Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Създаване, надграждане и интеграция на информационни системи и регистри на НАЦИД, за подобряване на процеса по предоставяне на административни и справочни услуги

по договор № BG05SFOP001-1.006-0001-C01/27.11.2018 г. по ОПДУ

Представяне на проекта

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление”.

Основните цели на проекта са:

 • Създаване и надграждане на електронни регистри и осигуряване на достъп до нови електронни административни услуги.
 • Разработване на нови функционалности на информационни системи и електронизация на работни процеси за осъществяване на по-качествени административни услуги.
 • Интеграция на регистри и системи за предоставяне на актуална, точна и приложима информация в областта на науката и образованието.

Стойност на проекта

Общата стойност на проекта възлиза на 4 700 000 лв., от които 3 995 000 лв. европейско и 705 000 лв. национално съфинансиране.

Период за изпълнение

Срокът за изпълнение на проекта е от 28 март 2017 г. до 31 декември 2020 г.

Обща цел

Основната цел на проекта е подобряване на специализираните знания и умения на служителите в администрацията на НАЦИД с цел по-ефективно осъществяване на извършваните дейности от ведомството. Така формулираната цел напълно съответства на основната цел на процедурата като успешното изпълнение на проекта ще даде своя принос за изпълнението на заложените общи за процедурата индикатори и постигане на планираните резултати. Всяко обучение е обособено като отделна дейност, като резултатите от тези дейности са пряко свързани с постигане на основната цел на проекта.

Целеви групи

Целевата група на настоящия проект са служителите на НАЦИД.

Целевите групи по настоящия проект са: НАЦИД; МОН; Бизнес; Граждани; Образователни институции.

Изборът на тези групи е свързан с целите на проекта за създаване и надграждане на регистри, системи и електронни административни услуги за постигане подобряване на работните процеси в структурата на НАЦИД и повишаване на качеството на осъществяваното от ведомството административно обслужване.

Основни дейности и очаквани резултати

За постигане на поставените цели, се предвиждат следните дейности в рамките на проекта:

 1. Дейности:

  Дейност 1. Надграждане на Регистъра за научната дейност в Република България

  Регистърът за научната дейност ще бъде надграден чрез включване на нови модули и разширяване на функционалности на съществуващите, които ще допринесат за изпълнението на предвидените в Закона за насърчаване на научните изследвания (ЗННИ) функции, в т.ч. по-лесно намиране на партньори за съвместни научни изследвания, по-добро управление на научните проекти и по-ефективен мониторинг на резултатите от участието в национални и международни програми за научни изследвания и развитие. Всички нови модули ще бъдат изградени като част от общата функционалност на Регистъра за научната дейност в Република България, като за целите на информационната осигуреност на новите модули ще бъдат изградени и интеграционни интерфейси с външни източници на информация. Ще бъдат разработени и публично достъпни електронни услуги, позволяващи заявяване на вписвания в Регистъра и удостоверяване на вписани научни организации.

  В рамките на дейността ще бъде извършено следното:

  1. Анализ на съществуващите информационни масиви и източници в електронен, хартиен, структуриран и неструктуриран вид и разработване на концепция за интегрирането на информацията в единен Регистър за научната дейност и предложения за нормативни промени.

   Ще бъдат анализирани: данните в Регистъра и съответствието им с изискванията на текущата нормативна уредба и моделите, поддържани от Европейска организация за информационни системи за научни изследвания (EuroCRIS); данните в Регистъра и съответствието им с изискванията на показателите за анализ и оценка на дейността на организациите, занимаващи се с научна дейност в Република България; данните в Регистъра по отношение на пълнота и коректност и оценка на ресурсите, необходими за тяхното попълване и актуализиране; външните информационни източници, съдържащи информация, която може да се използва за обезпечаване на данни за обектите в Регистъра и показателите за анализ и оценка на дейността на организациите, занимаващи се с научна дейност в Република България. Ще бъде разработена концепция за интегрирането на информацията от всички източници в единен Регистър за научната дейност и ще бъдат изготвени предложения за нормативни изменения и допълнения и мотиви към предложенията.

