Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
НАЦИД онлайн – цялостно електронно административно обслужване

по договор № 13-31-5/07.04.2014 г. по ОПАК

Представяне на проекта

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”.

Основната цел на проекта е повишаване качеството на административно обслужване на гражданите и бизнеса от страна на НАЦИД чрез предоставяне на всички извършвани от него административни услуги като електронни, с ниво на развитие 3 и 4.

Стойност на проекта

Общата стойност на проекта възлиза на 782 826 лв.

Период за изпълнение

Проектът е с продължителност 18 месеца считано от 07 април 2014 г.

Обща цел

Повишаване качеството на административно обслужване на гражданите и бизнеса от страна на НАЦИД чрез предоставяне на всички извършвани от него административни услуги като електронни, с ниво на развитие 3 и 4.

Специфични цели:

 • Интегриране на процеси и оптимизиране на механизми на административното обслужване с оглед цялостната му електронизация;
 • Надграждане на реално работещи системи и услуги, създадени и внедрени в резултат на успешно изпълнени предходни проекти по ОПАК;
 • Разработване и внедряване на нови електронни административни услуги и интегрирането им в общата информационна среда на НАЦИД.
 • Повишаване удовлетвореността на потребителите на услуги чрез цялостна електронизация на всички предоставяни от НАЦИД услуги.
 • Повишаване имиджа на НАЦИД като модерна и отворена към гражданите и бизнеса онлайн администрация.

Целеви групи

Целевите групи по настоящия проект са:

 • граждани – физическите лица, потребители на предоставяните услуги и на специализирана информация, възпроизвеждана и съхранявана в НАЦИД;
 • бизнес – юридически лица, заинтересовани от предоставяните услуги и на специализирана информация, възпроизвеждана и съхранявана в НАЦИД;
 • НАЦИД, като институция, която предоставя административни услуги в областта на академичното признаване, професионалните квалификации, научните публикации, дисертационните трудове, разработва и разпространява различни информационни и аналитични продукти

Очаквани резултати:

 • Изготвени качествени документации за възлагане на обществени поръчки; успешно и прозрачно проведени процедури по ЗОП за възлагане на изпълнението на дейностите;
 • Извършен анализ на процеси и механизми за предоставяне на административните услуги от НАЦИД с оглед тяхната интеграция, оптимизация и цялостна електронизация
 • Надградени реално работещи системи и услуги, създадени и внедрени в резултат на успешно изпълнени предходни проекти по ОПАК
 • Разработени и внедрени нови 14 електронни административни услуги от ниво на развитие 3 и 4, интегрирани в общата информационна среда на НАЦИД
 • Повишена удовлетвореност на потребителите на услуги чрез цялостна електронизация на всички предоставяни от НАЦИД услуги
 • Повишен имидж на НАЦИД като модерна и отворена към гражданите и бизнеса онлайн администрация
 • Обучени служители на НАЦИД за работа с новите функционалности
 • Закупено технологично оборудване и лицензи за базов софтуер
 • Изготвен доклад за извършен одит на проекта
 • Осигурена публичност за целите и резултатите на проекта чрез публикуване на актуална информация на Интернет страницата на НАЦИД и прес-съобщения в ежедневници, разпространение на брошура, дипляна и други рекламни материали, провеждане на пресконференции и информационни дни.

Основни дейности

За постигане на поставените цели, се предвиждат следните дейности в рамките на проекта:

