Съдържание на страницата

За учените

Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация.

За българските учени и изследователи е изключително важно техните публикации да бъдат включени в световните информационни системи за рефериране, индексиране и оценяване. За да бъдат част от международното изследователско пространство и да участват успешно в научния обмен, те трябва да направят най-добрия избор къде да публикуват своите статии и резултати от научни изследвания.

Информацията в Списъка се актуализира редовно, но поради изключително динамичната информационна среда не претендира за изчерпателност и абсолютна пълнота. С благодарност приемаме предложения за допълването му на e-mail k.ilieva@nacid.bg

Издания на кирилица

Издания на латиница

Изберете издание от списъка

А

АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ISSN 0861-7562

ВИНИТИ Реферативен журнал

АГРАРНИ НАУКИ / AGRARNI NAUKI ISSN 1313-6577

CABI

FAO: AGRIS

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ISSN 0324-0959

EBSCO Publishing

EMBASE

PubMed

SCOPUS

THOMSON REUTERS: WEB OF SCIENCE

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ /ANAESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE ISSN 1310-4284

ВИНИТИ Реферативен журнал

eLibrary.ru

EMBASE

SCOPUS

АРХЕОЛОГИЯ ISSN 0324-1203

ИНИОН РАН

Б

БАЛКАНСКО ЕЗИКОЗНАНИЕ ISSN 0324-1653

ИНИОН РАН

ERIH PLUS

БИБЛИОСФЕРА ISSN 1311-8803

EBSCO Publishing

БИБЛИОТЕКА ISSN ISSN 0861-847X

ИНИОН РАН

БИЗНЕС ПОСОКИ ISSN 1312-6016

ИНИОН РАН

EBSCO Publishing

БИЗНЕС УПРАВЛЕНИЕ ISSN 0861-6604

EBSCO Publishing

БЪЛГАРСКА ЕТНОЛОГИЯ / BULGARIAN ETHNOLOGY ISSN 1310-5213

ERIH PLUS

БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ ISSN 1310-7488

ВИНИТИ Реферативен журнал

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК / BULGARIAN LANGUAGE ISSN 0005-4283

ERIH PLUS

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ISSN 0323-9519

ERIH PLUS

БЪЛГАРСКИ МЕДИЦИНСКИ ЖУРНАЛ / BULGARIAN MEDICAL JOURNAL ISSN 1313-1516

CABI

БЪЛГАРСКИ ТЮТЮН / BULGARIAN TOBACCOS ISSN 0521-6680

CABI

БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР ISSN 0323-9861

ERIH PLUS

БЪЛГАРСКО е-СПИСАНИЕ ЗА АРХЕОЛОГИЯ ISSN 1314-5088

EBSCO Publishing

ERIH PLUS

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

В

ВАРНЕНСКИ МЕДИЦИНСКИ ФОРУМ ISSN 1314-8338

eLibrary.ru /РИНЦ

ВАРНЕНСКИ НЕФРОЛОГИЧЕН ФОРУМ ISSN 1313-7662

eLibrary.ru /РИНЦ

ВЕТЕРИНАРНА СБИРКА ISSN 0205-3829

CABI

FAO: AGRIS

Г

ГОДИШНИК НА БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ISSN 1311-221X

ВИНИТИ Реферативен журнал

ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ISSN 1312-1820

ВИНИТИ Реферативен журнал

ГОДИШНИК НА СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ". ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ. КН.1. ГЕОЛОГИЯ ISSN 0324-0479

ВИНИТИ Реферативен журнал

ГОДИШНИК НА СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ". ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ. КН.2. ГЕОГРАФИЯ ISSN 0324-2579

ВИНИТИ Реферативен журнал

ГОДИШНИК НА СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ". ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ISSN 0584-0279

ВИНИТИ Реферативен журнал

Д

ДИАЛОГ ISSN 1311-9206

EBSCO Publishing

ДОКЛАДИ НА БАН / COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES/ ISSN 1310-1331

ВИНИТИ Реферативен журнал

eLibrary.ru

SCOPUS

THOMSON REUTERS: WEB OF SCIENCE /JCR

zbMATH

Е

ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ISSN 0324-1270

eLibrary.ru /РИНЦ

ERIH PLUS

ЕКОЛОГИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISSN 1311-8668

FAO: AGRIS

ЕКОЛОГИЯ И БЪДЕЩЕ ISSN 1312-0751

CABI

FAO: AGRIS

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА (Е+Е) ISSN 0861-4717

ВИНИТИ Реферативен журнал

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ ISSN 1310-8131

ВИНИТИ Реферативен журнал

eLibrary.ru

EMBASE

SCOPUS

Ж

ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ /JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE ISSN 0514-7441

