Съдържание на страницата

Готови продукти


Предлагаме на Вашето внимание готови информационни продукти, които можете да заявите.

Продуктите са изготвени в отговор на запитвания от различни институции и организации по актуални проблеми на училищното образование, възпитанието и развитието на подрастващите; висшето образование, науката, технологичното развитие и иновациите. Предоставят се в електронен формат.

Реферативният обзор съдържа реферати на първоизточници, подбрани по определена тема и представя състоянието и тенденциите в нейното развитие. Реферативните обзори се изготвят на български език въз основа на авторитетни чуждестранни информационни източници, представени в библиографски списък към реферативния обзор.

Фактографската справка съдържа систематизирано описание на издирена фактографска информация по конкретна тема в текстов или табличен вид.

Тематичната библиографска справка е библиографски списък на публикации (книги, статии, дисертации и др.), издирени по определена тема и параметри, зададени от заявителя /години на публикуване, езици, вид на публикациите и др./.

Тематичният подбор съдържа текстове на публикации, нормативни и официални документи и др.п. на оригиналния език на публикуване по определена тема и библиографски списък на издирените публикации. Подборът е резултат от издирване в сайтове на институции и организации, чуждестранни бази данни, периодични издания и други източници на информация.


Секция Реферативни обзори и фактографски справки


МОДЕЛИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАБОТНИ ЗАПЛАТИ НА УЧЕНИТЕ В ЕВРОПА

Идентифицирани са четири основни модела на публично финансиране на научните изследвания в университетите, които се използват паралелно: частично/допълнително, ориентирано към договор и цел, на проектен принцип и въз основа на формула. Посочено е, че съвременната тенденция е финансирането да се осъществява въз основа на постиженията. Представени са и други модели на финансиране, например за разпределяне на средствата чрез използване на количествени индикатори, като накрая са представени и някои дискусионни аспекти на проблематиката.

юли 2017, 33 стр.

43 лв

ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЕВРОПА

Представени са модели за финансиране на научни организации в 15 държави членки на ЕС (Австрия, Германия, Естония, Латвия и Литва, Обединеното кралство, Полша, Румъния,Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия и Чехия). Специално внимание е обърнато на финансирането на някои от водещите научни организации в световен мащаб, като дружествата "Макс Планк", "Хелмхолц", "Фраунхофер" и "Лайбниц" в Германия. Разгледана е реформата на системата за висше образвание и за научни изследвания във Франция.

юли 2017, 27 стр.

37 лв

ОБУЧЕНИЕ ПО МАЙЧИН ЕЗИК В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС. ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО МАЙЧИН И ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС

Обърнато е внимание на различните подходи за обучението по роден език за ученици имигранти. Посочено е, че обучение по роден език се предлага по-често в задължителното образование, отколкото във втората степен на средното образование, извън рамките на училището, посредством доброволчески или частни инициативи. Направен е преглед на обучението по майчин език в Австрия, Германия, Ирландия, Нидерландия, Румъния, Унгария, Франция, Швейцария и Швеция. Приложена е информация относно възможността за полагане на изпит по български език за завършване на средно образование в някои държави.

юли 2017, 23 стр.

33 лв

МОДЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ, РЕСУРСНО И КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС

В реферативния обзор са разгледани основни принципи на организацията, управлението, ресурсното и кадрово осигуряване на образованието в осем държави членки на ЕС (Дания, Естония, Испания, Латвия, Литва, Полша, Финландия и Чехия). Посочени са прерогативите на централните и местните власти, степенуването на организацията и разпределението на отговорностите, функциите на основните органи в управлението, финансирането и др.

септември 2016 г., 53 стр.

63 лв

ЗАКОНОУСТАНОВЕНА ВЪЗРАСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ И ТРЕТИ СТРАНИ

Представени са актуални данни за официалната и минималната възраст, както и за минималния брой години трудов стаж за пенсионирането на учителите в 38-те държави членки на образователната мрежа "Евридика" (Eurydice). Посочени са специфични особености в отделни държави и накратко са обобщени основните аналогии и контрасти относно законоустановената възраст за пенсиониране на учителите.

август 2016 г., 7 стр.

17 лв

МЕХАНИЗМИ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРИДОБИТИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА НЕФОРМАЛНО И САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС ЗА СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРИМЕРИ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В СВЕТОВЕН МАЩАБ

Реферативният обзор представя основните европейски документи, свързани с признаването на знания, компетентности и способности в сферата на висшето образование, придобити чрез неформално и самостоятелно учене. Разгледано е и актуалното състояние на изпълнението на препоръките на тези документи в отделните държави. Представени са примери за добри практики и механизми в Австрия, Великобритания (Англия), Германия, Дания, Република Корея, САЩ, Финландия и Франция.