 1. Подготвителни дейности: Подготовка и провеждане на обществени поръчки за възлагане на проектни дейности 2, 3 и 4 за изпълнение от външен изпълнител, и за изпълнение на дейност 5 - доставка на технологично оборудване и лицензи също от външен изпълнител;
 2. Анализ и проектиране: Анализ на административните процеси и механизми във връзка с предоставянето на услугите от страна на НАЦИД с оглед интеграция, оптимизация и цялостната електронизация на всички предоставяни услуги; разработване на технически спецификации за необходимите софтуерни разработки;
 3. Софтуерна разработка: Надграждане на реално работещи системи и услуги, създадени и внедрени в резултат на успешно изпълнени предходни проекти по ОПАК; Разработване и внедряване на нови електронни административни услуги и интегрирането им в общата информационна среда на НАЦИД; Интеграционни тестове, миграция на данни, внедряване;
 4. Вписване: Подготовка на заявления за вписване на услугите, унифицираните данни и свързаните информационни обекти в Регистрите за оперативна съвместимост (РОС) и/или предприемане на необходимите мерки за осигуряване на съответствие с изискванията на ЗЕУ съгласно актуалните нормативни изисквания към момента на извършване на софтуерната разработка;
 5. Доставка на оборудване и лицензи: Закупуване на технологично оборудване (сървъри, комутатори, мрежови дисков масив, защитна стена и др.) и съответни лицензи за базов софтуер (сървърни ОС, софтуер за виртуализация и др.), необходими за работата на надградените и новоразработени софтуерни модули;
 6. Одит: Извършване на цялостен одит след приключване на основните дейности по проекта и изготвяне на одиторски доклад;
 7. Информация и публичност: Планиране и провеждане на първоначална и заключителна пресконференции, информационни дни относно дейностите, включени в обхвата на проекта, изготвени и разпространени рекламни материали, публикувана актуална информация за проекта на интернет страницата на НАЦИД и публикувани прес-съобщения;
 8. Управление на проекта: Осъществяване на текущ контрол върху всички изпълнители на дейности по проекта, верификация на направените разходи, подготовка на финансови и технически отчети, съгласно изискванията на Оперативна програма Административен капацитет, мониторинг и оценка на проекта.

Екип по проекта

Екипът по проекта се състои от 6 души, експерти в НАЦИД, притежаващи опит и професионална квалификация, необходими за успешното реализиране на поставените цели.


Новини

05.10.2015 Успешно приключен проект
Всички дейности по проекта са изпълнени в срок и качествено.

На 05 октомври 2015 г. успешно приключи работата по проекта по ОПАК с предмет: "НАЦИД онлайн – цялостно електронно административно обслужване" в изпълнение на договор № 13-31-5/07.04.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.1. "Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление". Всички дейности по проекта са изпълнени в срок и качествено.

29.09.2015 Заключителна пресконференция
Ръководителят на проекта престави на заключителната пресконференция постигнатите целите и резултати по проекта.

На 28 септември 2015 г. се състоя заключителната пресконференция по повод приключването на проекта „НАЦИД онлайн – цялостно електронно административно обслужване” на Националния център за информация и документация по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. На събитието присъстваха представители на министерства, на бизнеса, физически лица, журналисти от различни медии, които се запознаха с постигнатите резултати по проекта.

30.09.2014 Пресконференция в БТА
Ръководителят на проекта престави на пресконференция в БТА същността и целите на проекта.

На 30 септември 2014 г. се състоя пресконференция по повод стартирането на проект на Националния център за информация и документация по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. На събитието присъстваха журналисти от различни медии, които се запознаха със съдържанието на проекта. В своите публикации те отразиха колко важен и навременен е този проект, тъй като ще отговори на нарастващите потребности на гражданите от една страна, и бизнеса – от друга.

01.09.2014 Начало на нова дейност
Стартира изпълнението на Дейност 2 „Анализ и проектиране”.

На 01.09.2014 г. започна изпълнението на Дейност 2 „Анализ и проектиране” от проекта по ОПАК с предмет: „Развитие на цялостната концепция за подобряване административното обслужване в НАЦИД чрез надграждане на наличния технологичен капацитет и усъвършенстване на процедурния ред” в изпълнение на договор № 13-31-5/07.04.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. В изпълнение на Дейност 2 Изпълнителят следва да извърши анализ на административните процеси и механизми във връзка с предоставянето на услугите от страна на НАЦИД с оглед интеграция, оптимизация и цялостната електронизация на всички предоставяни услуги; разработване на технически спецификации за необходимите софтуерни разработки.

01.09.2014 Подписване на договор
Днес се сключи договора след успешно проведената открита процедура по ЗОП.

