Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
QUATREC - Сравняване на квалификациите за надеждно признаване

проект № 595635-ЕРР-1-2018-1-LV-EPPKA3-NARIC

Представяне на проекта

Проектът QUATREC - Сравняване на квалификациите за надеждно признаване (Comparing qualifications for reliable recognition – QUATREC), е съфинансиран от ЕК по програма „Еразъм +” (Higher Education - Knowledge Alliances, Bologna Support, Jean Monnet).

Проектът се изпълнява от националните ЕНИК-НАРИК центровете на пет държави: Латвия (координатор на проекта), Великобритания, България, Естония и Армения.

Цел на проекта

Подобряване на процедурите по признаване на квалификации за висше образование, чрез насърчаване на използването на резултатите от обучението, като инструмент за постигане на съответствие със съществуващите и нововъзникващите квалификационни рамки.

Специфични цели

Осъществяване на хоризонтален метод за сравнение на различни квалификации, които са позиционирани на едно и също ниво, както и резултатите от тяхното обучение и извършване на проучване, дали са съпоставими и дали се откриват съществени различия в нивата и резултатите от обучението.

Целеви групи

 • Национални центрове по академично признаване и мобилност от мрежата ЕНИК/НАРИК;
 • Всички заинтересовани страни, ползващи услугите и капацитета на Националните центрове по академично признаване и мобилност от мрежата ЕНИК/НАРИК.

Период за изпълнение

1 март 2018 г. – 29 февруари 2020 г.

Основни дейности

 • Събиране и обобщаване на информация относно националните системи за висше образование, национални квалификационни рамки, конкретни бакалавърски и на магистърски квалификации, както и практики за признаването им;
 • Разработване на методологията за осъществяване на сравнителното изследване;
 • Обсъждане на резултатите от хоризонталният метод за сравнение на квалификациите и тяхното позициониране на дадено ниво - прилики и различия;
 • Изготвяне на предложения за ефективно използване на квалификационните рамки и резултати от обучението в процеса на академично признаване;
 • Разпространение на резултатите от изследването чрез официалните уеб страници на партньорите по проекта, международни конференции и срещи на ЕНИК-НАРИК мрежата.

Консорциум и екип по проекта

Лого и наименование
Лого на AIC Академичен информационен център (AIC) Латвия - координатор
Лого на UK NARIC UK NARIC - Великобритания
Лого на НАЦИД Национален център за информация и документация (НАЦИД), България
Лого на Фондация Архимед Фондация Архимед, (Archimedes Foundation), Естония
Лого на ARMENIC Национален информационен център за академично признание и мобилност (ARMENIC), Армения.

Повече информация: www.aic.lv/.../quatrec


Новини

11.04.2019 Втората организационна среща по проект QUATREC
Втората организационна среща по проект QUATREC - Сравняване на квалификациите за надеждно признаване се състоя на 03.04.2019 в София, България.

Националният център за информация и документация бе домакин на втората организационна среща на консорциума от пет ЕНИК и НАРИК центрове от Латвия (координатор), България, Армения, Естония и Обединеното кралство по проект QUATREC - Сравняване на квалификациите за надеждно признаване, която се състоя на 03 април 2019 г. в София.

Проектът е съфинансиран от ЕК по програма „Еразъм +” (Higher Education - Knowledge Alliances, Bologna Support, Jean Monnet).

Срещата започна с представяне на националната структура по академично признаване в България, някои добри практики и основни предизвикателства. По-късно координаторите предоставиха допълнителна информация относно плана за дейностите по проекта и предстоящите заседания на консорциума. Всеки партньор докладва напредъка по изпълнението на проекта, сподели натрупания опит и основните предизвикателства в досегашните си дейности. В хода на дискусиите бяха обменени практики по изпълените до момента дейности и бяха обсъдени възможни подобрения в крайните резултати на проекта.

По време на срещата партньорите обсъдиха съдържанието и структурата на окончателния доклад, анализираха резултатите от квалификационните характеристики и изясниха основните дейности по проекта и графика до края на проекта през 2020 година.

Следващата среща на консорциума ще се проведе в Естония в края на м.Август или м.Септември.

21.09.2018 Първата организационна среща по проект QUATREC
Успешно премина първата организационна среща по проект QUATREC - Сравняване на квалификациите за надеждно признаване

На 22 август 2018 в град Рига, Латвия се проведе първата организационна среща на консорциума по проект „QUATREC - Сравняване на квалификациите за надеждно признаване” (Comparing qualifications for reliable recognition – QUATREC), съфинансиран от ЕК по програма „Еразъм +” (Higher Education - Knowledge Alliances, Bologna Support, Jean Monnet), организирана от Академичния Информационен Център на Латвия (AIC), като водеща институция по проекта.

Представителите на координатора запознаха участниците от четирите партньорски центъра от Армения, България, Естония и Великобритания с основните дейности по проекта, очакваните резултати и приносът на всеки партньор. Обсъден бе графикът на дейностите през периодa на изпълнението му, по-нататъшни междинни срещи, както и критериите за избор на бакалавърска и магистърска квалификация за задълбочено изследване, различни аспекти на квалификациите, които да бъдат проучени и сравнени и други въпроси от взаимен интерес.

Крайният срок за приключване на проекта е 29 февруари 2020 г.