Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри на Националния център за информация и документация (НАЦИД) в областта на висшето образование

по договор № BG05SFOP001-1.017-0001-C01 / 04.12.2020 г. по ОПДУ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление”.

Основните цели на проекта са:

 • Подобряване на дейността на НАЦИД чрез създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри в областта на висшето образование;
 • Подобряване на качеството, пълнотата и сигурността на данните, и оптимизация на тяхната организация;
 • Осигуряване на автоматизиран обмен на данни от и към външни системи на национално ниво;
 • Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса.

Стойност на проекта

Общата стойност на проекта възлиза на 8 781 716,80 лв,
от които 7 464 459,28 европейско и 1 317 257,52 национално съфинансиране.

Период за изпълнение

Проектът е с продължителност 34 месеца считано от 01 октомври 2020 г. до 01 август 2023 г.

Общи цели

Основните цели на проекта са:

 • Подобряване на дейността на НАЦИД чрез създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри в областта на висшето образование;
 • Подобряване на качеството, пълнотата и сигурността на данните, и оптимизация на тяхната организация;
 • Осигуряване на автоматизиран обмен на данни от и към външни системи на национално ниво;
 • Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса.

Целеви групи

Целевите групи по настоящия проект са: НАЦИД; МОН; Висши училища; Държавни и общински институции; Граждани; Бизнес; Български консулски служби.

Изборът на тези групи е свързан с целите на проекта за създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри и реализиране на електронни административни услуги в областта на висшето образование, постигане подобряване на работните процеси в структурите на НАЦИД и МОН в тази област, автоматизиране на процесите за подаване на данни от Висшите училища, генериране на точна и пълна справочна информация относно висшето образование за граждани, бизнес, държавни и общински администрации в реално време и повишаване на качеството на административното обслужване.

Основни дейности и очаквани резултати

За постигане на поставените цели, се предвиждат следните дейности в рамките на проекта:

 1. Дейности:

  Дейност 1. Изграждане на регистър на издадените удостоверения за виза “D” за продължителен престой на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища (Регистър виза “D”)

  Описание

  В рамките на дейността ще бъде разработен и внедрен регистър на издадените удостоверения за виза “D” за продължителен престой на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища (ВУ), в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във ВУ на Р България и в изпълнение на Реш. № 704 на МС от 2018 г. за приемането на мерки за трансформация на модела на админ. обслужване. Основната цел е да се осигури отдалечен достъп за извършване на справки от консулските длъжностни лица на РБ при приемане на документи за виза “D” на приетите чуждестранни граждани във ВУ в страната. За целта ще бъде извършен анализ на приложимата норм. уредба и на раб. процеси във връзка с функционирането на регистъра. Анализът ще обхване и данните, които ще се вписват в него - кои от данните са първични и кои вторични, кои данни се използват от повече от една администрация. Въз основа на изготвения анализ ще бъдат дефинирани работни процеси и ще бъде определено минимално необходимото съдържание на Регистър виза “D”, респ. ще бъдат идентифицирани нови административни и/или справочни услуги, включително вътрешноадминистративни такива. Ще се изготви проект на Наредба, с която да се регламентират реда и условията за водене на регистъра в съответствие с норм. уредба на висшето образование (ВО), правното положение на чуждестранните граждани и електронното управление (ЕУ), както и ще се систематизира работата с регистъра. Доколкото минималното съдържание на заявлението за издаване на удостостоверение за виза “D” е закрепено в Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във ВУ на РБ, то с висока степен на вероятност ще се наложат изменения в нея. Тъй като наредбата е приета с ПМС, то свързаните изменения ще изискват предварителна частична оценка на въздействието.

