Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата

Регистър на академичния състав в Република България

За регистъра

Регистърът на академичния състав в Република България е електронна база данни с публичен достъп, която се поддържа от Министерството на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация. Съдържа информация за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор” и/или научна степен „доктор на науките”, за защитените дисертационни трудове и за лицата на академични длъжности в Република България.

За всяко подлежащо на вписване лице е създаден електронен профил, който включва заеманите академични длъжности, обстоятелствата, свързани с индивидуалните наукометрични показатели, които отразяват неговите научни резултати и резултатите, които отразяват постиженията му в преподавателската и/или художественотворческата или спортната дейност, определени в съответствие с чл. 2б, ал. 2 от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за прилагането му.

Информацията за съответствието с минималните национални изисквания за лицата, които към момента заемат академични длъжности, следва да бъде заявена от висшите училища и научните организации в съответствие с § 44, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗРАСРБ.