Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата

Регистър на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти

Достъп до регистрите

Регистърът на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления (РДПЗСД) се води и поддържа като електронна база данни от министъра на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация (НАЦИД) по силата на чл. 10, ал. 2, т. 3, б. „в“ от Закона за висшето образование. Достъпът до регистъра се осъществява чрез интернет страница на НАЦИД. В РДПЗСД се открива отделна партида за всеки студент или докторант, като се вписват идентифициращи лицето данни и обстоятелства, данни и обстоятелства за предходно завършена степен на образование, данни и обстоятелства за обучението по специалността/докторската програма, данни и обстоятелства относно процеса на дипломиране, както и промените в тях. Подробна информация за съдържанието, условията и редът за воденето на регистъра се съдържа в Наредба № 1 от 13 януари 2023 г. за регистъра на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления на Министерство на образованието и науката.

Проверка, дали дадено лице е студент, или докторант се осъществява след въвеждане на комбинация от единен академичен номер или факултетен номер заедно с единен граждански номер на студента или докторанта или личен номер на чужденец, или личен идентификационен номер на чужденеца (ИДН), както и чрез Националната електронна студентска карта.

Достъпът до сканираните изображения на документите за завършено висше образование на студента се осъществява след въвеждане на данни за дипломата му и един от следните идентификатори – единен академичен номер, единен граждански номер, личен номер на чужденец или ИДН.

Длъжностни лица, които имат достъп до данни и документи от регистъра, нямат право да разпространяват информация за обстоятелствата, фактите и документите, които са им станали известни при или по повод изпълнение на задълженията им, дори и при прекратяване на техните функции.

За защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, от неправомерен достъп, от изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване се организират и предприемат технически и организационни мерки за физическа, персонална, документална защита, защита на автоматизирани информационни системи и/или мрежи и криптографска защита, съобразени със съвременните технологични постижения и рисковете, свързани с естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.