  Изграждането на регистъра ще стартира с технически анализ и разработката на системен проект (СП), където ще бъдат заложени всички функционални и нефункционални изисквания към системата, необходимите интерфейси с други системи, както и осигуряване на свързаност с хоризонталните системи на електронното управление (ХСЕУ). В съответствие със СП ще се извършат всички необходими технологични разработки по изграждане на регистъра. Ще се предвиди функционалност, с която служителите във ВУ, дирекция „Висше образование” на МОН, дирекция „Консулски отношения” на МВнР и дирекция „Миграция” на МВР да имат необходимия персонален достъп и лесно да оперират с данните в регистъра, както и да могат да правят справки за текущия статус на студента/докторанта. Целта е да се улесни обменът на информация между заинтересованите ведомства във връзка с издаваните удостоверения за издадена виза “D”.

  Ще се извърши интеграция с приложимите ХСЕУ, а именно RegiX, е-Авт, е-Връчване, СЕОС и е-плащане. Ще се осъществи интеграция и с Регистъра на действащите, прекъснали и завършили студенти и докторанти, като ще се реализира нова ЕАУ от ниво 4 по издаване на удостоверение за приемане на кандидат-студентите за обучение в РБ, за целите на записване във ВУ във връзка с кандидатстване при условията на чл. 95, ал. 8 от ЗВО. С разработената ЕАУ ще се улесни обменът на информация между образов. институции, както и комуникацията между граждани и администрация.

  Ще бъде извършено обучение на служители на НАЦИД, ВУ, МОН, както и на служители на МВР и МВнР, които ще работят с регистъра. Обучението ще обхване минимум 60 човека – бъдещи потребители на системата, и ще включва работа с всички модули. Освен това ще бъде извършено обучение на администраторите на системата, мин. 6 служители на НАЦИД за функционална и техническа поддръжка. Обучаемите ще бъдат разделени на групи от максимум 10 човека, за да може да бъде обучението практически ориентирано. Обучението на потребителите на МВР ще бъде отделно от потребителите на МВнР. На обучаемите ще бъдат предоставени обучителни материали, оборудвани с техника зали извън съответното ведомство с цел непрекъснатост на обучителния процес и пълноценно усвояване на уменията, тестови установки и т.н.

  Начин на изпълнение

  Дейността ще се реализира чрез външно възлагане при спазване на условията и реда на Закона за обществени поръчки.

  Резултат

  1. Извършен анализ на нормативната уредба и дефинирани работни процеси във връзка с поддържане на регистъра.
  2. Изготвен проект на Наредба, с която да се регламентират реда и условията за водене на регистъра в съответствие с нормативната уредба на висшето образование, правното положение на чуждестранните граждани и електронното управление, както и да се систематизира работата с регистъра.
  3. Изготвен проект за изменение на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България и извършена предварителна частична оценка на въздействието.
  4. Разработен и внедрен регистър виза “D”, интегриран с приложимите хоризонталните системи на електронното управление и с Регистъра на действащите, прекъснали и завършили студенти и докторанти.
  5. Разработена минимум една електронна административна услуга от ниво 4.
  6. Обучени минимум 6 администратори и минимум 60 потребители на регистъра.

  Дейност 2. Обединяване на Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти и на Регистъра на завършилите студенти и докторанти в общ регистър на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти

  Описание

  В рамките на дейността ще бъде създаден обединен регистър на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти. Ползватели на регистъра ще бъдат всички висши училища, държавни и общински институции, работодатели, чуждестранни дипломатически мисии, студенти и др. Чрез обединяването на регистрите ще се постигне стандартизиране на поддържаната информация, автоматизиране на работните процеси и осигуряване на служебен обмен на данни.

  Задължението за воденето на Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и Регистъра на завършилите студенти и докторанти е нормативно определено в Закона за висшето образование, а обединяването на двата регистъра е в изпълнение на мярка 12 от приложение №2 на Актуализираната стратегия за развитие на ЕУ в РБ.

  Съгласно Правилника за устройството и дейността на НАЦИД Центърът организира поддържането на информационна система, която съдържа регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления и регистър на завършилите студенти и докторанти.

  В рамките на дейността ще бъде направен анализ на съществуващите регистри и приложимата нормативна уредба, и ще бъде извършен реинженеринг на работните процеси, във връзка с функционирането на новия обединен регистър. Въз основа на анализа ще бъдат извършени оптимизация и реинженеринг на процесите по поддръжка на новия обединен регистър и ще бъде изготвен проект на Наредба, с която да се регламентира функционирането на обединения регистър.