юли 2016 г., 32 стр.

42 лв

ПЛАГИАТСТВОТО В АКАДЕМИЧНАТА И НАУЧНАТА СФЕРА - ПОЛИТИКИ, ПРОЦЕДУРИ И ПРАКТИКИ В ИЗБРАНИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ

Последователно са представени общоприетото понятие за плагиатство, способите за неговото откриване и перспективите за преодоляването му. Изложени са политиките, процедурите и практиките относно плагиатството във Великобритания, Германия, Испания, Италия, Нидерландия, Румъния, Словакия и Унгария. Приложени са и характерни казуси.

май 2016 г., 30 стр.

40 лв

МЕТОДОЛОГИИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ

Обзорът включва настоящото състояние в управлението и оценката на университети със статут - научноизследователски университет. Представена е регулацията и практиката в Австралия, Германия (провинция Долна Саксония), Нидерландия, Русия и САЩ.

май 2016 г., 31 стр.

41 лв

ЕКОЛОГИЧНО И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ - МЕЖДУНАРОДНИ ИНИЦИАТИВИ И НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ

Реферативният обзор представя целта и задачите на мониторинговия доклад на ЮНЕСКО "Формиране на образованието на утрешния ден: Десетилетие на образование за устойчиво развитие на ООН (2005 - 2014)", включително основните характеристики на образованието за устойчиво развитие и неговото място сред другите образователни практики. Представени са най-съществените инициативи за екологично и здравно образование в избрани държави.

април 2016 г., 44 стр.

54 лв

ПРАКТИКАТА "НАЦИОНАЛЕН УЧИТЕЛСКИ СЪБОР"

Наличният световен опит относно практиката "Национален учителски събор" показва различия за нейното разбиране и приложение. Наблюдава се диференциация, предпоставена от вида на водещата организация при провеждането на подобни инициативи. Някои се организират от учителски синдикати, други - от учителски асоциации и/или сдружения, а самостоятелно място заемат т. нар. Teaching Council, разпространени в Австралия, Великобритания (Шотландия, Уелс), Ирландия, Канада, Нова Зеландия и САЩ. Специално внимание е обърнато на Общия учителски съвет на Шотландия и на Учителския съвет в Ирландия.

март 2016 г., 8 стр.

18 лв

ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ И ДАРОВИТИ ДЕЦА В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА

Реферативният обзор съдържа кратко изложение на проблематиката относно обучението на даровити и талантливи деца в общообразователните училища в Европа. Посочено е, че специални образователни мерки за надарени ученици се прилагат във всички страни в Европа. Акцентът е поставен върху индивидуалните качества на учениците, като образованието не е насочено единствено към развиване на техните способности и умения, но също така насърчава тяхното оптимално и хармонично когнитивно, личностно, социално и емоционално развитие. С повече детайли са представени примери за образователни практики във Великобритания (Англия и Уелс), Германия, Латвия, Лихтенщайн, Нидерландия, Полша и Словения.

март 2016 г., 31 стр.

41 лв

ПРАКТИКИ И МЕХАНИЗМИ ЗА СЛИВАНЕ, КОНСОЛИДИРАНЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ УНИВЕРСИТЕТИ В СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС

Реферативният обзор представя реформите във висшето образование чрез консолидиране, сливане или преструктуриране, техните резултати и формулираните в следствие на придобития опит препоръки към бъдещи национални политики. Анализирани са самите процеси на обединяване на университети, като са посочени характерни примери сред общо 92 регистрирани обединявания на институции за висше образование в страните членки на ЕС през периода 2000 - 2015 г. На тази база е предложена типология на процесите на обединяване и окрупняване, обобщени са мотивите за тях, участието на публичната власт, постигането на ефективност, управлението на процеса и др. По-подробно е представено сливането на университетите в Есен и Дуисбург, провинция Северен Рейн-Вестфалия, Германия и създаването на Алианс на университети за устойчиво развитие в Австрия.

септември 2015 г., 37 стр.

