добра информираност на висшите училища, като основна страна в процедурите по признаване с цел- продължаване на образованието.

Със своята инициатива Съветът на Европа ангажира директно представители на висши училища, като  имаше за цел да използва техния разнообразен опит и познания. Това съвместно усилие е от основно значение за разглеждане на сложността и предизвикателствата пред автоматичното признаване в европейското образователно пространство. 

Участвалите над 250 представители на висши училища и институции имаха възможност да споделят своя опит, разбиране и собствени дефиниции на понятието „автоматично признаване“ и чрез конкретни примери от собствената си практика да дискутират съществуващите  неясноти, опасения и предизвикателства от въвеждането на автоматично признаване с цел продължаване на образованието.  

Консултацията показа, че съществува многообразие от перспективи и опит сред висшите училища по отношение на автоматичното признаване. Това разнообразие и принос несъмнено ще обогати текущите усилия за рационализиране и подобряване на процеса на автоматичното признаване, което в крайна сметка ще бъде от полза за студентите, преподавателите и академичните институции в държавите-членки на Съвета на Европа.

Пълен запис от проведената онлайн среща може да видите на сайта на Съвета на Европа:  Online Consultation with Higher Education Institutions on automatic recognition 15 March 2024

06.04.2019 / Важно за висшите училища и научните организации

На 5 април 2019 г. влязоха в сила важни изменения и допълнения в Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища (НДИППОЗПОЧВУ), обнародвани в ДВ, бр.28. Основните промени са:

 • Признаване на ОНС „доктор”, придобита в чуждестранни висши училища и научни организации. Признаването се извършва от висши училища с цел достъп до по-нататъшно обучение и до обучение за повишаване на квалификацията, и от министъра на образованието и науката чрез НАЦИД за улесняване на достъпа до пазара на труда, както и за други цели, когато заявителят има правен интерес. Съгласно чл.13 признаването на придобита в чужбина степен, която съответства на ОНС „доктор” включва: проверка на статута на висшето училище или научната организация , издала документите по чл.8, ал.2; проверка на автентичността на документите по чл.8, ал.2; проверка на данните от документите по чл.8, ал.2 и установяване на съответствието на придобитата в чужбина степен с ОНС „доктор”; вземане на решение за признаване на ОНС „доктор”, за отказ тя да бъде призната или за прикратяване на процедурата. В чл.13а се посочват случаите за вземане на решение за отказ за признаване на ОНС „доктор”.
 • Отпада чл. 7а за недопускане и включването на мотивите му като основания за отказ на признаване в чл. 12, т. 1, т. 2 и т. 3 на Наредбата. Промените са приложими само за заявления, приети във висшите училища и НАЦИД след 5 април 2019 г. За всички заявления подадени преди тази дата важат разпоредбите на Наредбата, действали към момента на подаване на заявлението.
  Това се отнася и за начина, по който се подава информацията за признаване по реда на чл. 19 от НДИППОЗПОЧВУ от висшите училища до НАЦИД, т.е. допустими остават решения за недопускане до разглеждане за всички заявления, подавани преди 5 април 2019 г., когато са налице предвидените за тях обстоятелства.
 • В чл.17а се предвижда изготвянето на Информационна карта за придобита образователна степен с цел улесняване достъпа до пазара на труда по искане на чужденци с предоставена международна закрила, които по обективни причини не могат да представят изискуемите докумени по чл.8, ал.1 и 2. Издаването на информационната карта не е еквивалентно на признаването по чл. 5 и 5а.

16.10.2018 / Посещение на представители на партньорските ЕНИК-НАРИК центрове на Швеция, Дания и Финландия в София

На 8 и 9 октомври 2018 г. НАЦИД бе домакин на посещение за обмяна на опит, в което взеха участие четирима експерти от партньорски ЕНИК-НАРИК центрове на Швеция, Дания и Финландия. По време на посещението бе осъществена обмяна на опит с експертите от центъра. Гостите проведоха ползотворни срещи с представители на дирекция „Висше образование” и дирекция „Квалификация и кариерно развитие” на Министерството на образованието и науката, Националната агенция за оценяване и акредитация и ръководствата на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Техническия университет – София и Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг – София.

Обсъден бе широк кръг въпроси от взаимен интерес. Гостите от трите ЕНИК-НАРИК центъра получиха подробна информация за структурата и системата на висшето образование и академичното признаване у нас, за актуалните образователни политики, процедурите по акредитация и следакредитационен контрол, органите и процедурите по академично признаване, държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител” у нас, както и за организацията на образователния процес в посетените три български висши училища. По време на посещението беше обменена ценна информация и опит за методите за оценяване и предизвикателствата пред процедурите по академично признаване в Швеция, Дания, Финландия и България, обсъдени бяха и редица други актуални въпроси, свързани с националните образователни системи и академичното признаване.

