Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация


Съдържание на страницата

Проект

Създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри на Националния център за информация и документация (НАЦИД) в областта на висшето образование

по договор № BG05SFOP001-1.017-0001-C01 / 04.12.2020 г. по ОПДУ

Представяне на проекта

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление”.

Основните цели на проекта са:

 • Подобряване на дейността на НАЦИД чрез създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри в областта на висшето образование;
 • Подобряване на качеството, пълнотата и сигурността на данните, и оптимизация на тяхната организация;
 • Осигуряване на автоматизиран обмен на данни от и към външни системи на национално ниво;
 • Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса.

Стойност на проекта

Общата стойност на проекта възлиза на 7 300 000 лв,
от които 6 205 000 европейско и 1 095 000 национално съфинансиране.

Период за изпълнение

Проектът е с продължителност 34 месеца считано от 01 октомври 2020 г. до 01 август 2023 г.

Общи цели

Основните цели на проекта са:

 • Подобряване на дейността на НАЦИД чрез създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри в областта на висшето образование;
 • Подобряване на качеството, пълнотата и сигурността на данните, и оптимизация на тяхната организация;
 • Осигуряване на автоматизиран обмен на данни от и към външни системи на национално ниво;
 • Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса.

Целеви групи

Целевите групи по настоящия проект са: НАЦИД; МОН; Висши училища; Държавни и общински институции; Граждани; Бизнес; Български консулски служби.

Изборът на тези групи е свързан с целите на проекта за създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри и реализиране на електронни административни услуги в областта на висшето образование, постигане подобряване на работните процеси в структурите на НАЦИД и МОН в тази област, автоматизиране на процесите за подаване на данни от Висшите училища, генериране на точна и пълна справочна информация относно висшето образование за граждани, бизнес, държавни и общински администрации в реално време и повишаване на качеството на административното обслужване.

Основни дейности и очаквани резултати

За постигане на поставените цели, се предвиждат следните дейности в рамките на проекта:

 1. Дейности:

  Дейност 1. Изграждане на регистър на издадените удостоверения за виза “D” за продължителен престой на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища (Регистър виза “D”)

  Описание

  В рамките на дейността ще бъде разработен и внедрен регистър на издадените удостоверения за виза “D” за продължителен престой на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища (ВУ), в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във ВУ на Р България и в изпълнение на Реш. № 704 на МС от 2018 г. за приемането на мерки за трансформация на модела на админ. обслужване. Основната цел е да се осигури отдалечен достъп за извършване на справки от консулските длъжностни лица на РБ при приемане на документи за виза “D” на приетите чуждестранни граждани във ВУ в страната. За целта ще бъде извършен анализ на приложимата норм. уредба и на раб. процеси във връзка с функционирането на регистъра. Анализът ще обхване и данните, които ще се вписват в него - кои от данните са първични и кои вторични, кои данни се използват от повече от една администрация. Въз основа на изготвения анализ ще бъдат дефинирани работни процеси и ще бъде определено минимално необходимото съдържание на Регистър виза “D”, респ. ще бъдат идентифицирани нови административни и/или справочни услуги, включително вътрешноадминистративни такива. Ще се изготви проект на Наредба, с която да се регламентират реда и условията за водене на регистъра в съответствие с норм. уредба на висшето образование (ВО), правното положение на чуждестранните граждани и електронното управление (ЕУ), както и ще се систематизира работата с регистъра. Доколкото минималното съдържание на заявлението за издаване на удостостоверение за виза “D” е закрепено в Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във ВУ на РБ, то с висока степен на вероятност ще се наложат изменения в нея. Тъй като наредбата е приета с ПМС, то свързаните изменения ще изискват предварителна частична оценка на въздействието.

