Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Подобряване на компетентността и ефективността на служителите в Националния център за информация и документация

по договор № 3-22-83/11.12.2013 г. по ОПАК

Представяне на проекта

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

Основната цел на проекта подобряване на работата на служителите в НАЦИД за реализиране на ефективни политики и качествено обслужване на гражданите и бизнеса.

Стойност на проекта

Общата стойност на проекта възлиза на 44 104 лв.

Период за изпълнение

Проектът е с продължителност 9 месеца считано от 11 декември 2013 г.

Обща цел

Подобряване на работата на служителите в НАЦИД за реализиране на ефективни политики и качествено обслужване на гражданите и бизнеса.

Специфични цели:

 • Ефективно функциониране на администрацията.
 • Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в НАЦИД.
 • Обучение на служители в НАЦИД, което да съответства на нуждата от постоянно усъвършенстване на предоставяните услуги от центъра и на индивидуалния потенциал за развитие на всеки служител.

Целеви групи

Целевата група на настоящия проект са служителите на НАЦИД.

Очаквани резултати:

 • Проведено обучение на служители от НАЦИД в ИПА за придобиване на практически умения по прилагане на политиката на Европейския съюз и българското законодателство в областта на защита на личните данни – обучени 13 служители;
 • Проведено обучение на служители от НАЦИД в ИПА за придобиване на умения по прилагане на нормативната уредба за планиране на човешките ресурси в държавната администрация – обучени 2 служители;
 • Проведено обучение за управление на предоставянето на административни услуги в центъра и изискванията на международни стандарти в областта на управлението- обучени 16 служители;
 • Проведено обучение за подобряване на организацията на работното и личното пространство на служители от НАЦИД- обучени 14 служители;
 • Проведено обучение за управление на промяната с оглед различните дейности и функции на НАЦИД – обучени 10 служители;
 • Осигурена публичност за целите и резултатите на проекта чрез публикуване на актуална информация на Интернет страницата на НАЦИД, провеждане на пресконференции, изготвени предметни рекламни материали и разпространяване на прес-съобщения.

Основни дейности:

 1. Организиране и провеждане на обучения по:
  • Под-дейност 1: Провеждане на обучение в ИПА: „Политика на Европейския съюз за защита на личните данни, правната регулация и практика в България»- (ПР–10) за 13 служители по 2 дни;
  • Под-дейност 2: Провеждане на обучение в ИПА: „Прилагане на нормативната уредба за планиране на човешките ресурси в държавната администрация»- (ПР–3) за 2 служители по 2 дни;
  • Под-дейност 3: "Управление на предоставянето на услуги" за 16 участника за 3 дни;
  • Под-дейност 4: "Ефективна организация на работното и личното пространство" за 14 участника за 3 дни;
  • Под-дейност 5: "Управление на промяната" за 10 участника за 3 дни.
 2. Дейности по информация и публичност: планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на целите и резултатите от проекта.
 3. Управление на проекта: осъществяване на текущ контрол върху всички изпълнители на дейности по проекта, верификация на направените разходи, подготовка на финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК, мониторинг и оценка на проекта.

Екип по проекта

Екипът по проекта се състои от 3 души, експерти в НАЦИД, притежаващи опит и професионална квалификация, необходими за успешното реализиране на поставените цели.


Новини

12.03.2014 Пресконференция
Ръководителят на проекта престави на пресконференция същността и целите на проекта.

На 10 март 2014 г. се състоя пресконференция по повод стартирането на проект на Националния център за информация и документация по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. На събитието присъстваха служители на НАЦИД, които се запознаха с представената презентация относно съдържанието на проекта и предвидените обучения за повишаване на квалификацията.

06.01.2014 Стартира процедурата по ЗОП
Публична покана от НАЦИД за реализация на проект по ОПАК.

НАЦИД открива процедура "Публична покана" за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Организиране и провеждане на обучения на служители от НАЦИД” по проект „Подобряване на компетентността и ефективността на служителите в Националния център за информация и документация".
Уникален номер в Регистъра на ОП 9024427

Галерия

12.03.2014 Пресконференция

На 10 март 2014 г. се състоя пресконференция по повод стартирането на проект на Националния център за информация и документация по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. На събитието присъстваха служители на НАЦИД, които се запознаха с представената презентация относно съдържанието на проекта и предвидените обучения за повишаване на квалификацията.
Събитието се проведе в Заседателната зала на НАЦИД.