Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
В помощ на висшите училища

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Признаването на висше образование в България, придобито в чуждестранни висши училища, се извършва с цел:

  • достъп до по-нататъшно обучение в системата на висшето образование, до обучение за повишаване на квалификацията и до докторантура;
  • улесняване на достъпа до пазара на труда, както и за други цели, когато заявителят има правен интерес.

Висшите училища са орган по признаване на дипломи за висше образование или периоди на обучение с цел продължаване на образованието, обучение за повишаване на квалификацията и достъп до докторантура.

Признаването е валидно само за продължаване на образованието в съответното висше училище, в което е поискано признаването и не може да се използва за достъп до обучение в други висши училища или за други цели.

За целите на признаването всяко висше училище разработва правила за провеждане на процедурата, съобразени с действащата нормативна уредба.

Съгласно последното изменение на Закона за висшето образование от 25 февруари 2020 г., официалното признаване на висше образование, придобито в чужбина, с цел продължаване на образованието във висше училище, вече e във функциите на ректора му, който ще взема решение за признаване въз основа на доклад на комисия (чл. 32, ал. 1, т.11).

В тази връзка се променя образецът на таблицата по който висшите училища подават информация на НАЦИД за взетите решения за признаване или отказ по чл. 19 от Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Формуляр за взети решения за признаване / отказ