  2. Изготвяне на детайлна техническа спецификация (системен проект) на необходимите промени и доработки на Регистъра за научна дейност.

   На база на направения анализ на съществуващото положение и практика, анализ на изискванията и законодателството и изготвената концепция ще бъде изготвена детайлна техническа спецификация на необходимите промени и доработки в съществуващите модули на Регистъра, новите модули на Регистъра и архитектурата на Регистъра.

  3. Технологична разработка на модулите на Регистъра и интеграционните интерфейси с други системи.

   Ще бъдат доработени съществуващите и разработени нови софтуерни модули на Регистъра, както и интерфейси за интеграция с други регистри, които се поддържат от МОН и негови второстепенни разпоредители, като минимум регистърът на висшите училища и регистрите на академичния състав. Ще бъдат разработени публично достъпни 4 бр. електронни услуги.

  4. Допълване на данни в Регистъра, приемателно тестване, внедряване и обучение.

   Ще се извърши миграция, въвеждане, валидиране и интегриране на данните в регистъра. Регистърът за научната дейност ще бъде внедрен в реална работна среда. Ще бъде проведено обучение на служители на НАЦИД за работа с променените, доработени и новоразработени софтуерни модули. Обучението ще се проведе в 2 сесии, първата за потребители (минимум двама експерта от НАЦИД), а втората сесия за администратори на Регистъра (минимум 1 експерт от НАЦИД).

  5. Гаранционна поддръжка на Регистъра за научната дейност за период от 24 месеца.

  Начин на изпълнение

  Дейността е възложена на външен изпълнител по реда на ЗОП, като е сключен Договор № 95-00-30 от 07.08.2017 г. с „АБАТИ” АД.

  Резултат

  • Извършен анализ на съществуващите информационни масиви и източници в електронен, хартиен, структуриран и неструктуриран вид, разработена концепция за интегрирането на информацията в единен Регистър за научната дейност и изготвени предложения за нормативни промени;
  • Надграден Регистър за научната дейност;
  • Разработени 3 бр. електронни услуги, позволяващи заявяване на вписвания в Регистъра;
  • Разработена 1 бр. електронна административна услуга за издаване на удостоверение за вписване в регистъра за научната дейност в Република България;
  • Проведени обучения за 4 потребители и администратори на Регистъра.

  Дейност 2. Изграждане на електронен регистър на академичния състав и защитените дисертационни трудове

  Описание

  Със Закона за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) (обн. ДВ, бр. 30 от 3 април 2018 г.) на министъра на образованието и науката чрез НАЦИД се възлага създаването и поддържането на публичен регистър като електронна база данни, в който се вписват:

  • Лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“ и/или научна степен „доктор на науките“ във висше училище или научна организация в Република България;
  • Лицата с придобити научни степени в чужбина, признати по законоустановения ред;
  • Защитените дисертационни трудове;
  • Хабилитираните лица в Република България;
  • Лицата на академични длъжности „асистент” и „главен асистент”.

  Към датата на влизане на измененията на закона текущото състояние в НАЦИД представлява поддържане на база данни в електронен вид, съдържаща информация за защитени дисертационни трудове и списък на хабилитираните лица в Република България.

  Съществуващата база данни не отговаря на изискванията на последните изменения в Закона за развитието на академичния състав в Република България и на изискванията на Закона за електронно управление и подзаконовата нормативна уредба по неговото прилагане.

  С реализирането на настоящата дейност ще се осъществи създаването на електронен публичен регистър на академичния състав и защитените дисертационни трудове съгласно чл. 2а от Закона за развитието на академичния състав в Република България.

  Целите на дейността са:

  • Създаване и поддържане на публичен регистър като електронна база данни, в който се вписват изискваните от ЗРАСРБ данни;
  • Реализиране на електронни услуги за вписване и промяна на обстоятелства в регистъра;
  • Създаване и поддържане на архив на защитените дисертационни трудове в електронен и печатен формат с публичен достъп;
  • Публикуване на информация за обявените конкурси.

  Ще бъде извършено проектиране, изграждане и внедряване на специализирана информационна система, обслужваща регистъра.