CABI

FAO: AGRIS

И

ИКОНОМИКА 21 ISSN 1314-3123

EBSCO Publishing

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ISSN 0205-3845

ВИНИТИ Реферативен журнал

FAO: AGRIS

ИКОНОМИЧЕСКА МИСЪЛ / ECONOMIC THOUGHT ISSN 0013-2993

EBSCO Publishing

RePEc - Research Papers in Economics

ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ /ECONOMIC STUDIES ISSN 0205-3292

EBSCO Publishing

eLibrary.ru

RePEc - Research Papers in Economics

SCOPUS

ИНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГИЯ И ХИДРОГЕОЛОГИЯ ISSN 0204-7934

ВИНИТИ Реферативен журнал

ИНЖЕНЕРНИ НАУКИ ISSN 1312-5702

ВИНИТИ Реферативен журнал

ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД / HISTORICAL REVIEW ISSN 0323-9748

EBSCO Publishing

ИСТОРИЧЕСКО БЪДЕЩЕ ISSN 1311-0144

eLibrary.ru/РИНЦ

ИСТОРИЯ ISSN 0861-3710

ИНИОН РАН

ERIH PLUS

К

КЛИНИЧНА И ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ ISSN 0861-7880

eLibrary.ru

EMBASE

SCOPUS

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ ISSN 1314-7846

ВИНИТИ Реферативен журнал

Л

ЛИТЕРАТУРНА МИСЪЛ / LITERARY THOUGHT ISSN 0324-0495

ERIH PLUS

ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО ISSN 0458-4244

FAO: AGRIS

М

МАКЕДОНСКИ ПРЕГЛЕД ISSN 0861-2277

EBSCO Publishing

Linguistic Bibliography

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ISSN 1310-2230

ERIH PLUS

МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД/MEDICAL REVIEW ISSN 1312-2193

ВИНИТИ Реферативен журнал

CABI

МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ ISSN 0861-6655

FAO: AGRIS

Н

НАРОДНОСТОПАНСКИ АРХИВ ISSN 0323-9004

ИНИОН РАН

EBSCO Publishing

НАУКА ISSN 0861-3362

ИНИОН РАН

НАУКА ЗА ГОРАТА / FOREST SCIENCE ISSN 0861-007X

CABI

FAO: AGRIS

НАУЧНИ ТРУДОВЕ - АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ ISSN 1312-6318

CABI

FAO: AGRIS

НАУЧНИ ТРУДОВЕ - РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ISSN 1311-3321

ВИНИТИ Реферативен журнал

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА СУБ - ПЛОВДИВ. СЕРИЯ А. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ИЗКУСТВО И КУЛТУРА ISSN 1311-9400

eLibrary.ru

ВИНИТИ Реферативен журнал

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА СУБ - ПЛОВДИВ. СЕРИЯ Б. ЕСТЕСТВЕНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ ISSN 1311-9192

eLibrary.ru

ВИНИТИ Реферативен журнал

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА СУБ - ПЛОВДИВ. СЕРИЯ В. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 1311-9419

eLibrary.ru

ВИНИТИ Реферативен журнал

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА СУБ - ПЛОВДИВ. СЕРИЯ Г. МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ISSN 1311-9427

eLibrary.ru

ВИНИТИ Реферативен журнал

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УХТ - ПЛОВДИВ ISSN 1313-731X

ВИНИТИ Реферативен журнал

CABI

НЕВРОСОНОЛОГИЯ И МОЗЪЧНА ХЕМОДИНАМИКА ISSN 1312-6431

ВИНИТИ Реферативен журнал

НЕФРОЛОГИЯ, ДИАЛИЗА И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ / NEPHROLOGY, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION ISSN 1312-5257

eLibrary.ru

SCOPUS

О

ОБЩА МЕДИЦИНА /GENERAL MEDICINE ISSN 1311-1817

ВИНИТИ Реферативен журнал

CABI

eLibrary.ru

EMBASE

SCOPUS

П

ПЕДАГОГИКА ISSN 0861-3982

ERIH PLUS

ПЕДИАТРИЯ ISSN 0479-7876

eLibrary.ru

SCOPUS

ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОХИМИЯ И ЕКОЛОГИЯ ISSN 0861-9425

