Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.


Съдържание на страницата

В помощ на висшите училища

Секция ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Признаването на висше образование в България, придобито в чуждестранни висши училища, се извършва с цел:

 • достъп до по-нататъшно обучение в системата на висшето образование, до обучение за повишаване на квалификацията и до докторантура;
 • улесняване на достъпа до пазара на труда, както и за други цели, когато заявителят има правен интерес.

Висшите училища са орган по признаване на дипломи за висше образование или периоди на обучение с цел продължаване на образованието, обучение за повишаване на квалификацията и достъп до докторантура.

Признаването е валидно само за продължаване на образованието в съответното висше училище, в което е поискано признаването и не може да се използва за достъп до обучение в други висши училища или за други цели.

За целите на признаването всяко висше училище разработва правила за провеждане на процедурата, съобразени с действащата нормативна уредба.

Съгласно последното изменение на Закона за висшето образование от 25 февруари 2020 г., официалното признаване на висше образование, придобито в чужбина, с цел продължаване на образованието във висше училище, вече e във функциите на ректора му, който ще взема решение за признаване въз основа на доклад на комисия (чл. 32, ал. 1, т.11).

В тази връзка се променя образецът на таблицата по който висшите училища подават информация на НАЦИД за взетите решения за признаване или отказ по чл. 19 от Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Формуляр за взети решения за признаване / отказ


Секция Актуално

06.04.2019 Важно за висшите училища и научните организации

На 5 април 2019 г. влязоха в сила важни изменения и допълнения в Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища (НДИППОЗПОЧВУ), обнародвани в ДВ, бр.28. Основните промени са:

 • Признаване на ОНС „доктор”, придобита в чуждестранни висши училища и научни организации. Признаването се извършва от висши училища с цел достъп до по-нататъшно обучение и до обучение за повишаване на квалификацията, и от министъра на образованието и науката чрез НАЦИД за улесняване на достъпа до пазара на труда, както и за други цели, когато заявителят има правен интерес. Съгласно чл.13 признаването на придобита в чужбина степен, която съответства на ОНС „доктор” включва: проверка на статута на висшето училище или научната организация , издала документите по чл.8, ал.2; проверка на автентичността на документите по чл.8, ал.2; проверка на данните от документите по чл.8, ал.2 и установяване на съответствието на придобитата в чужбина степен с ОНС „доктор”; вземане на решение за признаване на ОНС „доктор”, за отказ тя да бъде призната или за прикратяване на процедурата. В чл.13а се посочват случаите за вземане на решение за отказ за признаване на ОНС „доктор”.
 • Отпада чл. 7а за недопускане и включването на мотивите му като основания за отказ на признаване в чл. 12, т. 1, т. 2 и т. 3 на Наредбата. Промените са приложими само за заявления, приети във висшите училища и НАЦИД след 5 април 2019 г. За всички заявления подадени преди тази дата важат разпоредбите на Наредбата, действали към момента на подаване на заявлението.
  Това се отнася и за начина, по който се подава информацията за признаване по реда на чл. 19 от НДИППОЗПОЧВУ от висшите училища до НАЦИД, т.е. допустими остават решения за недопускане до разглеждане за всички заявления, подавани преди 5 април 2019 г., когато са налице предвидените за тях обстоятелства.
 • В чл.17а се предвижда изготвянето на Информационна карта за придобита образователна степен с цел улесняване достъпа до пазара на труда по искане на чужденци с предоставена международна закрила, които по обективни причини не могат да представят изискуемите докумени по чл.8, ал.1 и 2. Издаването на информационната карта не е еквивалентно на признаването по чл. 5 и 5а.

16.10.2018 Посещение на представители на партньорските ЕНИК-НАРИК центрове на Швеция, Дания и Финландия в София

На 8 и 9 октомври 2018 г. НАЦИД бе домакин на посещение за обмяна на опит, в което взеха участие четирима експерти от партньорски ЕНИК-НАРИК центрове на Швеция, Дания и Финландия. По време на посещението бе осъществена обмяна на опит с експертите от центъра. Гостите проведоха ползотворни срещи с представители на дирекция „Висше образование” и дирекция „Квалификация и кариерно развитие” на Министерството на образованието и науката, Националната агенция за оценяване и акредитация и ръководствата на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Техническия университет – София и Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг – София.

Обсъден бе широк кръг въпроси от взаимен интерес. Гостите от трите ЕНИК-НАРИК центъра получиха подробна информация за структурата и системата на висшето образование и академичното признаване у нас, за актуалните образователни политики, процедурите по акредитация и следакредитационен контрол, органите и процедурите по академично признаване, държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител” у нас, както и за организацията на образователния процес в посетените три български висши училища. По време на посещението беше обменена ценна информация и опит за методите за оценяване и предизвикателствата пред процедурите по академично признаване в Швеция, Дания, Финландия и България, обсъдени бяха и редица други актуални въпроси, свързани с националните образователни системи и академичното признаване.

16.10.2018 Анкета на МОН за Националната квалификационна рамка на Република България

За всички заинтересовани лица: можете да участвате в анкетата на МОН за оценяване на въздействието на Националната квалификационна рамка на Република България.

Във връзка с осъществяване на функциите на Министерството на образованието и науката като национален компетентен орган по прилагане на Препоръката на Съвета на ЕС, относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот на национално ниво за периода 2018-2020 г., е изготвен въпросник за оценяване на въздействието на националната квалификационна рамка на Република България, приета с РМС № 69/ 02.02.2012 г.

Въпросникът може да бъде попълван от средни общообразователни, професионални и висши училища, центрове за обучение на възрастни, работодателски и синдикални организации, студентски организации, компетентни органи по признаване на средно и висше образование и квалификации, придобити в чужбина и всички други заинтересовани лица.

Въпросникът е достъпен онлайн на адрес: https://goo.gl/forms/k4rlKrqUhRvZ1wBM2.

27.11.2017 Приет е нов съпътстващ текст към Лисабонската конвенция с препоръки за признаване на квалификации, чиито притежатели са бежанци

На своя извънредна сесия, проведена на 14.11.2017 г. в гр. Страсбург, Франция, Комитетът по Лисабонската конвенция прие нов съпътстващ текст към Конвенцията: "Препоръки за признаване на квалификации, чиито притежатели са бежанци". Текстът е резултат на няколкогодишни съвместни усилия на Съвета на Европа, ЮНЕСКО, мрежите ЕНИК и НАРИК и редица други заинтересовани страни. Изготвянето му бе в отговор на рязко нарасналият брой бежанци, желаещи признаването на академичните им квалификации в държави от европейския регион в последните години и необходимостта от подпомагане на достъпа им до образование и работа като техни фундаментални човешки права. Новият документ цели подпомагането на компетентните органи в приемащите страни при въвеждането на чл. 7 на Лисабонската конвенция, обмяната на добри практики и информация, както и възприемането на общ подход по признаването на квалификациите за висше образование на тази категория граждани. С въвеждането на новите препоръки Съветът на Европа и ЮНЕСКО окуражават страните членки да предприемат ефективни мерки по осигуряване на прозрачност на процедурата по признаването на квалификациите на бежанци и създаването на действени механизми за подпомагане на правото им на образование и работа.

Пълният текст на документа е достъпен на следните езици: френски, английски, руски и испански на следния сайт: www.coe.int/en/web/education/-/new-recommendation...

05.10.2016 Сътрудничеството между бизнеса и висшите училища в Европа. Изследване, финансирано от Европейската комисия

Във връзка с големия потенциал и очакваният положителен резултат от сътрудничеството между бизнеса и висшето образование, Европейската комисия стартира широкомащабно проучване, целящо подобряване на политиките и засилване на сътрудничеството между бизнеса и висшите училища в Европа.

Проучването е първото в Европа с такъв мащаб, включващо повече от 3,500 Европейски висши училища и над 1,000 бизнес организации.

Анкетата е анонимна и е достъпна на 25 европейски езика до 11.11.2016 г. на следния адрес: www.survey.ub-cooperation.eu

От голямо значение за успеха е участието на възможно най-широк кръг заинтересовани институции, които да дадат своето мнение.

30.09.2016 Опростява се процедурата по признаване на чуждестранни дипломи за висше образование

Считано от 30.09.2016 г. отпадна изискването за заверка с апостил на дипломи и приложения към дипломи, издадени от висши училища на държавите членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария при процедурата по признаване на чуждестранни дипломи за висше образование.

Промяната е инициирана съвместно от Министерството на образованието и науката и Националния център за информация и документация (НАЦИД) след искания от сдружения на българи, завършили висше образование в чужбина, с цел разрешаване на трудностите, които срещат при процедурата по признаване на техните дипломи в България. Промяната значително ще намали административната тежест пред тях.

С приетите промени документите, които се подават за академично признаване (дипломите и приложенията към дипломите , с изключение на европейското дипломно приложение), издадени от висши училища на държавите членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария, трябва да бъдат придружени единствено с превод на български език, който да е извършен от лице, сключило договор за извършване на преводи с Министерство на външните работи без да е необходима заверка на подписа му от МВнР.

Промяната е уредена с измененията и допълненията в Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приети с Постановление на Министерския съвет № 246 от 21.09.2016 г., обнародвано в Държавен вестник, бр. 76 от 30.9.2016 г.

Друга съществена промяна в наредбата е отпадането на изискването, документите подавани по електронен път да са подписани с квалифициран електронен подпис.

28.09.2015 Покана за участие в конференция по проект RECONOW – "Интернационализация на висшето образование и признаване на квалификациите в Евро-средиземноморския регион", Университет Петра - Аман, Йордания, 7 април 2016

Във връзка с приключване на проекта „RECONOW - Познаване на процедурите за признаване в Южно-средиземноморските страни", финансиран от ЕС по програма Темпус, на 7 април 2016 в Университет Петра - Аман, Йордания ще се проведе първата заключителна конференция, представяща постигнатите резултати. На 10 Май 2016 в Университета на Болоня - Болоня, Италия предстои да бъде проведена втора среща, за която ще бъдете своевременно информирани.

Проектът RECONOW е фокусиран върху разработването на инструменти и практики в подкрепа на йорданските и палестинските университети и техните министерства за висше образование в процеса на интернационализация и справедливо признаване на чуждестранни квалификации.

Основната цел на проекта бе подобряване и повишаване качеството на студентската мобилност в рамките на Близкоизточните и европейските системи за висше образование и отстраняването на слабостите в признаването на чуждестранни квалификации, пречещи за постигне на по-добро взаимно разбиране на системите за висше образование, квалификации и други свързани документи.

Предварителният дневен ред на конференцията е достъпен на: http://www.reconow.eu/en/conferences.aspx.

Регистрацията е безплатна и трябва да бъде направена до 20 март 2016 г., достъпна он-лайн на: http://www.reconow.eu/en/conferences.aspx

28.09.2015 Успешно приключва Проект SCAN-D: първият съвместен онлайн регистър с образци на документи за висше образование по програма „ЕРАЗЪМ +”, финансиран от Европейската комисия.

Националният център за информация и документация участва в международния проект SCAN-Diplomas (Scan-D), който стартира през юли 2014 г. и приключва в края на септември 2015 г. Проектът е финансиран по програма „ЕРАЗЪМ +” , Основно действие 3 (Подкрепа за реформиране на политиките) на Европейската комисия.

SCAN-D е съвместна инициатива между 15 национални ENIC и NARIC центрове, обединени от общата идея за ефективно подпомагане на международната академична мобилност като един от основните приоритети до 2020 г. чрез съкращаване на сроковете и улесняване на процедурите по признаване на придобито висше образование в участващите в проекта държави: Италия, Латвия, Литва, Холандия, Нова Зеландия, Португалия, Словения, Испания, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Израел.

В резултат на успешното изпълнение на проекта е създадена международна онлайн база данни, съдържаща над 2200 образци на дипломи, приложения към дипломи, академични справки, Европейски дипломни приложения и други образователни документи.

Базата данни ще допринесе за повишаване на прозрачността на процедурите по академично признаване и ще послужи като ефективен инструмент за контрол и намаляване на риска от фалшиви дипломи, както и минимизирането на недоразумения, възникващи в процеса на признаване. Ще се постигне по-висока съгласуваност, прозрачност и значително съкращаване на сроковете за признаване.

Сигурността е гарантирана със съвременни функции за защита на поверителността и целостта на събраните данни, като базата ще бъде достъпна само за упълномощен персонал в съответните ENIC-NARIC центровете.

Проектът Scan-D е първият пример за изграждане на онлайн база данни с образци на документи за висше образование в помощ на експертите, отговарящи за процедурите по признаване. Създадената база данни ще е от полза и за висшите училища, тъй като ще бъде улеснена мобилността на техните студенти и преподаватели.

С подкрепата на Министерството на образованието и науката и в резултат на отзивчивостта на висшите училища, НАЦИД успя да включи в базата данни 673 образци на дипломи за висше образование, приложения към дипломи, академични справки и други документи, които несъмнено ще допринесат за по-бързи процедури, по-добро познаване и коректност в процедурите по признаване и мобилност на българи в чужбина.

Налице са всички предпоставки за устойчиво развитие на базата данни както чрез разширяване на броя на държавите, които искат да се включат с образци на образователни документи за висше образование, така и чрез текущо обогатяване с нови образци от участващите държави.

