Съдържание на страницата

Академични длъжности и дисертации


Секция търсене в БД „Защитени дисертационни трудове и списък на хабилитираните лица в Република България”


напр.: Илия Петров
Минимум три букви от имената за търсене, напр.: Яна Георг Ива


напр.: дозиращи системи
Минимум три символа за търсене в поле Тема

Запитването е в поле


Съгласно чл. 3 от Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България Националният център за информация и документация към министъра на образованието и науката поддържа електронна база данни за защитените дисертационни трудове и списък на хабилитираните лица в Република България.

Секция Необходими документи

  1. Придружително писмо в свободен текст, което съдържа информация за трите имена на автора, заглавието на дисертацията, научната област и професионалното направление, или съответно – трите имена на лицето и на заетата от него академична длъжност.

    Моля в писмото да посочите лице за контакт с цел отстраняване на грешки или допълване на предоставената информация при необходимост.

  2. Копие от дипломата за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор” или научна степен „доктор на науките” (на хартиен носител и в електронен вид – PDF или JPEG формат).
  3. Копие от акта за назначаването на лицата, избрани да заемат академична длъжност.
  4. Попълнени информационни карти за защитен дисертационен труд на български и английски език и за заета академична длъжност на български език на електронен носител (само в MS Word формат) и на хартиен носител.
  5. Дисертация и автореферат на CD/DVD в електронен вид (PDF формат) и на книжен носител.

Секция Информационни карти


Секция Информация за базата данни

В изпълнение на чл.3 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България от месец април 2011 НАЦИД събира информация за база данни „Защитени дисертационни трудове и списък на хабилитираните лица в Република България” директно от висшите училища и научните организации, акредитирани от НАОА.

Базата данни съдържа следната информация:

  • за защитените докторски дисертации за научна и образователна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките”;
  • за лицата, назначени на академичните длъжности главен асистент, доцент и професор във висшите училища и научните организации.

В базата данни са отразени тези дисертационни трудове, за които са представени информационни карти.

В базата са включени данни от Регистъра за научните степени и звания, предоставен от ВАК и БД „Сирена”, поддържани до март 2011 г.


Секция Конкурси по ЗРАСРБ

17.10.2018 Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София

Конкурси за: ОНС "доктор"

Публикуван в ДВ бр. 81 / 02.10.2018 г.

повече информация

17.10.2018 Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София

Конкурси за: академична длъжност

Публикуван в ДВ бр. 85 / 16.10.2018 г.

повече информация

15.10.2018 Русенски университет "Ангел Кънчев"

Конкурси за: ОНС "доктор"

Публикуван в ДВ бр. 84 / 12.10.2018 г.

повече информация

09.10.2018 Национална музикална академия "Професор Панчо Владигеров" - София

Конкурси за: ОНС "доктор"

Публикуван в ДВ бр. 83 / 09.10.2018 г.

повече информация

09.10.2018 Технически университет - Варна

Конкурси за: академична длъжност

Публикуван в ДВ бр. 81 / 02.10.2018 г.

повече информация

09.10.2018 Университет по архитектура, строителство и геодезия - София

Конкурси за: академична длъжност

Публикуван в ДВ бр. 83 / 09.10.2018 г.

повече информация

09.10.2018 Университет по архитектура, строителство и геодезия - София

Конкурси за: ОНС "доктор"

Публикуван в ДВ бр. 83 / 09.10.2018 г.

повече информация

26.09.2018 Медицински институт на МВР

Конкурси за: ОНС "доктор"

Публикуван в ДВ бр. 79 / 21.09.2018 г.

повече информация

25.09.2018 Национална музикална академия "Професор Панчо Владигеров" - София

Конкурси за: академична длъжност

Публикуван в ДВ бр. 78 / 21.09.2018 г.

повече информация

05.09.2018 Военна академия "Георги Стойков Раковски"

Конкурси за: академична длъжност

Публикуван в ДВ бр. 57 / 10.07.2018 г.

повече информация

03.09.2018 Тракийски университет - Стара Загора

Конкурси за: ОНС "доктор"

Публикуван в ДВ бр. 72 / 31.08.2018 г.

повече информация

22.08.2018 Университет по библиотекознание и информационни технологии - София

Конкурси за: ОНС "доктор"

Публикуван в ДВ бр. 61 / 24.07.2018 г.

повече информация

22.08.2018 Университет по библиотекознание и информационни технологии - София

Конкурси за: академична длъжност

Публикуван в ДВ бр. 62 / 27.07.2018 г.