  За постигането на целите в рамките на дейността ще бъдат извършени следните под-дейности:

  • Под-дейност 1: Технологична разработка на информационната система.
  • Под-дейност 2: Първоначално попълване на данни в регистъра.
  • Под-дейност 3: Разработване на вътрешни документи с нормативен характер, необходими във връзка с водене и поддържане на регистъра.
  • Под–дейност 4: Провеждане на обучения за администриране и работа с информационната система на 260 администратори и потребители – служители на НАЦИД, висши училища, институти на БАН и ССА и акредитирани болници.

  Начин на изпълнение

  Дейността е възложена на външен изпълнител по реда на ЗОП, като е сключен Договор № 95-00-28 от 01.08.2018 г. със „Стоун Компютърс” АД.

  Резултат

  • Изграден електронен регистър на академичния състав и защитените дисертационни трудове;
  • Реализирани публично достъпни 3 електронни услуги, позволяващи заявяване на вписвания в регистъра;
  • Една електронна административна услуга, надградена до ниво 4 - Издаване на удостоверение за изгубена, унищожена, повредена или станала негодна за употреба диплома за научна степен или свидетелство за научно звание, издадени по реда на Закона за научните степени и научните звания /отменен 2010 г./
  • Извършено първоначално попълване на данни в регистъра;
  • Разработени вътрешно – нормативни документи, необходими за воденето и поддържането на регистъра;
  • Проведени обучения за 260 администратори и потребители на информационната система.

  Дейност 3. Надграждане на Регистъра на издадените удостоверения APOSTILLE и предоставяне на електронни административни услуги

  Описание

  НАЦИД е определен за държавния орган, издаващ удостоверенията Apostille на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното, училищното и професионалното образование и обучение и от Министерството на образованието и науката и неговите звена чрез извършената промяна в Декларацията по чл. 6, ал. 1 към Закон за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (обн. ДВ., бр. 87 от 19 Октомври 2018 г.).

  Към настоящия момент се предоставят 4 административни услуги на ниво 1, както следва:

  • Издаване на удостоверение Аpostille на образователни и удостоверителни документи, издавани от институциите в системата на предучилищното, училищното и професионалното образование и обучение;
  • Издаване на удостоверение Аpostille на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища и научните организации;
  • Вътрешна комплексна административна услуга по издаване на удостоверение Apostille на Удостоверение за професионална квалификация по нерегулирана професия, придобита на територията на Република България, необходимо за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава”;
  • Комплексна административна услуга по издаване на удостоверение Apostille на Удостоверение за ползване правата на завършили образователно-квалификационни степени на граждани, придобили полувисше и висше образование до 27.12.1995 г. и висше образование на образователно-квалификационна степен „специалист по…” в страната.” между МОН и НАЦИД.

  В настоящия момент системата за издаване на Apostille на образователни и удостоверителни документи не съответства напълно на Заключенията и препоръките на Специалната комисия по практическото функциониране на Конвенцията (10th International Forum on the electronic Apostille Program (e-APP), CONCLUSIONS & RECOMMENDATIONS), приети на 10 международна среща през ноември 2016 г. в Хага.

  За 2017 г. са издадени 23 778 бр. Apostille, а от началото на 2018 г. до края на октомври около 19 000 бр.

  За да бъде в съответствие с изискванията на e-APP (за e-Apostille и e-Register), системата за издаване на Apostille се нуждае от усъвършенстване за достигане на Category 3 Advanced, а именно издаване на Apostille в електронен формат с цифров сертификат и цифрова проверка на апостила и документа.

  С оглед честотата на предоставяне на тези административни услуги, от изключителна важност ще бъде предоставянето им като електронни от ниво 4. Въвеждането на e-Apostille ще представлява иновация, която към настоящия момент се прилага само в няколко държави в ЕС. Използването на съвременни технологии за издаване на Apostille и надграждането на електронния Регистър носи категорични ползи, като съкращаване на времето и разходите за процеса, включително и използването на хартия, елиминиране на възможностите за фалшификация, бързо и лесно потвърждаване на Apostille от държавата по местоназначение и др.