  При създаването на новия обединен регистър ще бъде предвиден персонален достъп на служители от дирекция „Висше образование” на МОН за проверка на статуса на студент/докторант с цел издаване на стикери на дипломите. Ще се осъществи връзка в реално време на обединения регистър с други вътрешни регистри и системи на НАЦИД за установяване на техния текущ статус. Ще се извърши интеграция с приложимите хоризонталните системи на е-управление, а именно RegiX, е-Авт, е-Връчване, СЕОС и е-плащане.

  Ще се извърши миграция на данните от съществуващите регистри към обединения, като ще се направи автоматизирана проверка (контролно засичане и изчистване) с други бази данни и проверки за лисващи данни.

  Регистърът изисква по-строги мерки за сигурност на ниво информационна система, затова ще бъде разработен комплекс от различни средства за сигурност, които в бъдеще да се доразвият и използват и от другите системи в НАЦИД. Във фазите на анализ и проектиране ще се установи по-точно нуждата и ще се дефинират подходът и средствата, ще се разгледа възможността за изграждане на софтуерна система за откриване и предотвратяване на проникванията, както и изграждане на reverse proxy, настройка на firewall на системата и др.

  Във връзка с изграждането на обединения регистър ще бъде надграден и Регистъра на академичния състав (РАС). РАС съдържа данни относно завършили докторанти, което налага интеграцията между двата регистъра с цел консистентност на информацията и оптимизиране на процесите. РАС ще бъде надграден с допълнителни функционалности, за да се постигне максимална електронизация на процесите и оптимизация на работата на администрацията. Това ще позволи предоставяне за първи път на справки, обединяващи информация от различните регистри, които ще показват връзката учен - брой студенти - професионално направление - специалност и други. Справките ще могат да се използват от външни системи и институции, във връзка с изпълняваните от тях функции.

  В резултат от изграждането на обединения регистър, ще бъдат реализирани минимум три вътрешни електронни административни услуги.

  Ще бъде извършено обучение на служителите на НАЦИД, служители на дирекция ВО на МОН, висши училища, научни организации и акредитирани болници, които ще работят с обединения регистър и с РАС. Обучението ще обхване минимум 350 човека – бъдещи потребители и минимум 6 служители на НАЦИД – администратори на системата.

  Начин на изпълнение

  Дейността ще се реализира чрез външно възлагане при спазване на условията и реда на Закона за обществени поръчки.

  Резултат

  • Извършен анализ на съществуващите регистри, нормативната уредба и работните процеси, във връзка с функционирането на новия обединен регистър.
  • Изготвен проект на наредба за функционирането на обединения регистър.
  • Разработен и внедрен Обединен регистър на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти, интегриран с приложимите хоризонтални системи на ЕУ и други регистри/системи в областта на висшето образование.
  • Надграден Регистър на академичния състав.
  • Разработени минимум 3 вътрешни електронни административни услуги.
  • Обучени 6 администратори на системата.
  • Обучени минимум 350 потребители за работа с обединения регистър и надградения РАС.

  Дейност 3. Надграждане на Регистър на висшите училища

  Описание

  Съгласно последните изменения в Правилника за устройството и дейността на НАЦИД от ДВ, бр. 84 от 2019 г. Регистърът на висшите училища (РВУ) следва да се поддържа и администрира от НАЦИД (чл. 2, нова ал. 22, т. 1).

  Регистърът е технологично остарял, не е съобразен с промените в ЗЕУ и наредбите към него, както и с новите изисквания за защита на личните данни. Във връзка с промяната в чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „а” от ЗВО (доп. ДВ, бр. 17/2016 г. в сила от 01.03.2016 г.) в РВУ следва да бъдат отразявани данни за основните звена и филиали, професионалните направления и специалности, както и информация за оценките и процедурите от акредитация, за оценяване на проекти и за констатациите и препоръките от следакредитационното наблюдение и контрол. Оценката от акредитацията е в тясна връзка с текстовете на ЗВО, които регламентират възможността за обучение на студенти и докторанти срещу заплащане. Към този момент в РВУ се съдържа само част от посочената в ЗВО информация.

