Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Оптимизация, интеграция и въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование и професионални квалификации, придобити в страните от Европейския регион и трети страни

по договор № А09-31-135С/12.06.2009 г. по ОПАК

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III.“Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1.“Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”. Проектът е един от 48-те одобрени от общо 159 подадени проекти по тази приоритетна ос.

Основната цел на проекта е да се подобри организацията и да се ускорят работните процеси, дейностите и услугите по признаване на дипломи за висше образование; да се оптимизират информационните дейности относно признаването на професионални квалификации, придобити в страните от Европейския регион и трети страни; да се повиши качеството на обслужване на гражданите и бизнеса за по-добро гарантиране правата на гражданите за свободен и равноправен достъп до пазара на труда; да се повиши общественото доверие в НАЦИД и имиджа му като модерна, гъвкава и високотехнологична администрация.

Стойност на проекта

Общата стойност на проекта възлиза на 730 хиляди лв.

Период за изпълнение

Проектът е с продължителност 18 месеца считано от 12 юни 2009 г.

Обща цел

Подобряване организацията и ускоряване на работните процеси, дейностите и услугите по признаване на дипломи за висше образование; оптимизиране на информационните дейности по признаване на професионални квалификации, придобити в страните от Европейския регион и трети страни; повишаване качеството на обслужване на гражданите и бизнеса за по-добро гарантиране правата на гражданите за свободен и равноправен достъп до пазара на труда.

Специфични цели:

 • Разработване и одобряване на стратегия, план за действие и необходимите вътрешни нормативни документи на базата на задълбочени анализи на работните процеси и процедури в НАЦИД и проучването на добри европейски практики.
 • Внедряване на единна информационна система от няколко компонента: за подадените заявления за признаване, постъпващите запитвания от страната и чужбина относно системите за висше образование, признаването на професионални квалификации и регулираните професии.
 • Усъвършенстване на действащия уебсайт и разработване на нов уебсайт за дейностите на НАЦИД като Национален център за академично признаване и мобилност.
 • Разработване и внедряване на нови електронни услуги (онлайн подаване на заявления, отговори на запитвания по имейл и др.п.)
 • Ефективно прилагане на принципа “едно гише” и на изискванията на Закона за електронното управление.
 • Провеждане на информационна кампания за осведомяване на целевите групи за новите електронни услуги.

Целеви групи

Целеви групи на настоящия проект са български граждани, придобили висше образование в чужди страни; български граждани, желаещи да упражняват професията си в страни – членки на ЕС и трети страни; чужди граждани, желаещи да продължат образованието си или да упражняват професията си в РБългария, бизнеса, държавни институции, заинтересовани от навременна и достоверна информация за дипломи, придобити в чуждестранни и български висши училища, както и документи за професионална квалификация.

Очаквани резултати:

 • Изготвена качествена документация за възлагане на обществена поръчка; успешно и прозрачно проведена процедура по ЗОП за възлагане на изпълнението на дейностите.
 • Проведени обстойни анализи на работните процеси и процедури в НАЦИД.
 • Разработени и одобрени: стратегия, план за действие, вътрешни нормативни документи, правила, методики, наръчници, въз основа на резултатите от анализите и възприети добри практики в международен мащаб.
 • Разработена и внедрена Единна информационна система съгласно поставените специфични цели.
 • Разработени и внедрени електронни услуги.
 • Пълна нормативна, организационна и технологична готовност за ефективно прилагане на принципа “едно гише” и на изискванията на Закона за електронното управление.
 • Проведена кампания за осведомяване на обществеността за резултатите от проекта.
 • Повишена удовлетвореност на гражданите и бизнеса от дейностите и услугите, извършвани от НАЦИД като Национален информационен център за академично признаване и мобилност и повишаване на неговия имидж и доверието към него сред обществеността.

Основни дейности:

 • Аналитична: анализ на административните процеси, състоянието на предлаганите услуги, нормативната база, вътрешните документи и организация, SWOT анализ. Анализ на необходимите промени в дейностите по признаване на дипломи за завършено образование и документи за придобити професионални квалификации във връзка с изменението на нормативната уредба. Проучване на добри практики в страните от европейския регион.
 • Реинженеринг: разработени стратегия, процедури, методики, правила, наръчници и план за действие във връзка с прилагането им, проекти на вътрешни нормативни документи и при необходимост – проекти за изменение и допълнение на нормативни актове.
 • Технологична: единна информационна система, създаване на нов сайт за функциите на НАЦИД като Национален център за академично признаване и мобилност; обновяване и доразвиване на интернет на съществуващите сайтове на центъра и този на регулираните професии.
 • Одит
 • Информация и публичност: провеждане на информационни дни в София, Пловдив, Варна, Велико Търново; отпечатване на дипляна и две брошури за гражданите на български и английски език, обогатяване на структурата и съдържанието на съществуващия уеб-сайт и др.

