Съдържание на страницата

Актуална периодика

Списък на българските и чуждестранните периодични издания, получавани в библиотеката през 2018 г.

Български периодични издания

ISSNЗаглавие
0861-7562Автоматика и информатика
Аеро
0861-3990Аз буки
0324-1254Архитектура
1311-7211АТТ Автотранспортна техника
0324-1653Балканско езикознание
1314-7285ББИА онлайн
1312-2118БДС Официален бюлетин
0861-847ХБиблиотека
1312-6016Бизнес посоки
0861-6604Бизнес управление
1311-8544Българистика
0323-9519Български език и литература
0324-0711Бюлетин за строителство и архитектура
1310-2265Геология и минерални ресурси
1312-4579Геополитика
0861-7570Гора
2535-0706Детска градина
1310-3091Дневен труд
1310-1331Доклади на българската академия на науките
1310-0580Дом, дете, детска градина
1311-8668Екологично инженерство и опазване на околната среда
1314-5991Екология и инфраструктура
0861-4717Електротехника и електроника
1314-0671Енерджи ревю
0310-683xЖелезопътен транспорт
1313-9568Знание
1314-376ХИкономика
1314-3123Икономика 21
0205-3292Икономически изследвания=Economic studies
1311-0470Инженеринг ревю
1312-5702Инженерни науки
0861-3710История
0861-1718Критика и хуманизъм
0204-6881Математика
1310-2230Математика и информатика
0025-455xМашиностроене и електротехника
0324-1092Международни отношения
Мениджър
1312-3823Механика транспорт комуникации
2367-6558Млад форум
0323-9004Народностопански архив
0205-0617Население
0861-3362Наука
0861-475XОбразование
1311-4905Образование и специализация в чужбина
1312-1170Опаковки и печат
1312-3181Организация и управление на училището и детската градина
0861-3982Педагогика
0204-9953Полиграфия
1310-7348Правна мисъл
2535-0692Предучилищно и училищно образование
1314-555XПрофесионално образование
Психология за родители
Психология теория и практика
1310-9901Седмичен законник
1310-6600Сердика математическо списание
0324-1572Социологически проблеми
1310-7003Специална педагогика
0007-3989Списание на българската академия на науките
1310-3393Спорт и наука
1310-0270Стратегии на образователната и научната политика
1313-9924Съвременна хуманитаристика
0204-6962Съвременник
0204-8701Съпоставително езикознание
Твоите технологии
1310-912хТекстил и облекло
1313-3861Техносфера
Труд и право
0205-1354Учителско дело
0861-6302Философия
2534-999ХайТек
0861-9255Химия
1311-0179Хранително-вкусова промишленост
0204-6377Целулоза и хартия
0205-1834Чуждоезиково обучение
1312-3565Advances in Bulgarian Science
1312-0425Auto билд bg
0324-1130Bulgarian chemical communications
1310-0351Bulgarian journal of agricultural science
1312-4730INFO свят
1312-2622Information technologies and contrоl
1313-8251International journal on information technologies and security
1314-7471Journal of chemical тechnology and metallurgy
1311-5065Journal of environmental protection and ecology
0861-9786Journal of materials science and technology
0861-6663Journal of theoretical and applied mechanics
1312-6571National geographic България

Чуждестранни периодични издания

ISSNЗаглавие
Библиотечно-информационны системы и инновации в электронной среде
0130-9765Научньiе и технические библиотеки
0007-2842ADAC motorwelt
1024-7696Buletinul matematica
1561-4042Computer science journal of Moldova
CSTC Contact
0722-2912DIN Mitteilungen
1335-342XEkologia
0018-2079HIROSHIMA MATHEMATICAL JOURNAL
0018-974XIfo Schnelldienst
0020-7926IMN International mathematical news
Inossidabile
2300-1364Journal of sustainable mining
0016-7630Journal of the geological society of Japan
0029-5515Nuclear fusion
0473-2812OIML bulletin
1619-9073Process Worldwide
Research-EU
1341-6510SGI Quarterly
0376-6411Terra et aqua
Terre cuite et construction
0385-275XTransactions of the society of heating, air-conditioning and sanitary engineers of Japan
0029-9650VGI Oesterreichische zeitschrift fuer vermessungswesen und geoinformation
1436-9095Wasser und abfall
0043-7131Wochenblatt fur papierfabrikation
0949-0205ZKG international