ВИНИТИ Реферативен журнал

CABI

eLibrary.ru

FAO: AGRIS

ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА ISSN 0204-7209

ВИНИТИ Реферативен журнал

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ISSN 1314-555X

ERIH PLUS

ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ISSN 1311-4700

ВИНИТИ Реферативен журнал

ERIH PLUS

ПТИЦЕВЪДСТВО ISSN 0806-6043

CABI

Р

РАСТЕНИЕВЪДНИ НАУКИ ISSN 0568-465X

CABI

eLibrary.ru

FAO: AGRIS

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ISSN 0204-5893

CABI

FAO: AGRIS

РЕВМАТОЛОГИЯ / RHEUMATOLOGY ISSN 1310-0505

EMBASE

SCOPUS

РЕНТГЕНОЛОГИЯ И РАДИОЛОГИЯ ISSN 0486-400X

eLibrary.ru

EMBASE

SCOPUS

С

СБОРНИК ДОКЛАДИ ОТ НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА" ISSN 1313-4337

CABI

СЕЛСКОСТОПАНСКА НАУКА /AGRICULTURAL SCIENCE ISSN 1311-3534

ВИНИТИ Реферативен журнал

CABI

FAO: AGRIS

СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА ISSN 0037-1718

eLibrary.ru

FAO: AGRIS

СОЦИАЛНА РАБОТА ISSN 1314-9644

CiteFactor

Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

Index Copernicus International

Open Academic Journals Index (OAJI)

Scientific Indexing Services (SIS)

СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ISSN 0007-3989

ВИНИТИ Реферативен журнал

СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ISSN 0007-3938

ВИНИТИ Реферативен журнал

EBSCO Publishing

СТАРОБЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ISSN 0204-868X

ИНИОН РАН

ERIH PLUS

IMB Online

СТАТИСТИКА/ STATISTICS ISSN 1310-7410

ИНИОН РАН

СТРАТЕГИИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНАТА ПОЛИТИКА ISSN 1310-0270

ERIH PLUS

СТРОИТЕЛСТВО ISSN 0562-1852

ВИНИТИ Реферативен журнал

Т

ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО ISSN 1310-912X

eLibrary.ru

SCOPUS

ТОРАКАЛНА МЕДИЦИНА ISSN 1313-9827

ВИНИТИ Реферативен журнал

У

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ISSN 1311-4506

ВИНИТИ Реферативен журнал

Ф

ФАРМАЦИЯ / PHARMACIA ISSN 0428-0296

eLibrary.ru

ВИНИТИ Реферативен журнал

EMBASE

SCOPUS

ФИЛОСОФИЯ ISSN 0861-6302

ERIH PLUS

ФУРАЖИ И ХРАНЕНЕ ISSN 1311-8609

FAO: AGRIS

Х

ХИРУРГИЯ ISSN 0450-2167

EMBASE

PubMed

ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ УХТ - ПЛОВДИВ ISSN 1314-3913

ВИНИТИ Реферативен журнал

CABI

FAO: AGRIS

Ч

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ISSN 0205-1834

ERIH PLUS

A

ACTA ENTOMOLOGICA BULGARICA ISSN 1310-5914

ВИНИТИ Реферативен журнал

CABI

ACTA MEDICA BULGARICA ISSN 0324-1750

ВИНИТИ Реферативен журнал

CABI

eLibrary.ru

EMBASE

SCOPUS

ACTA ZOOLOGICA BULGARICA ISSN 0324-0770

ВИНИТИ Реферативен журнал

eLibrary.ru

SCOPUS

THOMSON REUTERS: WEB OF SCIENCE /JCR

ADVANCED STUDIES IN THEORETICAL PHYSICS ISSN 1313-1311

eLibrary.ru

SCOPUS

ADVANCES IN BULGARIAN SCIENCE ISSN 1312-6164

EBSCO Publishing

AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY /ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ/ ISSN 1313-8820

CABI

FAO: AGRIS

APPLIED MATHEMATICAL SCIENCES ISSN 1312-885X

eLibrary.ru

SCOPUS

ARCHAEOLOGIA BULGARICA ISSN 1310-9537

eLibrary.ru

ERIH PLUS

SCOPUS

ARTTE - APPLIED RESEARCHES IN TECHNICS, TECHNOLOGIES AND EDUCATION /ФТТ - ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ/ ISSN 1314-8788

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

B

BALKAN JOURNAL OF PHILOSOPHY ISSN 1313 - 888X

EBSCO Publishing

ERIH PLUS

BANTAO JOURNAL ISSN 1312-2517

SCOPUS

BIOMEDICAL REVIEWS ISSN 1310-392X

CABI

eLibrary.ru

EMBASE

SCOPUS

BIORISK: BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM RISK ASSESSMENT ISSN 1313-2644

