Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
В помощ на висшите училища

„Фабрики” за дипломи и акредитации

Терминът „Фабрики” за дипломи обобщава случаите на институции, които продават дипломи без обучение, изпълнение на учебна програма и полагане на изпити. Те развиват дейност без официално признаване или акредитация от националните компетентни органи.

Терминът „Фабрики” за акредитации се отнася до непризнати и обикновено несъществуващи акредитиращи агенции, които твърдят, че извършват акредитация на образователните институции в сферата на висшето образование без да притежават законно право за тази дейност. В много случаи "фабриките" за акредитации са във взаимна връзка с "фабриките" за дипломи.

Фабриките за дипломи произвеждат дипломи, академични справки и др. документи, които отговарят на общите изисквания. Образователната степен и фиксираните в тях периоди на обучение не са легитимни, поради липса на реално проведен образователен процес.

Установяването на характера на цитираните фабрики става на етапа на проверка на академичния статут на институцията, издала дипломата, чието признаване е поискано.

По-важни характеристики на „фабриките” за дипломи

 • Име на институцията - наподобява името на популярен и легитимен университет или колеж с отлична репутация по отношение на качеството.
 • Адрес - пощенска кутия или хотелски адрес, липсва физически адрес за посещение.
 • Телефон - мобилен телефон или номер на централа.
 • Образци на предлаганите дипломи са достъпни на интернет сайта на „фабриката” за дипломи.
 • Квалификация и кредити: присъждат се за професионален или житейски опит.
 • Наименованието на специалността в много случаи е малко вероятно или несрещано.
 • Форма на обучение - преобладава дистанционното обучение.
 • Липсва информация за структурата, факултетите и академичния състав.
 • Не се изисква присъствие на лекционни курсове или съвместна работа с преподавателите.
 • Курсът на обучение може да бъде доста по-кратък от продължителността на програмата за придобиване на съответната образователна степен.
 • В редица случаи дипломата/ академичната справка може да се поръча и получи за 5 дена.
 • Лого на кредитна карта на интернет сайта.
 • Наблюдава се явна ориентация към таксите и начините на заплащането им.
 • Акредитация от фабрика за акредитации или от конкретна провинция/кантон/щат в държавите с федерална структура.
 • Обикновено в наименованието на институцията, която предлага обучението или в наименованието на акредитиращата агенция се използват думи като "международна", "световна" и др.п.

Повече информация и източници