Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация


Съдържание на страницата

Проект

Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на електронно управление при издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии

по договор № А11-31-2/01.02.2012 г. по ОПАК

Представяне на проекта

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III.“Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1.“Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”.

Основната цел на проекта е да се създаде организация и технологичен потенциал в НАЦИД за прилагане на Закона за признаване на професионални квалификации и Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка (приета с ПМС № 74 от 28.03.2011 г.), като по този начин се осигури подобрено административно обслужване за гражданите и бизнеса като участници в европейския пазар на труда, за постигане на приоритетите на стратегията „Европа 2020” – „развиване на човешкия капитал и свободно движение на хора и услуги в рамките на Общността, създаване на стойност чрез основаване на растежа върху знанието и повече възможности за хората в отворени за всички общества”.

Стойност на проекта

Общата стойност на проекта възлиза на 501 хиляди лв.

Период за изпълнение

Проектът е с продължителност 18 месеца считано от 01 февруари 2012 г.

Обща цел

Създаване на организация и технологичен потенциал в НАЦИД за прилагане на Закона за признаване на професионални квалификации и Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка (приета с ПМС № 74 от 28.03.2011 г.), като по този начин се осигури подобрено административно обслужване за гражданите и бизнеса като участници в европейския пазар на труда, за постигане на приоритетите на стратегията „Европа 2020” – „развиване на човешкия капитал и свободно движение на хора и услуги в рамките на Общността, създаване на стойност чрез основаване на растежа върху знанието и повече възможности за хората в отворени за всички общества”.

Специфични цели:

 • Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса от страна на НАЦИД като приходна администрация по отношение на издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии чрез вътрешно-нормативни, организационни и технологични подобрения.
 • Надграждане на съществуващата Единна информационна система за академично признаване чрез разработка на нов модул, публични регистри и електронна услуга във връзка с издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии.
 • Създаване и въвеждане на ясни, надеждни и унифицирани процедури по издаването на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии и по акадамечно признаване чрез разработване и внедряване на система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008.

Целеви групи

Целеви групи на настоящия проект са: граждани; бизнес и държавни институции, ангажирани с дейности по професионалните квалификации; НАЦИД, като институция, отговаряща за издаването на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България за професия, която не е регулирана в нашата страна и като контактна точка по Директива 2005/36/ЕО и делегиран координатор в системата IMI на ЕС.

Очаквани резултати:

 • Изготвена качествена документация за възлагане на обществена поръчка; успешно и прозрачно проведена процедура по ЗОП за възлагане на изпълнението на дейностите.
 • Проучен на място опитът на сродна администрация в една държава членка от ЕС при предоставянето на услуги в сферата на признаване на професионалните квалификации, завършващ с доклад с препоръки.
 • Проучване опита на други държави-членки на ЕС, завършващ с доклад с препоръки за адаптиране на избрани добри иновативни практики.
 • Извършен анализ на административните процеси на предлаганите услуги в НАЦИД, възложени с „Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка”.
 • Разработен и утвърден Стратегически план за действие.
 • Разработени нови и модернизирани съществуващи вътрешни нормативни документи, правила, методики и наръчници, които ясно да регламентират работата и последователното развитие на НАЦИД като отговорен орган за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии.
 • Разработена и внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008, обхващаща дейностите по академично признаване, разработена в рамките на проект по ОПАК в изпълнение на договор № А09-31-135С/12.06.2009 г. и новите дейности по издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии.
 • Надградена единна информационна система за академично признаване с нов модул, който осигурява административните и информационните услуги, съгласно Наредбата и обезпечава информационния обмен с външни лица и организации съгласно изискванията на Закона за електронното управление. Създадени възможности за ефективен информационен обмен със системите и регистрите на образователните институции и организации, предоставящи професионални квалификации и на Министерството на образованието, младежта и науката.
 • Разработени електронни услуги, които позволяват електронно подаване на заявления, заплащане по електронен път, уведомяване и всякакъв вид обратна връзка с потребителите на услугите за издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на РБългария по нерегулирани професии, както и възможности за извършване на всички видове справки по електронен път.
 • Увеличен брой предоставени по електронен път административни и информационни услуги. Добавени към предлаганите от НАЦИД услуги на принципа „едно гише” и услугите по издаване на удостоверения за професионална квалификация по нерегулирани професии, с предвидени възможности за ползването им и от хора в неравностойно положение.
 • Обучени служители на НАЦИД за работа с новите функционалности.
 • Изготвен доклад за извършен одит на проекта.
 • Осигурена публичност за целите и резултатите на проекта чрез публикуване на актуална информация на Интернет страницата на НАЦИД, разпространение на брошури, провеждане на пресконференции, информационни дни и разпространяване на прес-съобщения.