Екип по проекта

Екипът по проекта се състои от 6 души, експерти в НАЦИД, притежаващи опит и професионална квалификация, необходими за успешното реализиране на поставените цели.


Новини

30.11.2011 Грамота за проекта на НАЦИД по ОПАК
Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” удостои с грамота проекта на НАЦИД.

На тържествена церемония в Археологическия музей на 29 ноември Националният център за информация и документация (НАЦИД) бе удостоен с грамота за успешно реализиран проект по Оперативна програма „Административен капацитет”. Проектът „Оптимизация, интеграция и въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование и професионални квалификации, придобити в страните от Европейския регион и трети страни” е един от шестте отличени от Управляващия орган. Той бе представен като добра практика на годишното информационно събитие „ОПАК – Основен инструмент за провеждане на административната реформа и електронното управление. Какво постигнахме, с какво се гордеем.”

Проектът бе реализиран в периода юни 2009 г. – март. 2011 г., като безспорните ползи за гражданите и бизнеса са:

 • Ускорено провеждане на административната услуга по признаване чрез съкратен срок за разглеждане на заявленията, ненадвишаващ 2 месеца;
 • Достъп до публична информация от регистъра на издадените удостоверения и регистъра на отказите;
 • Електронно подаване на документи за академично признаване на дипломи и възможност за получаване на удостоверение по електронен път;
 • Следене в интернет на процеса на обработка на подадените документи от всеки заявител - ход на разглеждане на заявлението; етапа, на който е процедурата; взетото решение по заявлението;
 • Облекчена проверка на академичния статут на чуждо висше училище и легитимността на предлаганото от него обучение преди окончателния му избор;
 • Проверка на академичния и квалификационния статут от страна на работодателите на кандидати за работа в съответната организация;
 • Достъп до актуална информация за процедурите по признаване в България и чужбина на новия сайт на НАЦИД.

грамота

15.11.2011 Оценка на проекта като „добра практика”
Девето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Административен капацитет”, проведено на 10 и 11 ноември във Велинград.

Проектът на НАЦИД “Оптимизация, интеграция и въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование и професионални квалификации, придобити в страните от Европейския регион и трети страни”, финансиран от средства по ОПАК, съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ е един от най-успешните проекти по тази оперативна програма.

Проектът бе представен като добра практика на Деветото заседание на Комитета за наблюдение на ОПАК. Ръководителят на проекта направи презентация на постигнатите резултати пред представителите на Европейската комисия и членовете на Комитета.

прочети повече за заседанието...

28.02.2011 Приключена дейност по проекта
Приключи работата по сертификация на единната информационна система.

Съгласно Закона за електронното управление, Националната рамка за оперативна съвместимост и в изпълнение на изискванията на чл.125 и 128 от Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност на Министерски съвет, разработената в рамките на проекта "Единната информационна система за академично признаване и професионална квалификация" беше оценена и сертифицирана от акредитирано лице.

сертификат

22.02.2011 Заключителна пресконференция в БТА
Екипът по проекта престави на заключителната пресконференция разработената Единна информационна система.

На 22 февруари 2011 г. се състоя заключителната пресконференция по повод завършването на проекта на Националния център за информация и документация по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. На събитието присъстваха журналисти от различни медии, на които беше представена разработената в рамките на проекта Единна информационна система. Експертите от екипа по проекта отговориха на поставените въпроси.

08.11.2010 Стартира нова дейност по проекта
Започна работата по сертификация на единната информационна система.

Стартира дейността по извършване на сертификация на „Единната информационна система за академично признаване и професионални квалификации” по Закона за електронното управление (ЗЕУ).

29.10.2010 Приключена процедура по НВМОП
Завърши процедурата по "Дизайн, предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на печатни издания и материали".

Успешно завърши процедурата по изработка на предвидените по проекта печатни материали, необходими за популяризиране на дейностите по проекта.

Част от изработените материали са показани по-долу.

плакат

плакат

брошура

брошура

дипляна

дипляна

26.10.2010 Приключена дейност по проекта
На 26.10.2010 г. успешно приключи работата по Дейност 4 " Технологични разработки"

На 26.10.2010 г. успешно приключи работата по Дейност 4 "Технологични разработки" от проекта по ОПАК с предмет: "Оптимизация, интеграция и въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование и професионални квалификации, придобити в страните от Европейския регион и трети страни" в изпълнение на договор № А 09 - С/12.06.2009 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.1. "Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление".
С изпълнението на дейност 4 успешно бе внедрена новата единна информационна система за академично признаване и професионални квалификации.