47 лв

КРИТЕРИИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ В РАЗЛИЧНИ ДЪРЖАВИ

Систематизирани са основните резултати на международната конференция "Европейски практики за избор и разпространение на учебници", проведена в София през 2010 г. Представени са нормативните уредби, критериите и процедурите по одобряване на учебници в Австрия, Белгия (Френскоговореща общност), Германия, Италия, Канада, Полша, САЩ, Словакия, Унгария, Франция, Холандия и Швеция. Приложени са също ръководните принципи за качествени учебници на Бюрото по образование на Хонг Конг, като накратко е представен и софтуер за анализ на съдържанието на учебник.

август 2015 г., 55 стр.

65 лв

НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ, ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩАТА В РАЗЛИЧНИ ДЪРЖАВИ

В реферативния обзор е представено ръководство за спиране на насилието в училищата, подготвено от ЮНЕСКО и предназначено за учители. Разгледани са също нормативни и политически документи за превенция и предотвратяване на насилието в училищата в Австрия, Великобритания (Англия), Германия, Малта и Финландия. Накрая е приложен списък с други източници на информация по проблематиката.

август 2015 г., 53 стр.

63 лв

ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС

Изтъкнато е, че оценяването на учениците в държавите членки на ЕС се отличава с използването на разнообразни инструменти, методи и практики, формирани в резултат на дългогодишни традиции. Оценките също се диференцират по различни аспекти: вътрешни или външни, текущи или крайни, като освен това притежават различна тежест. В реферативния обзор са представени системите на оценяване в Австрия, Германия, Естония, Испания, Латвия, Полша, Финландия, Франция, Холандия, Чехия и Швеция.

юли 2015 г., 38 стр.

48 лв

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС

Реферативният обзор излага съвременното разбиране за качеството на училищното образование с политиките и подходите за неговото оценяване в Европа. Разгледани са основните аспекти на външното (статут, отговорни органи, рамки, процедури, резултати, значение, квалификация на оценяващите) и вътрешното (статут, участници, мерки за подпомагане, приложение и значение на резултатите) оценяване. Резюмирани са държавните политики по проблематиката в Белгия (Френскоговореща общност), Дания, Естония, Полша, Румъния и Финландия. Представен е и моделът за постигане на отлични постижения на Европейската фондация по управление на качеството.

юли 2015, 57 стр.

67 лв

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС

Систематизирана е информацията за учебните програми и предмети (със съответния хорариум) в отделните етапи на училищното образование в 10 страни членки на ЕС (Австрия, Германия, Естония, Испания, Латвия, Полша, Финландия, Франция, Холандия и Чехия).

юли 2015 г., 69 стр.

79 лв

СТАНДАРТИ ЗА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС

Представени са национални и международни документи във връзка с необходимите изисквания към физическата среда в училищата и детските градини. Сред тях присъстват национални инициативи (закони, правилници, указания и програми), стандарти и минимални изисквания за физическата среда, планове, ръководства и др.

юни 2015 г., 72 стр.

82 лв

ДОМАШНО ОБРАЗОВАНИЕ И РОДИТЕЛСКИ КООПЕРАТИВИ В СТРАНИТЕ В ЕВРОПА

Посочено е, че домашното образование е разпространена форма на обучение предимно в САЩ и Австралия, като в Европа отношението на държавите към него варира от толерантни регламенти до силно ограничителни разпоредби. В реферативния обзор е представена информация за правния статут на домашното образование и наличието на родителски кооперативи (семейни групи/фамилни центрове) в 26 държави в Европа.

април 2015 г., 40 стр.

50 лв

ВИСШЕ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ИСПАНИЯ

Реферативният обзор уточнява мястото на висшето професионално образование и обучение в Националната квалификационна рамка на висшето образование в Испания. Проследена е процедурата за признаване на професионално образование и обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър". Изложени са националните критерии за подбор на кандидати за висше професионално образование и обучение.

април 2015 г., 12 стр.

22 лв

КЛЪСТЕРИ ВЪВ ВИСШЕТО И НАД ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ

Представена е политиката за формиране и същността на клъстерите за научноизследователска дейност и висше образование във Франция. Резюмирани са нормативните изисквания към тяхната структура. Посочено е участието на висшите училища в бизнес клъстери.

април 2015 г., 12 стр.

22 лв

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА

Реферативният обзор представя концепцията за гражданско образование, подходите към изучаване на гражданското образование (като самостоятелен/отделен учебен предмет или интегрирането му в по-широки предмети/области на учебната програма), препоръчителното учебно време, мястото на гражданското образование в националните учебни програми за училищно образование и оценяването на учениците по гражданско образование.

март 2015 г., 32 стр.