Основни дейности:

 • Аналитична: извършване на анализ на административните процеси на предлаганите услуги в НАЦИД, възложени с „Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка”, с оглед на изпълнението на останалите проектни дейности; проучване и адаптиране на опита на други държави-членки на ЕС с изготвяне на препоръки за адаптиране на избрани добри иновативни практики.
 • Подготовка на нормативни и стратегически документи: разработване и утвърждаване на Стратегически план за действие, създаване на нови и актуализиране на съществуващи вътрешни нормативни документи, правила, методики и наръчници, които ясно да регламентират работата и последователното развитие на НАЦИД като отговорен орган за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии.
 • Разработка, внедряване и сертифициране на система за управление на качеството: разработка и внедряване на система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 и обучение на служителите по внедрените стандарти и процедури; сертифициране на система за управление на качеството за съответствие със стандарта ISO 9001:2008.
 • Технологични разработки: надграждане на съществуващата единна информационна система за академично признаване с нов модул, който осигурява административните и информационните услуги, съгласно Наредбата и обезпечава информационния обмен с външни лица и организации съгласно изискванията на Закона за електронното управление; разработка на електронни услуги и регистри, които да позволяват електронно подаване на заявления, заплащане по електронен път, уведомяване и всякакъв вид обратна връзка с потребителите на услугите за издаване на удостоверения, както и възможности за извършване на всички видове справки по електронен път; разширяване на предлаганите от НАЦИД услуги на принципа „едно гише”, като към съществуващите възможности се добавят и услугите по издаване на удостоверения за професионална квалификация по нерегулирани професии, като се предвидят и възможности за ползване на предлаганите услуги от хора в неравностойно положение; обучение на служителите на НАЦИД за работа с новите функционалности.
 • Одит
 • Дейности по информация и публичност: планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на резултатите от проекта и дейностите, които са предмет на анализ и подобряване и получаване на обратна връзка от потребителите на административните услуги относно резултатите от проектните дейности.

Екип по проекта

Екипът по проекта се състои от 6 души, експерти в НАЦИД, притежаващи опит и професионална квалификация, необходими за успешното реализиране на поставените цели.


Новини

22.07.2013 Успешно приключен проект
Всички дейности по проекта са изпълнени в срок и качествено.

На 18 юли 2013 г. успешно приключи работата по проекта по ОПАК с предмет: "Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на електронно управление при издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии" в изпълнение на договор № А11-31-2/01.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.1. "Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление". Всички дейности по проекта са изпълнени в срок и качествено.

11.07.2013 Заключителна пресконференция в БТА
Ръководителят на проекта престави на заключителната пресконференция в БТА постигнатите целите и резултати по проекта.

На 10 юли 2013 г. се състоя заключителната пресконференция по повод приключването на проекта на Националния център за информация и документация по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. На събитието присъстваха представители на министерства, висши училища, компетентни органи по регулирани професии и бизнеса, журналисти от различни медии, които се запознаха с постигнатите резултати по проекта.

30.04.2013 Приключена дейност по проекта
Успешно приключи изпълнението на Дейност 5 „Технологични разработки”.

На 29.04.2013 г. успешно приключи работата по Дейност 5 „Технологични разработки” от проекта по ОПАК с предмет: „Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на електронно управление при издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии” в изпълнение на договор № А11—31—2/01.02.2012 г. по ОПАК.

С изпълнението на дейност 4 успешно бе внедрен новият модул към Единната информационна система за академично признаване и професионални квалификации.

29.03.2013 Развитие на „Технологичните разработки”
Успешно приключиха 4 под-етапа от изпълнението на Дейност 5 „Технологични разработки”.

На 29 март 2013 г. успешно приключиха 4 под-етапа от изпълнението на Дейност 5 „Технологични разработки” от проекта по ОПАК с предмет: „Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на електронно управление при издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии” в изпълнение на договор № А11-31-2/01.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Към настоящия момент се изпълнява последния под-етап „Внедряване и обучение”, който се предвижда да бъде приключен до 26 април 2013 г.

25.03.2013 Приключена дейност по проекта
Успешно приключи работата по Дейност 4.2 „Сертифициране на Системата за управление на качеството на НАЦИД по стандарта ISO 9001:2008”.

На 25 март 2013 г. успешно приключи работата по Дейност 4.2 „Сертифициране на Системата за управление на качеството на НАЦИД по стандарта ISO 9001:2008” от проекта по ОПАК с предмет: „Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на електронно управление при издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии” в изпълнение на договор № А11-31-2/01.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”.