Повече информация за проекта и възможностите за развитието на базата данни, българските висши училища могат да получат от експертите на НАЦИД, като изпращат запитванията си на e-mail: naric@nacid.bg

13.03.2015 Промяна относно начина на разпространение на депозитираните нотификации за Хагската конвенция и други международни договори, по които Кралство Нидерландия е депозитар

Считано от 01.07.2015 г. ще бъде преустановен досегашният начин на разпространение на депозитираните нотификации за държавите, ратифицирали Хагската конвенция и всички останали международни договори, по които Кралство Нидерландия е депозитар.

Цитираните нотификации ще бъдат достъпни в електронен вид на интернет адрес:
treatydatabese.overheid.nl или чрез абонамент.

Заинтересованите висши училища могат да се регистрират на посочения сайт за автоматично получаване на депозитарните уведомления, отнасящи се до съответните договори от тяхна компетентност и по-специално до Хагската Конвенцията.

29.09.2014 ВАЖНО!!! Невалидни бланки на документи на Държавния висш атестационен комитет и на Висшата атестационна комисия на Руската федерация

Националният център за академично признаване и мобилност на Руската федерация (РФ) разпространи сред всички свои партньорски ЕНИК-НАРИК центрове пълния списък на сериите и фабричните номера на откраднати през 2001 г. бланки на дипломи за кандидати на науките и доктори на науките и атестати за професори и старши научни сътрудници на Държавния висш атестационен комитет на РФ и на Висшата атестационна комисия на РФ.

Откраднатите бланки на документи са обявени за невалидни от компетентните органи на Руската федерация.

Изчерпателен списък със сериите и фабричните номера на цитираните документи може да бъде намерен в раздел „Фалшиви чуждестранни дипломи и академични справки”.

Моля да имате предвид вероятността да бъдат направени опити за използването на цитираните невалидни документи на територията на България.

18.09.2014 Онлайн анкета за експерти по академично признаване. Изразете своето мнение, споделете своите добри практики по академично признаване

В рамките на финансирания по програма Еразъм+ проект “STREAM” с участието на мрежата ENIC-NARIC, Европейската асоциация на университетите (EUA), Tuning мрежата, Европейския студентски съюз и др. партньори предстои изграждането на платформа за добри практики по академично признаване, предназначена за ползване от експерти по академично признаване, служители занимаващи се с прием на кандидатстудентски документи от чужбина и други заинтересовани институции и лица, имащи отношение към признаването на чуждестранни квалификации за висше образование от Европейското пространство за висше образование (EHEA) в съответствие с принципите на Лисабонската конвенция.

Целта на настоящата анкета е събирането на обратна информация от заинтересованите експерти и страни и обобщаването на споделените добри практики в контекста на принципите на Лисабонската конвенция.

Анкетата съдържа 18 ключови въпроса и ще бъде достъпна до 1-ви Октомври 2014 г. на следният линк:
https://www.surveymonkey.com/s/Z88CJVM

05.08.2014 Публикувана беше окончателната версия на „Ръководство по академично признаване за висшите училища” (EAR HEI)

Настоящата версия на ръководството е предназначена изключително към оценители и експерти по академично признаване във висшите училища и други заинтересовани институции, имащи отношение към признаването на чауждестранни квалификации за всише образование в съответствие с принципите на Лисабонската конвенция.

Проектът "European Area of Recognition – A manual for the higher education institutions" бе осъществен от консорциум от националните ЕНИК-НАРИК центрове, представители на Европейската асоциация на университетите, Tuning мрежата, Европейския студентски съюз и председателя на Комитет по Лисабонската конвенция. В хода на проекта бяха проведени широки консултации, в които взеха участие и български висши училища и институции.

От 1997 г. насам Лисабонската конвенция е правното основание за справедливо академично признаване в Европейското пространство за висше образование, но все още много институции не са запознати с конвенцията и със систематичното приложение на принципите й в своята практика. Тази ситуация е сериозна пречка пред мобилността на студентите.Разработеното ръководство е фокусирано преди всичко към академично признаване, имащо за цел- достъп до по-нататъшно образованието във висше училище. То предствлява методическо ръководство за академично признаване на базата на принципите на Лисабонската конвенция, чрез което експертите да могат да подходят индивидуално към всеки кандидат и да оценят съответствието на притежаваната от него степен на висше образование с изискванията на академичната програма, за която той кандидатства в избраното висше училище.

Настоящото ръководство предоставя единна основа за справедливо академично признаване в държавите от Европейския регион, ратифицирали Лисабонската конвенция, чрез която висшите училища ще могат да допринесат за развитието на международната академична мобилност в рамките на Европейското пространство за висше образование.

Ръководство по академично признаване за висшите училища

17.07.2014 Румънските дипломи за средно образование от 2014 г. ще бъдат забавени

Утвърден е Временен Сертификат за средно образование, завършено в Румъния през 2014 г.

На 14.07.2014 г. Министерството на образованието на Румъния уведоми НАЦИД и всички останали ЕНИК-НАРИК центрове, че издаването на дипломите за средно образование, завършено през 2014 г. ще бъде забавено.

Със своя Заповед № 3838 от 11.07.2014 г. Министърът на образованието на Румъния е утвърдил временен Сертификат за удостоверяване на завършеното през 2014 г. средно образование, който да се ползва за достъп до висше образование.

Образец на временен Сертификат за завършено средно образование


Секция Нормативна база

Академичното признаване в Европейския регион е уредено чрез:

 • Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в
  Европейския регион (Лисабонската конвенция) от 1997 г. и съпътстващите я документи
 • Двустранни и регионални споразумения
 • Национално законодателство

Лисабонска конвенция

Лисабонска конвенция* е основният международен политически документ, в който са дефинирани принципите, политиките и добрите практики в областта на академичното признаване и мобилност.

Конвенцията признава правото на всеки притежател на квалификации, издадени в една от страните, при искане, направено пред съответния орган, да получи адекватен достъп до оценяването им. За да е гарантирано това право, Конвенцията задължава всяка страна,която я е ратифицирала, да вземе необходимите мерки за оценяването на съответната квалификация и да гарантира, че процедурите и критериите, използвани при оценяването и признаването, се базират на принципите: прозрачност; последователност; надеждност; справедливо оценяване; равнопоставеност; зачитане на правата на лицето в страната, в която е придобито образованието; право на обжалване на решението.

* Квалификация – всяка степен, диплома или друг сертификат, издадени от компетентен орган, удостоверяващи успешното завършване на програма за висше образование

Съпътстващи документи, неразделна част от Конвенцията

Всички компетентни органи по признаване в страната имат задължението да прилагат Лисабонската конвенция - националният ЕНИК/НАРИК център, висшите училища, други организации.

