Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Националния център за информация и документация

по договор № 13-22-58/09.05.2014 г. по ОПАК

Представяне на проекта

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

Основната цел на проекта е подобряване на професионалната компетентност на служителите в Националния център за информация и документация.

Стойност на проекта

Общата стойност на проекта възлиза на 58 601 лв.

Период за изпълнение

Проектът е с продължителност 9 месеца считано от 09 май 2014 г.

Обща цел

Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Националния център за информация и документация.

Специфични цели:

 • Ефективно функциониране на центъра чрез постоянно усъвършенстване на индивидуалния потенциал на всеки служител;
 • Обучение на служители в НАЦИД за повишаване на професионалната им квалификация в сферите на тяхната компетентност;
 • Обучение на служители в НАЦИД с цел подобряване ефективността от тяхната работа.

Целеви групи

Целевата група на настоящия проект са служителите на НАЦИД.

Очаквани резултати:

 • Проведено обучение на служител от НАЦИД в ИПА за придобиване на умения по прилагане на Закона за достъп до обществена информация– обучен 1 служител;
 • Проведено обучение на служители от НАЦИД в ИПА за придобиване на знания и практически умения за работа с електронни документи и електронен подпис – обучени 2 служители;
 • Проведено обучение на служители от НАЦИД за придобиване на чуждоезикови умения – обучени 12 служители, от които 7 по английски език, 2 по испански език, 1 по френски език и 2 по немски език;
 • Проведено обучение за развитие на уменията за работа с текстови редактори – обучени 16 служители;
 • Проведено обучение за подобряване на компетенциите и уменията на служителите за комуникиране и представяне в среда на обединени комуникации - обучени 17 служители;
 • Проведено обучение за изучаване на нови технологии и типични сценарии при организацията и логистиката на документите в НАЦИД- обучени 9 служители;
 • Проведено обучение за изграждане на умения за разясняване на мисията и визията на НАЦИД и трансформирането й в стратегически и оперативни цели – обучени 11 служители;
 • Осигурена публичност за целите и резултатите на проекта чрез публикуване на актуална информация на Интернет страницата на НАЦИД, провеждане на пресконференции, изготвени предметни рекламни материали и разпространяване на прес-съобщения;

Основни дейности

За постигане на поставените цели, се предвиждат следните дейности в рамките на проекта:

 1. Организиране и провеждане на обучения по:
  • Под-дейност 1: Провеждане на обучение в ИПА: „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация”- (ОПЕА-4) за 1 служител по 1,5 дни;
  • Под-дейност 2: Провеждане на обучение в ИПА: „Електронни документи и електронен подпис”- (ЕП–5) за 2 служители по 1 ден;
  • Под-дейност 3: Обучение на служители от НАЦИД за придобиване на чуждоезикови умения- английски език, едно ниво от 150 уч.ч. за 7 служители; немски език, едно ниво от 120 уч.ч. за 2 служители; френски език, едно ниво от 120 уч.ч. за 1 служител; испански език, едно ниво от 120 уч.ч. за 2 служители;
  • Под-дейност 4: Обучение на служители от НАЦИД за развитие на уменията за работа с текстови редактори за 16 участника за 3 дни;
  • Под-дейност 5: Развитие на умения за представяне в среда на обединени комуникации за 17 участника за 3 дни;
  • Под-дейност 6: Организация на производството и логистиката на документи за 9 участника за 3 дни;
  • Под-дейност 7: Организационно поведение и организационна култура за 11 участника за 3 дни.
 2. Дейности по информация и публичност: планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на целите и резултатите от проекта.
 3. Управление на проекта: осъществяване на текущ контрол върху всички изпълнители на дейности по проекта, верификация на направените разходи, подготовка на финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК, мониторинг и оценка на проекта.

Екип по проекта

Екипът по проекта се състои от 3 души, експерти в НАЦИД, притежаващи опит и професионална квалификация, необходими за успешното реализиране на поставените цели.