снимка 2018-10-09__ENIC_NARIC

16.10.2018 / Анкета на МОН за Националната квалификационна рамка на Република България

За всички заинтересовани лица: можете да участвате в анкетата на МОН за оценяване на въздействието на Националната квалификационна рамка на Република България.

Във връзка с осъществяване на функциите на Министерството на образованието и науката като национален компетентен орган по прилагане на Препоръката на Съвета на ЕС, относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот на национално ниво за периода 2018-2020 г., е изготвен въпросник за оценяване на въздействието на националната квалификационна рамка на Република България, приета с РМС № 69/ 02.02.2012 г.

Въпросникът може да бъде попълван от средни общообразователни, професионални и висши училища, центрове за обучение на възрастни, работодателски и синдикални организации, студентски организации, компетентни органи по признаване на средно и висше образование и квалификации, придобити в чужбина и всички други заинтересовани лица.

Въпросникът е достъпен онлайн на адрес: https://goo.gl/forms/k4rlKrqUhRvZ1wBM2.

27.11.2017 / Приет е нов съпътстващ текст към Лисабонската конвенция с препоръки за признаване на квалификации, чиито притежатели са бежанци

На своя извънредна сесия, проведена на 14.11.2017 г. в гр. Страсбург, Франция, Комитетът по Лисабонската конвенция прие нов съпътстващ текст към Конвенцията: "Препоръки за признаване на квалификации, чиито притежатели са бежанци". Текстът е резултат на няколкогодишни съвместни усилия на Съвета на Европа, ЮНЕСКО, мрежите ЕНИК и НАРИК и редица други заинтересовани страни. Изготвянето му бе в отговор на рязко нарасналият брой бежанци, желаещи признаването на академичните им квалификации в държави от европейския регион в последните години и необходимостта от подпомагане на достъпа им до образование и работа като техни фундаментални човешки права. Новият документ цели подпомагането на компетентните органи в приемащите страни при въвеждането на чл. 7 на Лисабонската конвенция, обмяната на добри практики и информация, както и възприемането на общ подход по признаването на квалификациите за висше образование на тази категория граждани. С въвеждането на новите препоръки Съветът на Европа и ЮНЕСКО окуражават страните членки да предприемат ефективни мерки по осигуряване на прозрачност на процедурата по признаването на квалификациите на бежанци и създаването на действени механизми за подпомагане на правото им на образование и работа.

Пълният текст на документа е достъпен на следните езици: френски, английски, руски и испански на следния сайт: www.coe.int/en/web/education/-/new-recommendation...

05.10.2016 / Сътрудничеството между бизнеса и висшите училища в Европа. Изследване, финансирано от Европейската комисия

Във връзка с големия потенциал и очакваният положителен резултат от сътрудничеството между бизнеса и висшето образование, Европейската комисия стартира широкомащабно проучване, целящо подобряване на политиките и засилване на сътрудничеството между бизнеса и висшите училища в Европа.

Проучването е първото в Европа с такъв мащаб, включващо повече от 3,500 Европейски висши училища и над 1,000 бизнес организации.

Анкетата е анонимна и е достъпна на 25 европейски езика до 11.11.2016 г. на следния адрес: www.survey.ub-cooperation.eu

От голямо значение за успеха е участието на възможно най-широк кръг заинтересовани институции, които да дадат своето мнение.

30.09.2016 / Опростява се процедурата по признаване на чуждестранни дипломи за висше образование

Считано от 30.09.2016 г. отпадна изискването за заверка с апостил на дипломи и приложения към дипломи, издадени от висши училища на държавите членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария при процедурата по признаване на чуждестранни дипломи за висше образование.

Промяната е инициирана съвместно от Министерството на образованието и науката и Националния център за информация и документация (НАЦИД) след искания от сдружения на българи, завършили висше образование в чужбина, с цел разрешаване на трудностите, които срещат при процедурата по признаване на техните дипломи в България. Промяната значително ще намали административната тежест пред тях.

С приетите промени документите, които се подават за академично признаване (дипломите и приложенията към дипломите , с изключение на европейското дипломно приложение), издадени от висши училища на държавите членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария, трябва да бъдат придружени единствено с превод на български език, който да е извършен от лице, сключило договор за извършване на преводи с Министерство на външните работи без да е необходима заверка на подписа му от МВнР.

Промяната е уредена с измененията и допълненията в Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приети с Постановление на Министерския съвет № 246 от 21.09.2016 г., обнародвано в Държавен вестник, бр. 76 от 30.9.2016 г.

Друга съществена промяна в наредбата е отпадането на изискването, документите подавани по електронен път да са подписани с квалифициран електронен подпис.