Списък на страните по Конвенцията

conventions.coe.int/... - актуален списък на страните по Лисабонската конвенция с детайлна информация за страните, които са подписали Конвенцията, страните, които са я ратифицирали и страните, в които тя е влязла в сила.

Заверка и легализация

Ред за заверки и преводи на чуждестранни дипломи за висше образование и приложения към тях, в сила от 27.10.2017 г.

 1. Документите по чл.8 ал.1, т. 2 и 5, издадени от страни по Лисабонската конвенция, страни членки на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария не се нуждаят от легализации и заверки. Документите по чл.8 ал.1, т. 2 и 5 с изключение на европейското дипломно приложение трябва да бъдат придружени с превод на български език от т.нар. „заклет преводач” (лице, сключило договор за извършване на преводи с Министерството на външните работи съгласно чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.).

  Не е необходимо подписът на преводача да бъде заверяван от Министерството на външните работи.

 2. Документите по чл.8 ал.1, т. 2 и 5, издадени от висшите училища в държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ и в които има текстове за освобождаване на документите от легализация с апостил, издадените документи следва да носят щемпел на оторизираното в договора ведомство.

  В този случай документите по чл.8, ал.1, т. 2 и 5 с изключение на европейското дипломно приложение се нуждаят единствено от превод на български език от т.нар. „заклет преводач” (лице, сключило договор за извършване на преводи с Министерството на външните работи съгласно чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.) и заверка на превода от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава, или от Министерство на външните работи на Република България

 3. Документите по чл.8 ал.1, т. 2 и 5, издадени от висшите училища на държава, която е подписала Хагската конвенция (т.нар. апостил (APOSTILLE), следва да бъдат заверени с апостил в държавата, в която са издадени. Други заверки от органи на тази държава не са необходими. Заверените документи трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език, т. е. подписът на преводача да има заверка от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава, или от Министерството на външните работи на Република България.

 4. В случай, че документите по чл.8 ал.1, т. 2 и 5 са издадени от висшите училища на държава, която не е в нито една от горепосочените случаи, изискваните образователни документи се легализират, превеждат и заверяват по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

  Документите, следва да бъдат заверени от:

  1. Дипломата и приложението към дипломата се заверяват от министерството, агенцията или органа, отговарящ за висшето образование в съответната страна (заверка на подписа и служебното качество на ректора, подписал дипломата).
  2. Заверка от Консулски отдел при Министерство на външните работи на издаващата държава (заверка на подписа и служебното качество на предходния орган).
  3. Щемпелът на Министерството на външните работи на чуждата държава следва да бъде удостоверен/легализиран от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава (заверка на подписа и служебното качество на предходния орган). Когато в издаващата държава няма българско посолство/консулство, щемпелът на Министерството на външните работи се удостоверява/легализира от посолството на тази държава в България. Подписът и заверките на Консулската служба на посолството трябва да бъдат заверени от българското Министерство на външните работи.

Документът, удостоверяващ промяната в имената на заявителя по т. 4, представен на чужд език, трябва да бъде придружен с превод на български език.

Други документи като декларации, пълномощни и др., след заверка от нотариус в чуждата държава също трябва да бъдат удостоверени за автентичност по посочения ред.

Общи разяснения относно оформянето на документи от чужбина от Министерството на външните работи

Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, Хага на 5 октомври 1961 г. (Конвенция № 12)

Списък на държавите-страни по конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставени в Хага на 5 октомври 1961 г. (Конвенция № 12)

Списък на фирмите, с които Министерството на външните работи е сключило договор за извършване на официални преводи


Секция Етапи за оценяване на дипломи, придобити в чуждестранни висши училища

Натрупаните след приемането на Лисабонската конвенция успешни практики в държавите от Европейския регион са кодифицирани в съпътстващите я документи - Ревизираните препоръки относно критериите и процедурите за оценяване на чужди образователни степени и Кодекса на добрите практики при провеждането на транснационално обучение. Съдържащите се в тези документи над 60 препоръки са съвременната методологическа рамка за процедурите по академично признаване, с която следва да са съобразени критериите и процедурите за оценяване и признаване, прилагани от всички компетентни органи.

Схематично представяне на процедурата по оценяване

ПЪРВИ ЕТАП – Предоставяне на информация и приемане на заявление

Висшето училище публикува в печатен и електронен формат информация за процедурата, необходимите документи, изискванията за заверка и легализация на документите, сроковете, такси и формуляр на заявление; информация за начина на обжалване на решението от процедурата.

Наредба за ДИППВОЗПОЧВУ:
чл. 8, ал. 1 (документи),
чл. 8, ал. 3 (легализации, преводи, заверки),
чл. 8, ал. 4 (начин на подаване)

ВТОРИ ЕТАП – Проверка за пълнотата на подадената от кандидата документация

Извършва се проверка на съответствието на представените документи с разпоредбите на чл.8, ал.1 от Наредбата. Възможни са два варианта:

 • Информацията е НЕпълна – заявителят се уведомява за необходимостта от предоставянето на допълнителна информация или документи, важни за оценяването на дипломата му.
 • Информацията е пълна – процедурата преминава към следващия етап.

ТРЕТИ ЕТАП – Проверка на академичния статут на институцията/програмата

Извършва се проверка дали институцията и/или програмата, издала дипломата е призната като част от светска система за висше образование на съответната държава

Обърнете внимание на следните обстоятелства:

 • видът на обучението – формално или неформално
 • в случай на съвместна степен - проверка на статута на институциите, присъдили степента/ квалификацията
 • в случай на транснационално образование - проверка на съответствието на институцията, издала дипломата и тази, в която е проведено обучението с принципите в Кодекса на ЮНЕСКО/ Съвета на Европа за добрите практики при провеждането на транснационално образование и Наредбата
 • проверка за "фабрики" за дипломи
 • проверка за "фабрики" за акредитация

Нормативна уредба в България: Наредба за ДИППВОЗПОЧВУ:
чл. 10, т.1 (проверка за статут)
Във връзка с чл.2 (право на АП); чл. 4, ал.1 (удостоверяване) ; чл. 12, алинея 1, т.1 (допустимост относно статут по седалище); чл. 12, алинея 1, т.2 (допустимост относно статут по място на обучениие при транснационално обучение)

Източници на информация за проверка на статута на образователните институции

 • ЕНИК-НАРИК центрове на отделни страни (информация за национални компетентни органи, акредитирани висши училища, описание на съответните образователни системи )
 • Портал на ЮНЕСКО за висшето образование
 • Портал на WHED - Международната асоциация на университетите
 • База данни АНАБИН на ЕНИК-НАРИК Германия /на немски език/ - съдържа информация за акредитираните висши училища по страни
 • Нелегитимно обучение в България (от менюто вдясно)