CABI

SCOPUS

EBSCO Publishing

eLibrary.ru

BIOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT ISSN 1310-2818

eLibrary.ru

PubMed

SCOPUS

THOMSON REUTERS: WEB OF SCIENCE /JCR

BULGARIAN ASTRONOMICAL JOURNAL ISSN 1313-2709

SCOPUS

BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS ISSN 0861-9808

ВИНИТИ Реферативен журнал

eLibrary.ru

SCOPUS

THOMSON REUTERS: WEB OF SCIENCE /JCR

BULGARIAN HISTORICAL REVIEW /REVUE BULGARE D'HISTOIRE/ ISSN 0204-8906

EBSCO Publishing

eLibrary.ru

ERIH PLUS

SCOPUS

THOMSON REUTERS: WEB OF SCIENCE

BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE ISSN 1310-0351

CABI

eLibrary.ru

FAO: AGRIS

SCOPUS

THOMSON REUTERS: WEB OF SCIENCE /JCR

BULGARIAN JOURNAL OF PHYSICS ISSN 1310-0157

ВИНИТИ Реферативен журнал

BULGARIAN JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE ISSN 1311-1477

CABI

EBSCO Publishing

FAO: AGRIS

SCOPUS

C

CHEMISTRY: BULGARIAN JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION ISSN 0861-9255

ВИНИТИ Реферативен журнал

elibrary.ru

SCOPUS

CLINICAL APPLICATION OF IMMUNOLOGY ISSN 1312-0832

EMBASE

COMPARATIVE CYTOGENETICS ISSN 1993-0771

EBSCO Publishing

PubMed

SCOPUS

THOMSON REUTERS: WEB OF SCIENCE

CYBERNETICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES ISSN 1311–9702

ВИНИТИ Реферативен журнал

elibrary.ru

SCOPUS

E

ECOLOGIA BALKANICA ISSN 1313-9940

ВИНИТИ Реферативен журнал

CABI

EBSCO Publishing

ECOLOGY AND FUTURE - BULGARIAN JOURNAL OF ECOLOGICAL SCIENCE ISSN 1312-076Х

CABI

FAO: AGRIS

ETUDES BALKANIQUES ISSN 0324-1645

EBSCO Publishing

ERIH PLUS

EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM RESEARCH ISSN 1994-7658

CABI

EBSCO Publishing

eLibrary.ru

SCOPUS

F

FIELD CROPS STUDIES /ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ ГЕН. ТОШЕВО/ ISSN 1312-3882

FAO: AGRIS

FOLIA MEDICA (Plovdiv) ISSN 0204-8043

ВИНИТИ Реферативен журнал

EBSCO Publishing

EMBASE

PubMed

SCOPUS

FORESTRY IDEAS ISSN 1314-3905

CABI

FAO: AGRIS

FRACTIONAL CALCULUS AND APPLIED ANALYSIS ISSN 1311-0454

eLibrary.ru

PubMed

SCOPUS

THOMSON REUTERS: WEB OF SCIENCE /JCR

zbMATH

G

GENETICS AND PLANT PHYSIOLOGY ISSN 1314-6394

CABI

FAO: AGRIS

I

INTERNATIONAL JOURNAL BIOAUTOMATION ISSN 1314-1902

CABI

EBSCO Publishing

SCOPUS

INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS ISSN 1312-8876

eLibrary.ru

SCOPUS

INTERNATIONAL JOURNAL ON INFORMATION TECHNOLOGIES AND SECURITY ISSN 1313-8251

ВИНИТИ Реферативен журнал

EBSCO Publishing

ESCI - WEB OF SCIENCE /Thomson Reuters/

IZVESTIA, JOURNAL OF THE UNION OF SCIENTISTS - VARNA, ECONOMIC SCIENCES SERIES ISSN: 1314-7390

RePEc - Research Papers in Economics

IZVESTIYA - JOURNAL OF VARNA UNIVERSITY OF ECONOMICS ISSN 2367-6361

ERIH PLUS

RePEc - Research Papers in Economics

J

JOURNAL OF B.U.ON ISSN 1107-0625

EMBASE

PubMed

SCOPUS

THOMSON REUTERS: WEB OF SCIENCE /JCR

JOURNAL OF BALKAN ECOLOGY ISSN 1311-0527

CABI

JOURNAL OF BIOMEDICAL AND CLINICAL RESEARCH (JBCR) ISSN 1313-6917

CABI

EBSCO Publishing

ProQuest

JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOTECHNOLOGY ISSN 1314-6238

ВИНИТИ Реферативен журнал

EBSCO Publishing

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND METALLURGY ISSN 1314-7471

