Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
В помощ на висшите училища

Етапи за оценяване на дипломи, придобити в чуждестранни висши училища

Натрупаните след приемането на Лисабонската конвенция успешни практики в държавите от Европейския регион са кодифицирани в съпътстващите я документи - Ревизираните препоръки относно критериите и процедурите за оценяване на чужди образователни степени и Кодекса на добрите практики при провеждането на транснационално обучение. Съдържащите се в тези документи над 60 препоръки са съвременната методологическа рамка за процедурите по академично признаване, с която следва да са съобразени критериите и процедурите за оценяване и признаване, прилагани от всички компетентни органи.

Схематично представяне на процедурата по оценяване

ПЪРВИ ЕТАП – Предоставяне на информация и приемане на заявление

Висшето училище публикува в печатен и електронен формат информация за процедурата, необходимите документи, изискванията за заверка и легализация на документите, сроковете, такси и формуляр на заявление; информация за начина на обжалване на решението от процедурата.

Наредба за ДИППВОЗПОЧВУ:
чл. 8, ал. 1 (документи),
чл. 8, ал. 3 (легализации, преводи, заверки),
чл. 8, ал. 4 (начин на подаване)

ВТОРИ ЕТАП – Проверка за пълнотата на подадената от кандидата документация

Извършва се проверка на съответствието на представените документи с разпоредбите на чл.8, ал.1 от Наредбата. Възможни са два варианта:

 • Информацията е НЕпълна – заявителят се уведомява за необходимостта от предоставянето на допълнителна информация или документи, важни за оценяването на дипломата му.
 • Информацията е пълна – процедурата преминава към следващия етап.

ТРЕТИ ЕТАП – Проверка на академичния статут на институцията/програмата

Извършва се проверка дали институцията и/или програмата, издала дипломата е призната като част от светска система за висше образование на съответната държава

Обърнете внимание на следните обстоятелства:

 • видът на обучението – формално или неформално
 • в случай на съвместна степен - проверка на статута на институциите, присъдили степента/ квалификацията
 • в случай на транснационално образование - проверка на съответствието на институцията, издала дипломата и тази, в която е проведено обучението с принципите в Кодекса на ЮНЕСКО/ Съвета на Европа за добрите практики при провеждането на транснационално образование и Наредбата
 • проверка за "фабрики" за дипломи
 • проверка за "фабрики" за акредитация

Нормативна уредба в България: Наредба за ДИППВОЗПОЧВУ:
чл. 10, т.1 (проверка за статут)
Във връзка с чл.2 (право на АП); чл. 4, ал.1 (удостоверяване) ; чл. 12, алинея 1, т.1 (допустимост относно статут по седалище); чл. 12, алинея 1, т.2 (допустимост относно статут по място на обучениие при транснационално обучение)

Източници на информация за проверка на статута на образователните институции

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – Проверка за автентичност

Проверка за автентичност на дипломата и дали приложените документи са правомерно издадени на кандидата. Проверката за автентичност може да се извърши по два начина:

 • Чрез достъп до публичен регистър на издадени дипломи за висше образование в съответната страна или висше училище
 • Чрез запитване до висшето училище, издало дипломата

При проблеми може да се потърси съдействие от съответния Национален ЕНИК-НАРИК център

Нормативна уредба в България: Наредба за ДИППВОЗПОЧВУ-
чл. 10, т.2 (проверка за автентичност)
Във връзка с допустимостта по чл. 12, ал. 1, т.3

Източници за проверка на автентичността на образователните документи:

Национални регистри

Регистри или годишници на отделни висши училища:

Фалшиви чуждестранни дипломи и академични справки

ПЕТИ ЕТАП – Оценяване на придобитото образование

Извършва се оценяване на съответствието на придобитата ОКС и специалност с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България, като се отчитат показателите по чл.11 ал.2 от Наредбата.

В случаите, когато образованието по специалността е регулирано в България, се извършва оценяване на съответствието с единните държавни изисквания за придобиването на съответната специалност.

Основен принцип при оценяване на съответствието – притежателят на дипломата трябва да получи правата, които му дава дипломата в страната, в която е придобил образованието си.

Важен източник на информация е Дипломно приложение, в което се съдържа информация за продължителността, хорариума, придобитите кредити, резултатите от обучението, нивото на квалификацията по ЕКР , начина на дипломиране и др.

При по-сложни казуси може да се използва:

 • информация за предишна практика при подобни случаи, вкл. в НАЦИД
 • информация и съвети от други ЕНИК-НАРИК центрове, висши училища и др. относно правата, които има притежателят на дипломата в страната, в която е завършил образованието си

При оценяването следва да се отговори на въпроси като:

 • дали са налице съществени различията между проведеното обучение и държавните изисквания у нас, което прави пълното признаване невъзможно;
 • дали качеството на програмата или институцията, в която квалификацията е придобита е толкова различно от подобни програми или институции у нас, че пълно признаване е невъзможно.

Често срещани казуси

 1. Признаване на дипломи, в които не е посочена образователна степен или посочената образователна степен няма аналог в българската система за висше образование .
  • Най-често, това са дипломи, издадени преди присъединяването на съответната страна, издала дипломата към Болонския процес или дипломи, издадени от висши училища в трети страни.
  • Към настоящия момент има редица висши училища в страни членки на ЕС, които все още не са хармонизирали дейността си с принципите на Болонския процес.
  • Решението се взема, като се отчитат разпоредбите на българското законодателство. Възможно е да се изпрати запитване до висшето училище или ЕНИК/НАРИК центъра, за да се изясни какви права дава тази диплома на притежателя й в страната по произход.
 2. Признаване на дипломи, в които указаната специалност няма аналог в България.
  • Признаването на специалността е важен процес с оглед на приема в съответстващата магистърска програма /кратка или продължителна/.
  • Признаването на специалността се базира на експертна преценка на съдържанието на учебната програма, по която е проведено обучението.
 3. Признаване на дипломи по специалности, за които у нас се извършва обучение само на образователно-квалификационна степен „магистър”.
  • При желание на кандидата за продължаване на обучението по същата специалност се признава период на обучение.
  • При желание на кандидата да се обучава в друга специалност, различна от придобитата, признаването на специалността се базира на експертна преценка на съдържанието на учебната програма, като се търси съответствие с програмата за обучение по сродна специалност.

Нормативна уредба в България: Наредба за ДИППВОЗПОЧВУ- чл. 11.

ШЕСТИ ЕТАП – Вземане на решение

 • Положително решение или
 • Признаване на период на обучение при несъществени различия
 • Отказ

Ако решението е отказ, мотивите трябва да бъдат ясно формулирани. В отказа се включва препоръка за възможните мерки, които кандидатът да предприеме, за да получи признаване на по-късен етап. Мерките могат да бъдат полагане на изпити, провеждане на преддипломни и други стажове и др.п.

Нормативна уредба в България: Наредба за ДИППВОЗПОЧВУ- чл. 10, т.4; чл.11, ал.4; чл.12.

СЕДМИ ЕТАП – Информиране за взетото решение

Заявителят трябва да бъде уведомен за възможностите за оспорване/ обжалване.

Заявителят може да:

 • приеме решението
 • обжалва решението