Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Създаване на модел на единна информационна среда и архитектура за реализиране и интегриране на електронни административни услуги в НАЦИД

по договор № 13-32-25/28.01.2014 г. по ОПАК

Представяне на проекта

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2 „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”.

Основната цел на проекта е подобряване обслужването на гражданите и бизнеса и постигане на по-високо ниво на оперативна съвместимост на информационните системи на НАЦИД чрез създаване на единна информационна среда, портал и архитектура за реализиране и интегриране на електронни административни услуги и регистри, съгласно изискванията на ЗЕУ за оперативна съвместимост и информационна сигурност.

Стойност на проекта

Общата стойност на проекта възлиза на 355 610 лв.

Период за изпълнение

Проектът е с продължителност 18 месеца считано от 28 януари 2014 г.

Обща цел

Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса и постигане на по-високо ниво на оперативна съвместимост на информационните системи на НАЦИД чрез създаване на единна информационна среда, портал и архитектура за реализиране и интегриране на електронни административни услуги и регистри, съгласно изискванията на ЗЕУ за оперативна съвместимост и информационна сигурност.

Специфични цели:

 • Повишаване нивото на оперативна съвместимост на информационната среда на НАЦИД чрез създаване на модел на реализация по електронен път на процеси и процедури, регистри, обслужващи вътрешни дейности и документо-оборот във връзка с изпълнение на услугите.
 • Повишаване качеството на административното и информационно обслужване на гражданите и бизнеса чрез разработка на портал за електронни административни услуги и съответните им регистри, съгласно разработения модел и в съответствие с изискванията на ЗЕУ, реализиране на две популярни електронни административни услуги съгласно разработения модел и интегриране на наличните в НАЦИД електронни услуги към портала.
 • Повишаване удовлетвореността на потребителите на услуги чрез внедряване на нови административни услуги, предоставяни онлайн.

Целеви групи

Целевите групи по настоящия проект са:

 • граждани – физическите лица, потребители на предоставяните услуги и на специализирана информация, възпроизвеждана и съхранявана в НАЦИД;
 • бизнес – юридически лица, заинтересовани от предоставяните услуги и на специализирана информация, възпроизвеждана и съхранявана в НАЦИД;
 • НАЦИД, като институция, която разработва и разпространява информация за образование и професионална квалификация и като контактна точка по Директива 2005/36/ЕО и делегиран координатор в системата IMI на ЕС.

Очаквани резултати

В рамките на проекта ще бъдат създадени:

 • единен централизиран портал за електронни услуги на НАЦИД;
 • единна информационна среда и архитектура за реализиране и интегриране на електронни регистри и електронни услуги;
 • базова функционалност на АИС, реализираща по електронен път процеси и процедури, обслужващи вътрешни за НАЦИД дейности и документо-оборот във връзка с изпълнение на услугите.

Единната архитектура за реализация и интеграция на електронни услуги ще бъде приложена за реализацията на две широко достъпни услуги:

 • осъществяване по електронен път на правото на достъп до обществена информация;
 • подаване на предложения и сигнали по електронен път.

Основни дейности

За постигане на поставените цели, се предвиждат следните дейности в рамките на проекта:

 1. Подготвителни дейности: Подготовка и провеждане на обществена поръчка за възлагане изпълнението на проектни дейности 2, 3 и 4 за изпълнение от външен изпълнител;
 2. Анализ, разработка на модел и архитектура, и проектиране на необходимите технологични разработки;
 3. Софтуерна разработка на портално приложение, базова функционалност на АИС и две електронни административни услуги и регистри;
 4. Вписване на информационни обекти и услуги в регистрите съгласно изискванията на ЗЕУ и Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност (НОИОСИС);
 5. Одит: Извършване на цялостен одит след приключване на основните дейности по проекта и изготвяне на одиторски доклад.
 6. Информация и публичност: планиране и провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции относно дейностите, включени в обхвата на проекта и изготвяне на брошура.
 7. Управление на проекта: осъществяване на текущ контрол върху всички изпълнители на дейности по проекта, верификация на направените разходи, подготовка на финансови и технически отчети, съгласно изискванията на Оперативна програма Административен капацитет, мониторинг и оценка на проекта.

