Съдържание на страницата

Регистри за висше образование

АНКЕТНИ КАРТИ

Краен срок за изпращане 21 януари 2021 г. на електронен адрес nacid@nacid.bg

 • АНКЕТНА КАРТА относно Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени на обучение и професионални направления
 • АНКЕТНА КАРТА относно Регистъра на завършилите студенти и докторанти

Националният център за информация и документация организира и поддържа информационна система, предназначена да събира, съхранява, извлича, обработва и предоставя информация, свързана с висшето образование в Република България. Основната цел е да подпомага анализирането на проблеми, вземане на решения, координацията и контрола на системата на висшето образование.

Данните за учебната 2020-2021 г. се подават към НАЦИД

 1. За регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти:
  • Данните се въвеждат към 15 ноември/15 март всяка година
  • Данните се подават в НАЦИД до 30 ноември/30 март всяка година
 2. За регистъра на завършилите студенти
  Данните се подават текущо, след успешно полагане на изпит.
 3. От 16.03.2020 г. генерирането на нови специалности се извършва чрез
  Системата за оторизирани представители на Регистър за научната дейност в Р. България

Указания за работа

Необходимите файлове за инсталация и актуализация, както и актуални инструкции за въвеждане на данните в системата може да намерите в раздел „Каталог файлове” от менюто вдясно.

Регистър на висшите училища

Регистърът на висшите училища се води на основание чл. 10, ал. 2, т. 3 от Закона за висшето образование.

В него се вписват данни относно техните основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките и препоръките от процедурите за акредитация и за оценяване на проект и за констатациите и препоръките от следакредитационното наблюдение и контрол.

Информацията се предоставя от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).

Регистър на действащи и прекъснали студенти и докторанти

Регистърът на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти се води на основание чл. 10, ал. 2, т. 3 от Закона за висшето образование.

Регистърът задържа информация за всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления. Той поддържа подробна база данни за броя на новоприетите и броя на обучаваните студенти и докторанти (български и чуждестранни граждани) в акредитираните висши училища, студентския статус на лицата (действащ или прекъснал), висше училище, в което се обучава, образователно-квалификационна степен, специалност, курс, форма на обучение и др.

Информацията се предоставя от висшите училища и научните организации и се верифицира за съответствие с действащото законодателство от НАЦИД.

Уеб базиран публичен достъп до определен обем информация в Регистъра, от сайта на МОН, предоставя достъп до данни чрез въвеждане на ЕГН/ЛНЧ/ЛИН и факултетен номер.

Регистър на завършилите студенти и докторанти

Регистърът на завършилите студенти и докторанти се води на основание чл. 10, ал. 2, т. 3 от Закона за висшето образование.

Регистърът поддържа данни за студенти, завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ след 1 януари 2012 година. Регистърът съдържа данни за професионалното направление, завършената специалност, формата на обучение, както и сканирано изображение на дипломата. Поддържат се данни за издаване на стикери от МОН.

Висшите училища подават информация за завършилите студенти за отпечатване на стикери. Предоставената информация се верифицира за съответствие от Министерството на образованието и науката. Висшите училища прикачват сканираните изображения на дипломите.


Въвеждане през интерфейс

Изтегли комплект файлове