42 лв

УНИВЕРСИТЕТИ НА ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ

Разгледани са бизнес моделите на университетите на третата възраст (френски, британски) и европейската политика във връзка с обучението на възрастни с акцент върху съвременните практики за организирането на такива университети в Австралия, Австрия, Германия, Испания, Канада, Малта, Полша, Хърватия и Чехия. Представен е университетът на третата възраст в гр. Тулуза, Франция.

февруари 2015 г., 35 стр.

45 лв

ДОСТЪП ДО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА БЕЖАНЦИТЕ В ЕС

Реферативният обзор изтъква значението на достъпа до висше образование за интегрирането на бежанците в ЕС. Представени са добри практики и политики за достъп до висше образование на бежанците в Австрия, Великобритания, Германия и в други страни членки на ЕС.

януари 2015 г., 31 стр.

41 лв

КОНТРОЛ ВЪРХУ ЗАЕМАНЕТО НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС

В реферативния обзор са разгледани нормативните разпоредби, отнасящи се до академичния състав на институциите за висше образование в страните от ЕС. Представени са накратко условията за допускане до конкурси за заемане на академични длъжности, критериите за тяхното провеждане, изискванията към образованието на кандидатите, процедурите по назначаване, възможностите за кариерно развитие на преподавателите.

януари 2015 г., 32 стр.

42 лв

УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС

Реферативният обзор обобщава глобалните тенденции в управлението на университетите и на висшето образование в Европа. Разгледани са аспекти като правен статут на университетите, управление и финансиране на сектора на висшето образование, управление на университетите и други. Представен е анализ на реформите в управлението на висшето образование в Европа. Специално внимание е отделено на управлението на висшето образование в Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Естония, Латвия, Полша, Словакия, Унгария, Финландия и Франция.

септември 2014 г., 84 стр.

47 лв

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ СЛЕД СРЕДНО (НЕВИСШЕ) В ЕВРОПА

Представени са основни аспекти на професионалното след средно (невисше) образование в Европа, като видове училища, учебни програми, структура на обучението, изисквания за прием, възможности за избор на училище и професионално направление, нива и възрастови групи, организация на учебната година, брой часове, форми на обучение, методи и средства на преподаване, видове учебни материали, оценяване на учениците, сертифициране и други.

юни 2014 г., 51 стр.

31 лв

ПРАВОТО НА СВОБОДА НА ИЗРАЗЯВАНЕ НА МНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ЕВРОПА

Реферативният обзор разглежда възможностите за достъп до информация и услуги за хора с увреждания чрез информационни и комуникационни технологии, като е представена съвременната международна и европейска политика в тази област. Разгледан е също въпросът за въвеждането и използването на езика на знаците в Европа. Направен е общ преглед на нормативните уредби на България, Австрия, Германия и Шотландия относно достъпа до информация за хора с увреждания. Посочени са предприети в някои от страните мерки за подобряване на достъпа до информация на хората с увреждания.

май 2014 г., 66 стр.

38 лв

НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕГУЛИРАНИТЕ УЧИТЕЛСКИ ПРОФЕСИИ В ЕС

Представен е сравнителен анализ на системите за първоначална подготовка и продължаващо професионално развитие на учителите в Европа с изискванията на отделните държави за минимална квалификация при упражняването на регулираните учителски професии в различните етапи на образованието. По-специално внимание е отделено на придобиването на правоспособност за упражняване на регулираните учителски професии в Белгия (Френска общност), обучението на учители за училищното образование в Германия и образованието на учителите в Австрия. Разгледана е нормативната уредба за регулираните учителски професии във Финландия и наредбата за квалификациите на учителите в Полша.

април 2014 г., 65 стр.

38 лв

СОЦИАЛНАТА РОЛЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Реферативният обзор разглежда различни аспекти относно социалната роля на училището. Представени са политически документи, като заключенията на Съвета на ЕС по въпроса за социалното измерение на образованието и обучението в Европа, програмата на ЕК за социално приобщаване на ромите, актуализираната стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и ролята на училището в рамковата програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 - 2020 г.). Разгледани са също въпроси, свързани със значението на училището като институция за социализация, социалната роля на учителите и преподаването или ролята на гражданското образование за равнопоставеност и социално сближаване. Посочени са конкретни инициативи за преодоляване на социалните неравенства и приобщаване чрез образованието.

април 2014 г., 67 стр.

