Съдържание на страницата

Регистър за научната дейност в Република България


Регистърът за научната дейност в Република България е публичен и се поддържа от Министерство на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация (НАЦИД).

НАЦИД извършва първоначалната регистрация на научните организации в Регистъра и удостоверява вписването им, като издава удостоверение за вписване при поискване.

Заявления за вписване или издаване на удостоверение се подават на хартиен и електронен носител на посочената контактна информация.

Срокът за вписване или издаване на удостоверение е до три работни дни.