Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Често задавани въпроси

1. Кои професии са регулирани в България?

Пълният Списък с регулирани професии на територията на Република България е достъпен на сайта на НАЦИД: nacid.bg/bg/professio/

2. Установих, че моята професия, придобита в чужбина, е регулирана в България. Как да разбера каква е процедурата по признаване, необходимите документи и срокове?

Подробна информация за процедурата по признаване на регулирана професия в България може да бъде получена от съответния компетентен орган. Информация относно лица за контакт за всяка регулирана професия може да откриете в Списъка с регулирани професии: при избор на конкретна професия.

3. Трябва ли да владея български език, за да мога да упражнявам професията си, която е регулирана в България?

Да. Необходимо е да притежавате познания по български език, които да Ви позволят упражняването на регулираната професия на територията на Република България.Подробности можете да консултирате със съответния компетентен орган.

4. Чуждестранната ми квалификация може би е част от професия, която е регулирана в България. Какво да направя?

Задължително се консултирайте с компетентния орган, отговарящ за регулираната професия, към която би могла да принадлежи Вашата професионална квалификация.

5. Установих, че професията ми не е регулирана в България. Имам ли достъп до пазара на труда тук и кой е компетентен да признае чуждата ми професионална квалификация?

Да, за упражняване на нерегулирана професия Вие имате директен достъп до пазар на труда в България. Признаването на професионални квалификации по професии, които не са регулирани в България, е в компетенциите на потенциалния работодател. Той има право да прецени дали да Ви назначи с тази Ваша чуждестранна квалификация или с друга квалификация, притежавана от Вас.

6. Притежател съм на квалификация по нерегулирана професия в България, придобита в чуждестранно средно училище. Кой е компетентният орган по признаване на такива квалификации в България?

Вижте отговора на въпрос 5. В допълнение на това, може да Ви е полезно да знаете, че можете да поискате признаване на чуждестранната си професионална квалификация по нерегулирана професия, издадена от средно училище на чужда държава във връзка с признаване на завършен от Вас клас или степен на образование, от избрано от Вас Регионално управление на образованието. Цитираното признаване е с цел улесняване на Вашия достъп до нерегулирания пазар на труда, а не разрешаването му.

7. Придобил/а съм професионалната си квалификация след проведено професионално обучение извън училищната система в чужда държава. Кой е компетентният орган за признаване в този случай? Ще мога ли да упражнявам професията си в България?

В случай, че професията Ви е регулирана, трябва да се обърнете към съответния компетентен орган (Вж въпр. 4). В случай че професията Ви не е регулирана у нас, (Вж въпр. 5)- Вие имате директен достъп до пазара на труда в България. В случаи като този няма национален орган за признаване дори с цел облекчаване достъпа до пазара на труда, а компетенциите са изцяло на потенциалния работодател.

8. Притежател съм на чуждестранна квалификация по нерегулирана професия в България. Бих искал/а да упражнявам професията като самостоятелно заето лице / да открия фирма в България. Какво трябва да направя?

Вие имате право да упражнявате дейности по нерегулирани професии като самонаето лице със следното важно уточнение: всички въпроси извън законодателната област на Директива 2005/36/ЕО и Закона за признаване на професионални квалификации, като например упражняване на икономически дейности в различни юридически или договорни форми, необходими регистрации или лицензи, дължими осигуровки или данъци и т.н., трябва да са в съответствие с приложимото национално законодателство.

9. Управител съм на голяма компания в България, която желае да назначи работници, придобили професията си в чужда държава? Какви стъпки трябва да предприеме компанията, за да работят легално?

Притежателите на чуждестранни професионални квалификации по нерегулирани в България професии имат директен достъп до пазара на труда. Признаването на такива професионални квалификации е от Вашите компетенции като работодател при спазване на съотносимото българско законодателство. За упражняване на професии, които са регулирани в България, притежателите им следва да се обърнат към съответния български компетентен орган. В случай, че е възможно квалификацията да е част от регулирана професия, консултирайте се с органа по съответната регулирана професия, към която би могла да принадлежи тази квалификация. Списъкът с регулираните професии и контактните данни на компетентните им органи можете да намерите на адрес: nacid.bg/bg/professio/