Сертифициращият орган издаде сертификат № CI/14308 от 12.03.2013 г. със срок на валидност 11.03.2016 г.

сертификат

04.11.2012 Проведено обучение по СУК
Проведено цялостно специализирано обучение за служители на НАЦИД.

На 3 ноември 2012 г. беше проведено цялостно специализирано обучение на служители на НАЦИД за придобиване на знанията и уменията, необходими за работа със Системата за управление на качеството на НАЦИД съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008.

28.09.2012 Приключена дейност по проекта
Успешно приключи работата по Дейност 3 "Разработване на нормативни и стратегически документи".

На 28.09.2012 г. успешно приключи работата по Дейност 3 "Разработване на нормативни и стратегически документи" от проекта по ОПАК с предмет: "Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на електронно управление при издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии" в изпълнение на договор № А11-31-2/01.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.1. "Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление".

17.09.2012 Начало на нова дейност
Стартира изпълнението на Дейност 5 "Технологични разработки".

На 17 септември 2012 г. започна изпълнението на Дейност 5 "Технологични разработки" от проекта по ОПАК с предмет: "Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на електронно управление при издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии" в изпълнение на договор № А11-31-2/01.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Времето за изпълнение на тази дейност е 7 месеца – от 17.09.2012 до 26.04.2013 г. Това е най-същественият етап на проекта, който завършва с внедрена в реална работна среда информационна система. Технологичните разработки са разделени на 5 под-етапа. Към настоящия момент се изпълнява първи под- етап „Разработка на детайлно техническо задание на информационната система”.

25.08.2012 Проведено обучение по СУК
Проведено въвеждащо специализирано обучение за служители на НАЦИД.

На 25 август 2012 г. беше проведено въвеждащо специализирано обучение за служители на НАЦИД за придобиване на знанията и уменията, необходими за прилагане изискванията на Системата за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008.

16.08.2012 Приключена дейност по проекта
Успешно приключи работата по Дейност 2 "Аналитични дейности".

На 16 август 2012 г. успешно приключи работата по Дейност 2 "Аналитични дейности" от проекта по ОПАК с предмет: "Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на електронно управление при издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии" в изпълнение на договор № А11-31-2/01.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.1. "Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление".

15.07.2012 Начало на нова дейност
Стартира изпълнението на Дейност 4.1. "Разработка и внедряване на Система за управление на качеството".

На 15 юли 2012 г. започна изпълнението на Дейност 4.1. "Разработка и внедряване на Система за управление на качеството" от проекта по ОПАК с предмет: "Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на електронно управление при издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии" в изпълнение на договор № А11-31-2/01.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Дейност 3 се състои от четири под – етапа: Анализ на текущото състояние, Подготовка за внедряване на СУК, Внедряване и контролиране на СУК и обучение на служители на НАЦИД.

09.07.2012 Начало на нова дейност
Стартира изпълнението на Дейност 3 "Разработване на нормативни и стратегически документи".

На 09 юли 2012 г. започна изпълнението на Дейност 3 "Разработване на нормативни и стратегически документи" от проекта по ОПАК с предмет: "Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на електронно управление при издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии" в изпълнение на договор № А11-31-2/01.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Дейност 3 се състои от два под – етапа: Изготвяне на Стратегически план за дейността на НАЦИД за периода 2012-2015 г., Юридически разработки, в т.ч. разработки на вътрешни нормативни документи и при необходимост промяна на нормативни документи.

17.05.2012 Начало на нова дейност
Стартира изпълнението на Дейност 2 "Аналитични дейности".

На 17 май 2012 г. започна изпълнението на Дейност 2 "Аналитични дейности" от проекта по ОПАК с предмет: "Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на електронно управление при издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии" в изпълнение на договор № А11-31-2/01.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Дейност 2 се състои от три под – етапа: Юридически анализ, Бизнес анализ, Проучване на добри практики и посещение в страна-член на ЕС.

17.05.2012 Подписване на договор
Днес се сключи договора след успешно проведената открита процедура по ЗОП.

Днес, 17 май 2012 г., след успешно проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП се сключи договор между НАЦИД и Консорциум „Ей Ен Партнърс” ДЗЗД с предмет „Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на електронно управление при издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии”. Договорът е с продължителност 12 месеца и е в изпълнение на договор № А11—31—2/01.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

02.04.2012 Стартира работата на комисията по ЗОП
Стартира работата на комисията по ЗОП за разглеждане и оценяване на предложените оферти.