  За изпълнение на дейността се предвижда да бъдат извършени следните под-дейности:

  • Под-дейност 1: Проектиране
  • Под-дейност 2: Надграждане на вътрешната част на регистъра с нови модули
  • Под-дейност 3: Надграждане на публичната част на регистъра
  • Под-дейност 4: Внедряване

  Начин на изпълнение

  Дейността е предвидено да се реализира чрез външно възлагане при спазване на условията и реда на Закона за обществени поръчки.

  Резултат

  • Надграден Регистър на издадените удостоверения APOSTILLE
  • Надградени 4 бр. електронни административни услуги от ниво 1 на ниво 4

  Дейност 4. Създаване на информационна система и електронни административни услуги за признаване на ОНС „доктор” и НС „доктор на науките”, придобити в чужбина

  Описание

  С измененията в Закона за развитието на академичния състав в Република България /в сила от 04.05.2018 г./ във функциите на НАЦИД е включено предоставянето на 2 нови административни услуги по признаване на образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките”, придобити в чужбина. Това е една нова за НАЦИД дейност, в известна степен сходна с до сега извършваната дейност по признаване на дипломи за висше образование, придобито в чуждестранни висши училища. Поради това, икономически най - изгодно би било създаването на информационна система с нови електронни административни услуги по признаване на научни степени, придобити в чужбина, както и съпътстващите вътрешни работни процеси по изпълнението на тази услуга.

  Основните дейности по комплексната автоматизация на процедурите по признаване на научни степени, придобити в чужбина, ще включват:

  • Проектиране;
  • Създаване на информационна система с модул за автоматизиране вътрешните работни процеси по признаване на придобити в чужбина образователна и научна степен „Доктор” и научна степен „Доктор на науките”;
  • Разработване на 2 нови електронни административни услуги ниво 3 /поради липса на заплащане/ по признаване на придобити в чужбина научни степени;
  • Внедряване.

  Реализирането на тази дейност е изцяло в полза на гражданите и бизнеса, както от гл. т. на спестяване на време, така и за облекчаване на административната процедура по признаване чрез съкращаване на сроковете при осъществена автоматизация на процесите.

  Начин на изпълнение

  Дейността е предвидено да се реализира чрез външно възлагане при спазване на условията и реда на Закона за обществени поръчки.

  Резултат

  • Създадена информационна система с модул за автоматизиране вътрешните работни процеси по признаване на придобити в чужбина образователна и научна степен „Доктор“ и научна степен „Доктор на науките“
  • Разработени 2 нови електронни административни услуги на ниво 3 по признаване на придобити в чужбина научни степени.

  Дейност 5. Изграждане на нови регистри и интеграция на регистри и системи, поддържани от НАЦИД за осигуряване на качествена, надеждна и достъпна статистическа и справочна информация в областта на науката и образованието

  Описание

  Към настоящия момент в НАЦИД се поддържат различни информационни системи и регистри, които съдържат множество данни.

  В регистъра за научната дейност се поддържат данни за научните организации в Република България.

  В Регистъра на академичния състав нормативно определени за поддържане са данните за:

  • Лицата, придобили ОНС „доктор“ и/или НС „доктор на науките“;
  • Лицата с придобити НС в чужбина, признати по законоустановения ред;
  • Защитените дисертационни трудове;
  • Хабилитираните лица в Република България;

  НАЦИД поддържа също Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, които прилагат предварително научно рецензиране на предложените за печат публикации. В този списък са включени издания, за които висши училища, научни и други организации – издатели са декларирали прилагането на предварително научно рецензиране при подбора на публикациите.

  Друг важен списък е този на реферираните и индексирани издания. Списъкът съдържа информация за българските научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестните бази данни Scopus и Web of Science.

  Въпреки различните нормативни основания за воденето на регистрите от НАЦИД, поддържаните в тях данни в голяма степен са взаимосвързани. Опитът към момента показва, че използването на различни информационни системи със самостоятелни и отделни бази данни води до неоптимална работа с регистрите, затруднено синхронизиране и едновременно поддържане на данните в отделните регистри, дублиране на данни, невъзможност за извършване на обобщени справки, изискващи данни от различните регистри и т.н. Това налага извода, че за да могат оптимално да се поддържат регистрите е необходима тяхната интеграция.

