Съдържание на страницата

За учените

Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация.

За българските учени и изследователи е изключително важно техните публикации да бъдат включени в световните информационни системи за рефериране, индексиране и оценяване. За да бъдат част от международното изследователско пространство и да участват успешно в научния обмен, те трябва да направят най-добрия избор къде да публикуват своите статии и резултати от научни изследвания.

Информацията в Списъка се актуализира редовно, но поради изключително динамичната информационна среда не претендира за изчерпателност и абсолютна пълнота. С благодарност приемаме предложения за допълването му на e-mail k.ilieva@nacid.bg

Издания на кирилица

Издания на латиница

Изберете издание от списъка

А

АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ISSN 0861-7562

ВИНИТИ Реферативен журнал

АГРАРНИ НАУКИ / AGRARNI NAUKI ISSN 1313-6577

CABI

FAO: AGRIS

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ISSN 0324-0959

EBSCO Publishing

EMBASE

PubMed

SCOPUS

WEB OF SCIENCE - Clarivate Analytics

АЛМАНАХ "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" ISSN 1312-3815

CEEOL

EBSCO Publishing

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ /ANAESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE ISSN 1310-4284

ВИНИТИ Реферативен журнал

eLibrary.ru

EMBASE

SCOPUS

АРХЕОЛОГИЯ ISSN 0324-1203

ИНИОН РАН

Б

БАЛКАНИ ISSN 1314-4103

CEEOL

БАЛКАНИСТИЧЕН ФОРУМ ISSN 1310-3970

CEEOL

ERIH PLUS

SCOPUS

БАЛКАНСКО ЕЗИКОЗНАНИЕ ISSN 0324-1653

ИНИОН РАН

ERIH PLUS

БИБЛИОСФЕРА ISSN 1311-8803

EBSCO Publishing

БИБЛИОТЕКА "СТОПАНСКИ СВЯТ" ISSN 1310-2737

CEEOL

БИБЛИОТЕКА ISSN ISSN 0861-847X

ИНИОН РАН

CEEOL

БИЗНЕС ПОСОКИ ISSN 1312-6016

ИНИОН РАН

CEEOL

EBSCO Publishing

БИЗНЕС УПРАВЛЕНИЕ ISSN 0861-6604

CEEOL

EBSCO Publishing

RePEc - Research Papers in Economics

БЪЛГАРИСТИКА / BULGARICA ISSN 1311-8544

CEEOL

БЪЛГАРСКА ЕТНОЛОГИЯ / BULGARIAN ETHNOLOGY ISSN 1310-5213

CEEOL

ERIH PLUS

БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ ISSN 1310-7488

ВИНИТИ Реферативен журнал

БЪЛГАРСКА РЕЧ ISSN 1310-733X

CEEOL

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК / BULGARIAN LANGUAGE ISSN 0005-4283

ERIH PLUS

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ISSN 0323-9519

CEEOL

ERIH PLUS

ESCI - WEB OF SCIENCE (Clarivate Analytics)

БЪЛГАРСКИ МЕДИЦИНСКИ ЖУРНАЛ / BULGARIAN MEDICAL JOURNAL ISSN 1313-1516

CABI

БЪЛГАРСКИ ТЮТЮН / BULGARIAN TOBACCOS ISSN 0521-6680

CABI

БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР ISSN 0323-9861

CEEOL

ERIH PLUS

БЪЛГАРСКО е-СПИСАНИЕ ЗА АРХЕОЛОГИЯ ISSN 1314-5088

CEEOL

EBSCO Publishing

ERIH PLUS

ESCI - WEB OF SCIENCE (Clarivate Analytics)

Index Copernicus International

БЪЛГАРСКО МУЗИКОЗНАНИЕ ISSN 0204-823X

CEEOL

В

ВАРНЕНСКИ МЕДИЦИНСКИ ФОРУМ ISSN 1314-8338

eLibrary.ru

ВАРНЕНСКИ НЕФРОЛОГИЧЕН ФОРУМ ISSN 1313-7662

eLibrary.ru /РИНЦ

ВЕТЕРИНАРНА СБИРКА ISSN 0205-3829

CABI

FAO: AGRIS

Г

ГЕОНАУКИ / PROCEEDINGS OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY ISSN 1313-2377

