Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
В помощ на висшите училища

Съвместни степени

Съвместната образователна степен се присъжда след успешното обучение по съвместна образователна програма, съставена и предлагана от две или повече висши училища, включително чрез създаден за целта образователен консорциум. В основата на всяка съвместна програма стои споразумение за нейното създаване, подписано от всички участващи институции. Обучението трябва да е проведено в минимум две от участващите в консорциума висши училища. Съвместната диплома е документ, подписан от лицата, официално представляващи институциите (ректори, президенти и други), които осъществяват съвместната образователна програма и замества отделните национални дипломи.

Не е задължително съвместната образователна програма да води до придобиването на съвместна образователна степен. След завършването на такава програма може да се придобие:

 • национална диплома
 • две или повече национални дипломи в зависимост от националната принадлежност на образователните институции
 • съвместна диплома, придружена от една или повече национални дипломи

Необходимо условие за признаването на съвместните образователни степени е всички участващи институции да са акредитирани висши училища с право да присъждат съответната образователна степен в националните си системи за висше образование.

Повече информация и източници

 • Council of Europe/UNESCO-CEPES, Recommendation on the Recognition of Joint Degrees, 2004.
 • HANDBOOK: Joint Programmes and Recognition of Joint Degrees – BRIDGE Project (Best Recognition Instruments for the Dialogue between Global Experts).
 • ECApedia – информация за процедурите по акредитация на съвмести образователни програми, регистър на съвместните образователни програми, речник на термините и др.