EBSCO Publishing

eLibrary.ru

SCOPUS

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY ISSN 1311-5065

eLibrary.ru

SCOPUS

THOMSON REUTERS: WEB OF SCIENCE /JCR

JOURNAL OF GEOMETRY AND SYMMETRY IN PHYSICS ISSN 1312-5192

ВИНИТИ Реферативен журнал

eLibrary.ru

SCOPUS

zbMATH

JOURNAL OF HYMENOPTERA RESEARCH ISSN 1070-9428

CABI

EBSCO Publishing

SCOPUS

THOMSON REUTERS: WEB OF SCIENCE /JCR

JOURNAL OF IMAB - ANNUAL PROCEEDING (SCIENTIFIC PAPERS) ISSN 1312-773X

EMBASE

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

JOURNAL OF INTERNATIONAL RESEARCH PUBLICATIONS: MATERIALS, METHODS AND TECHNOLOGIES ISSN 1313-8014

EBSCO Publishing

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY ISSN 0861-9786

ВИНИТИ Реферативен журнал

JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS ISSN 1311-0489

FAO: AGRIS

JOURNAL OF THE BALKAN TRIBOLOGICAL ASSOCIATION ISSN 1310-4772

eLibrary.ru

SCOPUS

THOMSON REUTERS: WEB OF SCIENCE /JCR

JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED MECHANICS ISSN 0861-6663

ВИНИТИ Реферативен журнал

EBSCO Publishing

zbMATH

K

KSI TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE SOCIETY ISSN 1313-4787

EBSCO Publishing

ROAD

M

MATHEMATICA BALKANICA ISSN 0205-3217

ВИНИТИ Реферативен журнал

zbMATH

MATHEMATICAL AND SOFTWARE ENGINEERING ISSN 2367-7449

eLibrary.ru

MYCOKEYS ISSN 1314-4057

EBSCO Publishing

N

NEOBIOTA ISSN 1619-0033

CABI

EBSCO Publishing

O

OXIDATION COMMUNICATIONS ISSN 0209-4541

eLibrary.ru

SCOPUS

THOMSON REUTERS: WEB OF SCIENCE /JCR

P

PALAEOBULGARICA / СТАРОБЪЛГАРИСТИКА ISSN 0204-4021

ИНИОН РАН

ERIH PLUS

IMB Online

SLAVISTIK-PORTAL

PHYTOKEYS ISSN 1314-2011

CABI

EBSCO Publishing

PubMed

THOMSON REUTERS: WEB OF SCIENCE

PHYTOLOGIA BALCANICA  ISSN 1310-7771

ВИНИТИ Реферативен журнал

EBSCO Publishing

PLISKA. STUDIA MATHEMATICA BULGARICA ISSN 0204-9805

zbMATH

PROBLEMS OF INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES ISSN 0204-9155

eLibrary.ru

EMBASE

SCOPUS

PROPAGATION OF ORNAMENTAL PLANTS ISSN 1311-9109

CABI

eLibrary.ru

FAO: AGRIS

SCOPUS

THOMSON REUTERS: WEB OF SCIENCE /JCR

S

SERDICA JOURNAL OF COMPUTING / СПИСАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА СЕРДИКА ISSN 1312-6555

ВИНИТИ Реферативен журнал

zbMATH

SERDICA MATHEMATICAL JOURNAL / СЕРДИКА МАТЕМАТИЧЕСКО СПИСАНИЕ ISSN 0204-4110

ВИНИТИ Реферативен журнал

zbMATH

SILVA BALCANICA ISSN 1311-8706

CABI

eLibray.ru

SCOPUS

SUBTERRANEAN BIOLOGY ISSN 1768-1448

EBSCO Publishing

eLibrary.ru

SCOPUS

THOMSON REUTERS: WEB OF SCIENCE

T

TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES ISSN 1312-1723

CABI

EBSCO Publishing

FAO: AGRIS

Z

ZOOKEYS ISSN 1313-2989

CABI

EBSCO Publishing

eLibrary.ru

PubMed

SCOPUS

THOMSON REUTERS: WEB OF SCIENCE /JCR

ZOONOTES ISSN 1313-9916

EBSCO Publishing