EBSCO Publishing

ГОДИШНИК НА БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ISSN 1311-221X

ВИНИТИ Реферативен журнал

CEEOL

ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ "МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ" ISSN 1310-8670

CEEOL

ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ "ПРАВО" ISSN 1314-8087

CEEOL

ГОДИШНИК НА ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ISSN 0861-6752

CEEOL

ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ISSN 1312-1820

ВИНИТИ Реферативен журнал

ГОДИШНИК НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ" ISSN 0861-8054

RePEc - Research Papers in Economics

ГОДИШНИК НА СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ISSN 1311-8420

CEEOL

ГОДИШНИК НА СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ ISSN 1314-9989

CEEOL

ГОДИШНИК НА СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ". ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ. КН.1. ГЕОЛОГИЯ ISSN 0324-0479

ВИНИТИ Реферативен журнал

ГОДИШНИК НА СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ". ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ. КН.2. ГЕОГРАФИЯ ISSN 0324-2579

ВИНИТИ Реферативен журнал

ГОДИШНИК НА СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ". ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ISSN 0584-0279

ВИНИТИ Реферативен журнал

Д

ДИАЛОГ ISSN 1311-9206

CEEOL

EBSCO Publishing

RePEc - Research Papers in Economics

ДОКЛАДИ НА БАН / COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES/ ISSN 1310-1331

ВИНИТИ Реферативен журнал

eLibrary.ru

SCOPUS

WEB OF SCIENCE /JCR - Clarivate Analytics

zbMATH

ДОКТОРАНТСКИ ЧЕТЕНИЯ ISSN 1313-4094

CEEOL

Е

ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ISSN 0324-1270

eLibrary.ru /РИНЦ

ERIH PLUS

ЕЗИКОВ СВЯТ / ORBIS LINGUARIUM ISSN 1312-0484

eLibrary.ru /РИНЦ

CEEOL

ERIH PLUS

ЕКОЛОГИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISSN 1311-8668

FAO: AGRIS

ЕКОЛОГИЯ И БЪДЕЩЕ ISSN 1312-0751

CABI

FAO: AGRIS

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА / ELECTROTECHNICA & ELECTRONICA (Е+Е) ISSN 0861-4717

ВИНИТИ Реферативен журнал

EBSCO Publishing

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ ISSN 1310-8131

ВИНИТИ Реферативен журнал

eLibrary.ru

EMBASE

SCOPUS

ЕПОХИ ISSN 1310-2141

CEEOL

ERIH PLUS

Ж

ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ /JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE ISSN 0514-7441

CABI

FAO: AGRIS

И

ИЗВЕСТИЯ - СПИСАНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ISSN 1310-0343

CEEOL

ERIH PLUS

ИЗВЕСТИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК "ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН" ISSN 0323-9934

eLibrary.ru

ИЗВЕСТИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ISSN 2367-5187

CEEOL

ИЗКУСТВОВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ ISSN 1313-2342

CEEOL

ИКОНОМИКА 21 ISSN 1314-3123

CEEOL

EBSCO Publishing

RePEc - Research Papers in Economics

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / ECONOMICS AND MANAGEMENT ISSN 1312-594Х

CEEOL

ERIH PLUS

RePEc - Research Papers in Economics

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ISSN 0205-3845

ВИНИТИ Реферативен журнал

FAO: AGRIS

ИКОНОМИЧЕСКА МИСЪЛ / ECONOMIC THOUGHT ISSN 0013-2993

CEEOL

EBSCO Publishing

RePEc - Research Papers in Economics

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ АЛТЕРНАТИВИ ISSN 1314-6556

EBSCO Publishing

RePEc - Research Papers in Economics

ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ /ECONOMIC STUDIES ISSN 0205-3292

CEEOL

EBSCO Publishing

eLibrary.ru

RePEc - Research Papers in Economics

SCOPUS

ИНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГИЯ И ХИДРОГЕОЛОГИЯ ISSN 0204-7934

ВИНИТИ Реферативен журнал

ИНЖЕНЕРНИ НАУКИ ISSN 1312-5702

ВИНИТИ Реферативен журнал

ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД / HISTORICAL REVIEW ISSN 0323-9748