  От друга страна поради обособяването на НАЦИД като звено за информационно осигуряване на сектор „Наука“ в бъдеще се очаква преминаване към НАЦИД и на други регистри, които ще се водят в електронен вид и ще предоставят електронни услуги.

  Горепосоченото е предпоставка за създаването на единен подход и информационен модел за съхранение и предоставяне на данните от различните регистри, поддържани от НАЦИД. Това най-ефективно ще се постигне чрез интеграция на регистрите, поддържани от НАЦИД.

  Интеграцията ще допринесе общите данни между регистрите да не се дублират, да бъдат оптимизирани и приведени в консистентен вид.

  В рамките на тази дейност ще бъдат проведени обучения на крайни потребители за работа с всички нови функционалности, разработени във връзка с интеграцията на регистрите и системите.

  За изпълнение на дейността се предвижда да бъдат извършени следните под-дейности:

  • Под-дейност 1: Проектиране
  • Под-дейност 2: Създаване на регистър „Национален референтен регистър на съвременни български научни издания с научно рецензиране“ и предоставяне на нова електронна административнауслуга за заявяване на вписване
  • Под-дейност 3: Създаване на Регистър на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация
  • Под-дейност 4: Интеграция на взаимосвързаните регистри и системи – включително Регистър за научната дейност, Регистър на академичния състав, Информационна система за признаване на научни степени, придобити в чужбина, и двата новосъздадени регистъра.
  • Под-дейност 5: Обучение на крайни потребители за работа с всички нови функционалности, разработени във връзка с интеграцията на регистрите и системите, минимум 250 човека – служители на НАЦИД, МОН, висши училища, институти на БАН и ССА, акредитирани болници в минимум 3 различни града София, Пловдив и Варна
  • Под-дейност 6: Внедряване

  Начин на изпълнение

  Дейността е предвидено да се реализира чрез външно възлагане при спазване на условията и реда на Закона за обществени поръчки.

  Резултат

  • Създаден регистър „Национален референтен регистър на съвременни български научни издания с научно рецензиране“
  • Разработена нова електронна административнауслуга до ниво 3 за заявяване на вписване в регистъра
  • Създаден Регистър на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация
  • Реализирана интеграция на взаимосвързаните регистри и системи на НАЦИД – включително Регистър за научната дейност, Регистър на академичния състав, Информационна система за признаване на научни степени, придобити в чужбина, Регистър „Национален референтен регистър на съвременни български научни издания с научно рецензиране“ и Регистър на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация.
  • Обучени 250 крайни потребители, в минимум 3 различни града София, Пловдив и Варна, за работа с всички нови функционалности, разработени във връзка с интеграцията на регистрите и системите
 2. Информация и публичност: планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на целите и резултатите от проекта.
 3. Управление на проекта: осъществяване на текущ контрол върху всички изпълнители на дейности по проекта, верификация на направените разходи, подготовка на финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПДУ, мониторинг и оценка на проекта.

Екип по проекта

Екипът по проекта се състои от експерти в НАЦИД, притежаващи опит и професионална квалификация, необходими за успешното реализиране на поставените цели.


Новини

31.01.2020 Приключена дейност по проекта
Приключи изпълнението на договора по Обособена позиция 2

Успешно приключи изпълнението на договора по Обособена позиция 2 „Създаване на информационна система и електронни административни услуги за признаване на образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките”, придобити в чужбина””, финансирана по проект „Създаване, надграждане и интеграция на информационни системи и регистри на НАЦИД, за подобряване на процеса по предоставяне на административни и справочни услуги” съгласно договор № BG05SFOP001-1.006-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Като резултат от изпълнението е разработена и внедрена информационна система с модул за автоматизиране на вътрешните работни процеси чрез надграждане на ЕИС; разработени са две нови електронни административни услуги по признаване на придобити в чужбина научни степени ОНС „доктор” и НС „доктор на науките”; осъществена е интеграция на надградената ЕИС за академично признаване и професионални квалификации и РАС.

