Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
ISOBAQ – Информационна система с образци на документи за висше образование преди Болонския процес

проект № 572243-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA3-NARIC

Представяне на проекта

Проектът „Информационна система за дипломи за висше образование преди Болонския процес” (Information System On pre-Bologna Academic Qualifications – ISOBAQ), е съфинансиран от ЕК по програма „Еразъм+”, Приоритет “KA3: Support for Policy reform”, Подприоритет “NARIC activities 2014-2016”.

Цел на проекта

Основната цел на проекта е създаването на онлайн информационна система със структурирана информация, включваща образци на документи за висше образование от периода преди въвеждане на Болонската архитектура и описание на нормативната база по отношение на академичното ниво и правата, които дават тези документи за по-нататъшно обучение и работа. Информационната система ще подпомогне справедливото им признаване и оценка във всяка приемаща държава от европейския регион и страните, ратифицирали Лисабонската конвенция.

Специфични цели

 • Технологична разработка на гъвкава, удобна за ползване онлайн информационна система със съвременни функционалности за въвеждане, търсене и показване на наличната информация.
 • Въвеждане на максимален брой образци на документи от участващите в консорциума ЕНИК/НАРИК центрове и детайлното им представяне.
 • Осигуряване на подробна информация за системите за висше образование в страните, чиито ЕНИК/НАРИК центрове участват в проекта.
 • Създаване на полезен инструмент за цялата мрежа ЕНИК/НАРИК, който да се използва за сравнение, оценка, справедливо признаване и прозрачност на документи за висше образование, за които има недостатъчната информация.

Целеви групи

 • Национални центрове по академично признаване и мобилност от мрежата ЕНИК/НАРИК;
 • Всички заинтересовани страни, ползващи услугите и капацитета на Националните центрове по академично признаване и мобилност от мрежата ЕНИК/НАРИК.

Период за изпълнение

Проектът стартира през април 2016 г. и приключи успешно през март 2018 г. с обща продължителност 24 месеца.

Проектни резултати

 • Изградена информационна система, предоставяща достъп до структурирана информация със сканирани образци на документи за висше образование от периода преди въвеждане на Болонската архитектура.
 • Постигане на по-ефективно и справедливо оценяване и признаване на завършено висше образование преди Болонския процес и по този начин улесняване на трудовата и академична мобилност на притежатели на висше образование, които са все още в активна възраст.
 • Повишено качеството и ефективността на работа на експертите отговарящи за процедурите по признаване на квалификации в мрежата ЕНИК/НАРИК.

Основни дейности

 1. Дейности по осъществяване на заложените цели:
  • Дейност 1: Събиране на информация за националното законодателство във всяка страна партньор.
  • Дейност 2: Събиране на съществуващи образци на документи за завършено висше образование от периода преди Болонския процес.
  • Дейност 3: Изграждане и проектиране на онлайн информационна система.
  • Дейност 4: Фактическо качване на информацията, събрана по време на дейност 1 и на обработените и сканирани образци от дейност 2.
  • Предоставяне на достъп до информационната система на Националните центрове по академично признаване и мобилност от мрежата ЕНИК/НАРИК.
 2. Дейности по информация и публичност: планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на целите и резултатите от проекта.
 3. Управление на проекта: осъществяване на мониторинг, координиране и текущ контрол върху всички дейности по проекта, верификация на направените разходи, подготовка и обобщаване на финансови и технически отчети за проекта.

Консорциум и екип по проекта

Проектът се осъществи от консорциум от седем национални ENIC и NARIC центрове на България, Румъния, Латвия, Литва, Естония, Полша и Хърватия и националния ENIC център на Армения.

Всеки партньор в консорциума участва с екип от професионалисти, притежаващи дългогодишен опит и високи компетенции в академичното признаване.
 

Достъп до системата ISOBAQ

Индивидуален достъп до системата имат всички национални центрове по академично признаване и мобилност на държавите, ратифицирали Лисабонската конвенция (мрежата ЕНИК-НАРИК), а чрез тях и всички други компетентни органи, лица и заинтересовани страни в съответните държави.

Повече информация за мрежата ЕНИК-НАРИК

Към информационната система (ограничен достъп)

Брошура

Новини

03.08.2017 Втора организационна среща по проект ISOBAQ
Представители на НАЦИД организираха и проведоха втората организационна среща на консорциума по проект ISOBAQ