CEEOL

EBSCO Publishing

ИСТОРИЧЕСКО БЪДЕЩЕ ISSN 1311-0144

eLibrary.ru /РИНЦ

CEEOL

ИСТОРИЯ ISSN 0861-3710

ИНИОН РАН

CEEOL

ERIH PLUS

К

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ СТУДИИ ISSN 0205-2253

CEEOL

КЛИНИЧНА И ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ ISSN 0861-7880

eLibrary.ru

EMBASE

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ ISSN 1314-7846

ВИНИТИ Реферативен журнал

CEEOL

Л

ЛИТЕРАТУРАТА ISSN 1313-1451

CEEOL

ЛИТЕРАТУРНА МИСЪЛ / LITERARY THOUGHT ISSN 0324-0495

eLibrary.ru /РИНЦ

CEEOL

ERIH PLUS

ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО ISSN 0458-4244

FAO: AGRIS

М

МАКЕДОНСКИ ПРЕГЛЕД ISSN 0861-2277

CEEOL

EBSCO Publishing

Linguistic Bibliography

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ISSN 1310-2230

CEEOL

ERIH PLUS

МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД/MEDICAL REVIEW ISSN 1312-2193

ВИНИТИ Реферативен журнал

CABI

МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ ISSN 0861-6655

FAO: AGRIS

МЕХАНИКА, ТРАНСПОРТ, КОМУНИКАЦИИ ISSN 1312-3823

ERIH PLUS

ROAD

Scientific Indexing Services (SIS)

Н

НАРОДНОСТОПАНСКИ АРХИВ ISSN 0323-9004

ИНИОН РАН

CEEOL

EBSCO Publishing

RePEc - Research Papers in Economics

НАУКА ISSN 0861-3362

ИНИОН РАН

НАУКА ЗА ГОРАТА / FOREST SCIENCE ISSN 0861-007X

CABI

FAO: AGRIS

НАУЧНИ ТРУДОВЕ - АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ ISSN 1312-6318

CABI

FAO: AGRIS

НАУЧНИ ТРУДОВЕ - РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ISSN 1311-3321

ВИНИТИ Реферативен журнал

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА СУБ - ПЛОВДИВ. СЕРИЯ А. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ИЗКУСТВО И КУЛТУРА ISSN 1311-9400

ВИНИТИ Реферативен журнал

EBSCO Publishing

eLibrary.ru

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА СУБ - ПЛОВДИВ. СЕРИЯ Б. ЕСТЕСТВЕНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ ISSN 1311-9192

ВИНИТИ Реферативен журнал

eLibrary.ru

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА СУБ - ПЛОВДИВ. СЕРИЯ В. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 1311-9419

ВИНИТИ Реферативен журнал

eLibrary.ru

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА СУБ - ПЛОВДИВ. СЕРИЯ Г. МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ISSN 1311-9427

ВИНИТИ Реферативен журнал

eLibrary.ru

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УНСС ISSN 0861-9344

CEEOL

RePEc - Research Papers in Economics

ROAD

Scientific Indexing Services (SIS)

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УХТ - ПЛОВДИВ ISSN 1313-731X

ВИНИТИ Реферативен журнал

CABI

НЕВРОСОНОЛОГИЯ И МОЗЪЧНА ХЕМОДИНАМИКА ISSN 1312-6431

ВИНИТИ Реферативен журнал

НЕФРОЛОГИЯ, ДИАЛИЗА И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ / NEPHROLOGY, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION ISSN 1312-5257

eLibrary.ru

SCOPUS

О

ОБЩА МЕДИЦИНА /GENERAL MEDICINE ISSN 1311-1817

ВИНИТИ Реферативен журнал

CABI

eLibrary.ru

EMBASE

SCOPUS

П

ПЕДАГОГИКА ISSN 0861-3982

CEEOL

ERIH PLUS

ПЕДИАТРИЯ ISSN 0479-7876

eLibrary.ru

SCOPUS

ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОХИМИЯ И ЕКОЛОГИЯ ISSN 0861-9425