39 лв

НОРМИРАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ТРУД

Представени са нормите на натовареност на педагогическия персонал в страните членки на ОИСР с кратък анализ на учебното време. Приложени са актуални данни за годишния брой на учебните часове в отделните етапи на средното образование, съотношението ученик - учител, размер на класовете, продължителност на учебното време в училище и други. Разгледана е наредбата за продължителността на работното време в областта на педагогическия труд и за определяне на размера на работната заплата в Руската федерация.

март 2014 г., 24 стр.

17 лв

ОЦЕНЯВАНЕ, АТЕСТИРАНЕ, ЗАПЛАЩАНЕ И СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ТРУД

Разгледани са въпросите, свързани с оценяването и стимулирането на учителите в Европа. Представени са обобщени данни за стимулирането на педагогическия персонал в страните членки на ОИСР. По-конкретно са изложени системите за оценяване или атестиране на учителите в Португалия, Русия и САЩ, както и практиките за оценяване на училищните ръководители във Великобритания (Англия), Белгия (Френска общност) и Франция. Приложени са данни за заплащането на социално-педагогическия персонал в Германия.

март 2014 г., 53 стр.

32 лв

ЗАКОНИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В НЯКОИ СТРАНИ ОТ ЕС - УПРАВЛЕНИЕ, ФИНАНСИРАНЕ И МАНДАТНОСТ НА РЕКТОРИТЕ

Реферативният обзор представя тази част от нормативната уредба на висшето образование в някои страни от ЕС, отнасяща се до управлението на сектора на висшето образование. Обърнато е внимание на избора и назначаването на ректорите, продължителността на техния мандат, основните им функции, сформирането на останалите ръководни органи на университетите и други аспекти на тяхното управление. Представени са главните форми на финансиране на университетите и нормативните изисквания за управлението на техните финанси.

февруари 2014 г., 61 стр.

36 лв

СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В СИНГАПУР

Представена е накратко образователната система на Сингапур с ключовите приоритети и елементи на държавната политика в областта на образованието, основните й цели, инициативите за реформи, техните резултати, факторите за успех и предизвикателствата. Разгледани са правителствените насоки за увеличаване на уменията и създаване на множество пътеки в средното образование на базата на способностите на учениците.

януари 2014 г., 30 стр.

20 лв

ВИДОВЕ УЧИЛИЩА ЗА СРЕДНО И СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА

Реферативният обзор представя видовете училища за средно и след средно образование и тяхното място в образователната система на 14 европейски страни: Австрия, Белгия, Великобритания (Англия), Германия, Дания, Италия, Исландия, Литва, Полша, Финландия, Франция, Холандия, Швейцария и Швеция.

януари 2014 г., 54 стр.

32 лв

ФИНАНСОВА АВТОНОМИЯ НА УЧИЛИЩАТА

Обобщени са нивата на училищна автономия и типовете системи за вземане на решения в училище. Обърнато е внимание на управлението и организацията на училищната система в страните членки на ОИСР. Представен е преглед на финансовата автономия на училищата в Австрия, Англия, Германия, Гърция, Естония, Италия, Кипър, Латвия, Полша, Словакия, Финландия, Франция, Холандия, Чехия, Швейцария и Турция.

януари 2014 г., 42 стр.

26 лв

ПРИЕМ НА ДЕЦА БЕЖАНЦИ И ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

В реферативния обзор са представени национални политики, правни рамки за интеграция на бежанците в ЕС и препоръки към политиката по отношение на достъпа на бежанците до образование. Разгледани са добри практики на интеграционната политика за имигрантите и достъпа до образование на деца бежанци в Австрия, Великобритания, Германия, Гърция, Естония, Испания, Италия, Холандия и Швеция.

януари 2014 г., 53 стр.

32 лв

СОЦИАЛНО ИЗМЕРЕНИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕС

Представена е визията за социално измерение на висшето образование в ЕС според основните нормативни документи и в контекста на модернизацията на висшето образование. Изложени са емпирични анализи, въз основа на които са набелязани политически мерки за социално включване и справедлива система на висше образование. Характеризирана е политиката по въпроса, като изрично са посочени нейните слаби страни. Накрая са изброени добри практики за прилагане на социално измерение във висшето образование в Европа.

2013 г., 66 стр.

38 лв

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

В реферативния обзор са представени документите, изразяващи подхода на ЕС към съвременното разбиране за корпоративна социална отговорност с основните акценти в тях. Характеризирани са политическите инструменти и политическата отговорност по тази проблематика. В необходимите детайли са разгледани и националните политики по отношение на корпоративната социална отговорност в държавите членки на ЕС. По-специално внимание е отделено на набелязаните мерки в националните планове и програми на Германия, Италия и Полша.

