Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация


Съдържание на страницата

Проект

Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Националния център за информация и документация

по договор № 13-22-58/09.05.2014 г. по ОПАК

Представяне на проекта

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

Основната цел на проекта е подобряване на професионалната компетентност на служителите в Националния център за информация и документация.

Стойност на проекта

Общата стойност на проекта възлиза на 58 601 лв.

Период за изпълнение

Проектът е с продължителност 9 месеца считано от 09 май 2014 г.

Обща цел

Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Националния център за информация и документация.

Специфични цели:

 • Ефективно функциониране на центъра чрез постоянно усъвършенстване на индивидуалния потенциал на всеки служител;
 • Обучение на служители в НАЦИД за повишаване на професионалната им квалификация в сферите на тяхната компетентност;
 • Обучение на служители в НАЦИД с цел подобряване ефективността от тяхната работа.

Целеви групи

Целевата група на настоящия проект са служителите на НАЦИД.

Очаквани резултати:

 • Проведено обучение на служител от НАЦИД в ИПА за придобиване на умения по прилагане на Закона за достъп до обществена информация– обучен 1 служител;
 • Проведено обучение на служители от НАЦИД в ИПА за придобиване на знания и практически умения за работа с електронни документи и електронен подпис – обучени 2 служители;
 • Проведено обучение на служители от НАЦИД за придобиване на чуждоезикови умения – обучени 12 служители, от които 7 по английски език, 2 по испански език, 1 по френски език и 2 по немски език;
 • Проведено обучение за развитие на уменията за работа с текстови редактори – обучени 16 служители;
 • Проведено обучение за подобряване на компетенциите и уменията на служителите за комуникиране и представяне в среда на обединени комуникации - обучени 17 служители;
 • Проведено обучение за изучаване на нови технологии и типични сценарии при организацията и логистиката на документите в НАЦИД- обучени 9 служители;
 • Проведено обучение за изграждане на умения за разясняване на мисията и визията на НАЦИД и трансформирането й в стратегически и оперативни цели – обучени 11 служители;
 • Осигурена публичност за целите и резултатите на проекта чрез публикуване на актуална информация на Интернет страницата на НАЦИД, провеждане на пресконференции, изготвени предметни рекламни материали и разпространяване на прес-съобщения;

Основни дейности

За постигане на поставените цели, се предвиждат следните дейности в рамките на проекта:

 1. Организиране и провеждане на обучения по:
  • Под-дейност 1: Провеждане на обучение в ИПА: „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация”- (ОПЕА-4) за 1 служител по 1,5 дни;
  • Под-дейност 2: Провеждане на обучение в ИПА: „Електронни документи и електронен подпис”- (ЕП–5) за 2 служители по 1 ден;
  • Под-дейност 3: Обучение на служители от НАЦИД за придобиване на чуждоезикови умения- английски език, едно ниво от 150 уч.ч. за 7 служители; немски език, едно ниво от 120 уч.ч. за 2 служители; френски език, едно ниво от 120 уч.ч. за 1 служител; испански език, едно ниво от 120 уч.ч. за 2 служители;
  • Под-дейност 4: Обучение на служители от НАЦИД за развитие на уменията за работа с текстови редактори за 16 участника за 3 дни;
  • Под-дейност 5: Развитие на умения за представяне в среда на обединени комуникации за 17 участника за 3 дни;
  • Под-дейност 6: Организация на производството и логистиката на документи за 9 участника за 3 дни;
  • Под-дейност 7: Организационно поведение и организационна култура за 11 участника за 3 дни.
 2. Дейности по информация и публичност: планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на целите и резултатите от проекта.
 3. Управление на проекта: осъществяване на текущ контрол върху всички изпълнители на дейности по проекта, верификация на направените разходи, подготовка на финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК, мониторинг и оценка на проекта.

Екип по проекта

Екипът по проекта се състои от 3 души, експерти в НАЦИД, притежаващи опит и професионална квалификация, необходими за успешното реализиране на поставените цели.