  В тази връзка се предвижда Регистърът на висшите училища да бъде приведен в съответствие със ЗЕУ и ЗВО, да бъде допълнен и надграден с нови функционалности, както и да бъде интегриран с Регистъра на действащите, прекъснали и завършили студенти и докторанти, Регистъра на академичния състав и защитените дисертационни трудове, Регистъра на академичния състав на ВУ на основен и допълнителен трудов договор и Регистъра за научната дейност.

  За целта, в рамките на дейността ще бъде направен анализ на прилож. норм. уредба и на основните раб. процеси по поддържане на РВУ. Ще бъде извършена оценка на текущото състояние на ползваните до момента регистър и вътрешна информационна система – данните, които съдържат, функционалностите, които предлагат, технологиите, на които са разработени, и технологичното им обезпечаване, тяхната надеждност, скалируемост и ефективност. Изпълнителят ще анализира необходимостта от връзка в реално време с всички регистри и системи, поддържани от НАЦИД, такива са Регистърът на академичния състав и защитените дисертационни трудове, Регистърът на академичния състав на ВУ на основен и допълнителен трудов договор, Регистърът за научната дейност, както и минимум към Рейтинговата система, поддържана от МОН, и данни, използвани от НСИ. Ще бъдат извършени необходимите дейности по проектиране на регистъра и идентифициране на нуждата от изграждане на интерфейси с други системи.

  Въз основа на извършения анализ ще бъде определено мин. необходимо съдържание на регистъра, наличието на/необходимостта от реализирането на нови административни и/или справочни услуги, включително вътрешноадминистративни такива. Ще бъде извършена оптимизация и реинженеринг на процесите по неговата поддръжка и ще бъде изготвен проект на Наредба, с която да се регламентира функционирането на регистъра на висшите училища.

  Надграждането на регистъра ще стартира с техн. анализ на текущото състояние и разработката на системен проект, където ще бъдат заложени всички функционални и нефункционални изисквания към системата, необходимите интерфейси с други системи, както и осигуряване на свързаност с хоризонталните системи на електронното управление. В съответствие със системния проект ще се извършат и всички необходими технологични разработки по надграждане на регистъра.

  В рамките на дейността ще се извърши интеграция с приложимите хоризонталните системи на Електронното управление, а именно RegiX, е-Авт, е-Връчване, СЕОС и е-плащане. Ще се извърши миграция на данните от съществуващата база данни на ВУ към надградения регистър и надградената информационна система, като ще се направи проверка (контролно засичане и изчистване) с други бази данни, както и проверки за лисващи или дублиращи се данни. Ще се създадат партиди (исторически данни, събрани за конкретна дата) на ВУ и научни организации.

  Ще бъде извършено обучение на служители на НАЦИД – потребители на РВУ и информационната система – минимум 5 човека. Ще бъдат обучени и администратори на регистъра на висшите училища – минимум 2 човека.

  Начин на изпълнение

  Дейността ще се реализира чрез външно възлагане при спазване на условията и реда на Закона за обществени поръчки.

  Резултат

  • Извършен анализ на нормативната уредба и работните процеси, във връзка с функционирането на РВУ.
  • Изготвен проект на наредба за функционирането на регистъра на висшите училища.
  • Надграден Регистър на висшите училища, интегриран с приложимите хоризонтални системи на ЕУ и други регистри/системи в областта на висшето образование.
  • Обучени минимум 2 администратори на РВУ.
  • Обучени минимум 5 потребители на РВУ и информационната система.

