Регистър на академичния състав • НАЦИД

Съдържание на страницата

Регистър на академичния състав в Република България


Секция За регистъра

Регистърът на академичния състав в Република България е електронна база данни с публичен достъп, която се поддържа от Министерството на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация. Съдържа информация за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор” и/или научна степен „доктор на науките”, за защитените дисертационни трудове и за лицата на академични длъжности в Република България.

За всяко подлежащо на вписване лице е създаден електронен профил, който включва заеманите академични длъжности, обстоятелствата, свързани с индивидуалните наукометрични показатели, които отразяват неговите научни резултати и резултатите, които отразяват постиженията му в преподавателската и/или художественотворческата или спортната дейност, определени в съответствие с чл. 2б, ал. 2 от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за прилагането му.

Информацията за съответствието с минималните национални изисквания за лицата, които към момента заемат академични длъжности, следва да бъде заявена от висшите училища и научните организации в съответствие с § 44, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗРАСРБ.


Съгласно чл. 3 от Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България Националният център за информация и документация към министъра на образованието и науката поддържа електронна база данни за защитените дисертационни трудове и списък на хабилитираните лица в Република България.

Секция Необходими документи

  1. Придружително писмо в свободен текст, което съдържа информация за трите имена на автора, заглавието на дисертацията, научната област и професионалното направление, или съответно – трите имена на лицето и на заетата от него академична длъжност.

    Моля в писмото да посочите лице за контакт с цел отстраняване на грешки или допълване на предоставената информация при необходимост.

  2. Копие от дипломата за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор” или научна степен „доктор на науките” (на хартиен носител и в електронен вид – PDF или JPEG формат).
  3. Копие от акта за назначаването на лицата, избрани да заемат академична длъжност.
  4. Попълнени информационни карти за защитен дисертационен труд на български и английски език и за заета академична длъжност на български език на електронен носител (само в MS Word формат) и на хартиен носител.
  5. Дисертация и автореферат на CD/DVD в електронен вид (PDF формат) и на книжен носител.

Секция Информационни карти