Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Националния център за информация и документация

по договор № BG05SFOP001-2.006-0005/02.07.2018 г. по ОПДУ

Представяне на проекта

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса”.

Основната цел на проекта е подобряване на специализираните знания и умения на служителите в администрацията на НАЦИД с цел по-ефективно осъществяване на извършваните дейности от ведомството. Така формулираната цел напълно съответства на основната цел на процедурата като успешното изпълнение на проекта ще даде своя принос за изпълнението на заложените общи за процедурата индикатори и постигане на планираните резултати. Всяко обучение е обособено като отделна дейност, като резултатите от тези дейности са пряко свързани с постигане на основната цел на проекта.

Стойност на проекта

Общата стойност на проекта възлиза на 175 737 лв., от които 149 376,45 лв. европейско и 26 360,55 лв. национално съфинансиране.

Период за изпълнение

Проектът е с продължителност 18 месеца считано от 02 юли 2018 г.

Обща цел

Основната цел на проекта е подобряване на специализираните знания и умения на служителите в администрацията на НАЦИД с цел по-ефективно осъществяване на извършваните дейности от ведомството. Така формулираната цел напълно съответства на основната цел на процедурата като успешното изпълнение на проекта ще даде своя принос за изпълнението на заложените общи за процедурата индикатори и постигане на планираните резултати. Всяко обучение е обособено като отделна дейност, като резултатите от тези дейности са пряко свързани с постигане на основната цел на проекта.

Целеви групи

Целевата група на настоящия проект са служителите на НАЦИД.

Очаквани резултати:

 • Проведено обучение по специфика на дигитализацията на печатни издания – обучени 9 служители и получени 9 сертификата
 • Проведено обучение за сложно търсене в Платформата COBISS.NET – обучени 9 служители и получени 9 сертификата
 • Проведено обучение по каталогизация на монографични публикации – обучени 7 служители и получени 7 сертификата
 • Проведено обучение по авторско право във връзка със съдържанието на електронните издания – обучени 8 служители и получени 8 сертификата
 • Проведено обучение по дизайн на електронни издания – обучени 8 служители и получени 8 сертификата
 • Проведено обучение по търсене в структурирани и неструктурирани информационни ресурси и информационно посредничество – обучени 26 служители и получени 26 сертификата
 • Проведено обучение по експертиза на документи за автентичност –документна и графологична експертиза – обучени 19 служители и получени 19 сертификата
 • Проведено обучение по организация и управление на електронното съдържание в областта на образованието и науката – обучени 23 служители и получени 23 сертификата
 • Осигурена публичност за целите и резултатите на проекта чрез публикуване на актуална информация на Интернет страницата на НАЦИД и изготвяне на плакат формат А3 и банер.

Основни дейности

За постигане на поставените цели, се предвиждат следните дейности в рамките на проекта:

 1. Организиране и провеждане на обучения по:
  • Специфика на дигитализацията на печатни издания
   Целева група са служители на дирекции НТПБ и РИО.
   Проблемите и нуждите са свързани с липса на подготвени служители за извършване на дигитализация на редки и ценни печатни издания; необходимост от съхранение на важните за библиотеката издания, които са само на хартиен носител.
   Курсът ще допринесе за придобиване на знания и умения за извършване на самата дигитализация за попълване на Дигиталната колекция.
  • Обучение за сложно търсене в Платформата COBISS. NET
   Целева група са служители на дирекции НТПБ и РИО.
   Проблемите и нуждите са свързани с придобиване на специфични знания при сложно търсене в платформата с цел удовлетворяване на потребителите, както и за попълване с липсваща информация на базата данни за дисертационните трудове преди 2011 г.
   С придобитите знания в търсенето в платформата курсът ще допринесе за по-качествено удовлетворяване на потребностите на заявителите.
  • Каталогизация на монографични публикации
   Целева група са служители на дирекция НТПБ.
   Проблемите и нуждите са свързани с необходимост от по-задълбочени познания за съвременните методични решения при библиографското описание на монографии, периодични издания, статии и др. документи.
   Обучението ще подобри качеството на работа при изготвянето на библиографските справки, както и за подобряване на сътрудничеството с другите библиотеки.
  • Обучение по Авторско право във връзка със съдържанието на електронните издания
   Целева група са служители на дирекците НТПБ и ЗИП.
   Проблемите и нуждите са свързани с необходимост от професионално обучени служители за използването и защитата на авторски права върху авторски творби и бази данни, представени в електронна форма и обединени в понятието “електронно съдържание“ при изготвяне на информационните продукти и тяхното предоставяне за ползване от други институции, бизнеса и физически лица.
   Обучаемите ще изградят умения за откриване и преодоляване на проблеми във връзка с използването и защитата на авторски права върху авторски творби и бази данни, както и върху други обекти на закрила.
  • Дизайн на електронни издания
   Целева група са служители на дирекции НТПБ и ЗИП
   Проблемите и нуждите са свързани с необходимост отговорните за изготвянето на 4-те вида електронни издания служители да придобият специфични знания за архитектурата и дизайна на електронни списания в съответствие със съвременните издателски практики и за технологичнията на електронното публикуване.
   Обучаемите ще изградят специфични умения за създаване и оформяне на електронни издания и ще допринесат за промяната на дизайна на изданията на НАЦИД в съответствие със съвременните практики.
  • Търсене в структурирани и неструктурирани информационни ресурси и Информационно посредничество
   Целева група са служители на дирекции НТПБ, АПРП, ЗИП, РИО и Главния секретар.
   Проблемите и нуждите са свързани с придобиване на специфични умения в търсенето на информация в платформите: THOMSON REUTERS – WEB OF SCIENCE TM, ELSEVIER – Scopus, ELSEVIER – Science Direct, EBSCOhost Research и други бази със свободен достъп.
   Ще се повиши качеството на работа при търсене в структурирани и неструктурирани източници за извличане на информацията, необходима за изготвянето на справки в различните информационни материали и предоставяни за ползване.
  • Експертиза на документи за автентичност – документна и графологична експертиза
   Целева група са служители на дирекци АПРП, ЗИП, РИО и Главния секретар.
   Проблемите и нуждите могат да се дефинират така. Поради огромният обем от образователни документи /над 28 000 бр. за различните административни услуги/ годишно, за които се издават удостоверения, е необходимо отговорните служители да придобият специални познания за разпознаване на неистински документи, както от чужбина, така и издадени на територията на РБългария.
   С придобитите знания за криминалистично изследване на ръкописни документи служителите ще усъвършенстват професионалните си компетенции при работата с тях.
  • Организация и управление на електронното съдържание в областта на образованието и науката
   Целева група са служители на дирекции НТПБ, АПРП, ЗИП, РИО и Главния секретар.
   Проблемите и нуждите са свързани с необходимост от придобиване на специфични знания за обработването и организацията на големи по обем масиви от информация в областта на образованието и извличане само на структурирани информационни ресурси.
   Ще се повиши качеството на работа при извличането и разпространението на електронните материали и на пълнотекстовите информационни ресурси, както и ще се повишат знанията за различните видове инструментариум, който може да се ползва за обработване и анализиране на необходимата информация.
 2. Информация и публичност: планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на целите и резултатите от проекта.
 3. Управление на проекта: осъществяване на текущ контрол върху всички изпълнители на дейности по проекта, верификация на направените разходи, подготовка на финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПДУ, мониторинг и оценка на проекта.

Екип по проекта

Екипът по проекта се състои от 5 души, експерти в НАЦИД, притежаващи опит и професионална квалификация, необходими за успешното реализиране на поставените цели.