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – Проверка за автентичност

Проверка за автентичност на дипломата и дали приложените документи са правомерно издадени на кандидата. Проверката за автентичност може да се извърши по два начина:

 • Чрез достъп до публичен регистър на издадени дипломи за висше образование в съответната страна или висше училище
 • Чрез запитване до висшето училище, издало дипломата

При проблеми може да се потърси съдействие от съответния Национален ЕНИК-НАРИК център

Нормативна уредба в България: Наредба за ДИППВОЗПОЧВУ-
чл. 10, т.2 (проверка за автентичност)
Във връзка с допустимостта по чл. 12, ал. 1, т.3

Източници за проверка на автентичността на образователните документи:

Национални регистри

Регистри или годишници на отделни висши училища:

Фалшиви чуждестранни дипломи и академични справки (от менюто вдясно)

ПЕТИ ЕТАП – Оценяване на придобитото образование

Извършва се оценяване на съответствието на придобитата ОКС и специалност с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България, като се отчитат показателите по чл.11 ал.2 от Наредбата.

В случаите, когато образованието по специалността е регулирано в България, се извършва оценяване на съответствието с единните държавни изисквания за придобиването на съответната специалност.

Основен принцип при оценяване на съответствието – притежателят на дипломата трябва да получи правата, които му дава дипломата в страната, в която е придобил образованието си.

Важен източник на информация е Дипломно приложение, в което се съдържа информация за продължителността, хорариума, придобитите кредити, резултатите от обучението, нивото на квалификацията по ЕКР , начина на дипломиране и др.

При по-сложни казуси може да се използва:

 • информация за предишна практика при подобни случаи, вкл. в НАЦИД
 • информация и съвети от други ЕНИК-НАРИК центрове, висши училища и др. относно правата, които има притежателят на дипломата в страната, в която е завършил образованието си

При оценяването следва да се отговори на въпроси като:

 • дали са налице съществени различията между проведеното обучение и държавните изисквания у нас, което прави пълното признаване невъзможно;
 • дали качеството на програмата или институцията, в която квалификацията е придобита е толкова различно от подобни програми или институции у нас, че пълно признаване е невъзможно.

Често срещани казуси

 1. Признаване на дипломи, в които не е посочена образователна степен или посочената образователна степен няма аналог в българската система за висше образование .
  • Най-често, това са дипломи, издадени преди присъединяването на съответната страна, издала дипломата към Болонския процес или дипломи, издадени от висши училища в трети страни.
  • Към настоящия момент има редица висши училища в страни членки на ЕС, които все още не са хармонизирали дейността си с принципите на Болонския процес.
  • Решението се взема, като се отчитат разпоредбите на българското законодателство. Възможно е да се изпрати запитване до висшето училище или ЕНИК/НАРИК центъра, за да се изясни какви права дава тази диплома на притежателя й в страната по произход.
 2. Признаване на дипломи, в които указаната специалност няма аналог в България.
  • Признаването на специалността е важен процес с оглед на приема в съответстващата магистърска програма /кратка или продължителна/.
  • Признаването на специалността се базира на експертна преценка на съдържанието на учебната програма, по която е проведено обучението.
 3. Признаване на дипломи по специалности, за които у нас се извършва обучение само на образователно-квалификационна степен „магистър”.
  • При желание на кандидата за продължаване на обучението по същата специалност се признава период на обучение.
  • При желание на кандидата да се обучава в друга специалност, различна от придобитата, признаването на специалността се базира на експертна преценка на съдържанието на учебната програма, като се търси съответствие с програмата за обучение по сродна специалност.

Нормативна уредба в България: Наредба за ДИППВОЗПОЧВУ- чл. 11.

ШЕСТИ ЕТАП – Вземане на решение

 • Положително решение или
 • Признаване на период на обучение при несъществени различия
 • Отказ

Ако решението е отказ, мотивите трябва да бъдат ясно формулирани. В отказа се включва препоръка за възможните мерки, които кандидатът да предприеме, за да получи признаване на по-късен етап. Мерките могат да бъдат полагане на изпити, провеждане на преддипломни и други стажове и др.п.

Нормативна уредба в България: Наредба за ДИППВОЗПОЧВУ- чл. 10, т.4; чл.11, ал.4; чл.12.

СЕДМИ ЕТАП – Информиране за взетото решение

Заявителят трябва да бъде уведомен за възможностите за оспорване/ обжалване.

Заявителят може да:

 • приеме решението
 • обжалва решението

Секция Системи за оценяване във висшето образование

Източници на информация

„CIMEA MAGNA CUM LAUDE: A worldwide database of University Grading Systems” - световна база данни на университетските системи и скали за оценяване, поддържана от ЕНИК-НАРИК центъра на Италия Съдържа приоритетно информация за трети страни.

Държави, включени в базата данни:

 • Afghanistan
 • Albania
 • Andorra
 • Argentina
 • Aruba
 • Australia
 • Austria
 • Bahamas
 • Bangladesh
 • Barbados
 • Belgium (Flemish Community)
 • Belgium (French Community)
 • Belize
 • Bolivia
 • Botswana
 • Brazil
 • Bulgaria
 • Brunei Daraussalam
 • Cambodia
 • Cameroon
 • (Republic of) Canada - Province of Alberta
 • Canada - Province of British Columbia
 • Canada - Province of Manitoba
 • Canada - Province of Newfoundland & Labrador
 • Canada - Province of Nova Scotia
 • Canada - Province of Ontario
 • Canada - Province of Quebec
 • Canada - Province of Saskatchewan
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Costa Rica
 • Cote d'Ivoire
 • Croatia
 • Cuba
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Egypt
 • El Salvador
 • Estonia
 • Ethiopia
 • Fiji
 • Finland
 • Georgia
 • Germany
 • Ghana
 • Greece
 • Guatemala
 • Honduras
 • Hong Kong
 • Hungary
 • India
 • Iran
 • Iraq
 • Israel
 • Italy
 • Japan
 • Jordan
 • Kenya
 • Kiribati
 • Korea (South)
 • Kuwait
 • Latvia
 • Lebanon
 • Libya
 • Lithuania
 • Macao
 • Malawi
 • Malta
 • Mauritius
 • Mexico
 • Monaco (Principaute)
 • Mongolia
 • Myanmar (Burma)
 • Nepal
 • New Zealand
 • Nigeria
 • Oman
 • Pakistan
 • Palestine
 • Peru
 • Philippines
 • Portugal
 • Samoa
 • Saudi Arabia
 • Serbia
 • Sierra Leone
 • Singapore
 • Solomon Islands
 • South Africa
 • Spain
 • Sri Lanka
 • Sudan
 • Syria
 • Taiwan
 • Tanzania
 • Thailand
 • The Netherlands
 • Tonga
 • Turkey
 • Uganda
 • United Arab Emirates (UAE)
 • Uruguay
 • USA
 • Venezuela
 • Vietnam
 • Zimbawe

Базата данни в PDF формат е публично достъпна като раздел 2.

