Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Процедура на професионално признаване

Лицата, желаещи признаване на професионални квалификации, придобити в държава-субект по Директива 2005/36/ЕО подават определените в Закона за признаване на професионални квалификации документи пред органа, компетентен да признава съответната професионална квалификация.

Необходими документи

За целите на признаване компетентните органи по регулираните професии в България имат право да изискват от гражданите следните документи:

 • надлежно попълнено заявление (доколкото съществува формуляр) заедно със структурирана автобиография (с попълнена информация за завършено образование и професионален стаж)
 • копие на документ за самоличност
 • заверено копие на удостоверение за брак (съответно всички документи относно по-късна промяна на името на заявителя, в случай, че името в дипломата се различава от името в заявлението)
 • заверено копие на доказателства за официални квалификации – диплома, удостоверение или други документи
 • заверени копия на удостоверения и доказателства за професионален стаж или допълнително професионално обучение (доказателства, които не са част от доказателствата за официална квалификация)
 • документ за продължителност, обхват и съдържание на образованието, който да спомогне съответните власти да преценят дали съществуват съществени различия (ако обучителната институция не може да осигури данни за програмата за обучение, заявителят може да предостави декларация, съдържаща списък на завършените модули/курсове)
 • в случай, че е необходимо, удостоверение за пригодност по отношение на здравословно състояние, не по-старо от 3 месеца
 • удостоверение за чисто досие, издадено от съответните власти на държавата по произход на заявителя, което да не е по-старо от 3 месеца
 • в случай, че е необходимо, доказателство за финансовото състояние на заявителя
 • в случай, че е необходимо, доказателство за внесени осигуровки във връзка с упражняването на професионалната дейност
 • доказателство за заплащане на административната такса (такса-марка върху заявлението), в случай че съществува.
 

Заверени или лицензирани преводи може да бъдат изисквани само за основни документи (диплома, удостоверение, лична карта), като заявителят трябва да бъде уведомен от съответните власти откъде може да се снабди с тях. В случая с другите документи следва да се приема незаверен или нелицензиран превод, тъй като традиционната процедура за удостоверяване „апостил” вече не е приемлива.

Удостоверения

Компетентният орган се произнася за или против признаване на съответната професионална квалификация в срок до 3 месеца при автоматично признаване или 4 месеца при признаване по общата система след изпълнението на всички изисквания и условия. Всички решения трябва да са обосновани.

ПРИЗНАВАНЕ на професионална квалификация

При вземане на решение за признаване на професионална квалификация по съответната професия органът по признаване или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за признаване.

ОТКАЗ НА ПРИЗНАВАНЕ на професионална квалификация

В случай, че компетентният орган откаже признаване, заявителят трябва да бъде уведомен за правото на обжалване, процедурата, която трябва да се следва и сроковете за обжалването.