08.07.2010 Стартира процедурата по НВМОП
Започва процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Дизайн, предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на печатни издания и материали"

НАЦИД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Дизайн, предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на печатни издания и материали" във връзка с:
1. Изпълнение на дейности 6 "Дейности по информация и публичност" по проект "Оптимизация, интеграция и въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование и професионални квалификации, придобити в страните от Европейския регион и трети страни" в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № А09-31-135С/12.06.2009 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.1. "Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление"
2. Проект № 171126-LLP-1-2009-1-BG-UD1-KAINARIC "Национална конференция за признаване на квалификации", реализиран в съответствие със Споразумение № 2010-0130/001-001 между Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура към Генерална Дирекция "Образование и култура" на Европейската комисия и НАЦИД, изпълняван в рамките на категория 3.3.1. "Проекти в полза на всички членове на мрежата" от Поканата към Мрежата от национални информационни центрове (НАРИК) за съфинансиране на проекти през 2010 г.

26.02.2010 Разработени съпътстващи уеб-сайтове
В рамките на дейност 4 „Технологични разработки” бяха пуснати в действие два съпътстващи уеб-сайта.

В рамките на дейност 4 „Технологични разработки” бяха пуснати в действие два съпътстващи уеб-сайта:
- Сайт за академично признаване;
- Сайт за професионални квалификации с разработена система за управление на динамично съдържание.
И двата сайта са в пълно съответствие с технологичната платформа, на която е базиран основният сайт на НАЦИД. Информационното съдържание на двата сайта е на български и английски език.

19.02.2010 Приключена дейност по проекта
На 19.02.2010 г. успешно приключи работата по Дейност 3 "Реинженеринг на административните процеси и подготовка на стратегически и нормативни документи"

На 19.02.2010 г. успешно приключи работата по Дейност 3 "Реинженеринг на административните процеси и подготовка на стратегически и нормативни документи" от проекта по ОПАК с предмет: "Оптимизация, интеграция и въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование и професионални квалификации, придобити в страните от Европейския регион и трети страни" в изпълнение на договор № А 09-31-135С/12.06.2009 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.1. "Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление".

10.02.2010 Специализирано обучение
На 4, 5 и 6-ти февруари 2010 г. в 6 модула беше проведено специализирано обучение за служители на НАЦИД

На 4, 5 и 6-ти февруари 2010 г. в 6 модула беше проведено специализирано обучение за служители на НАЦИД за придобиване на знанията и уменията, необходими за прилагане изискванията на Закона за електронното управление в трите основни елемента на реформата – правна, информационни и комуникационни технологии и вътрешна реорганизация на администрацията, както и запознаване с разработените в рамките на проекта нови или изменени съществуващи административни документи, свързани с дейността на НАЦИД.

25.11.2009 Стартира нова дейност по проекта
Започна работата по "Дейност 4" от проекта.

На 25.11.2009 г. стартира изпълнението на Дейност 4 "Технологични разработки" от проекта по ОПАК с предмет: "Оптимизация, интеграция и въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование и професионални квалификации, придобити в страните от Европейския регион и трети страни" в изпълнение на договор № А09-31-135С/12.06.2009 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

25.11.2009 Приключена дейност по проекта
Успешно приключи Дейност 2 "Аналитични дейности" от проекта по ОПАК.

На 25.11.2009 г. успешно приключи работата по Дейност 2 "Аналитични дейности" от проекта по ОПАК с предмет: "Оптимизация, интеграция и въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование и професионални квалификации, придобити в страните от Европейския регион и трети страни" в изпълнение на договор № А09-31-135С/12.06.2009 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.1. "Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление".

01.11.2009 Стартира нова дейност по проекта
Започна работата по "Дейност 3" от проекта.

На 01.11.2009 г. започна изпълнението на Дейност 3 "Реинженеринг на административните процеси и подготовка на стратегически и нормативни документи" от проекта по ОПАК с предмет: "Оптимизация, интеграция и въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование и професионални квалификации, придобити в страните от Европейския регион и трети страни" в изпълнение на договор № А09-31-135С/12.06.2009 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Дейност 3 се състои от три под – етапа: Стратегическо планиране, Разработка на нормативни и стратегически документи и Подготовка за техническа реализация.

28.09.2009 Стартира дейност по проекта
Започна работата по "Дейност 2" от проекта.

На 28.09.2009 г. започна изпълнението на Дейност 2 "Аналитични дейности" от проекта по ОПАК с предмет: "Оптимизация, интеграция и въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование и професионални квалификации, придобити в страните от Европейския регион и трети страни" в изпълнение на договор № А09-31-135С/12.06.2009 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.1. "Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление".

26.09.2009 Подписване на договор
Днес се сключи договора след успешно проведената открита процедура по ЗОП.