Информация за процедурите за преобразуване на оценки, ползвани от ЕНИК-НАРИК центрове може да бъде намерена като раздел 1.

Някои от най-разпространените формули, ползвани за преобразуване на оценки в цитирания по-горе източник

 1. В Литва

  В Литва се изполват две формули: съответно за преобразуване по десетобална скала, и за преобразуване по стобална скала.

  В представената по-долу формула (за преобразуване по десетобална скала), с буква Р са означени, оценките по чужда скала за оценяване, а с буква А са означени, оценки от скалата за оценяване на приемащата държава, в която трябва да се преобразуват оценките по приемащата скала за оценяване

  Формула

  формула

  Ключ

  P min: най-ниската задоволителна оценка по чуждата скала за оценяване
  Р max: най-високата оценка по чуждата скала за оценяване
  nP: броят на удовлетворителните оценки от чуждата скала за оценяване
  A min: най-ниската задоволителна оценка по приемащата скалата за оценяване
  A max: най-високата оценка по приемащата скалата за оценяване
  nA: броят на удовлетворителните оценки от приемащата скалата за оценяване

  P: оценката по чужда скала за оценяване, която трябва да бъде преобразувана
  A: оценката, която е била преобразувана в оценка от приемащата скалата за оценяване

 2. В Грузия

  Формула

  формула

  Ключ

  G min: най-ниската задоволителна оценка по чуждата скала за оценяване
  G max: най-високата оценка по чуждата скала за оценяване
  G gmin: най-ниската задоволителна оценка по приемащата скалата за оценяване
  G gmax: най-високата оценка по приемащата скалата за оценяване
  X: оценката по чужда скала за оценяване, която трябва да бъде преобразувана
  Y: оценката, която е била преобразувана в оценка от приемащата скалата за оценяване

  В материала на италианския ЕНИК-НАРИК център са описани формулите и процедурите, ползвани от националните ЕНИК-НАРИК центрове на Германия, Гърция, Португалия и други европейски страни.

Други източници
EURYDICE - информация по страни за образователните системи и политики в Европа


Секция Съвместни степени

Съвместната образователна степен се присъжда след успешното обучение по съвместна образователна програма, съставена и предлагана от две или повече висши училища, включително чрез създаден за целта образователен консорциум. В основата на всяка съвместна програма стои споразумение за нейното създаване, подписано от всички участващи институции. Обучението трябва да е проведено в минимум две от участващите в консорциума висши училища. Съвместната диплома е документ, подписан от лицата, официално представляващи институциите (ректори, президенти и други), които осъществяват съвместната образователна програма и замества отделните национални дипломи.

Не е задължително съвместната образователна програма да води до придобиването на съвместна образователна степен. След завършването на такава програма може да се придобие:

 • национална диплома
 • две или повече национални дипломи в зависимост от националната принадлежност на образователните институции
 • съвместна диплома, придружена от една или повече национални дипломи

Необходимо условие за признаването на съвместните образователни степени е всички участващи институции да са акредитирани висши училища с право да присъждат съответната образователна степен в националните си системи за висше образование.

Повече информация и източници

 • Council of Europe/UNESCO-CEPES, Recommendation on the Recognition of Joint Degrees, 2004.
 • HANDBOOK: Joint Programmes and Recognition of Joint Degrees – BRIDGE Project (Best Recognition Instruments for the Dialogue between Global Experts).
 • ECApedia – информация за процедурите по акредитация на съвмести образователни програми, регистър на съвместните образователни програми, речник на термините и др.

Секция „Фабрики” за дипломи и акредитации

Терминът „Фабрики” за дипломи обобщава случаите на институции, които продават дипломи без обучение, изпълнение на учебна програма и полагане на изпити. Те развиват дейност без официално признаване или акредитация от националните компетентни органи.

Терминът „Фабрики” за акредитации се отнася до непризнати и обикновено несъществуващи акредитиращи агенции, които твърдят, че извършват акредитация на образователните институции в сферата на висшето образование без да притежават законно право за тази дейност. В много случаи "фабриките" за акредитации са във взаимна връзка с "фабриките" за дипломи.

Фабриките за дипломи произвеждат дипломи, академични справки и др. документи, които отговарят на общите изисквания. Образователната степен и фиксираните в тях периоди на обучение не са легитимни, поради липса на реално проведен образователен процес.

Установяването на характера на цитираните фабрики става на етапа на проверка на академичния статут на институцията, издала дипломата, чието признаване е поискано.

По-важни характеристики на „фабриките” за дипломи

 • Име на институцията - наподобява името на популярен и легитимен университет или колеж с отлична репутация по отношение на качеството.
 • Адрес - пощенска кутия или хотелски адрес, липсва физически адрес за посещение.
 • Телефон - мобилен телефон или номер на централа.
 • Образци на предлаганите дипломи са достъпни на интернет сайта на „фабриката” за дипломи.
 • Квалификация и кредити: присъждат се за професионален или житейски опит.
 • Наименованието на специалността в много случаи е малко вероятно или несрещано.
 • Форма на обучение - преобладава дистанционното обучение.
 • Липсва информация за структурата, факултетите и академичния състав.
 • Не се изисква присъствие на лекционни курсове или съвместна работа с преподавателите.
 • Курсът на обучение може да бъде доста по-кратък от продължителността на програмата за придобиване на съответната образователна степен.
 • В редица случаи дипломата/ академичната справка може да се поръча и получи за 5 дена.
 • Лого на кредитна карта на интернет сайта.
 • Наблюдава се явна ориентация към таксите и начините на заплащането им.
 • Акредитация от фабрика за акредитации или от конкретна провинция/кантон/щат в държавите с федерална структура.
 • Обикновено в наименованието на институцията, която предлага обучението или в наименованието на акредитиращата агенция се използват думи като "международна", "световна" и др.п.

Повече информация и източници


Секция Нелегитимно обучение в България

 • 2006 г. Институции, провеждащи обучение в нарушение на Закона за висше образование

  Сигнал на Даниел Вълчев, министър на образованието и науката до Главния прокурор на Република България (таблица 1).

 • 2010 г. Институции, провеждащи обучение в нарушение на Закона за висше образование

  Сигнал на Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката до Главния прокурор на Република България (таблица 2).