На 05.04.2012 г. от 10,00 часа в сградата на Национален център за информация и документация, адрес: София, бул. „Д-р Г.М.Димитров” №52А, ет.2, стая 208 ще започне работа Комисията за разглеждане, оценка и класиране на проектните предложения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет на поръчката “Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на електронно управление при издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии” в изпълнение на договор № А11—31—2/01.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

19.03.2012 Пресконференция в БТА
Ръководителят на проекта престави на пресконференция в БТА същността и целите на проекта.

На 19 март 2012 г. се състоя пресконференция по повод стартирането на проект на Националния център за информация и документация по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. На събитието присъстваха журналисти от различни медии, които се запознаха със съдържанието на проекта. В своите публикации те отразиха колко важен и навременен е този проект, тъй като ще отговори на нарастващите потребности на гражданите от една страна, и бизнеса – от друга.

23.02.2012 Стартира процедурата по ЗОП
Стартира процедурата по възлагане на обществена поръчка от НАЦИД за реализация на проект по ОПАК.

НАЦИД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на електронно управление при издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии" в изпълнение на договор № А11—31—2/01.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.1. "Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление".

20.02.2012 Сертифициране на техническото задание
Приключи работата по сертификация на техническото задание на системата.

Съгласно Закона за електронното управление разработеното в рамките на проекта "Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на електронно управление при издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии" техническо задание беше оценено и сертифицирано от акредитирано лице.

сертификат


Информационни дни

рекламни материали

материали за информационните дни

През месеците май, юни и юли 2013 г. НАЦИД организира три информационни дни в страната по проекта.

Участници

За участие в информационните дни ще бъдат поканени представители на:

 • висши училища и държавни институции;
 • компетентни органи по регулираните професии в България;
 • организации и фирми, занимаващи се с обучение на граждани за придобиване на професионални квалификации;
 • граждани, които проявяват интерес към темата.

Цели

Участниците ще бъдат запознати с ролята на НАЦИД в издаването на удостоверения за придобита професионална квалификация. Ще бъдат представени резултатите от проекта и ще се демонстрира модула „Издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии” от Единна информационна система за академично признаване и професионални квалификации, разработен в рамките на проекта.

Информационните дни ще завършат с представяне на основните принципи за предоставяне на електронни услуги съгласно Общата стратегия за електронно управление в Република България и тяхната реализация в контекста на издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии.

График

Информационните дни ще се проведат при следния график:

Детайли
17.05.2013гр. СофияХотел Сити, ул. „Стара планина” 6
05.06.2013гр. Русе Хотел Рига, ул. „Придунавски” 22
04.07.2013гр. ВарнаХотел Одесос, бул. „Сливница” 1

Галерия

11.07.2013 Заключителна пресконференция в БТА

На 10 юли 2013 г. се проведе заключителната пресконференция по проекта на НАЦИД “Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на електронно управление при издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии”.
Събитието се проведе в сградата на БТА.

07.07.2013 Информационен ден, гр. Варна

На 04 юли 2013 г. се проведе третия информационен ден по проекта на НАЦИД “Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на електронно управление при издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии”.
Събитието се проведе в Одесос, бул. „Сливница” 1.

16.06.2013 Информационен ден, гр. Русе

На 05 юни 2013 г. се проведе втория информационен ден по проекта на НАЦИД “Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на електронно управление при издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии”.
Събитието се проведе в Рига, ул. „Придунавски” 22.

18.05.2013 Информационен ден, гр. София

На 17 май 2013 г. се проведе първия информационен ден по проекта на НАЦИД “Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на електронно управление при издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии”.
Събитието се проведе в Хотел Сити, ул. „Стара планина” 6.

04.11.2012 Обучение по СУК

На 3 ноември 2012 г. беше проведено цялостно специализирано обучение на служители на НАЦИД за придобиване на знанията и уменията, необходими за работа със Системата за управление на качеството на НАЦИД съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008.
Обучението беше проведено в Заседателната зала на НАЦИД.

25.08.2012 Обучение по СУК

На 25 август 2012 г. беше проведено въвеждащо специализирано обучение за служители на НАЦИД за придобиване на знанията и уменията, необходими за прилагане изискванията на Системата за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008.
Обучението беше проведено в Заседателната зала на НАЦИД.

19.03.2012 Пресконференция в БТА

На 19 март 2012 г. се състоя пресконференция по повод стартирането на проект на Националния център за информация и документация по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. На събитието присъстваха журналисти от различни медии, които се запознаха със съдържанието на проекта. В своите публикации те отразиха колко важен и навременен е този проект, тъй като ще отговори на нарастващите потребности на гражданите от една страна, и бизнеса – от друга.