Днес, 01.09.2014 г., след успешно проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП се сключи договор между НАЦИД и Консорциум „ДУО ИТ” ДЗЗД с предмет „Повишаване качеството на административно обслужване на гражданите и бизнеса от страна на НАЦИД посредством цялостната му електронизация”. Договорът е с продължителност 11 месеца и е в изпълнение на договор № 13-31-5/07.04.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

13.08.2014 Отваряне на ценовите оферти от комисията по ЗОП
Комисията по ЗОП ще разглежда ценовите оферти по процедурата по ЗОП.

На 15.08.2014 г. от 17,30 часа в сградата на Националния център за информация и документация, адрес: София, бул. „Д-р Г.М.Димитров” № 52А, ет. 2, заседателна зала 208 ще бъде отворено и оповестено ценовото предложение на допуснатия до този етап участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Повишаване качеството на административно обслужване на гражданите и бизнеса от страна на НАЦИД посредством цялостната му електронизация” в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 13-31-5/07.04.2014 г., финансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд проект „НАЦИД онлайн – цялостно електронно административно обслужване”.
Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

24.07.2014 Стартира работата на комисията по ЗОП
Стартира работата на комисията по ЗОП за разглеждане и оценяване на предложените оферти.

На 28.07.2014 г. от 11,00 часа в сградата на Национален център за информация и документация, адрес: София, бул. „Д-р Г.М.Димитров” №52А, ет.2, стая 208 ще започне работа Комисията за разглеждане, оценка и класиране на проектните предложения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет на поръчката „Повишаване качеството на административно обслужване на гражданите и бизнеса от страна на НАЦИД посредством цялостната му електронизация”, възлагана в изпълнение на проект: „НАЦИД онлайн – цялостно електронно административно обслужване” по договор № 13-31-5/07.04.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

29.05.2014 Стартира процедурата по ЗОП
Стартира процедурата по възлагане на обществена поръчка от НАЦИД за реализация на проект по ОПАК.

НАЦИД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Повишаване качеството на Административното обслужване на гражданите и бизнеса от страна на НАЦИД, посредством цялостната му електронизация” в изпълнение на договор № 13—31—5/07.04.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.2. “Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”.

Преписка в АОП 00345-2014-0002

Галерия

29.09.2015 Заключителна пресконференция, гр. София

На 28 септември 2015 г. се проведе заключителната пресконференция по проекта „НАЦИД онлайн – цялостно електронно административно обслужване” на Националния център за информация и документация.
Събитието се проведе в гр. София, Хотел Сити, ул. „Стара планина” 6.

26.09.2015 Информационен ден, гр. Варна

На 24 септември 2015 г. се проведе последния информационен ден по проекта „НАЦИД онлайн – цялостно електронно административно обслужване” на Националния център за информация и документация.
Събитието се проведе в гр. Варна, Хотел Аква, ул. „„Девня” 12-А.

26.09.2015 Информационен ден, гр. Велико Търново

На 23 септември 2015 г. се проведе третия информационен ден по проекта „НАЦИД онлайн – цялостно електронно административно обслужване” на Националния център за информация и документация.
Събитието се проведе в гр. Велико Търново, Хотел Премиер, ул. „Сава Пенев” 1.

19.09.2015 Информационен ден, гр. София

На 18 септември 2015 г. се проведе втория информационен ден по проекта „НАЦИД онлайн – цялостно електронно административно обслужване” на Националния център за информация и документация.
Събитието се проведе в гр. София, Хотел Сити, ул. „Стара планина” 6.

05.09.2015 Информационен ден, гр. Пловдив

На 4 септември 2015 г. се проведе първия информационен ден по проекта „НАЦИД онлайн – цялостно електронно административно обслужване” на Националния център за информация и документация.
Събитието се проведе в гр. Пловдив, Хотел Империал, ул. „Лев Толстой” 6.

30.09.2014 Пресконференция в БТА

На 30 септември 2014 г. се състоя пресконференция по повод стартирането на проект на Националния център за информация и документация по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. На събитието присъстваха журналисти от различни медии, които се запознаха със съдържанието на проекта. В своите публикации те отразиха колко важен и навременен е този проект, тъй като ще отговори на нарастващите потребности на гражданите от една страна, и бизнеса – от друга.