  Дейност 4. Обединяване на Регистъра на издадените удостоверения за професионални квалификации, Регистъра на обезсилените удостоверения за професионални квалификации и Регистъра на отказите за професионални квалификации в Обединен регистър на професионалните квалификации

  Описание

  НАЦИД поддържа 3 регистъра на основание чл. 2, ал. 11 от Правилника за устройството и дейността на НАЦИД и чл. 14 от Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или упражняване на регулирана професия на територията на друга държава-членка. Регистърът на издадените удостоверения за професионални квалификации и Регистърът на обезсилените удостоверения за професионални квалификации поддържат идентични данни с изключение на удостоверената от НАЦИД професионална квалификация. Регистърът на отказите съдържа единствено информация за деловоден номер и дата на заявление, имена на заявителя и за коя държава кандидатства.

  С проект, финансиран по ОПАК през 2012 г., горепосочените три регистъра са създадени. Освен препоръчаното обединяване на регистрите, съществува обективна необходимост от тяхното обновяване и осъвременяване на информационната система по поддържането им. Това се налага поради следните причини:

  • използваните технологии са морално остарели и вече не се поддържат, което от своя страна създава трудности при поддръжка;
  • остарелите технологии създават и потенциален проблем от гледна точка на сигурността, тъй като евентуален пробив може да доведе до манипулиране на данни и създаване на предпоставки за фалшификации. Това важи още повече в светлината на Общия регламент за защитата на личните данни. Принципите privacy by design и privacy by default не са били в сила в този си вид и обем при създаването на регистрите, както са въведени в ОРЗД. В допълнение, при извършване на анализ на съответствието на НАЦИД с новите промени в сферата на личните данни към администрацията е отправена конкретна препоръка във връзка с водените регистри. Установено е, че в специалната уредба, даваща основание за поддържането на коментираните регистри, не за всички от тях е регламентирано изрично, че са публични. Следователно е необходимо да се инициира нормативна промяна с оглед прецизиране на регламентацията на публичността на регистрите/базите данни;
  • сегашната технологична реализация предоставя твърде ограничени възможности за интеграция с хоризонталните системи на електронното управление, което ограничава възможностите за пълноценно участие в средата за междурегистров обмен, системата за сигурно електронно връчване, е-автентификация и др.
  • вътрешната информационно-технологична инфраструктура по поддържането на регистрите също е технологично остаряла, не е достатъчно пригодена и не поддържа достатъчно високо ниво на интеграция, което да позволява изцяло дистанционна работа в условията на социална изолация;
  • при сегашната функционалност на регистрите все още сравнително често се налага заявителите да изискват и получават справки на гише, което е в противоречие с основните принципи на електронното управление.

  За целите на необходимите нормативни промени ще бъде реализирана актуализация на съществуващата наредба и ще се направи частична оценка на въздействието.

  По отношение на разработките ще бъде анализирано текущото състояние и съответствието с изискванията към настоящия момент, въз основа на което ще бъде разработена детайлна техническа спецификация.

  В рамките на тази дейност ще бъде извършена технологична разработка на обединен регистър, базиран на най-съвременни технологии в който ще се постигне стандартизиране на поддържаната информация, унифициране на критериите за търсене и начините за достъп до тях, както и подобряване на работните процеси и служебния обмен на данни, включително чрез Regix.

  За целите на поддържането на обединения регистър ще бъде извършена и технологична модернизация на софтуерните модули от вътрешната информационно-технологична среда на НАЦИД, чрез които се администрират и поддържат данните в регистрите, както и работните процеси, в резултат на които се създават и променят тези данни. В това число ще бъдат реализирани и допълнителни интеграции с други вътрешни системи в НАЦИД с цел оптимизиране на работните процеси и информационните потоци.

  За целите на повишаването на сигурността на информационната сигурност и подобряване на технологичните възможности за интеграция с хоризонталните системи на електронното управление, в рамките на тази дейност ще бъде извършена и технологична модернизация на електронния портал на НАЦИД.

  В рамките на дейността ще се извърши интеграция с приложимите хоризонталните системи на Електронното управление, а именно RegiX, е-Авт, е-Връчване, СЕОС и е-плащане.