  Изграждането на регистъра ще стартира с технически анализ и разработката на системен проект (СП), където ще бъдат заложени всички функционални и нефункционални изисквания към системата, необходимите интерфейси с други системи, както и осигуряване на свързаност с хоризонталните системи на електронното управление (ХСЕУ). В съответствие със СП ще се извършат всички необходими технологични разработки по изграждане на регистъра. Ще се предвиди функционалност, с която служителите във ВУ, дирекция „Висше образование” на МОН, дирекция „Консулски отношения” на МВнР и дирекция „Миграция” на МВР да имат необходимия персонален достъп и лесно да оперират с данните в регистъра, както и да могат да правят справки за текущия статус на студента/докторанта. Целта е да се улесни обменът на информация между заинтересованите ведомства във връзка с издаваните удостоверения за издадена виза “D”.

  Ще се извърши интеграция с приложимите ХСЕУ, а именно RegiX, е-Авт, е-Връчване, СЕОС и е-плащане. Ще се осъществи интеграция и с Регистъра на действащите, прекъснали и завършили студенти и докторанти, като ще се реализира нова ЕАУ от ниво 4 по издаване на удостоверение за приемане на кандидат-студентите за обучение в РБ, за целите на записване във ВУ във връзка с кандидатстване при условията на чл. 95, ал. 8 от ЗВО. С разработената ЕАУ ще се улесни обменът на информация между образов. институции, както и комуникацията между граждани и администрация.

  Ще бъде извършено обучение на служители на НАЦИД, ВУ, МОН, както и на служители на МВР и МВнР, които ще работят с регистъра. Обучението ще обхване минимум 60 човека – бъдещи потребители на системата, и ще включва работа с всички модули. Освен това ще бъде извършено обучение на администраторите на системата, мин. 6 служители на НАЦИД за функционална и техническа поддръжка. Обучаемите ще бъдат разделени на групи от максимум 10 човека, за да може да бъде обучението практически ориентирано. Обучението на потребителите на МВР ще бъде отделно от потребителите на МВнР. На обучаемите ще бъдат предоставени обучителни материали, оборудвани с техника зали извън съответното ведомство с цел непрекъснатост на обучителния процес и пълноценно усвояване на уменията, тестови установки и т.н.

  Начин на изпълнение

  Дейността ще се реализира чрез външно възлагане при спазване на условията и реда на Закона за обществени поръчки.

  Резултат

  1. Извършен анализ на нормативната уредба и дефинирани работни процеси във връзка с поддържане на регистъра.
  2. Изготвен проект на Наредба, с която да се регламентират реда и условията за водене на регистъра в съответствие с нормативната уредба на висшето образование, правното положение на чуждестранните граждани и електронното управление, както и да се систематизира работата с регистъра.
  3. Изготвен проект за изменение на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България и извършена предварителна частична оценка на въздействието.
  4. Разработен и внедрен регистър виза “D”, интегриран с приложимите хоризонталните системи на електронното управление и с Регистъра на действащите, прекъснали и завършили студенти и докторанти.
  5. Разработена минимум една електронна административна услуга от ниво 4.
  6. Обучени минимум 6 администратори и минимум 60 потребители на регистъра.

  Дейност 2. Обединяване на Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти и на Регистъра на завършилите студенти и докторанти в общ регистър на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти

  Описание

  В рамките на дейността ще бъде създаден обединен регистър на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти. Ползватели на регистъра ще бъдат всички висши училища, държавни и общински институции, работодатели, чуждестранни дипломатически мисии, студенти и др. Чрез обединяването на регистрите ще се постигне стандартизиране на поддържаната информация, автоматизиране на работните процеси и осигуряване на служебен обмен на данни.

  Задължението за воденето на Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и Регистъра на завършилите студенти и докторанти е нормативно определено в Закона за висшето образование, а обединяването на двата регистъра е в изпълнение на мярка 12 от приложение №2 на Актуализираната стратегия за развитие на ЕУ в РБ.

  Съгласно Правилника за устройството и дейността на НАЦИД Центърът организира поддържането на информационна система, която съдържа регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления и регистър на завършилите студенти и докторанти.

  В рамките на дейността ще бъде направен анализ на съществуващите регистри и приложимата нормативна уредба, и ще бъде извършен реинженеринг на работните процеси, във връзка с функционирането на новия обединен регистър. Въз основа на анализа ще бъдат извършени оптимизация и реинженеринг на процесите по поддръжка на новия обединен регистър и ще бъде изготвен проект на Наредба, с която да се регламентира функционирането на обединения регистър.

