Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация


Съдържание на страницата

Секция Тематични библиографски справки

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, eBooks, 2018-2023. Бълг., рус., англ. ез.

64 заглавия

25 лв

БИЛИНГВИЗЪМ (ДВУЕЗИЧИЕ) В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп. Бълг., рус., англ. ез.

132 заглавия

45 лв

ИГРАТА КАТО МЕТОД НА ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, 2020-2022. Бълг., рус., англ. ез.

81 заглавия

30 лв

STEM ОБРАЗОВАНИЕ (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, MATHEMATICS)

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, 2016-2022. Бълг., рус., англ. ез.

63 заглавия

25 лв

СТРЕС И БЪРНАУТ В УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, 2015-2022. Бълг., рус., англ. ез.

82 заглавия

30 лв

ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРАКТИКИ

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, 2018-2022. Бълг., рус., англ. ез.

56 заглавия

25 лв

ОЦЕНЯВАНЕТО В УЧИЛИЩЕ - ФАКТОР ЗА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, 2016-2022. Бълг., рус., англ. ез.

74 заглавия

30 лв

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩНА СРЕДА

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, 2017-2022. Бълг., рус., англ. ез.

63 заглавия

25 лв

УЧЕБЕН ПРОЦЕС И УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, 2017-2022. Бълг., рус., англ. ез.

74 заглавия

30 лв

ГРАЖДАНСКО ВЪЗПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп. Бълг., рус., англ. ез.

105 заглавия

40 лв

ОБРАЗОВАНИЕ В ОНЛАЙН СРЕДА

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, 2016-2022. Бълг., рус., англ. ез.

78 заглавия

30 лв

ЗА РЕЛИГИОЗНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, 2009-2021. Бълг., рус., англ. ез.

39 заглавия

20 лв

СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, 2015-2021. Бълг., рус., англ. ез.

80 заглавия

30 лв

РЕФЛЕКСИВЕН ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, 2015-2021. Бълг., рус., англ. ез.

56 заглавия

25 лв

ЗА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ В УЧИЛИЩЕ

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, 2015-2021. Бълг., рус., англ. ез.

49 заглавия

25 лв

СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕНЕ

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, 2015-2021. Бълг., рус., англ. ез.

75 заглавия

30 лв

ВЪЗПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА СЪС СОП

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, 2016-2021. Бълг., рус., англ. ез.

136 заглавия

55 лв

ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПЕЙСКОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп. 2016-2021. Бълг., рус., англ. ез.

91 заглавия

45 лв

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ВЪЗПИТАНИЕТО

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп. 2015-2020. Бълг., рус., англ. ез.

106 заглавия

53 лв

ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВА КУЛТУРА В УЧИЛИЩЕ

Книги, дисертации, статии, публик. на свободен достъп, 2014-2019. Бълг., рус., англ. ез.

63 заглавия

30 лв

НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ - МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ

Книги, дисертации, статии. Бълг. ез.

14 заглавия

10 лв

МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА - МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА

Книги. Бълг. ез.

26 заглавия

10 лв

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ НА ИГРАТА

Книги, дисертации, статии, публик. на свободен достъп, 2014-2019. Бълг., рус., англ. ез.

36 заглавия

15 лв

ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД - МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА

Книги, публик. на свободен достъп. Бълг., рус. ез.

20 заглавия

10 лв

ОПТИМИЗМЪТ И ПЕСИМИЗМЪТ - ОРИЕНТИРИ В ЖИВОТА

Книги, дисертации, статии, публик. на свободен достъп, 2001-2019. Бълг., рус., англ. ез.

80 заглавия

30 лв

НРАВСТВЕНО И ЕСТЕТИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Книги, дисертации, статии, публик. на свободен достъп, 2015-2019. Бълг., рус., англ. ез.

61 заглавия

40 лв

ХУМАНИЗМЪТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Книги, дисертации, статии, публик. на свободен достъп, 2013-2019. Бълг., рус., англ. ез.

48 заглавия

34 лв

ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ

Книги, дисертации, статии, публик. на свободен достъп, 2014-2019. Бълг., рус., англ. ез.

77 заглавия

48 лв

ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Книги, дисертации, статии, публик. на свободен достъп, 2014-2018. Бълг., рус., англ. ез.

104 заглавия

52 лв

ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОЗОНАТА

Книги, дисертации, статии, публик. на свободен достъп, 2010-2018. Бълг. ез.

90 заглавия

45 лв

ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА СЕМЕЙСТВО - УЧИЛИЩЕ

Книги, дисертации, статии, 2010-2018. Бълг., рус., англ. ез.

58 заглавия

40 лв

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕС ВЪРХУ РЕГИОНАЛНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗЛИЧИЯ В БЪЛГАРИЯ

Книги, дисертации, статии, 2004-2018. Бълг. ез.

34 заглавия

25 лв

ЗА ОБУЧЕНИЕТО В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Книги, дисертации, статии, 2012-2018. Бълг., рус., англ. ез.

95 заглавия

47 лв

ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ВЪЗРАСТНИ КАТО ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Книги, дисертации, статии, 2012-2017. Бълг., англ. ез.

62 заглавия

41 лв

НЕОФИТ РИЛСКИ - ПАТРИАРХ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ И КНИЖОВНИЦИ

Книги, дисертации, статии. Бълг. ез.

41 заглавия

30 лв

ГРАМОТНОСТТА В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

Книги, дисертации, статии, 2012-2017. Бълг. ез.

