Национален референтен списък • НАЦИД

Съдържание на страницата

Национален референтен списък на съвременни
български научни издания с научно рецензиране


За вписване

Националният референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране се поддържа от Министерството на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация.

Заявление за вписване се подава от издаващите организации на хартиен и електронен носител на посочената контактна информация.

За списъка

В Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране се вписват издания, които прилагат предварително научно рецензиране на предложените за печат публикации и са регистрирани в Националната агенция за международни стандартни номера.

Изданията в списъка са систематизирани в две групи: активни към момента и такива, чието издаване е преустановено. Във всяка от тях подреждането е азбучно по първата дума от заглавието на български език и след това - на латиница.

Първоначалният вариант на Националния референтен списък е изготвен на основата на предоставената информация от висши училища, научни и други организации – издатели, които са декларирали прилагането на предварително научно рецензиране при подбора на публикациите.