Екип по проекта

Екипът по проекта се състои от 5 души, експерти в НАЦИД, притежаващи опит и професионална квалификация, необходими за успешното реализиране на поставените цели.


Новини

29.05.2015 Успешно приключен проект
Всички дейности по проекта са изпълнени качествено и предсрочно.

На 28 май 2015 г. с 2 месеца предсрочно успешно приключи работата по проекта по ОПАК с предмет: „Развитие на цялостната концепция за подобряване административното обслужване в НАЦИД чрез надграждане на наличния технологичен капацитет и усъвършенстване на процедурния ред" в изпълнение на договор № 13-32-25/28.01.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”. Всички дейности по проекта са изпълнени качествено.

27.05.2015 Заключителна пресконференция в БТА
Ръководителят на проекта престави на заключителната пресконференция в БТА постигнатите целите и резултати по проекта.

На 26 май 2015 г. се състоя заключителната пресконференция по повод приключването на проекта на Националния център за информация и документация по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. На събитието присъстваха представители на министерства, на бизнеса, физически лица, журналисти от различни медии, които се запознаха с постигнатите резултати по проекта.

08.05.2015 Приключена дейност по проекта
Успешно приключи изпълнението на Дейност 3 „Софтуерна разработка”.

На 07 май 2015 г. успешно приключи работата по Дейност 3 „Софтуерна разработка” от проекта по ОПАК с предмет: „Развитие на цялостната концепция за подобряване административното обслужване в НАЦИД чрез надграждане на наличния технологичен капацитет и усъвършенстване на процедурния ред" в изпълнение на договор № 13-32-25/28.01.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Като резултат от изпълнението е разработен и внедрен портал за електронни административни услуги и съответните им регистри, разработени са 2 нови електронни услуги – достъп до обществена информация и предложения и сигнали, надградена е съществуващата информационна среда на НАЦИД и са интегрирани съществуващите и новоразработените услуги и порталното приложение към новосъздадената базова функционалност на АИС.

20.08.2014 Начало на нова дейност
Стартиране на изпълнението на Дейност 3 "Софтуерна разработка".

На 21.08.2014 г. започна изпълнението на Дейност 3 "Софтуерна разработка" от проекта по ОПАК с предмет: „Развитие на цялостната концепция за подобряване административното обслужване в НАЦИД чрез надграждане на наличния технологичен капацитет и усъвършенстване на процедурния ред" в изпълнение на договор № 13-32-25/28.01.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Времето за изпълнение на тази дейност е 8,5 месеца – от 21.08.2014 до 07.05.2015 г. Това е най-същественият етап на проекта, който завършва с разработване на портал за електронни административни услуги и съответните им регистри, разработване на 2 нови електронни услуги, надграждане на съществуващата информационна среда на НАЦИД и интегриране на съществуващите и новоразработените услуги и порталното приложение към новосъздадената базова функционалност на АИС.

20.08.2014 Приключена дейност по проекта
На 20.08.2014 г. успешно приключи работата по Дейност 2 "Анализ и проектиране".

На 20.08.2014 г. успешно приключи работата по Дейност 2 "Анализ и проектиране" от проекта по ОПАК с предмет: „Развитие на цялостната концепция за подобряване административното обслужване в НАЦИД чрез надграждане на наличния технологичен капацитет и усъвършенстване на процедурния ред" в изпълнение на договор № 13-32-25/28.01.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.2. “Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”.

09.06.2014 Пресконференция в БТА
Ръководителят на проекта престави на пресконференция в БТА същността и целите на проекта.

На 09 юни 2014 г. се състоя пресконференция по повод стартирането на проект на Националния център за информация и документация по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. На събитието присъстваха журналисти от различни медии, които се запознаха със съдържанието на проекта. В своите публикации те отразиха колко важен и навременен е този проект, тъй като ще отговори на нарастващите потребности на гражданите от една страна, и бизнеса – от друга.

06.06.2014 Начало на нова дейност
Стартира изпълнението на Дейност 2 "Анализ и проектиране".