ВИНИТИ Реферативен журнал

CABI

eLibrary.ru

FAO: AGRIS

ПРАВНА МИСЪЛ ISSN 1310-7348

CEEOL

ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА ISSN 0204-7209

ВИНИТИ Реферативен журнал

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО ISSN 0032-9371

CEEOL

ПРОГЛАС ISSN 0861-7902

CEEOL

ERIH PLUS

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ISSN 1314-555X

CEEOL

ERIH PLUS

ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ISSN 1311-4700

ВИНИТИ Реферативен журнал

CEEOL

ERIH PLUS

ПТИЦЕВЪДСТВО ISSN 0806-6043

CABI

Р

РАСТЕНИЕВЪДНИ НАУКИ ISSN 0568-465X

CABI

eLibrary.ru

FAO: AGRIS

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ISSN 0204-5893

CABI

FAO: AGRIS

РЕВМАТОЛОГИЯ / RHEUMATOLOGY ISSN 1310-0505

EMBASE

SCOPUS

РЕНТГЕНОЛОГИЯ И РАДИОЛОГИЯ ISSN 0486-400X

eLibrary.ru

EMBASE

SCOPUS

С

СБОРНИК ДОКЛАДИ ОТ НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА" ISSN 1313-4337

CABI

СЕЛСКОСТОПАНСКА НАУКА /AGRICULTURAL SCIENCE ISSN 1311-3534

ВИНИТИ Реферативен журнал

CABI

FAO: AGRIS

СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА ISSN 0037-1718

eLibrary.ru

FAO: AGRIS

СОЦИАЛНА РАБОТА ISSN 1314-9644

CiteFactor

Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

Index Copernicus International

InfoBase Index (IBI)

Open Academic Journals Index (OAJI)

Scientific Indexing Services (SIS)

СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ISSN 0007-3989

ВИНИТИ Реферативен журнал

СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ISSN 0007-3938

ВИНИТИ Реферативен журнал

EBSCO Publishing

СТАРОБЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ISSN 0204-868X

ИНИОН РАН

CEEOL

ERIH PLUS

IMB Online

СТАТИСТИКА/ STATISTICS ISSN 1310-7410

ИНИОН РАН

СТРАТЕГИИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНАТА ПОЛИТИКА ISSN 1310-0270

CEEOL

ERIH PLUS

СТРОИТЕЛСТВО ISSN 0562-1852

ВИНИТИ Реферативен журнал

СЪПОСТАВИТЕЛНО ЕЗИКОЗНАНИЕ / CONTRASTIVE LINGUISTICS ISSN 0204-8701

CEEOL

Т

ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО ISSN 1310-912X

eLibrary.ru

ТОРАКАЛНА МЕДИЦИНА ISSN 1313-9827

ВИНИТИ Реферативен журнал

У

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ISSN 1311-4506

ВИНИТИ Реферативен журнал

Ф

ФАРМАЦИЯ / PHARMACIA ISSN 0428-0296

ВИНИТИ Реферативен журнал

eLibrary.ru

EMBASE

SCOPUS

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФОРУМ ISSN 2367-8119

CEEOL

ФИЛОСОФИЯ ISSN 0861-6302

CEEOL

ERIH PLUS

ФУРАЖИ И ХРАНЕНЕ ISSN 1311-8609

FAO: AGRIS

Х

ХайТек / HiTech ISSN 2534-9996

CEEOL

ХИРУРГИЯ ISSN 0450-2167

EMBASE

PubMed

ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ УХТ - ПЛОВДИВ ISSN 1314-3913

ВИНИТИ Реферативен журнал

CABI

FAO: AGRIS

Ч

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ISSN 0205-1834

CEEOL

ERIH PLUS

A

ACTA ENTOMOLOGICA BULGARICA ISSN 1310-5914

ВИНИТИ Реферативен журнал

CABI

ZOOLOGICAL RECORD

ACTA MEDICA BULGARICA ISSN 0324-1750

ВИНИТИ Реферативен журнал

CABI

eLibrary.ru

EMBASE

SCOPUS

ACTA MORPHOLOGICA ET ANTHROPOLOGICA ISSN 1311-8773

BIOSIS Previews

ACTA SCIENTIFICA NATURALIS ISSN 2367-5144

EBSCO Publishing

ACTA ZOOLOGICA BULGARICA ISSN 0324-0770

ВИНИТИ Реферативен журнал

eLibrary.ru

SCOPUS

WEB OF SCIENCE /JCR - Clarivate Analytics

ZOOLOGICAL RECORD

ADVANCED STUDIES IN THEORETICAL PHYSICS ISSN 1313-1311

eLibrary.ru

ADVANCES IN BULGARIAN SCIENCE ISSN 1312-6164

EBSCO Publishing

AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY /ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ/ ISSN 1313-8820

