Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
QUATREC 2 - Сравняване на квалификациите за надеждно признаване

проект № 619629-EPP-1-2020-1-LV-EPPKA3-NARIC

Представяне на проекта

Проектът „QUATREC 2 - Сравняване на квалификации за надеждно признаване” (Comparing qualifications for reliable recognition – QUATREC 2), е съфинансиран от ЕК по програма „Еразъм +” KA3 - Подкрепа за политически реформи.

Проектът се изпълнява от националните ЕНИК-НАРИК центровете на шест държави: Латвия (координатор на проекта), Великобритания, България, Румъния, Литва и Армения.

Цел на проекта

Подпомагане ефективното използване на резултатите от обучението при академичното признаване и оценяване на чуждестранни дипломи за висше образование сред институциите за висше образование и работодателите, в подкрепа на справедливото им признаване.

Специфични цели

Разработване и управляване на методология за използване на резултатите от обучението при академичното признаване и оценяване въз основа на проучвания и предходни заключения и препоръки от проект QUATREC.

Целеви групи

 • Национални центрове по академично признаване и мобилност от мрежата ЕНИК/НАРИК;
 • Всички заинтересовани страни, ползващи услугите и капацитета на Националните центрове по академично признаване и мобилност от мрежата ЕНИК/НАРИК и работодатели.

Период за изпълнение

1 октомври 2020 г. – 30 септември 2022 г.

Основни дейности

 • Проучване на примери за добри практики (работни проучвания) в страните партньори по проекта относно съществуващи методологии и насоки за формулиране на резултатите от обучението;
 • Разработване на методология за формулиране и сравняване на резултатите от обучението за целите на надеждно признаване на квалификациии на база на проучвания и предишни заключения на проект QUATREC;
 • Организиране на дейности по обмен на знания и опит за създаване на методология;
 • Организиране на национални семинари за целевите групи (висши училища и работодатели) за представяне на методологията;
 • Разпространение на резултатите от проекта.

Консорциум и екип по проекта

Лого и наименование
Лого на AIC Академичен информационен център (AIC) Латвия - координатор
Лого на НАЦИД Национален център за информация и документация (НАЦИД), България
Лого на SKVC Център за оценка на качеството във висшето образование - Литва
Лого на CNRED Национален център за признаване и еквивалентност на дипломи - Румъния
Лого на UK NARIC UK NARIC - Великобритания
Лого на ARMENIC Национален информационен център за академично признание и мобилност (ARMENIC), Армения.
Лого на CNRED Университет Vytautas Magnus (Латвия) – отдел за международно сътрудничество

Повече информация: www.aic.lv/.../quatrec-2