На 27 юни 2017 г., след края на годишната среща на ЕНИК-НАРИК мрежата в град Копенхаген (Дания), представителите на НАЦИД организираха и проведоха втората организационна среща на консорциума по проект „Information System On pre-Bologna Academic Qualifications” (project ISOBAQ), финансиран по Програма „Еразъм +”. На срещата присъстваха представители от седемте партньорски центъра от България, Румъния, Латвия, Литва, Естония, Полша и Хърватска. На тазгодишната среща беше представена в детайли вече разработената и функционираща информационна система, в която се попълват и ще бъдат съхранявани всички образци на дипломи от участващите страни и методологията на въвеждане на данни. Направена бе онлайн демонстрация за въвеждане на информация и зареждане на графични файлове в системата, в процеса на която бяха дискутирани основните й функционалности. На срещата беше отчетено финансовото изпълнение на проекта и реализираните към момента резултати. Бяха обсъдени параметрите на проекта, крайните срокове, минималния и максималния обхват на крайните му резултати, редът и правилата за отчитане на разходите по него и други въпроси, касаещи процедурите по представяне на събраната информация и отчитане на дейностите. В срещата взе участие и представител на ЕАСЕА (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), който пряко се запозна с текущите резултати по изпълнението на проекта, отговори на зададените технически въпроси и внесе важни разяснения относно по-ефективното усвояване на одобрените средства. Бяха дискутирани възможностите за разширяване на географския обхват на основните резултати чрез включване на образци от държави извън консорциума в рамките на първоначално заложените финансови ресурси и увеличаване на срока на проекта. Постигнато бе принципно съгласие българската страна като координатор, да проучи възможностите за такова разширяване на резултатите от проекта, при необходимост да изиска увеличаване на срока на проекта с не повече от шест месеца и да уведоми участниците в консорциума за крайния резултат.

Екран с наименованието на проекта Работни материали по проекта
 

11.07.2016 Първа организационна среща по проект ISOBAQ
Успешно премина първата организационна среща по проект ISOBAQ - Информационна система с образци на документи за висше образование преди Болонския процес.

На 21 юни 2016 в град Амстердам, Холандия се проведе първата организационна среща на консорциума по проект „Информационна система за дипломи за висше образование преди Болонския процес” (Information System On pre-Bologna Academic Qualifications – ISOBAQ), финансиран от Европейската комисия по програма „Еразъм+”, Приоритет “KA3: Support for Policy reform”, Подприоритет “NARIC activities 2014-2016”, организирана от НАЦИД като водеща институция по проекта.

Представителите на НАЦИД запознаха участниците от шестте партньорски центъра от Румъния, Латвия, Литва, Естония, Полша и Хърватска с основните дейности по проекта, очакваните резултати и приносът на всеки партньор. Обсъден бе графикът на дейностите през 18-месечния период на изпълнението му, финансовите параметри и други въпроси от взаимен интерес. Подписани бяха двустранни споразумения с част от партньорите, уточнени бяха непосредствените задачи, с които ще стартират дейностите по проекта през 2016 г. и механизмът за финансовото осигуряване на работата на партньорите. Дискутиран бе обхватът на информацията, която трябва да бъде събрана, обработена и включена в бъдещата информационна система, изискванията към нея и необходимите технологични функционалности, както и продължителността и особеностите на всеки от шестте етапа на проекта. Крайният срок за приключване на проекта е 30 септември 2017 г.

Срещата премина конструктивно, в колегиална и приятелска атмосфера. Обсъдено бе провеждането на следващия форум на консорциума през юли 2017 в гр. Копенхаген, Дания, в рамките на 24-та годишна среща на мрежите ЕНИК-НАРИК.

Среща - представяне на проекта Среща - дискусия по проекта
 

27.05.2016 НАЦИД стартира проект ISOBAQ
НАЦИД стартира проект ISOBAQ - Информационна система с образци на документи за висше образование преди Болонския процес, финансиран от Европейската комисия по програма „Еразъм+”

Националният център за информация и документация е водещата организация в проекта ISOBAQ, който се осъществява в сътрудничество с шест партньорски ЕНИК/НАРИК центъра от Румъния, Латвия, Литва, Естония, Полша и Хърватия.

Признаването на степени на висше образование от периода преди Болонския процес е предизвикателство в редица европейски държави. Целта на проекта е да се изгради онлайн информационна система, която да служи на ЕНИК/НАРИК мрежата като инструмент в помощ на процедурите по академично признаване и улесняване на мобилността в областта на висшето образование и заетостта.

Информационната система ще предоставя структурирана информация за действащото национално законодателство относно приравняването на съществуващите преди Болонския процес степени на висше образование към настоящите и към съответните национални квалификационни рамки. Тя ще съдържа образци на образователни документи, издавани в страните участници преди Болонския процес. Предвижда се устойчиво развитие на системата, поради отворения й характер и ще позволява присъединяване на други партньорски центрове с информация за техните национални квалификации, както и надграждане на първоначално въведената информация. Сигурността ще бъде гарантирана със съвременни функции за защита на поверителността и целостта на данните, а достъпът до системата ще бъде ограничен само за ЕНИК/НАРИК центровете.

Очакваните крайни резултати от проекта са съобразени с общата идея за ефективно подпомагане на международната академична и трудова мобилност като един от основните приоритети на ЕС до 2020 г.