CABI

FAO: AGRIS

APPLIED MATHEMATICAL SCIENCES ISSN 1312-885X

eLibrary.ru

ARCHAEOLOGIA BULGARICA ISSN 1310-9537

eLibrary.ru

ERIH PLUS

SCOPUS

ARTTE - APPLIED RESEARCHES IN TECHNICS, TECHNOLOGIES AND EDUCATION /ФТТ - ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ/ ISSN 1314-8788

ERIH PLUS

Index Copernicus International

B

BALKAN JOURNAL OF PHILOSOPHY ISSN 1313 - 888X

CEEOL

EBSCO Publishing

ERIH PLUS

BANTAO JOURNAL ISSN 1312-2517

SCOPUS

BIOMEDICAL REVIEWS ISSN 1310-392X

CABI

eLibrary.ru

EMBASE

SCOPUS

BIORISK: BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM RISK ASSESSMENT ISSN 1313-2644

CABI

EBSCO Publishing

eLibrary.ru

SCOPUS

ZOOLOGICAL RECORD

BIOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT ISSN 1310-2818

eLibrary.ru

PubMed

SCOPUS

WEB OF SCIENCE /JCR - Clarivate Analytics

BULGARIAN ASTRONOMICAL JOURNAL ISSN 1313-2709

ESCI - WEB OF SCIENCE (Clarivate Analytics)

SCOPUS

BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS ISSN 0861-9808

ВИНИТИ Реферативен журнал

eLibrary.ru

SCOPUS

WEB OF SCIENCE /JCR - Clarivate Analytics

BULGARIAN ECONOMIC PAPERS (BEP) ISSN 2367-7082

CEEOL

RePEc - Research Papers in Economics

BULGARIAN HISTORICAL REVIEW /REVUE BULGARE D'HISTOIRE/ ISSN 0204-8906

CEEOL

EBSCO Publishing

eLibrary.ru

ERIH PLUS

WEB OF SCIENCE - Clarivate Analytics

BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE ISSN 1310-0351

CABI

eLibrary.ru

FAO: AGRIS

SCOPUS

WEB OF SCIENCE /JCR - Clarivate Analytics

BULGARIAN JOURNAL OF PHYSICS ISSN 1310-0157

ВИНИТИ Реферативен журнал

BULGARIAN JOURNAL OF SCIENCE AND EDUCATION POLICY (BJSEP) ISSN 1313-1958

EBSCO Publishing

Index Copernicus International

Open Academic Journals Index (OAJI)

BULGARIAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE ISSN 2367-9212

CABI

Open Academic Journals Index (OAJI)

Scientific Indexing Services (SIS)

BULGARIAN JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE ISSN 1311-1477

CABI

EBSCO Publishing

EMBASE

FAO: AGRIS

SCOPUS

ZOOLOGICAL RECORD

C

CHEMISTRY: BULGARIAN JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION ISSN 0861-9255

ВИНИТИ Реферативен журнал

CEEOL

eLibrary.ru

SCOPUS

CLINICAL APPLICATION OF IMMUNOLOGY ISSN 1312-0832

EMBASE

COLLOQUIA COMPARATIVA LITTERARUM ISSN 2367-7716

CEEOL

COMPARATIVE CYTOGENETICS ISSN 1993-0771

EBSCO Publishing

PubMed

SCOPUS

WEB OF SCIENCE - Clarivate Analytics

ZOOLOGICAL RECORD

COMPUTER SCIENCE AND EDUCATION IN COMPUTER SCIENCE ISSN 1313-8624

CEEOL

CYBERNETICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES ISSN 1311–9702

ВИНИТИ Реферативен журнал

eLibrary.ru

SCOPUS

E

ECOLOGIA BALKANICA ISSN 1313-9940

ВИНИТИ Реферативен журнал

CABI

EBSCO Publishing

ECOLOGY AND FUTURE - BULGARIAN JOURNAL OF ECOLOGICAL SCIENCE ISSN 1312-076Х

CABI

FAO: AGRIS

ECONOMIC ALTERNATIVES ISSN 1312-7462

EBSCO Publishing

RePEc - Research Papers in Economics

Scientific Indexing Services (SIS)