На 06.06.2014 г. започна изпълнението на Дейност 2 "Анализ и проектиране" от проекта по ОПАК с предмет: "Развитие на цялостната концепция за подобряване административното обслужване в НАЦИД чрез надграждане на наличния технологичен капацитет и усъвършенстване на процедурния ред" в изпълнение на договор № 13-32-25/28.01.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. В изпълнение на Дейност 2 Изпълнителят следва да разработи Юридически анализ, Бизнес анализ и Техническа спецификация за изграждане на единна информационна система и архитектура за реализиране и интегриране на електронни административни услуги в НАЦИД.

06.06.2014 Подписване на договор
Днес се сключи договора след успешно проведената открита процедура по ЗОП.

Днес, 06 юни 2014 г., след успешно проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП се сключи договор между НАЦИД и Консорциум „ДУО ИТ” ДЗЗД с предмет „Развитие на цялостната концепция за подобряване административното обслужване в НАЦИД чрез надграждане на наличния технологичен капацитет и усъвършенстване на процедурния ред”. Договорът е с продължителност 11 месеца и е в изпълнение на договор № 13-32-25/28.01.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

20.05.2014 Отваряне на ценовите оферти от комисията по ЗОП
Комисията по ЗОП ще разглежда ценовите оферти по процедурата по ЗОП.

На 23.05.2014 г. от 17,30 часа в сградата на Националния център за информация и документация, адрес: София, бул. „Д-р Г.М.Димитров” № 52А, ет. 2, заседателна зала 208 ще бъде отворено и оповестено ценовото предложение на допуснатия до този етап участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Развитие на цялостната концепция за подобряване административното обслужване в НАЦИД чрез надграждане на наличния технологичен капацитет и усъвършенстване на процедурния ред” в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 13-32-25/28.01.2014 г., финансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд проект „Създаване на модел на единна информационна среда и архитектура за реализиране и интегриране на електронни административни услуги в НАЦИД “. Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

24.04.2014 Стартира работата на комисията по ЗОП
Стартира работата на комисията по ЗОП за разглеждане и оценяване на предложените оферти.

На 28.04.2014 г. от 11,00 часа в сградата на Национален център за информация и документация, адрес: София, бул. „Д-р Г.М.Димитров” №52А, ет.2, стая 208 ще започне работа Комисията за разглеждане, оценка и класиране на проектните предложения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет на поръчката "Развитие на цялостната концепция за подобряване административното обслужване в НАЦИД чрез надграждане на наличния технологичен капацитет и усъвършенстване на процедурния ред”, възлагана в изпълнение на проект: „Създаване на модел на единна информационна среда и архитектура за реализиране и интегриране на електронни административни услуги в НАЦИД ” по договор № -13-32-25/28.01.2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

14.03.2014 Стартира процедурата по ЗОП
Стартира процедурата по възлагане на обществена поръчка от НАЦИД за реализация на проект по ОПАК.

НАЦИД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Развитие на цялостната концепция за подобряване административното обслужване в НАЦИД чрез надграждане на наличния технологичен капацитет и усъвършенстване на процедурния ред” в изпълнение на договор № 13—32—25/28.01.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.2. “Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”. На 25.03.2014г. е публикувано решение за промяна. Моля изтеглете от тук.

Преписка в АОП 00345-2014-0001

12.02.2014 Подготвителни дейности
На 12 февруари 2014 г. успешно приключи дейност 1

На 12 февруари 2014 г. успешно приключи дейност 1, като бе подготвен проекта на тръжна документация за изпълнение на дейности 2, 3 и 4 от проекта.

Галерия

27.05.2015 Заключителна пресконференция в БТА

На 26 май 2015 г. се състоя заключителната пресконференция по повод приключването на проекта на Националния център за информация и документация по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. На събитието присъстваха представители на министерства, на бизнеса, физически лица, журналисти от различни медии, които се запознаха с постигнатите резултати по проекта.

09.06.2014 Пресконференция в БТА

На 09 юни 2014 г. се състоя пресконференция по повод стартирането на проект на Националния център за информация и документация по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. На събитието присъстваха журналисти от различни медии, които се запознаха със съдържанието на проекта. В своите публикации те отразиха колко важен и навременен е този проект, тъй като ще отговори на нарастващите потребности на гражданите от една страна, и бизнеса – от друга.