  Ще бъде извършено обучение на служители на НАЦИД – потребители и администратори – общо минимум 10 човека.

  След приключването на разработката, данните от старите регистри и вътрешната информациионно-технологична инфраструктура по поддръжката им ще бъде бъдат мигрирани в новоразработените регистри и други софтуерни модули и разработените и надградени софтуерни приложения, модули и компоненти ще бъдат внедрени в реална експлоатация.

  Резултат

  • Извършен анализ на текущото състояние и изискванията към настоящия момент по отношение на Обединения регистър на професионалните квалификации и изготвена подробна техническа спецификация за разработка.
  • Изготвен проект за изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка
  • Разработен и внедрен Обединения регистър на професионалните квалификации, интегриран с приложимите хоризонтални системи на ЕУ и други регистри/системи в областта на висшето образование; надградени вътрешни модули, чрез които се поддържат данните в обединения регистър и надграден електронен портал на НАЦИД, чрез който се достъпва регистъра.
  • Обучени минимум 3 администратори на регистъра;
  • Обучени минимум 7 потребители на информационната система

  Дейност 5. Обединяване на Регистъра на издадените удостоверения за академично признаване, Регистъра на обезсилените удостоверения за академично признаване и Регистъра на отказите за академично признаване в Обединен регистър за академично признаване

  Описание

  НАЦИД поддържа 3 регистъра на основание чл. 18, т. 6, 7, 8 и 9 от Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и чл. 2, ал. 5 от Правилника за устройството и дейността на НАЦИД.

  Регистърът на издадените удостоверения за академично признаване, Регистърът на обезсилените удостоверения за академично признаване и Регистърът на отказите поддържат в значителна степен идентични данни. Освен тях се поддържа и Регистър за взетите решения за признаване на висше образование от висши училища. Макар и да не се отнася до издадени удостоверения, този регистър съдържа в значителна степен идентична информация като тази в регистъра на издадените удостоверения, плюс данни за висшето училище, признало придобитата ОКС и специалност, решение на Академичен съвет, призната специалност и протокол от заседание на Академичен съвет. Поради това, той също подлежи на интегриране по подходящ начин с Обединения регистър за академично признаване, за да се осигури възможност за единно търсене и предоставяне на комплексна информация по отношение на академичното признаване.

  С проект, финансиран по ОПАК първоначално през 2009 г., горепосочените регистри са създадени. Освен препоръчаното обединяване на регистрите, съществува обективна необходимост от тяхното обновяване и осъвременяване на информационната система по поддържането им. Това се налага поради следните причини:

  • Използваните технологии са морално остарели и вече не се поддържат, което от своя страна създава трудности при поддръжка;
  • Остарелите технологии създават и потенциален проблем от гледна точка на сигурността, тъй като един пробив може да доведе до манипулиране на данни и създаване на предпоставки за фалшификации. Това важи още повече в светлината на новата регулация на защитата на личните данни. Принципите privacy by design и privacy by default не са били в сила в този си вид и обем при създаването на регистрите, както са въведени в ОРЗД. В допълнение, при извършване на анализ на съответствието на НАЦИД с новите промени в сферата на личните данни към администрацията е отправена конкретна препоръка във връзка с водените регистри. Установено е, че в специалната уредба, даваща основание за поддържането на коментираните регистри, не за всички от тях е регламентирано изрично, че са публични. Например, по отношение на база данни на обезсилените удостоверения за признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, не е споменато, че е с публичен достъп за разлика от заявленията, удостоверенията и отказите. Следователно следва да се инициира нормативна промяна с оглед прецизиране на регламентацията на публичността на регистрите/базите данни;
  • Регистърът за взетите решения за признаване на висше образование от висши училища е създаден значително по-късно от останалите регистри и поддържането му не е част от единната информационна система, чрез която се поддържат останалите три регистъра, свързани с академичното признаване;
  • Сегашната технологична реализация предоставя твърде ограничени възможности за интеграция с хоризонталните системи на електронното управление, което ограничава възможностите за пълноценно участие в средата за междурегистров обмен, системата за сигурно електронно връчване, е-автентификация и др.
  • Вътрешната информационно-технологична инфраструктура по поддържането на регистрите не е достатъчно пригодена и не поддържа достатъчно високо ниво на интеграция, което да позволява изцяло дистанционна работа в условията на социална изолация;
  • При сегашната функционалност на регистрите все още сравнително често се налага заявителите да изискват и получават справки на гише, което е в противоречие с основните принципи на електронното управление.