повече информация

21.08.2018 Институт за икономически изследвания

Конкурси за: ОНС "доктор"

Публикуван в ДВ бр. 58 / 13.07.2018 г.

повече информация

21.08.2018 Университет по архитектура, строителство и геодезия - София

Конкурси за: академична длъжност

Публикуван в ДВ бр. 69 / 21.08.2018 г.

повече информация

17.08.2018 Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Конкурси за: академична длъжност

Публикуван в ДВ бр. / 00.00.0000 г.

повече информация

14.08.2018 Университет по архитектура, строителство и геодезия - София

Конкурси за: академична длъжност

Публикуван в ДВ бр. 72 / 31.08.2018 г.

повече информация

08.08.2018 Международно висше бизнес училище - Ботевград

Конкурси за: академична длъжност

Публикуван в ДВ бр. 64 / 03.08.2018 г.

повече информация

03.08.2018 Нов български университет - София

Конкурси за: академична длъжност

Публикуван в ДВ бр. 64 / 03.08.2018 г.

повече информация

02.08.2018 Международно висше бизнес училище - Ботевград

Конкурси за: ОНС "доктор"

Публикуван в ДВ бр. 62 / 27.07.2018 г.

повече информация

31.07.2018 Институт за гората

Конкурси за: академична длъжност

Публикуван в ДВ бр. 62 / 27.07.2018 г.

повече информация

27.07.2018 Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Конкурси за: ОНС "доктор"

Публикуван в ДВ бр. 62 / 27.07.2018 г.

повече информация

26.07.2018 Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София

Конкурси за: ОНС "доктор"

Публикуван в ДВ бр. 59 / 17.07.2018 г.

повече информация

24.07.2018 Медицински университет - София

Конкурси за: ОНС "доктор"

Публикуван в ДВ бр. 59 / 17.07.2018 г.

повече информация

24.07.2018 Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

Конкурси за: ОНС "доктор"

Публикуван в ДВ бр. 51 / 17.06.2018 г.

повече информация

24.07.2018 Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

Конкурси за: ОНС "доктор"

Публикуван в ДВ бр. 57 / 10.07.2018 г.

повече информация

24.07.2018 Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

Конкурси за: академична длъжност

Публикуван в ДВ бр. 61 / 24.07.2018 г.

повече информация

16.07.2018 Българска академия на науките

Конкурси за: ОНС "доктор"

Публикуван в ДВ бр. 58 / 13.07.2018 г.

повече информация

13.07.2018 Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

Конкурси за: академична длъжност

Публикуван в ДВ бр. 51 / 19.06.2018 г.

повече информация

13.07.2018 Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

Конкурси за: академична длъжност

Публикуван в ДВ бр. 57 / 10.07.2018 г.

повече информация

13.07.2018 Технически университет - Габрово

Конкурси за: академична длъжност

Публикуван в ДВ бр. 58 / 13.07.2018 г.

повече информация

13.07.2018 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Конкурси за: ОНС "доктор"

Публикуван в ДВ бр. 58 / 13.07.2018 г.

повече информация

10.07.2018 Бургаски свободен университет

Конкурси за: ОНС "доктор"

Публикуван в ДВ бр. 57 / 10.07.2018 г.

повече информация

10.07.2018 Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София

Конкурси за: ОНС "доктор"

Публикуван в ДВ бр. 56 / 06.07.2018 г.

повече информация

06.07.2018 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Конкурси за: академична длъжност

Публикуван в ДВ бр. 54 / 21.06.2018 г.

повече информация

22.06.2018 Национална спортна академия "Васил Левски" - София

Конкурси за: ОНС "доктор"

Публикуван в ДВ бр. 52 / 22.06.2018 г.

повече информация

15.06.2018 Нов български университет - София

Конкурси за: ОНС "доктор"

Публикуван в ДВ бр. 50 / 15.06.2018 г.

повече информация

12.06.2018 Национална спортна академия "Васил Левски" - София

Конкурси за: академична длъжност

Публикуван в ДВ бр. / 00.00.0000 г.

повече информация

22.05.2018 Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив

Конкурси за: академична длъжност

Публикуван в ДВ бр. 39 / 11.05.2018 г.

повече информация

18.05.2018 Институт по полимери

Конкурси за: академична длъжност

Публикуван в ДВ бр. 40 / 15.05.2018 г.

повече информация