ENGLISH STUDIES AT NBU ISSN 2367-5705

CEEOL

ETHNOLOGIA BULGARICA ISSN 1311-0918

CEEOL

ETUDES BALKANIQUES ISSN 0324-1645

CEEOL

EBSCO Publishing

ERIH PLUS

EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM RESEARCH ISSN 1994-7658

CABI

EBSCO Publishing

eLibrary.ru

ERIH PLUS

ESCI - WEB OF SCIENCE (Clarivate Analytics)

SCOPUS

F

FIELD CROPS STUDIES /ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ ГЕН. ТОШЕВО/ ISSN 1312-3882

FAO: AGRIS

FOLIA MEDICA (Plovdiv) ISSN 0204-8043

ВИНИТИ Реферативен журнал

EBSCO Publishing

EMBASE

PubMed

SCOPUS

FORESTRY IDEAS ISSN 1314-3905

CABI

FAO: AGRIS

FRACTIONAL CALCULUS AND APPLIED ANALYSIS ISSN 1311-0454

eLibrary.ru

PubMed

SCOPUS

WEB OF SCIENCE /JCR - Clarivate Analytics

zbMATH

G

GENETICS AND PLANT PHYSIOLOGY ISSN 1314-6394

CABI

FAO: AGRIS

I

INTERNATIONAL JOURNAL BIOAUTOMATION ISSN 1314-1902

CABI

EBSCO Publishing

SCOPUS

INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS ISSN 1312-8876

eLibrary.ru

INTERNATIONAL JOURNAL ON INFORMATION TECHNOLOGIES AND SECURITY ISSN 1313-8251

ВИНИТИ Реферативен журнал

EBSCO Publishing

ESCI - WEB OF SCIENCE (Clarivate Analytics)

IZVESTIA, JOURNAL OF THE UNION OF SCIENTISTS - VARNA, ECONOMIC SCIENCES SERIES ISSN: 1314-7390

RePEc - Research Papers in Economics

IZVESTIYA - JOURNAL OF VARNA UNIVERSITY OF ECONOMICS ISSN 2367-6361

CEEOL

ERIH PLUS

RePEc - Research Papers in Economics

J

JOURNAL OF APPLIED SPORTS SCIENCES ISSN 2534-9597

eLibrary.ru

Index Copernicus International

Scientific Indexing Services (SIS)

JOURNAL OF B.U.ON ISSN 1107-0625

EMBASE

PubMed

SCOPUS

WEB OF SCIENCE /JCR - Clarivate Analytics

JOURNAL OF BALKAN ECOLOGY ISSN 1311-0527

CABI

ZOOLOGICAL RECORD

JOURNAL OF BIOMEDICAL AND CLINICAL RESEARCH (JBCR) ISSN 1313-6917

CABI

EBSCO Publishing

ProQuest

JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOTECHNOLOGY ISSN 1314-6238

ВИНИТИ Реферативен журнал

EBSCO Publishing

Index Copernicus International

ZOOLOGICAL RECORD

JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND METALLURGY ISSN 1314-7471

EBSCO Publishing

eLibrary.ru

SCOPUS

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY ISSN 1311-5065

eLibrary.ru

SCOPUS

WEB OF SCIENCE /JCR - Clarivate Analytics

JOURNAL OF GEOMETRY AND SYMMETRY IN PHYSICS ISSN 1312-5192

ВИНИТИ Реферативен журнал

eLibrary.ru

ESCI - WEB OF SCIENCE (Clarivate Analytics)

SCOPUS

zbMATH

JOURNAL OF HYMENOPTERA RESEARCH ISSN 1070-9428

CABI

EBSCO Publishing

SCOPUS

WEB OF SCIENCE /JCR - Clarivate Analytics

ZOOLOGICAL RECORD

JOURNAL OF IMAB - ANNUAL PROCEEDING (SCIENTIFIC PAPERS) ISSN 1312-773X

CiteFactor

eLibrary.ru

EMBASE

ESCI - WEB OF SCIENCE (Clarivate Analytics)

Index Copernicus International

Open Academic Journals Index (OAJI)

ROAD

JOURNAL OF INTERNATIONAL RESEARCH PUBLICATIONS: MATERIALS, METHODS AND TECHNOLOGIES ISSN 1313-8014

EBSCO Publishing

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY ISSN 0861-9786

ВИНИТИ Реферативен журнал

JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS ISSN 1311-0489

FAO: AGRIS

JOURNAL OF THE BALKAN TRIBOLOGICAL ASSOCIATION ISSN 1310-4772

eLibrary.ru

SCOPUS

WEB OF SCIENCE /JCR - Clarivate Analytics

JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED MECHANICS ISSN 0861-6663