  При създаването на новия обединен регистър ще бъде предвиден персонален достъп на служители от дирекция „Висше образование” на МОН за проверка на статуса на студент/докторант с цел издаване на стикери на дипломите. Ще се осъществи връзка в реално време на обединения регистър с други вътрешни регистри и системи на НАЦИД за установяване на техния текущ статус. Ще се извърши интеграция с приложимите хоризонталните системи на е-управление, а именно RegiX, е-Авт, е-Връчване, СЕОС и е-плащане.

  Ще се извърши миграция на данните от съществуващите регистри към обединения, като ще се направи автоматизирана проверка (контролно засичане и изчистване) с други бази данни и проверки за лисващи данни.

  Регистърът изисква по-строги мерки за сигурност на ниво информационна система, затова ще бъде разработен комплекс от различни средства за сигурност, които в бъдеще да се доразвият и използват и от другите системи в НАЦИД. Във фазите на анализ и проектиране ще се установи по-точно нуждата и ще се дефинират подходът и средствата, ще се разгледа възможността за изграждане на софтуерна система за откриване и предотвратяване на проникванията, както и изграждане на reverse proxy, настройка на firewall на системата и др.

  Във връзка с изграждането на обединения регистър ще бъде надграден и Регистъра на академичния състав (РАС). РАС съдържа данни относно завършили докторанти, което налага интеграцията между двата регистъра с цел консистентност на информацията и оптимизиране на процесите. РАС ще бъде надграден с допълнителни функционалности, за да се постигне максимална електронизация на процесите и оптимизация на работата на администрацията. Това ще позволи предоставяне за първи път на справки, обединяващи информация от различните регистри, които ще показват връзката учен - брой студенти - професионално направление - специалност и други. Справките ще могат да се използват от външни системи и институции, във връзка с изпълняваните от тях функции.

  В резултат от изграждането на обединения регистър, ще бъдат реализирани минимум три вътрешни електронни административни услуги.

  Ще бъде извършено обучение на служителите на НАЦИД, служители на дирекция ВО на МОН, висши училища, научни организации и акредитирани болници, които ще работят с обединения регистър и с РАС. Обучението ще обхване минимум 350 човека – бъдещи потребители и минимум 6 служители на НАЦИД – администратори на системата.

  Начин на изпълнение

  Дейността ще се реализира чрез външно възлагане при спазване на условията и реда на Закона за обществени поръчки.

  Резултат

  • Извършен анализ на съществуващите регистри, нормативната уредба и работните процеси, във връзка с функционирането на новия обединен регистър.
  • Изготвен проект на наредба за функционирането на обединения регистър.
  • Разработен и внедрен Обединен регистър на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти, интегриран с приложимите хоризонтални системи на ЕУ и други регистри/системи в областта на висшето образование.
  • Надграден Регистър на академичния състав.
  • Разработени минимум 3 вътрешни електронни административни услуги.
  • Обучени 6 администратори на системата.
  • Обучени минимум 350 потребители за работа с обединения регистър и надградения РАС.

  Дейност 3. Надграждане на Регистър на висшите училища

  Описание

  Съгласно последните изменения в Правилника за устройството и дейността на НАЦИД от ДВ, бр. 84 от 2019 г. Регистърът на висшите училища (РВУ) следва да се поддържа и администрира от НАЦИД (чл. 2, нова ал. 22, т. 1).

  Регистърът е технологично остарял, не е съобразен с промените в ЗЕУ и наредбите към него, както и с новите изисквания за защита на личните данни. Във връзка с промяната в чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „а” от ЗВО (доп. ДВ, бр. 17/2016 г. в сила от 01.03.2016 г.) в РВУ следва да бъдат отразявани данни за основните звена и филиали, професионалните направления и специалности, както и информация за оценките и процедурите от акредитация, за оценяване на проекти и за констатациите и препоръките от следакредитационното наблюдение и контрол. Оценката от акредитацията е в тясна връзка с текстовете на ЗВО, които регламентират възможността за обучение на студенти и докторанти срещу заплащане. Към този момент в РВУ се съдържа само част от посочената в ЗВО информация.