2013 г., 62 стр.

36 лв

Секция Тематични библиографски справки


ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕТЕТО

Книги, дисертации, статии, 2012-2017. Бълг., рус., англ. ез.

78 заглавия

49 лв

ГРАМОТНОСТТА В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

Книги, дисертации, статии, 2012-2017. Бълг. ез.

49 заглавия

30 лв

БЪЛГАРСКИЯТ БУКВАР ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

Книги, дисертации, статии, 1844-2003. Бълг. ез.

105 заглавия

52 лв

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ - СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

Книги, дисертации, статии, 2011-2017. Бълг., англ. ез.

85 заглавия

52 лв

СТАРОПЕЧАТНИ, РЕДКИ И ЦЕННИ КНИГИ ОТ ФОНДА НА БИБЛИОТЕКАТА

Книги. Бълг., рус. ез.

42 заглавия

30 лв

ФОЛКЛОР И ВЪЗПИТАНИЕ

Книги, дисертации, статии, 2010-2016. Бълг., рус., англ. ез.

66 заглавия

43 лв

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИ

Книги, дисертации, статии, 2012-2017. Бълг., рус., англ. ез.

76 заглавия

48 лв

ИНОВАЦИИ И ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Книги, дисертации, статии, 2012-2017. Бълг., рус., англ. ез.

75 заглавия

47 лв

НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Книги, дисертации, статии, 2013-2017. Бълг., англ. ез.

51 заглавия

25 лв

КЛАСНАТА СТАЯ И УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Книги, дисертации, статии, 2007-2016. Бълг., англ. ез.

63 заглавия

15 лв

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Книги, дисертации, статии, 2010-2016. Бълг., рус., англ. ез.

45 заглавия

10 лв

СОЦИАЛНАТА МИСИЯ НА ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯТА НА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Книги, дисертации, статии, 2005-2016. Бълг., рус., англ. ез.

89 заглавия

15 лв

ОБУЧЕНИЕ НА ДАРОВИТИ И ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА

Книги, дисертации, статии, 1985 -2016. Бълг., англ. ез.

55 заглавия

15 лв

НАСИЛИЕ И АГРЕСИЯ СРЕД ПОДРАСТВАЩИТЕ

Книги, дисертации, статии, 2005 -2016. Бълг., англ. ез.

79 заглавия

15 лв

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Книги, дисертации, статии, 2010 -2016. Бълг., англ. ез.

116 заглавия

20 лв

ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Книги, дисертации, статии, 2006 -2016. Бълг., англ. ез.

88 заглавия

15 лв

УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ - ЕДИННА ПЕДАГОГИЧЕСКА СИСТЕМА

Книги, дисертации, статии, 1991 -2016. Бълг., рус., англ. ез.

127 заглавия

20 лв

САМООЦЕНКАТА КАТО ФАКТОР ЗА УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕ

Книги, дисертации, статии, 2010 -2015. Бълг., англ. ез.

78 заглавия

15 лв

МЯСТОТО И РОЛЯТА НА ИЗКУСТВОТО В ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Книги, дисертации, статии, 2006 -2015. Бълг., англ. ез.

89 заглавия

15 лв

МУЗИКАЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕ

Книги, дисертации, статии, 2006 -2015. Бълг., англ. ез.

59 заглавия

10 лв

СОЦИОЛОГИЯ НА КУЛТУРАТА

Книги, дисертации, статии, 2007 -2015. Бълг., англ. ез.

56 заглавия

10 лв

ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРКУЛТУРНА СРЕДА

Книги, дисертации, статии, 2009 -2015. Бълг., англ. ез.

80 заглавия

15 лв

ДОМАШНО ОБРАЗОВАНИЕ

Книги, дисертации, статии, 2006 -2015. Бълг., англ. ез.

29 заглавия

10 лв

АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ

Книги, дисертации, статии, 2010 -2015. Бълг., рус., англ. ез.

92 заглавия

15 лв

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И СТРАТЕГИИ ЗА УЧЕНЕ

Книги, дисертации, статии, 2010 -2015. Бълг., рус., англ. ез.

105 заглавия

20 лв

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

Книги, дисертации, статии, 2008 -2015. Бълг., рус., англ. ез.

55 заглавия

10 лв

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Книги, дисертации, статии, 1998-2015. Бълг., рус., англ. ез.