изтегли таблиците


Фалшиви чуждестранни дипломи и академични справки

Невалидни бланки на документи на Държавния висш атестационен комитет и на Висшата атестационна комисия на Руската федерация.

Пълен списък

разгледай

Име по диплома: Марина ......

Висше училище: Казахски Национален технически университет

Държава: Казахстан

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Хидрогеология и инженерна геология

ДВО, Серия: АЖБ

ДВО, Номер: 0016311

ДВО, Регистрационен номер: 320

ДВО, Дата: 17.06.1995 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

разгледай

Име по диплома: Алексей ......

Висше училище: Северо-западен задочен политехнически институт

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Организация превоз и управление на автомобилния транспорт

ДВО, Серия: БВС

ДВО, Номер: 06083697

ДВО, Регистрационен номер: 104-ФЗМиАТ

ДВО, Дата: 28.06.1999 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

разгледай

Име по диплома: Людмила ......

Висше училище: Краснодарски политехнически институт

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Промишлено и гражданско строителство

ДВО, Серия: ЗВ

ДВО, Номер: 752037

ДВО, Регистрационен номер: 62105

ДВО, Дата: 20.05.1995 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

разгледай

Име по диплома: Димитър ......

Висше училище: Московски държавен университет по обслужване

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Социално-културни услуги и туризъм

ДВО, Серия: ВСБ

ДВО, Номер: 0689631

ДВО, Регистрационен номер: 1517

ДВО, Дата: 30.05.2006 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

разгледай

Име по диплома: Иларионка ......

Висше училище: Московска Селскостопанска Академия "К. А. Тимирязев"

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Счетоводна отчетност и одит

ДВО, Серия: ШВ

ДВО, Номер: 386698

ДВО, Регистрационен номер: 8357

ДВО, Дата: 24.06.1996 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

разгледай

Име по диплома: Леонид ......

Висше училище: Тбилиски държавен педагогически институт "А. С. Пушкин"

Държава: Грузия

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Педагогика и методика на началното обучение

ДВО, Серия: ФБ

ДВО, Номер: 708186

ДВО, Регистрационен номер: 997

ДВО, Дата: 07.07.1995 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

разгледай

Име по диплома: Димо ......

Висше училище: Севастополски национален технически университет

Държава: Украйна

Степен на висше образование: бакалавър

Специалност: Морски технологии и корабоплаване

ДВО, Серия: КЛ БВ

ДВО, Номер: 065248

ДВО, Регистрационен номер: 371/98

ДВО, Дата: 27.06.1998 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

разгледай

Име по диплома: Василий ......

Висше училище: Молдовски технически университет

Държава: Молдова

Степен на висше образование: бакалавър

Специалност: Промишлено и гражданско строителство

ДВО, Серия: AL

ДВО, Номер: 0069501

ДВО, Регистрационен номер: 118

ДВО, Дата: 03.06.2003 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

разгледай

Име по диплома: Андри ......

Висше училище: Санкт-Петербургска държавна академия по физкултура "Лесхафт"

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: бакалавър

Специалност: Физическо възпитание

ДВО, Серия: АВС

ДВО, Номер: 5318585

ДВО, Регистрационен номер: 121184

ДВО, Дата: 26.06.2003

Поискано признаване от: НАЦИД

разгледай

Име по диплома: Михаил ......

Висше училище: Московски държавен отворен университет

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Юриспруденция

ДВО, Серия: БВС

ДВО, Номер: 0545313

ДВО, Регистрационен номер, дата: 1902/25.06.2002

Поискано признаване от: НАЦИД

разгледай

Име по диплома: Ахмед ...... (Ангел ......)

Висше училище: Тбилиски държавен университет "Иване Джавахишвили"

Държава: Грузия

Степен на висше образование: бакалавър

Специалност: Психология

ДВО, Серия: В

ДВО, Номер: 12125

ДВО, Регистрационен номер: 01/63

ДВО, Дата: 2004 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

разгледай

Име по диплома: Свилен ......

Висше училище: Санкт-Петербургски държавен технологически институт (Технически институт)

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Машини и апарати за химическите производства

ДВО, Серия: ВСГ

ДВО, Номер: 0116714

ДВО, Регистрационен номер, дата: 1244/20.07.2007 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

разгледай

Име по академична справка: Таер ......

Висше училище: Мармара университет

Държава: Турция

Степен на висше образование: период на обучение

Специалност: Информатика

АС, Дата: 08.11.2011 г.

Поискано признаване от: Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

разгледай

Име по академична справка: Георги ......

Висше училище: Балъкесир университет

Държава: Турция

Степен на висше образование: период на обучение

Специалност: Архитектура

АС, Дата: 14.09.2011 г.

Поискано признаване от: Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

разгледай

Име по диплома: Наталия ......

Висше училище: Московски държавен университет по строителство

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Земеустройство и поземлен кадастър

ДВО, Серия: ШВ

ДВО, Номер: 476712

ДВО, Регистрационен номер: 2746/24.06.1996 г.

ДВО, Дата: 24.06.1996 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

разгледай

Име по диплома: Емилиян ......

Висше училище: Ташкентски автомобилно- пътен институт

Държава: Узбекистан

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Икономика и организация на автомобилния транспорт

ДВО, Серия: ДВО

ДВО, Номер: 010545

ДВО, Регистрационен номер: 182/12.07.1990 г.

ДВО, Дата: 12.07.1990 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

разгледай

Име по диплома: Димитър ......

Висше училище: Университет в Ню Орлиънс

Държава: САЩ

Степен на висше образование: Бакалавър

Специалност: Бизнес администрация и финанси

ДВО, Серия:

ДВО, Номер:

ДВО, Регистрационен номер:

ДВО, Дата: 18.12.1997г.

Поискано признаване от: Агенция Митници

разгледай

Име по диплома: Желязко ......

Висше училище: Държавна академия за управление „Серго Орджоникидзе”

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Организация на управление в машиностроителната промишленост

ДВО, Серия: ЦВ

ДВО, Номер: 429777

ДВО, Регистрационен номер: 12493/26.06.1995 г.

ДВО, Дата: 26.06.1995 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

разгледай

Име по диплома: Людмила ......

Висше училище: Киевски държавен институт по култура

Държава: Украйна

Степен на висше образование: ДИПЛОМ СПЕЦIАЛIСТА

Специалност: Народно художествено творчество

ДВО, Серия: ЛМ ВЕ

ДВО, Номер: 006720

ДВО, Регистрационен номер: 2721/ 30.06.1996 г.

ДВО, Дата: 30.06.1996 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

разгледай

Име по диплома: Роберт ......