28.09.2015 / Покана за участие в конференция по проект RECONOW – "Интернационализация на висшето образование и признаване на квалификациите в Евро-средиземноморския регион", Университет Петра - Аман, Йордания, 7 април 2016

Във връзка с приключване на проекта „RECONOW - Познаване на процедурите за признаване в Южно-средиземноморските страни", финансиран от ЕС по програма Темпус, на 7 април 2016 в Университет Петра - Аман, Йордания ще се проведе първата заключителна конференция, представяща постигнатите резултати. На 10 Май 2016 в Университета на Болоня - Болоня, Италия предстои да бъде проведена втора среща, за която ще бъдете своевременно информирани.

Проектът RECONOW е фокусиран върху разработването на инструменти и практики в подкрепа на йорданските и палестинските университети и техните министерства за висше образование в процеса на интернационализация и справедливо признаване на чуждестранни квалификации.

Основната цел на проекта бе подобряване и повишаване качеството на студентската мобилност в рамките на Близкоизточните и европейските системи за висше образование и отстраняването на слабостите в признаването на чуждестранни квалификации, пречещи за постигне на по-добро взаимно разбиране на системите за висше образование, квалификации и други свързани документи.

Предварителният дневен ред на конференцията е достъпен на: http://www.reconow.eu/en/conferences.aspx.

Регистрацията е безплатна и трябва да бъде направена до 20 март 2016 г., достъпна он-лайн на: http://www.reconow.eu/en/conferences.aspx

28.09.2015 / Успешно приключва Проект SCAN-D: първият съвместен онлайн регистър с образци на документи за висше образование по програма „ЕРАЗЪМ +”, финансиран от Европейската комисия.

Националният център за информация и документация участва в международния проект SCAN-Diplomas (Scan-D), който стартира през юли 2014 г. и приключва в края на септември 2015 г. Проектът е финансиран по програма „ЕРАЗЪМ +” , Основно действие 3 (Подкрепа за реформиране на политиките) на Европейската комисия.

SCAN-D е съвместна инициатива между 15 национални ENIC и NARIC центрове, обединени от общата идея за ефективно подпомагане на международната академична мобилност като един от основните приоритети до 2020 г. чрез съкращаване на сроковете и улесняване на процедурите по признаване на придобито висше образование в участващите в проекта държави: Италия, Латвия, Литва, Холандия, Нова Зеландия, Португалия, Словения, Испания, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Израел.

В резултат на успешното изпълнение на проекта е създадена международна онлайн база данни, съдържаща над 2200 образци на дипломи, приложения към дипломи, академични справки, Европейски дипломни приложения и други образователни документи.

Базата данни ще допринесе за повишаване на прозрачността на процедурите по академично признаване и ще послужи като ефективен инструмент за контрол и намаляване на риска от фалшиви дипломи, както и минимизирането на недоразумения, възникващи в процеса на признаване. Ще се постигне по-висока съгласуваност, прозрачност и значително съкращаване на сроковете за признаване.

Сигурността е гарантирана със съвременни функции за защита на поверителността и целостта на събраните данни, като базата ще бъде достъпна само за упълномощен персонал в съответните ENIC-NARIC центровете.

Проектът Scan-D е първият пример за изграждане на онлайн база данни с образци на документи за висше образование в помощ на експертите, отговарящи за процедурите по признаване. Създадената база данни ще е от полза и за висшите училища, тъй като ще бъде улеснена мобилността на техните студенти и преподаватели.

С подкрепата на Министерството на образованието и науката и в резултат на отзивчивостта на висшите училища, НАЦИД успя да включи в базата данни 673 образци на дипломи за висше образование, приложения към дипломи, академични справки и други документи, които несъмнено ще допринесат за по-бързи процедури, по-добро познаване и коректност в процедурите по признаване и мобилност на българи в чужбина.

Налице са всички предпоставки за устойчиво развитие на базата данни както чрез разширяване на броя на държавите, които искат да се включат с образци на образователни документи за висше образование, така и чрез текущо обогатяване с нови образци от участващите държави.

Повече информация за проекта и възможностите за развитието на базата данни, българските висши училища могат да получат от експертите на НАЦИД, като изпращат запитванията си на e-mail: naric@nacid.bg

13.03.2015 / Промяна относно начина на разпространение на депозитираните нотификации за Хагската конвенция и други международни договори, по които Кралство Нидерландия е депозитар

Считано от 01.07.2015 г. ще бъде преустановен досегашният начин на разпространение на депозитираните нотификации за държавите, ратифицирали Хагската конвенция и всички останали международни договори, по които Кралство Нидерландия е депозитар.

Цитираните нотификации ще бъдат достъпни в електронен вид на интернет адрес:
treatydatabese.overheid.nl или чрез абонамент.