  За целите на необходимите нормативни промени ще бъде реализирана актуализация на съществуващата наредба и ще се направи частична оценка на въздействието.

  Начин на изпълнение

  По отношение на разработките ще бъде анализирано текущото състояние и съответствието с изискванията към настоящия момент, въз основа на което ще бъде разработена детайлна техническа спецификация.

  В рамките на тази дейност ще бъде извършена технологична разработка на обединен регистър, базиран на най-съвременни технологии в който ще се постигне стандартизиране на поддържаната информация, унифициране на критериите за търсене и начините за достъп до тях, както и подобряване на работните процеси и служебния обмен на данни, включително чрез Regix.

  За целите на поддържането на обединения регистър ще бъде извършена и технологична модернизация на софтуерните модули от вътрешната информационно-технологична среда на НАЦИД, чрез които се администрират и поддържат данните в регистрите, както и работните процеси, в резултат на които се създават и променят тези данни. В това число ще бъдат реализирани и допълнителни интеграции с други вътрешни системи в НАЦИД с цел оптимизиране на работните процеси и информационните потоци.

  За целите на повишаването на сигурността на информационната сигурност и подобряване на технологичните възможности за интеграция с хоризонталните системи на електронното управление, в рамките на тази дейност ще бъде извършена и технологична модернизация на електронния портал на НАЦИД.

  В рамките на дейността ще се извърши интеграция с приложимите хоризонталните системи на Електронното управление, а именно RegiX, е-Авт, е-Връчване и СЕОС.

  Ще бъде извършено обучение на служители на НАЦИД – потребители и администратори – общо минимум 10 човека.

  След приключването на разработката, данните от старите регистри и вътрешната информациионно-технологична инфраструктура по поддръжката им ще бъде бъдат мигрирани в новоразработените регистри и други софтуерни модули и разработените и надградени софтуерни приложения, модули и компоненти ще бъдат внедрени в реална експлоатация.

  Резултат

  • Извършен анализ на текущото състояние и изискванията към настоящия момент по отношение на Обединения регистър за академично признаване и изготвена подробна техническа спецификация за разработка.
  • Изготвен проект за изменение на Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища
  • Разработен и внедрен Обединен регистър за академично признаване, интегриран с приложимите хоризонтални системи на ЕУ и други регистри/системи в областта на висшето образование; надградени вътрешни модули, чрез които се поддържат данните в обединения регистър и надграден електронен портал на НАЦИД, чрез който се достъпва регистъра.
  • Обучени минимум 3 администратори на регистъра;
  • Обучени минимум 7 потребители на информационната система

  Дейност 6. Обединяване на Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти и на Регистъра на завършилите студенти и докторанти в общ регистър на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти и надграждане с нов модул Национална електронна студентска карта (НЕСК)

  Описание

  В хода на извършените анализи и проучвания се достигна до идеята за необходимостта от създаването на Национална електронна студентска карта /НЕСК/, която да доведе до преодоляване на множеството съществуващи затруднения при събиране на данните и воденето на регистрите, и най-вече по отношение на уникалността на всеки един запис в системите чрез въвеждане на единен уникален студентски номер, което от своя страна да допринесе до значително облекчаване на административната тежест на заинтересованите лица.

  Разработването на НЕСК по технологично иновативен начин като електронна карта, която е национално призната, ще даде възможност да бъде лесно свързана с други национални и европейски системи с цел реализирането на автоматизирани електронни услуги, например извършване на проверка по електронен път за удостоверяването на качеството студент/докторант, проверка на актуален текущ статус на студенти/докторанти, създаване на автоматизирани интерфейси за реализиране на вътрешни електронни услуги със системите на Столична община, Център за градска мобилност, БДЖ, библиотеки и т.н.

