Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата

Регистри на студенти и докторанти

Националният център за информация и документация организира и поддържа информационна система, предназначена да събира, съхранява, извлича, обработва и предоставя информация, свързана с висшето образование в Република България. Основната цел е да подпомага анализирането на проблеми, вземане на решения, координацията и контрола на системата на висшето образование.

Данните за учебната 2021-2022 г. се подават към НАЦИД

 1. За регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти:
  • Данните се въвеждат към 15 ноември/15 март всяка година
  • Данните се подават в НАЦИД до 30 ноември/30 март всяка година
 2. За регистъра на завършилите студенти
  Данните се подават текущо, след успешно полагане на изпит.
 3. От 16.03.2020 г. генерирането на нови специалности се извършва чрез
  Системата за оторизирани представители на Регистър за научната дейност в Р. България

Указания за работа

Необходимите файлове за инсталация и актуализация, както и актуални инструкции за въвеждане на данните в системата може да намерите в раздел „Каталог файлове” от менюто вдясно.

Регистър на действащи и прекъснали студенти и докторанти

Регистърът на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти се води на основание чл. 10, ал. 2, т. 3 от Закона за висшето образование.

Регистърът съдържа информация за всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления. Той поддържа подробна база данни за броя на новоприетите и броя на обучаваните студенти и докторанти (български и чуждестранни граждани) в акредитираните висши училища, студентския статус на лицата (действащ или прекъснал), висше училище, в което се обучава, образователно-квалификационна степен, специалност, курс, форма на обучение и др.

Информацията се предоставя от висшите училища и научните организации и се верифицира за съответствие с действащото законодателство от НАЦИД.

Уеб базиран публичен достъп до определен обем информация в Регистъра, предоставя достъп до данни чрез въвеждане на ЕГН/ЛНЧ/ЛИН и факултетен номер.

Регистър на завършилите студенти и докторанти

Регистърът на завършилите студенти и докторанти се води на основание чл. 10, ал. 2, т. 3 от Закона за висшето образование.

Регистърът поддържа данни за студенти, завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ след 1 януари 2012 година. Регистърът съдържа данни за професионалното направление, завършената специалност, формата на обучение, както и сканирано изображение на дипломата. Поддържат се данни за издаване на стикери от МОН.

Висшите училища подават информация за завършилите студенти за отпечатване на стикери. Предоставената информация се верифицира за съответствие от Министерството на образованието и науката. Висшите училища прикачват сканираните изображения на дипломите.


Каталог файлове