Заинтересованите висши училища могат да се регистрират на посочения сайт за автоматично получаване на депозитарните уведомления, отнасящи се до съответните договори от тяхна компетентност и по-специално до Хагската Конвенцията.

29.09.2014 / ВАЖНО!!! Невалидни бланки на документи на Държавния висш атестационен комитет и на Висшата атестационна комисия на Руската федерация

Националният център за академично признаване и мобилност на Руската федерация (РФ) разпространи сред всички свои партньорски ЕНИК-НАРИК центрове пълния списък на сериите и фабричните номера на откраднати през 2001 г. бланки на дипломи за кандидати на науките и доктори на науките и атестати за професори и старши научни сътрудници на Държавния висш атестационен комитет на РФ и на Висшата атестационна комисия на РФ.

Откраднатите бланки на документи са обявени за невалидни от компетентните органи на Руската федерация.

Изчерпателен списък със сериите и фабричните номера на цитираните документи може да бъде намерен в раздел Фалшиви чуждестранни дипломи и академични справки.

Моля да имате предвид вероятността да бъдат направени опити за използването на цитираните невалидни документи на територията на България.

18.09.2014 / Онлайн анкета за експерти по академично признаване. Изразете своето мнение, споделете своите добри практики по академично признаване

В рамките на финансирания по програма Еразъм+ проект “STREAM” с участието на мрежата ENIC-NARIC, Европейската асоциация на университетите (EUA), Tuning мрежата, Европейския студентски съюз и др. партньори предстои изграждането на платформа за добри практики по академично признаване, предназначена за ползване от експерти по академично признаване, служители занимаващи се с прием на кандидатстудентски документи от чужбина и други заинтересовани институции и лица, имащи отношение към признаването на чуждестранни квалификации за висше образование от Европейското пространство за висше образование (EHEA) в съответствие с принципите на Лисабонската конвенция.

Целта на настоящата анкета е събирането на обратна информация от заинтересованите експерти и страни и обобщаването на споделените добри практики в контекста на принципите на Лисабонската конвенция.

Анкетата съдържа 18 ключови въпроса и ще бъде достъпна до 1-ви Октомври 2014 г. на следният линк:
https://www.surveymonkey.com/s/Z88CJVM

05.08.2014 / Публикувана беше окончателната версия на „Ръководство по академично признаване за висшите училища” (EAR HEI)

Настоящата версия на ръководството е предназначена изключително към оценители и експерти по академично признаване във висшите училища и други заинтересовани институции, имащи отношение към признаването на чауждестранни квалификации за всише образование в съответствие с принципите на Лисабонската конвенция.

Проектът "European Area of Recognition – A manual for the higher education institutions" бе осъществен от консорциум от националните ЕНИК-НАРИК центрове, представители на Европейската асоциация на университетите, Tuning мрежата, Европейския студентски съюз и председателя на Комитет по Лисабонската конвенция. В хода на проекта бяха проведени широки консултации, в които взеха участие и български висши училища и институции.

От 1997 г. насам Лисабонската конвенция е правното основание за справедливо академично признаване в Европейското пространство за висше образование, но все още много институции не са запознати с конвенцията и със систематичното приложение на принципите й в своята практика. Тази ситуация е сериозна пречка пред мобилността на студентите.Разработеното ръководство е фокусирано преди всичко към академично признаване, имащо за цел- достъп до по-нататъшно образованието във висше училище. То предствлява методическо ръководство за академично признаване на базата на принципите на Лисабонската конвенция, чрез което експертите да могат да подходят индивидуално към всеки кандидат и да оценят съответствието на притежаваната от него степен на висше образование с изискванията на академичната програма, за която той кандидатства в избраното висше училище.

Настоящото ръководство предоставя единна основа за справедливо академично признаване в държавите от Европейския регион, ратифицирали Лисабонската конвенция, чрез която висшите училища ще могат да допринесат за развитието на международната академична мобилност в рамките на Европейското пространство за висше образование.

Ръководство по академично признаване за висшите училища

17.07.2014 / Румънските дипломи за средно образование от 2014 г. ще бъдат забавени

Утвърден е Временен Сертификат за средно образование, завършено в Румъния през 2014 г.

На 14.07.2014 г. Министерството на образованието на Румъния уведоми НАЦИД и всички останали ЕНИК-НАРИК центрове, че издаването на дипломите за средно образование, завършено през 2014 г. ще бъде забавено.

Със своя Заповед № 3838 от 11.07.2014 г. Министърът на образованието на Румъния е утвърдил временен Сертификат за удостоверяване на завършеното през 2014 г. средно образование, който да се ползва за достъп до висше образование.

Образец на временен Сертификат за завършено средно образование