  В рамките на дейността реализираният обединен регистър ще бъде надграден с нов модул Национална електронна студентска карта. Разработването на НЕСК по технологично иновативен начин като електронна карта, която е национално призната, ще даде възможност да бъде лесно свързана с други национални и европейски системи с цел реализирането на автоматизирани електронни услуги, например извършване на проверка по електронен път за удостоверяването на качеството студент/докторант, проверка на актуален текущ статус на студенти/докторанти, създаване на автоматизирани интерфейси за реализиране на вътрешни електронни услуги със системите на Столична община, Център за градска мобилност, БДЖ, библиотеки и т.н.

  За целта ще бъде направен анализ на текущото състояние на свързаната нормативна уредба и на основните работни процеси за поддържане на новата информационна система за реализация на НЕСК. Ще се направи проучване за наличието на аналогичен институт в минимум 5 държави. Ще се създаде правна регламентация за реализиране на НЕСК и/или проект/и на вътрешноведомствени документи и/или на предложения за нормативни изменения в съществуваща нормативна уредба, имаща пряко отношение към реализирането и действието на НЕСК.

  Създаването на ИС за реализация на НЕСК ще стартира с разработката на системен проект, където ще бъдат заложени всички функционални и нефункционални изисквания към системата, необходимите интерфейси с други системи, както и осигуряване на свързаност с хоризонталните системи на електронното управление. В съответствие със системния проект ще се извършат всички необходими технологични разработки по създаване на регистъра.

  Ще бъде осъществена интеграция на ИС за реализация на НЕСК с обединения регистър на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти, регистъра на висшите училища и регистъра за научната дейност. Ще се извърши интеграция и с приложимите хоризонталните системи на Електронното управление.

  В резултат от изграждането на ИС за реализация на НЕСК ще бъде реализирана минимум една електронна услуга по заявяване и издаване на националната електронна студентска карта. При изпълнението на фазите по анализ и проектиране ще се наблегне на идентифицирането на още електронни услуги с цел тяхната реализация и по-големия брой предоставяни услуги.

  Ще бъде извършено обучение на служители на НАЦИД и висши училища (ВУ). Обучението ще обхване минимум 60 потребители от НАЦИД и ВУ за запознаване и работа с ИС за реализация на НЕСК. Ще бъде извършено и обучение на администраторите на системата, минимум 3 служители на НАЦИД за функционална и техническа поддръжка.

  Начин на изпълнение

  Дейността ще се реализира чрез външно възлагане при спазване на условията и реда на Закона за обществени поръчки.

  Резултат

  • Извършен анализ и изготвен аналитичен доклад, обективиращ резултатите от извършения анализ на приложимата нормативна уредба, включително в сферата на електронното управление и извършеното моделиране на работните процеси за функциониране на ИС за реализиране на НЕСК, както и съдържащ резултатите от направеното проучване за наличието на аналогичен институт минимум в 5 държави, заедно с приложени към доклада изготвени предложения за нормативни промени и вътрешноведомствени документи.
  • Изготвен системен проект на ИС за реализиране на НЕСК
  • Разработена ИС за реализация на НЕСК, интегрирана с приложимите хоризонтални системи на ЕУ и други регистри/системи.
  • Разработена една нова електронна услуга, предлагана от НЕСК
  • Обучени 3 администратори на НЕСК
  • Обучени минимум 60 потребители за работа с НЕСК
 2. Информация и публичност: планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на целите и резултатите от проекта.
 3. Управление на проекта: осъществяване на текущ контрол върху всички изпълнители на дейности по проекта, верификация на направените разходи, подготовка на финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПДУ, мониторинг и оценка на проекта.

Екип по проекта

Екипът по проекта се състои от експерти в НАЦИД и МОН, притежаващи опит и професионална квалификация, необходими за успешното реализиране на поставените цели.