ВИНИТИ Реферативен журнал

EBSCO Publishing

SCOPUS

zbMATH

K

KSI TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE SOCIETY ISSN 1313-4787

EBSCO Publishing

ROAD

M

MATHEMATICA BALKANICA ISSN 0205-3217

ВИНИТИ Реферативен журнал

zbMATH

MATHEMATICAL AND SOFTWARE ENGINEERING ISSN 2367-7449

eLibrary.ru

MYCOKEYS ISSN 1314-4057

EBSCO Publishing

WEB OF SCIENCE /JCR - Clarivate Analytics

N

NEOBIOTA ISSN 1619-0033

CABI

EBSCO Publishing

WEB OF SCIENCE - Clarivate Analytics

ZOOLOGICAL RECORD

O

ORPHEUS. JOURNAL OF INDO-EUROPEAN AND THRACIAN STUDIES ISSN 0861-9387

CEEOL

OXIDATION COMMUNICATIONS ISSN 0209-4541

eLibrary.ru

SCOPUS

WEB OF SCIENCE /JCR - Clarivate Analytics

P

PALAEOBULGARICA / СТАРОБЪЛГАРИСТИКА ISSN 0204-4021

ИНИОН РАН

CEEOL

ERIH PLUS

IMB Online

SLAVISTIK-PORTAL

PHYTOKEYS ISSN 1314-2011

CABI

EBSCO Publishing

PubMed

WEB OF SCIENCE - Clarivate Analytics

PHYTOLOGIA BALCANICA  ISSN 1310-7771

ВИНИТИ Реферативен журнал

EBSCO Publishing

PLISKA. STUDIA MATHEMATICA BULGARICA ISSN 0204-9805

zbMATH

PROBLEMS OF INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES ISSN 0204-9155

eLibrary.ru

EMBASE

PROPAGATION OF ORNAMENTAL PLANTS ISSN 1311-9109

CABI

eLibrary.ru

FAO: AGRIS

SCOPUS

WEB OF SCIENCE /JCR - Clarivate Analytics

S

SCRIPTA & e-SCRIPTA ISSN 1312-238X

CEEOL

SERDICA JOURNAL OF COMPUTING / СПИСАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА СЕРДИКА ISSN 1312-6555

ВИНИТИ Реферативен журнал

zbMATH

SERDICA MATHEMATICAL JOURNAL / СЕРДИКА МАТЕМАТИЧЕСКО СПИСАНИЕ ISSN 0204-4110

ВИНИТИ Реферативен журнал

zbMATH

SERIES ON BIOMECHANICS ISSN 1313-2458

EMBASE

SCOPUS

SILVA BALCANICA ISSN 1311-8706

CABI

eLibrary.ru

SCOPUS

SUBTERRANEAN BIOLOGY ISSN 1768-1448

EBSCO Publishing

eLibrary.ru

SCOPUS

WEB OF SCIENCE - Clarivate Analytics

ZOOLOGICAL RECORD

T

THRACIA ISSN 0204-9872

CEEOL

TRADITION AND MODERNITY IN VETERINARY MEDICINE ISSN 2534-9333

Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

Index Copernicus International

ROAD

Scientific Indexing Services (SIS)

TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES ISSN 1312-1723

CABI

EBSCO Publishing

FAO: AGRIS

ZOOLOGICAL RECORD

V

VENETS: THE BELOGRADCHIK JOURNAL FOR LOCAL HISTORY, CULTURAL HERITAGE AND FOLK STUDIES ISSN 1314-0426

Index Copernicus International

Open Academic Journals Index (OAJI)

Y

YEARBOOK OF UNWE /ГОДИШНИК НА УНСС/ ISSN 1312-5486

CEEOL

RePEc - Research Papers in Economics

ROAD

Scientific Indexing Services (SIS)

Z

ZOOKEYS ISSN 1313-2989

CABI

EBSCO Publishing

eLibrary.ru

PubMed

SCOPUS

WEB OF SCIENCE /JCR - Clarivate Analytics

ZOOLOGICAL RECORD

ZOONOTES ISSN 1313-9916

EBSCO Publishing

ZOOLOGICAL RECORD