Висше училище: Полицейска Академия

Държава: Чехия

Степен на висше образование: Бакалавър

Специалност: Сигурност и правни изследвания

ДВО, Серия:

ДВО, Номер: 3741

ДВО, Регистрационен номер:

ДВО, Дата: 03.06.1999 г.

Поискано признаване от: Комисия за Финансов Надзор

разгледай

Име по диплома: Владислав ......

Висше училище: Санкт-Петербургски държавен електротехнически университет „В. И. Улянов (Ленин)”

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Радиоелектронни системи и комплекси

ДВО, Серия: ВСГ

ДВО, Номер: 2633564

ДВО, Регистрационен номер:

ДВО, Дата: 30.11.2007 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

разгледай

Име по диплома: Екатерина ......

Висше училище: Хуманитарен институт по телевизия и радио на името на „М. А. Литовчин“

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Журналистика

ДВО, Серия: КВ

ДВО, Номер: 29173

ДВО, Регистрационен номер: 1854

ДВО, Дата: 26.06.2013 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

разгледай

Име по диплома: Жан ......

Висше училище: Украински държавен университет по физическо възпитание

Държава: Украйна

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Физическа култура

ДВО, Серия: ФВ

ДВО, Номер: 770735

ДВО, Регистрационен номер: 1097

ДВО, Дата: 25.05.1993 г.

Поискано признаване от: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

разгледай

Име по диплома: Пенев ......

Висше училище: Университет Прищина

Държава: Съюзна Република Югославия, Република Сърбия

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Философия

ДВО, Серия:

ДВО, Номер: 290

ДВО, Регистрационен номер:

ДВО, Дата: 11.05.2001 г.

Поискано признаване от: МОН по программа за прием на чужденци по междуправителствени програми за обучение в България

разгледай

Име по диплома: Соня ......

Висше училище: Запорожки медицински институт

Държава: Украйна

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Фармация

ДВО, Серия: УЗ

ДВО, Номер: 94487

ДВО, Регистрационен номер: 1104

ДВО, Дата: 12.06.1983 г.

Поискано признаване от: МОН

разгледай

Име по диплома: Юлиян ......

Висше училище: Рязански държавен медицински университет академик И.П.Павлов

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Фармация

ДВО, Серия: БВС

ДВО, Номер: 0281650

ДВО, Регистрационен номер: 6108

ДВО, Дата: 26.06.2001 г.

Поискано признаване от: МОН

разгледай

Име по диплома: Евгений ......

Висше училище: Томски политехнически университет

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Изчислителни машини, комплекси, системи и мрежи

ДВО, Серия: АВС

ДВО, Номер: 0582943

ДВО, Регистрационен номер: АВТ-2071

ДВО, Дата: 24.06.1999 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

разгледай

Име по диплома: Марина ......

Висше училище: Московски институт по комунално стопанство и строителство

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Икономика и управление в градското стопанство

ДВО, Серия: ШВ

ДВО, Номер: 65762

ДВО, Регистрационен номер: 3744

ДВО, Дата: 24.07.1994 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

разгледай

Име по диплома: Андърс ......

Висше училище: Бизнес училище Копенхаген

Държава: Дания

Степен на висше образование: Бакалавър

Специалност: Лингвистика

ДВО, Серия:

ДВО, Номер:

ДВО, Регистрационен номер:

ДВО, Дата: 21.08.2010 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

разгледай

Име по диплома: Сергей ......

Висше училище: Московски кооперативен институт

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Икономическо и социално планиране

ДВО, Серия: ТВ

ДВО, Номер: 988052

ДВО, Регистрационен номер: 132/91

ДВО, Дата: 18.06.1991 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

разгледай

Име по диплома: Олга ......

Висше училище: Московски областен педагогически институт Н. К. Крупская

Държава: Руска Федерация

Степен на висше образование: ВО без степен

Специалност: Чужд език (английски, немски) с допълнителна специалност Руски език

ДВО, Серия: НВ

ДВО, Номер: 257304

ДВО, Регистрационен номер: 638

ДВО, Дата: 27.06.1988 г.

Поискано признаване от: НАЦИД

разгледай

Име по диплома: Анъл ......

Висше училище: Университет Комениус в Братислава

Държава: Словакия

Степен на висше образование: период на обучение

Специалност: Психология

ДВО, Серия:

ДВО, Номер:

ДВО, Регистрационен номер:

АС, Дата: 20.07.2016 г.

Поискано признаване от: Югозападният университет „Неофит Рилски“, Благоевград

разгледай

Име по диплома: Нигар ......

Висше училище: Университет Комениус в Братислава

Държава: Словакия

Степен на висше образование: период на обучение

Специалност: Психология

ДВО, Серия:

ДВО, Номер:

ДВО, Регистрационен номер:

АС, Дата: 20.07.2016 г.

Поискано признаване от: Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград

разгледай

Име по диплома: Мустафа ......

Висше училище: Университет Комениус в Братислава

Държава: Словакия

Степен на висше образование: период на обучение

Специалност: Психология

ДВО, Серия:

ДВО, Номер:

ДВО, Регистрационен номер:

АС, Дата: 20.07.2016 г.

Поискано признаване от: Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград


Секция Услуги за висшите училища

НАЦИД в качеството си на ЕНИК-НАРИК център, предлага редица услуги и продукти. Информационните услуги са посочени в утвърдения Ценоразпис на НАЦИД

За улеснение можете да ползвате дадения по-долу калкулатор на услугите.

Заявление за избрани информационни услуги

Подаване на заявлението заедно с приложените документи може да се направи от представител на висшето училище през портала за електронни административни услуги на НАЦИД:

е-Услуги на НАЦИД

КАЛКУЛАТОР НА УСЛУГИТЕ

Справка за академичен статут на ВУ ед.цена 25 лв.

Общо: 0.00 лв.

Запитване за автентичност на дипломи ед.цена 60 лв.

Общо: 0.00 лв.

Препоръка до български ВУ ед.цена 70 лв.

Общо: 0.00 лв.

Други информационни услуги ед.цена 80 лв.

Общо: 0.00 лв.

Общо (с ДДС) 0.00 лв.

Дължима сума 0.00 лв.


Секция Образователни системи

Образователна система на Република Турция

Образователна система на Естония

Други източници

 • UNESCO, International Bureau of Education, Country Dossiers - информация за образователните системи на 195 държави.
 • EURYDICE - информация по страни за образователните системи на държави от европейския регион и образователните политики в Европа.
 • ЕНИК-НАРИК центрове на отделни страни- описание на съответните образователни системи, информация за национални компетентни органи, акредитирани висши училища, и др.
 • Country modules — NUFFIC - описания на холандския ЕНИК-НАРИК център за чуждестранни образователни системи, структурирани по континенти и сравнение с холандската образователна система.