111 заглавия

20 лв

ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Книги, дисертации, статии, 2007-2015. Бълг., англ. ез.

52 заглавия

10 лв

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ И ФОРМИРАНЕ ЛИЧНОСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Книги, дисертации, статии, 2012-2015. Бълг., рус., англ. ез.

100 заглавия

20 лв

ОБЩУВАНЕТО КАТО ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОЦЕС

Книги, дисертации, статии, 2007-2015. Бълг., англ. ез.

50 заглавия

10 лв

ЛИТЕРАТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ И КРИТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ

Книги, дисертации, статии, 2009-2015. Бълг., рус., англ. ез.

44 заглавия

10 лв

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ - РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ДЕЦА СЪС СОП

Книги, дисертации, статии, 2009-2015. Бълг., рус., англ. ез.

101 заглавия

20 лв

ИГРАТА КАТО СРЕДСТВО ЗА ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

Книги, дисертации, статии, 2010-2014. Бълг., рус., англ. ез.

67 заглавия

15 лв

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ В УЧИЛИЩЕ

Книги, дисертации, статии, 2010-2014. Бълг., рус., англ. ез.

50 заглавия

10 лв

ДИАГНОСТИКА НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Книги, дисертации, статии, 2006-2014. Бълг., рус., англ. ез.

52 заглавия

10 лв

ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕЛИГИЯ В УЧИЛИЩЕ

Книги, дисертации, статии, 2007-2014. Бълг., рус., англ. ез.

52 заглавия

10 лв

ИЗВЪНКЛАСНАТА ДЕЙНОСТ КАТО ЧАСТ ОТ ВЪЗПИТАТЕЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Книги, дисертации, статии, 2009-2014. Бълг., рус., англ. ез.

50 заглавия

10 лв

ДИРЕКТОРЪТ НА УЧИЛИЩЕТО - ЛИДЕР, ПЕДАГОГ, МЕНИДЖЪР

Книги, дисертации, статии, 2006-2014. Бълг., рус., англ. ез.

113 заглавия

20 лв

БЪЛГАРСКАТА ПИСМЕНОСТ И ДЕЛОТО НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Книги, дисертации, статии. Бълг. ез.

53 заглавия

10 лв

БЪЛГАРСКИЯТ ФОЛКЛОР И ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ

Книги, дисертации, статии, 2003-2014. Бълг. ез.

61 заглавия

10 лв

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛЯ

Книги, дисертации, статии, 2010-2014. Бълг., рус., англ. ез.

63 заглавия

10 лв

ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЕМЕЙСТВО И УЧИЛИЩЕ

Книги, дисертации, статии, 2009-2014. Бълг., рус., англ. ез.

55 заглавия

10 лв

ИНОВАЦИОННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Книги, дисертации, статии, 2011-2014. Бълг., англ. ез.

100 заглавия

20 лв

РАЗВИТИЕ НА НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ (1878-2014 Г.)

Книги, дисертации, статии, 1878-2014. Бълг. ез.

289 заглавия

40 лв

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО РОДЕН ЕЗИК В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Книги, дисертации, статии, 2010-2014. Бълг., англ. ез.

34 заглавия

10 лв

ПЕДАГОГИКАТА НА МАРИЯ МОНТЕСОРИ

Книги, дисертации, статии. Бълг., англ., немски ез.

41 заглавия

10 лв

АСПЕКТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ЕЖЕДНЕВИЕ

Книги, дисертации, статии, 2010-2014. Бълг., англ. ез.

61 заглавия

15 лв

ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ

Книги, дисертации, статии, 2007-2014. Бълг., англ. ез.

74 заглавия

15 лв

СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНОТО УЧЕНЕ И МЯСТОТО МУ В БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Книги, дисертации, статии, 2007-2014. Бълг., англ. ез.

67 заглавия

15 лв

ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

Книги, дисертации, статии, 2005-2013. Бълг., англ. ез.

33 заглавия

10 лв

РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС СОП, ВКЛЮЧЕНИ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА

Статии, 2005-2013. Англ. ез.

30 заглавия

10 лв

НАЧАЛНАТА УЧИЛИЩНА СТЕПЕН В СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

Книги, дисертации, статии, 2010-2013. Бълг., рус., англ. ез.

49 заглавия

10 лв

КОМЕНСКИ, РУСО, ПЕСТАЛОЦИ И ПИАЖЕ ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО

Книги, дисертации, статии. Бълг., рус., англ. ез.

