Съдържание на страницата

Сертификати и награди

28.11.2014 НАЦИД спечели конкурс на ИПА

НАЦИД спечели първо място в “Конкурс за иновативни практики в доброто управление 2014” на Иститута по публична администрация (ИПА) за добрата практика “Въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование”

Плакет

25.03.2013 Сертификат ISO 9001:2008

На 25 март 2013 г. успешно приключи работата по Дейност 4.2 „Сертифициране на Системата за управление на качеството на НАЦИД по стандарта ISO 9001:2008” от проекта по ОПАК с предмет: „Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на електронно управление при издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии” в изпълнение на договор № А11-31-2/01.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”.

Сертифициращият орган издаде сертификат № CI/14308 от 12.03.2013 г. със срок на валидност 11.03.2016 г.

сертификат

26.06.2012 Популяризиране на “добри практики” по ОПАК

Добри практики

Проектът на НАЦИД “Оптимизация, интеграция и въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование и професионални квалификации, придобити в страните от Европейския регион и трети страни”, финансиран от средства по ОПАК, съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ е включен в брошура “Добри практики по ОПАК” на Министерство на финансите.