49 заглавия

30 лв

БЪЛГАРСКИЯТ БУКВАР ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

Книги, дисертации, статии, 1844-2003. Бълг. ез.

105 заглавия

52 лв

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ - СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

Книги, дисертации, статии, 2011-2017. Бълг., англ. ез.

85 заглавия

52 лв

СТАРОПЕЧАТНИ, РЕДКИ И ЦЕННИ КНИГИ ОТ ФОНДА НА БИБЛИОТЕКАТА

Книги. Бълг., рус. ез.

42 заглавия

30 лв

ФОЛКЛОР И ВЪЗПИТАНИЕ

Книги, дисертации, статии, 2010-2016. Бълг., рус., англ. ез.

66 заглавия

43 лв

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИ

Книги, дисертации, статии, 2012-2017. Бълг., рус., англ. ез.

76 заглавия

48 лв

ИНОВАЦИИ И ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Книги, дисертации, статии, 2012-2017. Бълг., рус., англ. ез.

75 заглавия

47 лв

НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Книги, дисертации, статии, 2013-2017. Бълг., англ. ез.

51 заглавия

25 лв

КЛАСНАТА СТАЯ И УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Книги, дисертации, статии, 2007-2016. Бълг., англ. ез.

63 заглавия

15 лв

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Книги, дисертации, статии, 2010-2016. Бълг., рус., англ. ез.

45 заглавия

10 лв

СОЦИАЛНАТА МИСИЯ НА ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯТА НА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Книги, дисертации, статии, 2005-2016. Бълг., рус., англ. ез.

89 заглавия

15 лв

ОБУЧЕНИЕ НА ДАРОВИТИ И ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА

Книги, дисертации, статии, 1985 -2016. Бълг., англ. ез.

55 заглавия

15 лв

НАСИЛИЕ И АГРЕСИЯ СРЕД ПОДРАСТВАЩИТЕ

Книги, дисертации, статии, 2005 -2016. Бълг., англ. ез.

79 заглавия

15 лв

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Книги, дисертации, статии, 2010 -2016. Бълг., англ. ез.

116 заглавия

20 лв

ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Книги, дисертации, статии, 2006 -2016. Бълг., англ. ез.

88 заглавия

15 лв

УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ - ЕДИННА ПЕДАГОГИЧЕСКА СИСТЕМА

Книги, дисертации, статии, 1991 -2016. Бълг., рус., англ. ез.

127 заглавия

20 лв

САМООЦЕНКАТА КАТО ФАКТОР ЗА УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕ

Книги, дисертации, статии, 2010 -2015. Бълг., англ. ез.

78 заглавия

15 лв

МЯСТОТО И РОЛЯТА НА ИЗКУСТВОТО В ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Книги, дисертации, статии, 2006 -2015. Бълг., англ. ез.

89 заглавия

15 лв

МУЗИКАЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕ

Книги, дисертации, статии, 2006 -2015. Бълг., англ. ез.

59 заглавия

10 лв

СОЦИОЛОГИЯ НА КУЛТУРАТА

Книги, дисертации, статии, 2007 -2015. Бълг., англ. ез.

56 заглавия

10 лв

ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

Книги, дисертации, статии, 2009 -2015. Бълг., англ. ез.

80 заглавия

15 лв

ДОМАШНО ОБРАЗОВАНИЕ

Книги, дисертации, статии, 2006 -2015. Бълг., англ. ез.

29 заглавия

10 лв

АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ

Книги, дисертации, статии, 2010 -2015. Бълг., рус., англ. ез.

92 заглавия

15 лв

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И СТРАТЕГИИ ЗА УЧЕНЕ

Книги, дисертации, статии, 2010 -2015. Бълг., рус., англ. ез.

105 заглавия

20 лв

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

Книги, дисертации, статии, 2008 -2015. Бълг., рус., англ. ез.

55 заглавия

10 лв

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Книги, дисертации, статии, 1998-2015. Бълг., рус., англ. ез.

111 заглавия

20 лв

ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Книги, дисертации, статии, 2007-2015. Бълг., англ. ез.

52 заглавия

10 лв

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ И ФОРМИРАНЕ ЛИЧНОСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Книги, дисертации, статии, 2012-2015. Бълг., рус., англ. ез.

100 заглавия

20 лв

ОБЩУВАНЕТО КАТО ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОЦЕС

Книги, дисертации, статии, 2007-2015. Бълг., англ. ез.

50 заглавия

10 лв

ЛИТЕРАТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ И КРИТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ

Книги, дисертации, статии, 2009-2015. Бълг., рус., англ. ез.

44 заглавия

10 лв

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ - РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ДЕЦА СЪС СОП

Книги, дисертации, статии, 2009-2015. Бълг., рус., англ. ез.

101 заглавия

20 лв

БЪЛГАРСКАТА ПИСМЕНОСТ И ДЕЛОТО НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Книги, дисертации, статии. Бълг. ез.

53 заглавия

10 лв

ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ НА НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ (1878-2020 Г.)

Книги, дисертации, статии, 1878-2020. Бълг. ез.

375 заглавия

50 лв

ПЕДАГОГИКАТА НА МАРИЯ МОНТЕСОРИ

Книги, дисертации, статии. Бълг., англ., немски ез.

41 заглавия

10 лв

КОМЕНСКИ, РУСО, ПЕСТАЛОЦИ И ПИАЖЕ ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО

Книги, дисертации, статии. Бълг., рус., англ. ез.

100 заглавия

25 лв