Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в Националния център за информация и документация за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията

по договор № ЦА12-22-71/27.05.2013 г. по ОПАК

Представяне на проекта

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

Основната цел на проекта е повишаване на квалификацията и компетентностите на служителите в НАЦИД за осигуряване на качествено и своевременно предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса.

Стойност на проекта

Общата стойност на проекта възлиза на 69 932 лв.

Период за изпълнение

Проектът е с продължителност 12 месеца считано от 27 май 2013 г.

Обща цел

Повишаване на квалификацията и компетентностите на служителите в НАЦИД за осигуряване на качествено и своевременно предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса.

Специфични цели:

 • Обучение на служители в НАЦИД, което да съответства на общите цели на държавното управление, на нуждата от постоянно усъвършенстване на предоставяните услуги от центъра и на индивидуалния потенциал за развитие на всеки служител.
 • Обучение на служители в НАЦИД за повишаване на квалификацията им в сферите на тяхната компетентност.
 • Обучение на служители в НАЦИД с цел адаптиране към нововъведенията и подобряване ефективността от тяхната работа.

Целеви групи

Целевата група на настоящия проект са служителите на НАЦИД.

Очаквани резултати:

 • Проведено обучение на служители от НАЦИД в ИПА за придобиване на практически умения по законосъобразното прилагане на административните норми и принципи в ежедневната работа – обучени 7 служители.
 • Проведено специализирано компютърно обучение на служители от НАЦИД за придобиване на знания по управление на информационната сигурност- курс по „Сертифициран етичен хакер версия 7” – обучен 1 служител; курс по „Професионалист по сигурност на информационните системи” – обучен 1 служител.
 • Проведено обучение по анализ на данни и управление на документи- обучение „Основи на SQL и анализ на данни с Ексел” – обучени 9 служители; обучение „Разработка, управление и поддръжка на административни документи”- обучени 14 служители.
 • Проведено обучение на служители от НАЦИД за придобиване на чуждоезикови умения – обучени 9 служители, от които 5 по английски език, 2 по испански език, 1 по френски език и 1 по немски език.
 • Проведено обучение за подобряване на личната ефективност- обучени 15 служители.
 • Проведено обучение за подобряване на координацията между отделните звена в центъра и уменията им да работят заедно и в екип- обучени 15 служители.
 • Проведено обучение за развитие на компетенциите за ефективно лидерство за служителите от различните управленски нива на центъра- за 8 участника за 3 дни.
 • Осигурена публичност за целите и резултатите на проекта чрез публикуване на актуална информация на Интернет страницата на НАЦИД, провеждане на пресконференции, отпечатване на банер и плакати, изготвени предметни рекламни материали и разпространяване на прес-съобщения.

Основни дейности

 1. Организиране и провеждане на обучения по:
  • Под-дейност 1 Провеждане на обучение в ИПА: „Основни производства по АПК (за неюристи)”- (ПР–6) за 7 служителя по 1,5 дни.
  • Под-дейност 2: Специализирано обучение по управление на информационната сигурност- курс по „Сертифициран етичен хакер версия 7” – за 1 служител по 5 дни; курс по „Професионалист по сигурност на информационните системи” – за 1 служител по 5 дни.
  • Под-дейност 3: Обучение по анализ на данни и управление на документи- обучение „Основи на SQL и анализ на данни с Ексел” – за 9 служители по 3 дни; обучение „Разработка, управление и поддръжка на административни документи”- за 14 служители по 4 дни.
  • Под-дейност 4: Обучение на служители от НАЦИД за придобиване на чуждоезикови умения- английски език, две нива от 210 уч.ч. за 5 служители; немски език, три нива от 195 уч.ч. за 1 служител; френски език, три нива от 195 уч.ч. за 1 служител; испански език, три нива от 210 уч.ч. за 2 служители.
  • Под-дейност 5: „Лична ефективност” за 15 участника за 3 дни.
  • Под-дейност 6: „Екипна ефективност” за 15 участника за 3 дни.
  • Под-дейност 7: „Ефективно лидерство” за 8 участника за 3 дни.
 2. Дейности по информация и публичност: планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на целите и резултатите от проекта.
 3. Управление на проекта: осъществяване на текущ контрол върху всички изпълнители на дейности по проекта, верификация на направените разходи, подготовка на финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК, мониторинг и оценка на проекта.

Екип по проекта

Екипът по проекта се състои от 3 души, експерти в НАЦИД, притежаващи опит и професионална квалификация, необходими за успешното реализиране на поставените цели.


Новини

23.07.2013 Подписване на договор
Подписан е договор след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка.

Днес, 23 юли 2013 г., след успешно проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП се сключи договор между НАЦИД и Консорциум „Р&С” ДЗЗД с предмет „Организиране и провеждане на обучения на служители от НАЦИД”. Договорът е с продължителност до 30.04.2014 г. и е в изпълнение на договор № ЦА12—22—71/27.05.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

25.06.2013 Пресконференция
Ръководителят на проекта престави на пресконференция същността и целите на проекта.

На 25 юни 2013 г. се състоя пресконференция по повод стартирането на проект на Националния център за информация и документация по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. На събитието присъстваха служители на НАЦИД, които се запознаха с представената презентация относно съдържанието на проекта и предвидените обучения.

Галерия

25.06.2013 Пресконференция

На 25 юни 2013 г. се състоя пресконференция по повод стартирането на проект на Националния център за информация и документация по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. На събитието присъстваха служители на НАЦИД, които се запознаха с представената презентация относно съдържанието на проекта и предвидените обучения.
Събитието се проведе в Заседателната зала на НАЦИД.