Днес, 26 септември 2009 г., след успешно проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП се сключи договор между НАЦИД и Консорциум „Сиела, ЕМЕА и партньори” с предмет „Оптимизация, интеграция и въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование и професионални квалификации, придобити в страните от Европейския регион и трети страни”. Договорът е с продължителност 13 месеца, обхваща трите основни дейности от проектното предложение /аналитична, реинженеринг и технологични разработки/ и е в изпълнение на договор № А09-31-135С/12.06.2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

21.08.2009 Стартира работата на комисията по ЗОП
Стартира работата на комисията по ЗОП за разглеждане и оценяване на предложените оферти.

На 21.08.2009 г. от 11,00 часа в сградата на Национален център за информация и документация, адрес: София, бул. „Д-р Г.М.Димитров” №52А, ет.2, стая 208 ще започне работа Комисията за разглеждане, оценка и класиране на проектните предложения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет на поръчката „Оптимизация, интеграция и въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование и професионални квалификации, придобити в страните от Европейския регион и трети страни” в изпълнение на договор № А09-31-135С/12.06.2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.
На 28.08.2009 г. от 11,00 часа в сградата на Национален център за информация и документация, адрес: София, бул. „Д-р Г.М.Димитров” №52А, ет.2, стая 208 ще бъдат оповестени резултатите от оценяването на офертите по технически показатели от Комисията по разглеждане, оценка и класиране; отворени и оповестени ценовите предложения на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

10.07.2009 Пресконференция в БТА
Екипът по проекта престави на пресконференция в БТА същността и целите на проекта.

На 10 юли 2009 г. се състоя пресконференция по повод стартирането на проект на Националния център за информация и документация по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. На събитието присъстваха журналисти от различни медии, които се запознаха със съдържанието на проекта. В своите публикации те отразиха колко важен и навременен е този проект, тъй като ще отговори на нарастващите потребности на гражданите от една страна, и бизнеса – от друга.

06.07.2009 Стартира процедурата по ЗОП
Стартира процедурата по възлагане на обществена поръчка от НАЦИД за реализация на проект по ОПАК.

НАЦИД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Оптимизация, интеграция и въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование и професионални квалификации, придобити в страните от Европейския регион и трети страни" в изпълнение на договор № А09-31-135С/12.06.2009 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.1. "Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление".

Галерия

22.02.2011 Заключителна пресконференция в БТА

На 22 февруари 2011 г. се състоя заключителната пресконференция по повод завършването на проекта на Националния център за информация и документация по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. На събитието присъстваха журналисти от различни медии, на които беше представена разработената в рамките на проекта Единна информационна система. Експертите от екипа по проекта отговориха на поставените въпроси.

19.02.2011 Информационни дни - Пловдив и София

С провеждането на информационни дни на 15ти и 18ти февруари 2011 г. приключи представяне на реализирания проект по ОПАК. Присъстваха служители от висши учебни заведения, представители на фирми, занимаващи се с образователни услуги, студенти и граждани.
Оживените дискусии в края на форумите показаха широкия интерес към реализираната система.

10.02.2011 Информационни дни - Велико Търново и Варна

На 8ми и 9ти февруари 2011 г. се състояха информационни дни за представяне на реализирания проект по ОПАК. Присъстваха служители от висши учебни заведения, представители на фирми, занимаващи се с образователни услуги, студенти и граждани.
Форумът във Велико Търново протече с медийното присъствие на Нова телевизия.

04.02.2011 Информационен ден - София

На 04 февруари 2011 г. се състоя информационен ден за представяне на реализирания проект по ОПАК. Присъстваха служители на МОМН, компетентните органи по регулираните професии в България и представители на фирми, занимаващи се с образователни услуги.
Форумът беше открит от госпожа Петя Евтимова - заместник министър на образованието, младежта и науката.

10.02.2010 Специализирано обучение

В периода 04-06.02.2010 г. беше проведено обучение на участници в ключовия екип на НАЦИД, които да придобият знанията и уменията, необходими за прилагане изискванията на Закона за електронното управление в трите основни елемента на реформата - правна, информационни и комуникационни технологии и вътрешна реорганизация на администрацията, както и запознаване с разработените в рамките на проекта нови или изменени зъществуващи административни документи, свързани с дейността на НАЦИД.

10.07.2009 Пресконференция в БТА

На 10 юли 2009 г. се състоя пресконференция по повод стартирането на проект на Националния център за информация и документация по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. На събитието присъстваха журналисти от различни медии, които се запознаха със съдържанието на проекта. В своите публикации те отразиха колко важен и навременен е този проект, тъй като ще отговори на нарастващите потребности на гражданите от една страна, и бизнеса – от друга.