100 заглавия

25 лв

МЕТОДИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА БИЛИНГВИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА СРЕДА

Книги, дисертации, статии, 2009-2013. Бълг., рус., англ. ез.

79 заглавия

20 лв

УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ - ОСНОВНА ЗАДАЧА НА СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Книги, дисертации, статии, 2005-2013. Бълг., рус., англ. ез.

76 заглавия

20 лв

ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Книги, дисертации, статии, 2009-2013. Бълг., рус., англ. ез.

70 заглавия

20 лв

ЗА ПАТРИОТИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ

Нормативни документи,книги, дисертации, статии, 1983-2013. Бълг., рус., англ. ез.

65 заглавия

15 лв

ЗДРАВНО И ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ - СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Книги, дисертации, статии, 2007-2013. Бълг., рус., англ. ез.

81 заглавия

20 лв

ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ

Книги, дисертации, статии, 2011-2013. Бълг., англ. ез.

57 заглавия

20 лв

ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Книги, дисертации, статии, 2009-2013. Бълг., рус., англ. ез.

86 заглавия

15 лв

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ И АУТИЗЪМ

Книги, дисертации, статии, 2002-2013. Бълг., рус., англ. ез.

74 заглавия

20 лв

ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО

Книги, дисертации, статии, 2005-2013. Бълг., англ. ез.

98 заглавия

20 лв

УЧИТЕЛСКОТО ПОРТФОЛИО - ФАКТОР ЗА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Книги, дисертации, статии, 2007-2013. Бълг., рус., англ. ез.

104 заглавия

20 лв

ОЦЕНЯВАНЕТО И НЕГОВИТЕ ПРОЕКЦИИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Книги, дисертации, статии, 2002-2012. Бълг., англ. ез.

92 заглавия

20 лв

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ - ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕ

Книги, дисертации, периодични издания, статии, 1935-2012. Бълг. ез.

116 заглавия

20 лв

ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Книги, дисертации, статии, 1996-2012. Бълг. ез.

102 заглавия

20 лв

ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА СЪВРЕМЕННОТО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Книги, дисертации, статии, 2009-2012. Бълг., рус., англ. ез.

56 заглавия

20 лв

ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Книги, дисертации, статии, 1888-2012. Бълг., рус., англ. ез.

125 заглавия

20 лв

МОТИВАЦИЯТА В УЧИЛИЩЕ

Книги, дисертации, статии, 2005-2012. Бълг., рус., англ. ез.

97 заглавия

20 лв

РОЛЯТА НА ЛИДЕРА В УПРАВЛЕНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО

Книги, дисертации, статии, 2002-2012. Бълг., рус., англ. ез.

111 заглавия

20 лв

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ

Книги, дисертации, статии, 2000-2012. Бълг., рус., англ. ез.

74 заглавия

15 лв

НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО КАТО СРЕДСТВО ЗА ВЪЗПИТАНИЕ В МУЛТИЕТНИЧЕСКА СРЕДА

Книги, дисертации, статии, 1982-2012. Бълг., рус., англ. ез.

102 заглавия

20 лв

РОЛЯТА НА СЕМЕЙСТВОТО ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦАТА

Книги, дисертации, статии, 1895-2012. Бълг., рус., англ. ез.

114 заглавия

30 лв

Секция Тематични подбори


ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ, ПОДХОДИ И ПРАКТИКИ НА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Тематичният подбор представя подбрани източници, групирани в три раздела: хронология на стратегическите европейски и национални нормативни документи, иновативни практики на висшите училища и иновативни практики в българското висше образвание (книги и статии).

2016 г., 8 стр.

6 лв

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ ЗА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО НАУЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Представени са (с кратка анотация) инфраструктури и добри практики за отворен достъп до научна информация.

2013 г., 23 док.

69 лв

МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА В ЕС (ПРИЧИНИ И МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С ПРОБЛЕМА)

Представени са както европейски и международни политически документи и анализ относно младежката безработица, така и документи за измеренията на проблема и мерките за неговото преодоляване в България.

2013 г., 19 док.

57 лв

ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БРАЗИЛИЯ. РЕЙТИНГ НА НАЙ-ДОБРИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ (СВЕТОВНИ И НАЦИОНАЛНИ КЛАСАЦИИ)

Селектирани са 10 най-важни източници на информация, представящи висшето образование в Бразилия. В табличен вид е приложена класация на най-добрите бразилски университети за 2012 г. и тяхното място в рейтинга. Допълнително са указани и две от най-популярните рейтингови системи за световни университети.

2013 г., 10 док.

30 лв