Документ в АОП към преписка 00345-2019-0001

25.06.2019 Обявление за възложена поръчка
Обявление за възложена поръчка в АОП

Днес, 25 юни 2019 г., в АОП е публикувано Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП).

Документ в АОП към преписка 00345-2019-0001

24.06.2019 Подписване на договори
Днес се сключиха договори след успешно проведена открита процедура по ЗОП

Днес, 24 юни 2019 г., след успешно проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП се сключиха:

 • Договор № 04-07-3 между НАЦИД и ДУО СОФТ ЕООД с предмет „Надграждане на информационни системи и регистри на Национален център за информация и документация, с три обособени позиции, и в изпълнение на Обособена позиция № 1 – „Надграждане на Регистъра на издадените удостоверения APOSTILLE и предоставяне на електронни административни услуги”, финансирана по проект „Създаване, надграждане и интеграция на информационни системи и регистри на НАЦИД, за подобряване на процеса по предоставяне на административни и справочни услуги”” съгласно договор № BG05SFOP001-1.006-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
 • Договор № 04-07-4 НАЦИД и „Джи Ди Би Сол” ООД с предмет „Надграждане на информационни системи и регистри на Национален център за информация и документация, с три обособени позиции, и в изпълнение на Обособена позиция № 2 – „Създаване на информационна система и електронни административни услуги за признаване на образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките”, придобити в чужбина””, финансирана по проект „Създаване, надграждане и интеграция на информационни системи и регистри на НАЦИД, за подобряване на процеса по предоставяне на административни и справочни услуги” съгласно договор № BG05SFOP001-1.006-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
 • Договор № 04-07-5 НАЦИД и „СТОУН КОМПЮТЪРС” АД с предмет „Надграждане на информационни системи и регистри на Национален център за информация и документация, с три обособени позиции, и в изпълнение на Обособена позиция № 3 – „Изграждане на нови регистри и интеграция на регистри и системи, поддържани от НАЦИД за осигуряване на качествена, надеждна и достъпна статистическа и справочна информация в областта на науката и образованието””, финансирана по проект „Създаване, надграждане и интеграция на информационни системи и регистри на НАЦИД, за подобряване на процеса по предоставяне на административни и справочни услуги” съгласно договор № BG05SFOP001-1.006-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

21.05.2019 Отваряне на ценовите оферти от комисията по ЗОП
Комисията по ЗОП ще разглежда ценовите оферти по процедурата по ЗОП

На 27.05.2019 г. от 10:30 часа в сградата на Националния център за информация и документация, адрес: София, бул. „Д-р Г.М.Димитров” № 52А, ет. 2, заседателна зала 208 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите до този етап участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Надграждане на информационни системи и регистри на Национален център за информация и документация, с три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Надграждане на Регистъра на издадените удостоверения APOSTILLE и предоставяне на електронни административни услуги”, Обособена позиция № 2 – „Създаване на информационна система и електронни административни услуги за признаване на образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките”, придобити в чужбина” и Обособена позиция № 3 – „Изграждане на нови регистри и интеграция на регистри и системи, поддържани от НАЦИД за осигуряване на качествена, надеждна и достъпна статистическа и справочна информация в областта на науката и образованието”.

Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

12.02.2019 Стартира процедура по ЗОП
Стартира процедурата по възлагане на обществена поръчка от НАЦИД за реализация на проект по ОПДУ

НАЦИД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Надграждане на информационни системи и регистри на Национален център за информация и документация”, с три обособени позиции, както следва:

 • Обособена позиция № 1 – „Надграждане на Регистъра на издадените удостоверения APOSTILLE и предоставяне на електронни административни услуги”,
 • Обособена позиция № 2 – „Създаване на информационна система и електронни административни услуги за признаване на образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките”, придобити в чужбина” и
 • Обособена позиция № 3 – „Изграждане на нови регистри и интеграция на регистри и системи, поддържани от НАЦИД за осигуряване на качествена, надеждна и достъпна статистическа и справочна информация в областта на науката и образованието”.

Преписка в АОП 00345-2019-0001