  В тази връзка се предвижда Регистърът на висшите училища да бъде приведен в съответствие със ЗЕУ и ЗВО, да бъде допълнен и надграден с нови функционалности, както и да бъде интегриран с Регистъра на действащите, прекъснали и завършили студенти и докторанти, Регистъра на академичния състав и защитените дисертационни трудове, Регистъра на академичния състав на ВУ на основен и допълнителен трудов договор и Регистъра за научната дейност.

  За целта, в рамките на дейността ще бъде направен анализ на прилож. норм. уредба и на основните раб. процеси по поддържане на РВУ. Ще бъде извършена оценка на текущото състояние на ползваните до момента регистър и вътрешна информационна система – данните, които съдържат, функционалностите, които предлагат, технологиите, на които са разработени, и технологичното им обезпечаване, тяхната надеждност, скалируемост и ефективност. Изпълнителят ще анализира необходимостта от връзка в реално време с всички регистри и системи, поддържани от НАЦИД, такива са Регистърът на академичния състав и защитените дисертационни трудове, Регистърът на академичния състав на ВУ на основен и допълнителен трудов договор, Регистърът за научната дейност, както и минимум към Рейтинговата система, поддържана от МОН, и данни, използвани от НСИ. Ще бъдат извършени необходимите дейности по проектиране на регистъра и идентифициране на нуждата от изграждане на интерфейси с други системи.

  Въз основа на извършения анализ ще бъде определено мин. необходимо съдържание на регистъра, наличието на/необходимостта от реализирането на нови административни и/или справочни услуги, включително вътрешноадминистративни такива. Ще бъде извършена оптимизация и реинженеринг на процесите по неговата поддръжка и ще бъде изготвен проект на Наредба, с която да се регламентира функционирането на регистъра на висшите училища.

  Надграждането на регистъра ще стартира с техн. анализ на текущото състояние и разработката на системен проект, където ще бъдат заложени всички функционални и нефункционални изисквания към системата, необходимите интерфейси с други системи, както и осигуряване на свързаност с хоризонталните системи на електронното управление. В съответствие със системния проект ще се извършат и всички необходими технологични разработки по надграждане на регистъра.

  В рамките на дейността ще се извърши интеграция с приложимите хоризонталните системи на Електронното управление, а именно RegiX, е-Авт, е-Връчване, СЕОС и е-плащане. Ще се извърши миграция на данните от съществуващата база данни на ВУ към надградения регистър и надградената информационна система, като ще се направи проверка (контролно засичане и изчистване) с други бази данни, както и проверки за лисващи или дублиращи се данни. Ще се създадат партиди (исторически данни, събрани за конкретна дата) на ВУ и научни организации.

  Ще бъде извършено обучение на служители на НАЦИД – потребители на РВУ и информационната система – минимум 5 човека. Ще бъдат обучени и администратори на регистъра на висшите училища – минимум 2 човека.

  Начин на изпълнение

  Дейността ще се реализира чрез външно възлагане при спазване на условията и реда на Закона за обществени поръчки.

  Резултат

  • Извършен анализ на нормативната уредба и работните процеси, във връзка с функционирането на РВУ.
  • Изготвен проект на наредба за функционирането на регистъра на висшите училища.
  • Надграден Регистър на висшите училища, интегриран с приложимите хоризонтални системи на ЕУ и други регистри/системи в областта на висшето образование.
  • Обучени минимум 2 администратори на РВУ.
  • Обучени минимум 5 потребители на РВУ и информационната система.
 2. Информация и публичност: планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на целите и резултатите от проекта.
 3. Управление на проекта: осъществяване на текущ контрол върху всички изпълнители на дейности по проекта, верификация на направените разходи, подготовка на финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПДУ, мониторинг и оценка на проекта.

Екип по проекта

Екипът по проекта се състои от експерти в НАЦИД и МОН, притежаващи опит и професионална квалификация, необходими за успешното реализиране на поставените цели.


Новини