Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Национална конференция по признаване на квалификации

проект № 171126–LLP–1–2009–1–BG–KA1–KA1NARIC финансиран с подкрепата на Европейската комисия по Програма “Учене през целия живот” за периода 2010-2011 г. на ГД “Образование и култура” на ЕК

Представяне на проекта

Националният център за информация и документация (НАЦИД) стартира изпълнението на проект „Национална конференция по признаване на квалификации”, в изпълнение на Споразумение №: 2010 – 0130 / 001 – 001, Проект №: 171126-LLP-1-2009-1-BG-KA1-KA1NARIC, финансиран с подкрепата на Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот” за периода 2010-2011 г. на ГД „Образование и култура” на ЕК.

Националната конференция ще се проведе в периода 18-19 ноември 2010 г. В продължение на два дни на кръгли маси ще бъдат обсъдени прилаганите от компетентните органи процедури по признаване на квалификации. Специален фокус ще бъде поставен върху възможностите за оптимизиране на процеса на оценяване на квалификации и ще бъдат обменени добри практики, произтичащи от Лисабонските цели.

Информация относно възможностите за участие, мястото на провеждане, дневния ред и основните документи на Националната конференция можете да получавате от настоящия сайт, или да изискате от организаторите на конференцията.

Цели и задачи на проекта

Целта на конференцията е да бъдат откроени актуалните тенденции в признаването на квалификации в рамките на Болонския процес - най-значимата общоевропейска инициатива в политиката на реформи в академичната сфера, насочена към създаването на Европейско пространство за висше образование.

Основна задача на конференцията е да допринесе за подобряване на ефективността на националните институции, свързани с признаването на квалификации и да популяризира утвърдените в Европейското пространство за висше образование практики. Ще бъдат разгледани основните проблеми и пречки в процеса на оценяване на квалификации, както и възможностите за преодоляването им и оптимизирането на дейностите по признаване.

Настоящата конференция е първият по рода си форум в България, на който ще бъде обменен съществуващият в националните институции опит с добрите международни практики.

Благодарствено писмо от Камара на архитектите в България